Календарь событий

28 июня 2019

Элбрус регионал колледжни окъуучулары игилени санында

Юч кюнню ичинде Нальчикде саулукъларында чекленнген онглары болгъанланы «Абилимпикс-2019»  регионал ючюнчю чемпионаты бардырылгъанды. 

Башламчылыкълары - грантлагъа тийишлиле

Жаш тёлюню ишлери жаны бла федерал агентствода жаш тёлю проектлени Битеуроссей конкурсуну комиссиясыны кенгеши болгъанды. Анда бу (заочно халда ётген) эришиулени эсеплерин чыгъаргъандыла. Хорлагъанланы санында Къабарты-Малкъар къырал университетни келечилери да бардыла, деп билдиргендиле вуздан.

Бирлешип къармашыуну дурус кёргендиле

КъМР-ни Промышленность  эм сатыу-алыу министерствосунда ведомствону  башчысы Шамиль Ахубеков эм  аны орунбасары Жарашууланы Алим Шимал Осетияны промышленность эм транспорт министри Хайдарбек Бутов бла тюбешгендиле.

Сиз а билемисиз?

Жангы жыл бла алгъышлауну ахшы тёреси – Брежневден

Къыралыбызны башчылары Жангы жылны кечесинде халкъны байрам бла алгъышлагъанлары тёре болгъанды. Бек биринчи уа алай ЦК КПСС-ни Генеральный секретары Леонид Брежнев 1970 жылны 31октябринде этген эди.

Белгили алимлени башчылыкъларында алты проектни жашаугъа кийирликдиле

«Сириус» арада 2019 жылда 1 июльдан 24 июльгъа дери «Уллу чакъырыула»  деген ючюнчю билим бериу программа бардырыллыкъды. 

Андрей Турчак: «Единая Россия» Президент туура этген кемчиликле кетерилир ючюн къолундан келгенни аярыкъ тюйюлдю

«Россейни Президенти Владимир Путинни жыл сайын жамауат бла бардырыулыучу ачыкъ ушагъы  къыйын проблемаланы туура этиуню ахшы амалыды. «Единая Россия» ма аладан къутулууну мадарларын этерикди. Биз къырал башчыны айтханына  партиягъа буйрукъла бергенинеча къарайбыз, нек дегенде  жууаплылыкъны «бу бизники», «бу сизники» деп бёлмейбиз»,- дегенди «Единая Россия» партияны Генсоветини секретары Андрей Турчак.

Школ форманы кийириуге къалай къарайсыз?

Бусагъатда кёп школлада сабийле окъуугъа бирча кийимледе жюрюгенлери кёзге урунады. Ол ариу кёрюнеди, аны бла бирге сабийлеге эслерин жаланда окъуугъа бурургъа себеплик этеди. Болсада алгъаракълада билим бериу кёп учрежденияда аллай чек салынмагъанды. Аны ючюн окъуучуланы араларында башхалыкъла асыры бек эсленнгендиле. Школлада кийим жаны бла чек салыныргъа керекмиди огъесе ол оноуну гитче кеси неда ата-анасымы этерге тийишлидиле? Бу соруугъа жууапны газет окъуучуладан излегенбиз.

Сатхан машинагъыз ючюн налог тёлеп турмазча

Автомашинаны сатып алгъан адам аны кеси атына жаздырыргъа керекди. Ол этилмесе, аны алгъын иесине налог келгенлей турлукъду. Нек дегенде ФНС-ни бла ГИБДД-ны базаларында машина аны иелигинде къалады.

Чеченден - беш майдал бла

Грозныйде грепплингден регион даражалы эришиу бардырылгъанды, анга жер-жерледен аслам гёжеф къатышхандыла.

Сабий футболну айнытыугъа энергетиклени себепликлери

РусГидро компанияны болушлугъу бла Къабарты-Малкъарда акъылбалыкъ болмагъанланы арасында футболдан битеуроссей турнир бардырылгъанды. Эришиуле СССР-ни бу оюндан чемпиону Александр Апшевге жораланнган эдиле, деп билдиргендиле компанияны КъМР-де бёлюмюнден.

Черекни жагъасын кючлендириу барады

Аушигер элни къатында Черек сууну жагъасыны бир кесеги ашалгъанды.

Бисону «Пятницагъа» устаныча чакъыргьандыла

Чеченланы Бисо къыралда бек фахмулу шеф-поварладан бириди деп таукел айтыргъа боллукъбуз

Тюкенчи роботну сынагъандыла

Россейни Илмула академиясыны КъМР-де Илму арасыны Информатика институтуну специалистлери ритейлер роботну къурагъандыла. Ол тюкенледе товар къалай тургъанына къарайды, аланы хар тюрлюсюн да жерине салады, керек болса, складдан ташыйды, деп билдиргендиле илму учреждениядан.

Кредитле алгъанланы саны ёседи

Россельхозбанкны Къабарты-Малкъарда бёлюмюню кредит портфелини ёлчеми 2,1 миллиард сомгъа жетгенди, деп билдиргендиле финанс учрежденияны пресс-службасындан.

