17.06.2024, 10:30 - Жамауат

КъМР-ни Транспорт эмда жол мюлк министерствосуну келечилери Булунгу таба баргъан жолда жангыртыу ишле къалай бардырылгъанына къарагъандыла. 

17.06.2024, 08:04 - Документле

КЪАБАРТЫ-МАЛКЪАР РЕСПУБЛИКАНЫ БАШЧЫСЫНЫ У К А З Ы

16.06.2024, 15:20 - Документле

КЪАБАРТЫ-МАЛКЪАР РЕСПУБЛИКАНЫ БАШЧЫСЫНЫ У К А З Ы

16.06.2024, 10:05 - Жамауат

Къабарты-Малкъар  Республиканы Башчысы К.В. Коковну Къурман байрам бла  алгъышлауу

16.06.2024, 10:00 - Жамауат

РФ-ни МЧС-ини Элбрус излеу-къутхарыу отрядыны къутхарыучусу Глашланы Ислам Минги тауну тёппесине РФ-ни Президенти Владимир Путинни суратын чыгъаргъанды. Бу атламын ол Россейни кюнюне жоралагъанды. 

16.06.2024, 08:20 - Документле

КЪАБАРТЫ-МАЛКЪАР РЕСПУБЛИКАНЫ ПАРЛАМЕНТИНИ Б Е Г И М И

16.06.2024, 08:11 - Жамауат

Бу кюнледе Къабарты-Малкъарны Владимир Вороков атлы культура фондунда «Мен сени сюеме, Россеё!» деген аты бла Россейни  эмда Орус тилни кюнлерине  аталгъан тюбешиу болгъанды.   

16.06.2024, 08:03 - Документле

КЪАБАРТЫ-МАЛКЪАР РЕСПУБЛИКАНЫ БАШЧЫСЫНЫ У К А З Ы

    

ЖАМАУАТ

Жамауат
22.05.2024 - 17:30 | 👁 14

Подробности...

Мадарымлыкъ эмда талпыныу

Кёп болмай «Нальчик» бутик-отельде «Иш кёллю Россей» жамауат биригиу бардыргъан оналтынчы жаш тёлю бизнес-школну бошагъанла сынау ишлерин къоруулагъандыла. Эки айны ичинде ала предпринимательликни...
Жамауат
22.05.2024 - 17:05 | 👁 17

Подробности...

Сабан ишле чырмаусуз барадыла

Къабарты-Малкъарда чууакъ кюнле келгенлери бла эл мюлкледе тийишли кезиулю ишле башланнгандыла. Ол санда жазлыкълагъа мирзеу салып кюрешедиле. Районланы эл мюлк управленияларындан билдиргенлерине...
Жамауат
22.05.2024 - 15:21 | 👁 13

Подробности...

Ызындан къарар адамы болса…

Къадар бармыды? Огъесе хар зат да кесибизни къолубуздамыды? Туугъанында адам таза къагъытхамы  ушайды  огъесе ким боллугъу белгилимиди?  Хар инсанны  адамлыгъында, халинде, фахмусунда, сыфатында...
Жамауат
22.05.2024 - 15:15 | 👁 22

Подробности...

Бирле тёлейдиле, башхала уа борч этедиле

Республикада хайырланылгъан электрокючню багъасын тёлеу жаны бла болумну юсюнден «Каббалкэнерго» предприятияда сёлешгендиле. Аны озгъан айда эсеплерини юсюнден айтханда, жыйылгъан тёлеуле 610 миллион...
Жамауат
22.05.2024 - 15:11 | 👁 18

Подробности...

Сабийлеге магъаналы дерс

 «Газпром газораспределение Нальчик» компания кёк отлукъну къоркъуусуз хайырланыуну жорукъларына бегирекда сабийлени юйретиуге не заманда да уллу эс бурады. Ма алай, кёп болмай Нальчикде 33-чю...
Жамауат
21.05.2024 - 10:30 | 👁 27

Подробности...

Жаш кинорежиссёрланы жетишимлери

Бу кюнледе Къабарты-Малкъарда «Кинокавказ» атлы тёртюнчю ачыкъ Шимал-Кавказ жаш тёлю фестиваль баргъанды. Ол 16 майда Нальчикде курорт залда ачылгъанды. Ары Россейни онжети регионундан бла тыш...
Жамауат
21.05.2024 - 09:05 | 👁 24

Подробности...

