Календарь событий

14 июня 2019

Алимлерибизни рентген комплекси Германияда да кёргюзтюлгенди

РАН-ны Къабарты-Малкъарда илму арасында медицинада хайырланырча цифралы  томосинтез эталлыкъ кёп функциялы рентген комплексни жарашдырыу бла кюреше турадыла, деп билдиргендиле учреждениядан.

Илму арада айтханларына кёре, шёндю бек кенг хайырланылгъан диагностика амалгъа рентгенография саналады. Алай аны бир кемчилиги барды – ол шаугютлени бла сингирлени  хазна кёргюзталмайды. Аны уа сагъынылгъан комплекс бек тынгылы тамамларгъа керекди.

Хыйлачылыкъланы тохтатыр мурат бла

Быйыл 18 мартда 37-ФЗ номерли федерал закон, кючюне кирип, «Сабийлери болгъан юйюрлеге къошакъ къырал болушлукъну юсюнден» федерал законнга  тюрлениуле  кийиргенди.

Тазир заманында тёленмесе, эки кереге кёбейтиледи

Бир ыйыкъны ичинде – 1-7 июньда – жолда жюрюуню жорукъларына бузукълукъланы эсепге алгъан автоматизацияланнган системала республиканы жолларында  16,4 мингден аслам бузукълукъ этгенин ачыкълагъандыла.  Бу кезиуде 9,4 миллион  сом тазир салыннганды.

Наркотиклени законсуз сатханлагъа 15 уголовный иш ачылгъанды

Наркополициячыла «Чахчах-2019» ведомствола аралы профилактика операцияны ал эсеплерин чыгъаргъандыла. Аны биринчи бёлюмю 13-22 майда бардырылгъанды эмда бу кезиуде наркотиклени законлагъа бузукълукъла этип сатханлагъа, хайырланнганлагъа онбеш уголовный иш ачылгъанды.   Аладан сегизиси ауур эм бек ауур бузукълукълагъа саналадыла. Он адам уголовный жууапха тартылгъанды, экеуленнге уа административ протоколла жарашдырылгъандыла. Наркополициячыла законсуз сатыу-алыудан 1,5 килограмм уулу зат сыйыргъандыла. 

Ичги ичге кирсе…

Нек болдукъ биз былай? Аракъысыз этилмеген, къобуз таууш эшитилмеген, жыр жырланмагъан «тойлагъа» тирелип нек къалдыкъ? Талай заманладан бери атаны балагъа жалгъашдыра, ёлетни-ёртенни да ёчюлте келген таулу кишини дебери былай эниш не ючюн болду? Ичгини «хайырындан» жау десе, жауну жойгъан, дау десе, дауда хорлагъан, халкъы ючюн, Ата журту, туугъан жери ючюн къаты сюелген, ат белинде ойнагъан жигит уланланы тас этдик. Аланы элледе окъуна табарыкъ тюйюлсе бюгюнлюкде. 

Заранлы хансланы жокъ этиу жумушлагъа жамауатны саулай къатышыргъа чакъыргъандыла

КъМР-ни Парламентини Аграр политика, экология, табийгъатны хайырланыу эм жер халла жаны бла комитетини кенгертилген жыйылыуунда республиканы эл мюлк комплексини былтыр ишини эсеплери эмда быйылгъа салыннган борчла сюзюлгендиле.   

Ырхылагъа контроль селеймезча

Тырныауузда ырхылагъа кёз-къулакъ болгъан постха тынгылы жол ишленнгенди. Ол а 3100 метр бийикликде Герхожан бла Къая-Арты суула къошулгъан тийреде орналады.

Арада байламлыкъланы кючлендирирге оноулашхандыла

КъМР-ни Кёп функциялы арасында Ич ишлени министерствосуну республикада бёлюмлерини келечилери бла тюбешиу болгъанды. Сёз анда МФЦ, миграцияны вопрослары жаны бла Управление, Информация ара эмда къырал автоинспекция бла бирге ишлеуню юсюнден баргъанды, деп билдиргендиле учрежденияны пресс-службасындан.

Иши, сёзю да асыл эди

Къыралына, Ата журтуна, халкъына таза кёлю бла къуллукъ этген ахшы адамларыбызны арасында Чеченланы Шахан-Герийни жашы Шамилни атын энчи белгилерчады.

Жангы юй алгъанлагъа - эсгертиу

Юйню, фатарны сатыу-алыу бла байламлы ишле бла, баям, кёплеге кюреширге тюшеди. Алай былайда тапсыз болумгъа тюшмез, алданмаз  ючюн, эссизлик этерге жарамайды. Юридический жаны бла не этерге кереклилигини юсюнден бизни бла ушагъында адамланы эркинликлерин къоруулау «Правовая зашита» регион организацияны юристи Бекхан Ужахов айтханды. Алай бла фатар алгъанда агентстволаны, нотариусланы эм юристлени болушлукълары бла хайырланыргъа боллукъду. Аланы хар бирин да энчи тинтейик.
 

Ралли-спринтден жай кубокга чакъырабыз

16 июньда Урван районну «Аруан» технопаркында ралли-спортдан «BEAST RACE 2019» деген ат бла республиканы жай кубогу бардырыллыкъды, анга хар сюйген къатышаллыкъды.

Огъурлу ыз къойгъанды

Бабаланы Магомет Уллу Ата журт урушну кезиуюнде фронтха аскер училищени бошагъандан сора 1944 жылны ахырында тюшеди. Совет армия фашистлени артха кеси куркаларына къыстау къууа эди.

Мария жюрегиндегин айтханды

Битеудуния женгил атлетиканы бек жарыкъ жулдузларындан бири прохладначы  Мария Ласицкене бу кюнледе инстаграмда кесини страницасында россейли спортха башчылыкъ этген къуллукъчулагъа кесини кёлкъалдысын айтханды. Анда сёз бир къауум россейли спортчула допингни хайырланнганлары бла байламлы саулай команда аман бетли болуп тургъанларыны юсюнден барады. 

Айтхылы къойчу болгъанды

Тёбен Чегемде Малкъондуланы Къайт бла аны юй бийчеси Кемилят, насып юлюшлерине  къууана, 8 жашны бла 4 къызны жашау жолуна хазырлай эдиле. Атаны бла ананы иги умутлары аланы хар бири да хатасыз ёсюп, эр жетип, ёмюр сюрселе деп эди.