Республиканы бюджетине иги кесек ахча ётдюрюлгенди

Федерал налог службаны Къабарты-Малкъарда бёлюмю быйылны беш айында къыралны бюджетине 6,1 миллиард сом ётдюргенди. Аны бла бу кезиуге салыннган борч артыгъы бла толтурулгъанды, озгъан жылны кёрюмдюсю бла тенглешдиргенде уа 9,4 процентге кёбейгенди, деп билдиргендиле ведомстводан.

Кёп фатарлы юйлени арбазлары тапландырыладыла

«Тап шахар болумну къурау» деген федерал программаны чеклеринде Нальчикде сегиз жерде кёп фатарлы юйлени тийрелерин тапландырыу башланнганды.

Элбрусда - халкъла аралы Элбрусиада

Быйыл Минги тауну тийресинде 28 июньдан башлап 1 июльгъа дери «Элбрусиада 2019» ётерикди.

АДАМ АЙТХАННГА ТЫНГЫЛАМАСА…

«Ана кёлю – балада, бала кёлю – талада». Бу нарт сёз бир-бир юйюрледе ата-аналаны бла сабийлени араларында халны тынгылы ачыкълайды.

Ата-анала не кёп къайгъырсала да, сабийлени асламысы аны ангыламайдыла. Жаш адамланы бирлери, аналарыны, аталарыны айтханларына тынгыламай, кечеле бла къайда болса да айланып, кеф этиучю затланы ичедиле. Аланы уа аллайлары бардыла, аны ичгенлеринден сора не айтханларын-къайтханларын, къайры баргъанларын билмезча, адамны башын хайран этген. Аланы багъалары учузду, келтирген хаталары уа – чексиз уллу.

Миллет газетибизни жолу – заманны бети

Белгилисича, малкъар  халкъны къадры тынчладан болмагъанды. Алай къайсы болумлада да ол адамлыгъын, иш кёллюлюгюн, талпыныуун, жашаугъа сейирин бир заманда да тас этмегенди. Сейир тюйюлмюдю, журтларына къайтханлы бир ненча ай болгъан халкъ 1957 жылны 5 майында миллет газетни биринчи номерин чыгъаргъаны.

Ол жыллада аны баш редактору Кациланы Хабу болгъанды.  Коллективинде да  керти да тийишли адамла ишлегендиле. Аланы араларында  Макытланы Сафар, Тёппеланы Алим, Маммеланы Ибрагим, Токумаланы Жагъафар, Гайыланы Махти, Малкъондуланы Хамит, Зокаланы Зейтун, Махийланы Шаухал эм башхала. Сёзсюз, онючжыллыкъ тынгылаудан сора адамланы айтыр затлары уа бар эди.

Устазымы адамлыкъ дерслери

КъМР-де МВД-ны федерал миграция службасында къуллукъ этген полицияны  подполковниги Биттирланы Атлыны къызы Ханипа устазы Жарашууланы Зайнафха жюрек ыразылыгъын, аны  багъалы кёргенин къуру да айтханлай тургъанды. Бу кюнледе уа аны ёлгенине уллу бушуу этип, адамлыгъыны, билимлилигини, усталыгъыны юсюнден эсгереди.   

Школчуланы къымылдаулары кенгереди, кюч ала барады

Кёп болмай   «Россейли школчуланы  къымылдаулары» сабий-жаш тёлю битеуроссей  жамауат-къырал организацияны   Къабарты-Малкъарда  регион биригиуюню 3-чю слёту бардырылгъанды. Аны КъМР-ни Жарыкъландырыу, илму эмда жаш тёлюню ишлери жаны бла министерствосу, бу ведомствону Кёп жумушла тамамлаучу жаш тёлю арасы, башында айтылгъан биригиу да къурагъандыла.  Къырал концерт залгъа республиканы хазна къалмай битеу районларындан, шахарларындан, Нальчикге жууукъ элледен да  школчула жыйылгъан эдиле.

Газ быргъыны терк жамагъандыла

Бу кюнледе (24 июньда ингирде) «Газпром газораспределение Нальчик» компанияны дежурный диспетчерине Каменномостское элге баргъан газ быргъыны басымы азайгъанды деп информация келгенди.

Таматаладан насийхат сёзле, тежеуле

РФ-ни  ФСИН-ини КъМР-де Управлениясында бу  къуллукъ этерге келген жаш адамла   Россей Федерацияны  Конституциясына эм законларына кертичи болургъа, тюбеген  къыйынлыкълагъа чыдаргъа  ант этгендиле, деп билдиргендиле бизге УФСИН-ни пресс-службасындан.

Сакъламай тургъанлай келген насып

Хар адамны жашау жолу энчиди. Бирде бек тюнгюлген кезиуде хар зат да тюрленип къалыргъа болады. Насыпны келир чагъын бир инсан да билмейди. Бюгюн бизни газет окъуучубузну керти хапарын басмалайбыз.