«Гитчелигинде окъуна ёз жерине сюймеклигин аламат суратлап тургъанды»

Бусагъатда энчи аскер операциягъа къатыша тургъан быллымчы жаш Ёзденланы Таубий къыралны аллында борчун толтурууну тюзге, магъаналыгъа санайды.
Жамауат
20.05.2024 - 19:08 | 👁 13

Подробности...

Жашау а, къыйын эсе да, барады

Танзиля, бир аламат сабий болуп, ыннасы бла ёсгенди. Аны анасын бла атасын элден шахаргъа гитче жашы къатын алыргъа сюйгени ючюн ынна кеси кёчюрген эди. Алай биринчи туудугъун а бермей кесинде...
Жамауат
20.05.2024 - 09:00 | 👁 13

Подробности...

Тыш къыраллагъа къалай барыргъа боллукъду?

Бизден туристлеге быйыл жюзден артыкъ тыш къыралгъа жол ачылыпды, ол санда къыркъ къыралгъа самолётла тюзюнлей учадыла. Аланы асламысына виза керекмейди неда аны алада аэропортлагъа келгенден сора...
Жамауат
19.05.2024 - 09:05 | 👁 23

Подробности...

Сюймеклик эмда хурметлик

Быйыл Юйюрню халкъла аралы кюню «Юйюрню ырахматлыгъы» деген чакъырыу бла  ётгенди. Аны энчи белгиси да барды: жашил тёгерекни ичинде жюрек,  къызыл бла ызланып. Ол  сюймеклик, ангылашыныулукъ,...
Жамауат
18.05.2024 - 10:00 | 👁 18

Подробности...

Аталары сауда ёксюзле

Аллахутала эр кишини бла тиширыуну жаратып, экисини арасында жорукъла салгъанды: оноу кимде болгъанын, бир бирлери бла къалай жюрютюрге кереклисини, юйюр къурагъанда болумланы.   
Жамауат
17.05.2024 - 17:04 | 👁 25

Подробности...

Ариу къызны жарсыулу къадары

Ёмюрледен бери да айбатлыкъны сыфатын ачыкълай, назмучула, акъылманла аламат сёзле айтхандыла, жырла жазгъандыла, макъамла къурагъандыла.
Жамауат
17.05.2024 - 13:04 | 👁 40

Подробности...

Солуу учузуракъ болурча

Къабарты-Малкъарны Курортла эм туризм министерствосундан билдиргенлерича, 2024 жылны 1 сентябринден башлап къонакъ юйледе талай жумушха къошакъ багъа ючюн налогла (НДС) тёленирик тюйюлдюле.
Жамауат
17.05.2024 - 09:00 | 👁 18

Подробности...

Сейирге къалдыргъан музейле

Музейлени халкъла аралы кюню жыл сайын онсегизинчи майда белгиленеди. Быллай жерлеге баргъан адам, анда бурун заманладан бери сакъланнган харакетлени, эсгертмелени, къолдан устала ишлеген аберилени,...
Жамауат
16.05.2024 - 12:08 | 👁 10

Подробности...

Къараучуланы тамашалыкъ жерлерибиз бла шагъырейлендиргенлей турадыла

Республикабызны табийгъатыны тамашалыгъы кёплени сейирге къалдырады. Аны бла байламлы белгили жолоучула кёп статьяла жазгъандыла, документли фильмле да алыннгандыла. Ара шахардан келип, Минги тауну...

Страницы

КЪАЛГЪАН РУБРИКАЛА

Документле
17.06.2024 - 08:04 | 👁 4

Подробности...

КЪАБАРТЫ-МАЛКЪАР РЕСПУБЛИКАНЫ БАШЧЫСЫНЫ УКАЗЫ

КЪАБАРТЫ-МАЛКЪАР РЕСПУБЛИКАНЫ БАШЧЫСЫНЫ У К А З Ы
Документле
16.06.2024 - 15:20 | 👁 7

Подробности...

