Календарь событий

12 июня 2019

Къайын ананы тюшю

Кёп болмай, бир жууукъ адамыбыз ёлюп, тау элледен бирине барыргьа тюшдю. Заман, жашау да алай болгъандыла да, энди жууукь, тенг да асламысында бушууда, андан азырагъ а къууанчда тюбешип, бир бирлерин алай тансыкълайдыла. Ма бу жол да тиширыула, экеу-ючеу олтуруп, ушакъ этедиле. Жангыдан киргенледен бири, олтургьанла бла саламлаша келеди да, мени къатымдагъы тиширыугъа жетгенде: «Люба, сен да мындамыса? Къалайсыз? Тынч турамысыз?» - деп сорады.  Ол а, ёрге туруп: «Игибиз, хатабыз жокъду, кесигиз а къалайсыз?» - дейди.

Тилибизни, энчилигибизни сакълауну себеби

Багъалы шуёхла!
Ана тилибизде чыкъгъан газетибиз  къыраллыгъыбызны белгилеринден бириди. Аны таулу юйюрледе болууу, кёрюнюую къууанчды, ёхтемликди

Бийчеле болуп туумагъанлыкъгъа…

Жашау  сейирди. Хар адамгъа  да аны кёз къарамы  бирча тюйюлдю. Бирлеге  ол сейир саугъала хазырлайды, башхаланы уа «тоханадан» терк  энишге  атады.  Ол себепден   тамблагъы кюн къадарынгы къалай  тюрлендирлигин  биллик тюйюлсе.  Биз сизге деп жарашдыргъан статьяда  билмей тургъанлай  жашаулары аламат саугъа этген тиширыуланы юслеринден айтырыкъбыз.

Махтау сёзле бла бирге – саугъала да

Черек районну  жер-жерли администрациясында Социал ишчини кюнюн  къууанчлы белгилегендиле. Анга жораланнган жыйылыугъа  район администрацияны башчысыны орунбасары  Къазийланы Анатолий,  Къашхатауну оноучусу Уяналаны Азрет,  иш бла жалчытыу эм социал  къоруулау  араны  директору  Батчаланы Алим,    социал жумушланы тамамлаучсу  комплекс араны директору Улбашланы Миналдан  да къатышхандыла.

Сабийчиклени жарыгъан бетчиклерин кёрюуню кесине къууанчха санайды

Нальчикде кёп функциялы сабий больницаны тамата медсестрасы Тамара Тлехугова, бизге сёлешип, коллегасы Бабаланы Любаны юсюнден жазарыбызны тилей,  аны  чынтты профессионал болгъанын айтхан эди. Ол билимин, не заманын аямай, саусузлагъа жюрек халаллыгъын, жандауурлугъун тапдырып келгенли отуз жылдан атлагъанын да билдиргенди.

Кимге фатар, кимге уа адам багъалы

-Бу юйден чыгъып кет! Атамдан къалгъан экиотоулу фатарым болуп тургъанлай, мени къызым юйюрю бла, ахча тёлеп, биреуню бир отоууна сугъулуп турады. Сени мында ийненг да жокъду, эшитемисе? Ким эдинг сен мени атама? Ол сени юй бийчесине санагъан эсе, паспортларыгъызда штамп нек жокъду?

Гитче гёжефлерибизде – тёрт майдал

Шимал  Осетия-Аланияны Моздок шахарында Россейни спортуну устасы Джамалдин Кубачевни хурметине  эркин тутушуудан биринчи регионла аралы эришиу бардырылгъанды.

Хорлагъанлагъа – майдалла, энчи саугъала да

Бу кюнледе Къабарты-Малкъарны футзалдан ассоциациясы гитче футболдан 2018-2019 жыллада биринчиликни бла кубокну ахыр матчларын бардыргъанды.

Саулукъну юсюнден сёлешгендиле, аны кючлендириуню къыйматлы амалларын сюзгендиле

Долинскде «Синдика» къонакъ юйде   «Саулукълу дуния» деген регионла аралы    форум  болгъанды. Ол  тёрт кюнню баргъанды.  Аны Россейни Предприниматель тиширыуларыны ассоциациясы КъМР-ни Правительствосуну эмда чекленнген жууаплылыкълары болгъан «Каббалк-Интурист», «Ридада» обществоланы, «Акрополь» ОАО-ну, «Гедуко» СПА-араны, «Развитие и совершенствование» корпорацияны   себепликлери бла къурагъанды. Анга РФ-ни кёп регионларындан келечиле, ол санда белгили экспертле да  къатышхандыла.

Фатарны тюрлендирир ючюн къоншуланы ыразылыкълары керекди

Къабарты-Малкъарда Кадастр палатаны юридический бёлюмюню башчысы Кумыкова Залина билдиргеннге кёре, быйыл 9 июньда, жашау этерге жараулу журтланы башха категориягъа кёчюрюу жорукълада тюрлениуле этилгендиле. Ала документлени жарашдырыу эм  тийишли органнга бериу бла байламлыдыла

Сабийлик муратларыма жетгениме, адамлагъа жараялгъаныма къууанама»

Геронотология арада ишлегенлени баш врачындан башлап аш-суу хазырлагъанларына, тизгинни-тазалыкъны жалчытханларына  дери анда тургъан саусузлагъа къайгъырыулукъларын энчилегенле асламдыла. Кёп болмай а бизге, редакциягъа, яникойчу Геграланы Борис келип, сагъынылгъан учрежденияда уруннганлагъа ыразы болгъанын билдирген эди. Биз а аны бла байламлы сагъынылгъан араны врач-терапевти Зумакъулланы Светлана бла ушакъ бардырыуну тийишли кёргенбиз.

Прививка заран келтирмезча не этерге керекди

Вакцинация кёп къыйын инфекция аурууланы багъыуда уллу жерни алады. Аны хайырындан мингле бла адамланы ёлтюрген оспа аурууну хорлагъанбыз. Ол корьдан, краснухадан, дифтериядан, столбнякдан ауушханланы санын иги да азайтыргъа себеплик этгенди

«Огъурлу иш этсенг, ол гитче окъуна болсун, кёлюнг, жюрегинг да айтып-айталмазча учунады»

Архитектор, поэт, жырчы, суратчы, огъурлу инсан, жашаугъа ачыкъ кёзден къарагъан керти шуёхум Сарбашланы Азнорну юсюнден дагъыда кёп ариу сёз айтыргъа боллукъ эдим. Алай жюрегине сау дунияны сыйындыргъан Аллахдан берилген фахму десем, былайда тамам сунама.