Календарь событий

05 июня 2019

Алимлерибиз байламлыкъла тохташдыргъандыла

Россейни Илмула Академиясыны КъМР-де Илму арасыны алимлерини къаууму таматалары Залимхан Нагоев бла жыл сайын Сколково технопаркда бардырылгъан форумну ишине къатышхандыла. Аны юсюнден бизге араны пресс-службасыны таматасы Фатима Магомедова билдиргенди.

Тюшлеригизни башхалагъа айтсагьыз игиди

Адамла кече тюш кёрмей болмайдыла. Алай аланы асламы бизни эсибизде къалмайдыла. Болсада аманларын, нек эсе да, унуталмайбыз. Ол себепден ала 5-7 кюнден сора жангыдан кёрюнмей къалмайдыла. Алимле айтханнга кёре, ол  мыйыны ишлеуюню энчиликлери бла байламлыды. Ол адамланы барысында да болмагъанлыкъгъа, тюбеген а аслам этеди.

Жолла таза эм къоркъуусуз болурча

Нальчикни жолларыны кёбюсю  тазалыкъда сакъланырча къошакъ халда «Горзеленхозгъа» жолну жуугъан энчи техника   берилгенди, - деп билдириледи шахарны администрациясыны пресс-службасындан.

«Къыркъ жылыгъыз толгъандан сора, специалистлеге барып, кесигизге къарата-къарата туругъуз»

Инсультдан ёлгенле  катастрофалада эм жоллада аварияланы кезиулеринде жан бергенледен эсе  иги да кёпдюле. Онкология аурууладан сора адамланы бек кёп ёлтюрген инсультду. Аны юсюнден Нальчик шахарны биринчи поликлиникасыны терапевти Гыжгыланы Разият бла ушакъ этгенбиз.

Танкчы таулу къыз

Кёп жылланы мындан алгъа Тетууланы Нашхону жашы Молла Къарачайны Хурзук элине кёчюп, анда жашап тебирейди. Аны беш къызы болады: Таужан, Балдан, Чюний, Хауун, Айшат. Къызланы жете баргъанлары юйюр къурайдыла. Айшат а Темирболатланы Баззагъа баргъанды. Бюгюн хапарыбыз аны тамата къызы Баблинаны юсюнденди.

Ахчаны борчха бере туруп сакъ болугъуз

Бир тюрлю сылтау бла борчха ахча излерге, берирге да тюшеди. Алай аны артха алгъан а бир-бирде къыйын болуучуду, бютюнда сёз уллу ахчаны юсюнден бара эсе. Аны ючюн юристле борч бергенде расписка жарашдырыгъыз деп юйретедиле. Къаллай кезиуледе расписканы юридический кючю болгъаныны, аны къалай жазаргъа кереклисини юсюнден бизге юрист Азамат Тохов айтханды.

Ийманыбызны кючлерге, бизни Жаратханнга къуллукъ этерге, ариу, жандауурлукъ ишле толтурургъа борчлубуз

Бюгюн - 4 июньда  - муслийманла исламда эки уллу байрамладан бирин Оразаны белгилейдиле. Рамазан айда сау кюнню кеслерин ашдан, суудан, аман ишледен, къылыкъладан тыйып, Аллахха табынып, тилекле этип, дууала тутуп, жандауурлукъ ишле толтуруп тургъанла къаллай саугъагъа тийишлидиле. Аны юсюнден биз «Мамырлыкъ» фондну башчысы Ахматланы Назир хажи бла ушакъ этгенбиз.  

Жарыкълыкъ берген эришиу

Нальчикни культура эм солуу паркыны  назму аллеясыны  аллында   санларында къыяулары болгъан сабийлени эмда акъылбалыкъ болмагъанланы араларында  женгил атлетиканы чабыу тюрлюсюнден эришиуле бардырылгъандыла. Ала бу жол бла   алтынчы кере  къураладыла.  Анга къатышханланы араларында  республиканы намысын  россейли эмда халкъла аралы  эришиуледе  къоруулап, хорлагъанла да бар эдиле.

Аскер махтаулукъну шахарларын жокълау, эсгертмелеге гюлле салыу

Шимал Осетия-Аланияны къырал университетини  журналистика эм искусство факультетлерини студентлери  «Бизни хорламларыбыз - халкъланы шуёхлукъларындады» деген ат бла  Кавказда аскер махтаулукъну шахарларына барып, митингле къурайдыла, эсгертмелеге гюлле саладыла. Бу регионла аралы жаш тёлю медиаэкспедиция 22  майда башланып, озгъан байрым кюн Нальчикде бошалгъанды.

Шимал Кавказда   Аскер махтаулукъну тёрт шахары барды: Владикавказ, Нальчик, Малгобек эм Грозный. Ала ол сыйлы атха  Уллу Ата журт урушну кезиуюнде  немисли фашистлеге къажау къаты сюелгенлери ючюн тийишли болгъандыла.

Ойнадыла, сыйладыла, тишлерине да къарайдыла

Долинскде    пластика хирургияны бла стоматологияны «Си Мед» илму-практика  арасында  Сабийлени къоруулауну халкъла аралы  кюнюнде  къызчыкълагъа бла жашчыкълагъа байрам къурагъандыла. Алагъа оюнла къурап,  татлы ашарыкъла, кёгетле бла сыйлагъандан,  мультфильмле кёргюзтгенлеринден сора да, хар бирини  тишлерине къарап, алыныргъа, бакъдырылыргъа кереклисин да айтхандыла, къалай тазаларгъа боллугъун  да оюн  халда юйретгендиле. Жилямагъанлагъа уа саугъала, «сыйлы грамотала»  да бергендиле.

Къобузчу

Согаланы Сеитни  жашы Зейтун бла биринчи кере Чеченде «Кавказ оюнланы» кезиуюнде тюбешген эдик. Анда эришиулеге къатышхан хар республика, ала уа жети болгъандыла, уллу майданда  къошла къурагъан эдиле. Аланы келечилери, бир бирге къонакъгъа барып, жашаулары, турмушлары бла шагъырейлене эдиле.

Ариу сёзю, чемер къоллары бла кёплеге жарагъан

Баккуланы Ахмадияны къызы Сагибатны таныгъанлы иги кесек заман болады. Ол адамны миллетине, динине, къуллугъуна да къарамай, болушлукъ этерге, эс тапдырыргъа хазыр, ариу тилли огъурлу тиширыуду. Кеси да  Хасанияны Нарт уя жеринде агъачны этегинде жашайды. Аны кёк башлы эки къатлы  юйю элни къалайындан къарасанг да, къол аяздача, кёрюнеди. Кенг арбазы, къачан барсанг да, тизгинлиди, тазады. Аны арбазында юлкюле, тюрлю-тюрлю гюлле да кёпдюле. Ала жаз башындан тебиреп, къар жаугъунчу  чагъып турадыла. Артыкъ уллу болмагъан бахчасында уа  ёсмеген зат жокъду.

Халкъ эм эстрада жырланы, орус романсланы да устасы

Озгъан ёмюрню экинчи жарымында биз бек сюйген совет жырчыладан бири Людмила Зыкина эди. Бу кюнледе ол туугъанлы 90 жыл болады.