КЪАБАРТЫ-МАЛКЪАР РЕСПУБЛИКАНЫ БАШЧЫСЫНЫ УКАЗЫ

КЪАБАРТЫ-МАЛКЪАР РЕСПУБЛИКАНЫ БАШЧЫСЫНЫ У К А З Ы
Документле
16.06.2024 - 08:20 | 👁 3

Подробности...

КЪАБАРТЫ-МАЛКЪАР РЕСПУБЛИКАНЫ ПАРЛАМЕНТИНИ БЕГИМИ

КЪАБАРТЫ-МАЛКЪАР РЕСПУБЛИКАНЫ ПАРЛАМЕНТИНИ Б Е Г И М И

Тарых
05.06.2024 - 09:05 | 👁 9

Подробности...

Мариямчыкъ айыулада къонакъда

Бюгюнлюкде сабийлеригизге ёз тилибизде жомакъла окъуймусуз? Ма биз да сизге юч айыуну юслеринден бир жомакъны саугъа этерге сюебиз. Аны аммаларыбыз туудукъларына сюйюп айтхандыла. Орус халкъ...
Билим
04.06.2024 - 12:00 | 👁 13

Подробности...

Оюн халда сынаула

Къабарты-Малкъар къырал университетни бийик билим бериуню халкъла аралы школунда орус тилден олимпиада бардырылгъанды. Анда орус тилге къалай юйреннгенлерин Палестинадан сабийле да кёргюзтгендиле.
Спорт
04.06.2024 - 10:54 | 👁 28

Подробности...

Битеуроссей эришиуден – «алтын» бла

СССР-ни сыйлы тренери В.Б. Кантерманны хурметине аталып, Москвада грек-рим тутушуудан битеуроссей эришиу къуралгъанды, анга къыралны жер-жерлеринден 2009-2010 жыллада туугъан гёжефле къатышхандыла.
Тарых
04.06.2024 - 09:30 | 👁 16

Подробности...

Буруннгу жазыулары бла сын таш

Шёндюгюлю Огъары Малкъарны тийресинде, Черекни сол жагъасында бусагъатда адам жашамагъан Темуккулары деген эски эл орналыпды. 1944 жылгъа дери анда Темуккуланы тукъум жашагъанды, журтда юйлени...
Билим
04.06.2024 - 08:30 | 👁 14

Подробности...

Къачхынчылагъа къайгъыра

Республикада Палестинадан келип тургъан жаш адамла Славян жазыуну бла маданиятны кюнюне аталгъан жарыкъландырыу ишлеге къатышхандыла, деп билдиредиле Курортла эм туризм министерстводан. 
Жангылыкъла
04.06.2024 - 08:04 | 👁 18

Подробности...

«Заманны» -хар таулу юйюрге

Багъалы шуёхла!
Право
03.06.2024 - 16:05 | 👁 10

Подробности...

УФСБ: жалгъан документлени кёргюзтюп казна ахчаны къымгъанды

Экономикада аманлыкълагъа къажау излеу-тинтиу жумушланы толтургъан кезиуде РФ-ни ФСБ-сыны КъМР-де Управлениясыны къуллукъчулары, республиканы полициячылары бла бирге, «Диск Строй» ООО-ну башчысы А....
Маданият
03.06.2024 - 15:58 | 👁 17

Подробности...

Сабийлени хунерликлери

Шабат кюн Нальчикде Долинскеде халкъ чыгъармачылыкъны фестивалы болгъан эди. Ары кёп тау эллерибизден устала келип, къол ишлерин кёргюзтгендиле.
Маданият
03.06.2024 - 15:55 | 👁 9

Подробности...

Жыр-тепсеу бла жарыкълыкъ саугъалагъандыла

Жайны биринчи кюнюнде   Курорт залда къуралгъан концертде жаш жырчыла кёп эдиле. Башхача айтсакъ, ала, быллай сахнагъа чыкъгъынчы, интернетде кёрюнюп, бир жырлары бла халкъгъа кеслерин сюйдюргенле....
Илму
03.06.2024 - 14:32 | 👁 8

Подробности...

Энейни жолоучулугъу

Буруннгу заманда греклиле кюйдюрген Троя шахардан къачхан, Рим патчахланы эм биринчилеринден бири Энейни къадары бек сейирди. Айтхылыкъ назмучу Вергилий Энейни Италияда жолоучулугъун кесини «Энеида»...

Страницы