Календарь событий

31 мая 2019

«Осал къылыкъны къойсагъыз, кёбюрек жюрюсегиз, жашауугъузгъа жылла къошарыкъсыз»

Сёзсюз, хар бирибизни саулугъубуз жашау халыбыз бла байламлыды: ашыбыз – сууубуз, къылыгъыбыз, солугъан хауабыз, жюрегибизни тынчлыгъы неда аны болмагъаны.  Адамгъа хата келтирген осал къылыкъладан бири тютюн ичиудю. Аны юсюнден  Огъары Малкъарда больницаны баш врачы Чаналаны Аслижан бла   ушакъ этгенбиз.

 

Сырмахан бла Зондар

Багъалы окъуучула! Мен  айтырыкъ иш беш да тау ауузунда бек ариу элледен биринде болгъанды. Къысхасы, тау эллени биринде Сырмахан деген къыз бла Зондар деген жаш жашагъандыла. Къыз сабий заманында окъуна элде кёрюмдюлю, айырмалы болгъанды. Аны къара кёзлерине, къарылгъач къанатыча къашларына, белинден иги да энишге баргъан базыкъ, къара эшмелерине ким да сукъланырча эди. Элде, анга тюбеген болуп: «Машаллах, аман кёзден къалсын», – демеген болмагъанды. Юсюне ариу жарашхан кийимлери санларына адам айтып - айтмазча субайлыкъ бергендиле. Керегин табып ёсген айырма болмай не амал?

Юйретген жашчыкъларын хорларгъа къуру кюч бла угъай, техника амал бла боллугъуна тюшюндюреди

Озгъан ёмюрню сексенинчи, токъсанынчы жылларында  бизни жашларыбыз тыш къыраллада бардырылгъан халкъла аралы эришиуледе трибуналаны кёп кере къалтыратхандыла. Россейни байракъларын кётюртгендиле, гимнин сокъдургъандыла, республиканы атын айтдыргъандыла.

Эски жырларыбыз – халкъыбызны багъалы хазнасы

Бу статьяны белгили назмучубуз, Къабарты-Малкъар излем институтну илму къуллукъчусу болуп тургъан Отарланы Саид 1962 жылда жазгъан эди. Бюгюн аны къайтарып беребиз ол студентлеге, устазлагъа да болушлукъ этер деген хыйсапдан. Аны окъусанг, тилибизни байлыгъына, шатыклыгъына энтта да бир кере тюшюнесе. Автор кеси айтханлай, ол бу статьяда жазгъан окъуна не къадар сёзню, ариу да, терен магъаналы да сёзню унутуп барабыз.

«Кюмюш» - Гергъокъланы Саидде

Эльхотовода СССР-ни сыйлы тренери Борис Савлоховну бла Украинаны сыйлы тренери Тиймураз Савлоховну хурметлерине эркин тутушуудан эришиу къуралгъанды.

Чабыугъа къатышыргъа чакъырабыз

1 июньда Нальчикни солуу паркында «Чай юйчюкню» къатында чекленнген онглары болгъан адамланы къатышыулары бла тёрели чабыу боллукъду. Анга спортчуланы ата-аналары, саулукълу жашау бардырыу жанлы  битеу адамла чакъырыладыла.

Минги тауда тау лыжачыланы къырал командалары усталыкъларын ёсдюредиле

Бюгюнлюкде Минги тауда россейли лыжачыла юйрениу-жарау этиу жыйылыуларын бардырадыла. Аланы ски-кросс эм могул дисциплиналада жарауларына Россейни фристайлдан федерациясыны президенти Алексей Курашов да келгенди. Аны лыжачыла эм тренерле бла тюбешиуюнде хазырланыу къалай ётгени сюзюлгенди. Белгили болгъаныча, спортчула могулдан майны ахырына дери, ски-кроссдан да 8 июньнга дери юйренирикдиле.

Энергетиклени жангы оборудованияны хайырланыргъа юйретгендиле

Шимал Кавказда регионла аралы сеть компанияны (МРСК СК) Ингушетияда, Шимал Осетияда, Къарачай-Черкессияда, Ставрополь крайда эмда Къабарты-Малкъарда бёлюмлерини специалистлерине деп «Каббалкэнергода» онкюнлюк окъутуу курс бардырылгъанды. Анда энергетиклени компания аз-аздан сингдире баргъан «Omni-UtilitieS» деген автоматизацияланнган информациялы системаны хайырланыргъа юйретгендиле.

Жангы классда жангы амаллагъа юйретирикдиле

Кёп болмай КъМКъУ-ну информациялы технологияла эм экономика институтунда (КИТиЭ), радиоэлектрон  техникагъа ремонт этген специалистлени хазырларча  жангы оборудованиясы бла класс ачылгъанды. 

Радиоэлектрон техникагъа къарау эмда  ремонт этиу жаны бла   комиссияны таматасы Заурбек Тлупов классда юйретирча  он стенд (ишчи жер) орнатылгъанын, ол студентлеге практика жаны бла ахшы къошумчулукъ этеригин да билдиргенди. 

Юг Уралны парижчилери

Юг Уралда парижчиле жашайдыла. Ала француз тилни билмейдиле, жылны алты айында уа уюкъла киедиле. Алай  аланы эллерини аты Париж болгъаны себепли ала парижчиледиле!

Бушуулуладан болгъандыла

Сейир эм бушуулу къадарлы юйюрле миллетибизде не заманда да кёп болгъандыла. Ол зат тюрлю-тюрлю шартла бла байламлыды. Озгъан ёмюрню биринчи жарымы ол жаны бла бек кюйсюз эди. Бирле  акъ аскерчиледен, экинчилери большевикледен  зорлукъ сынагъандыла.