08.12.2022, 15:20 - Право

Хауа болум тюрленнгени бла байламлы  къырал автоинспекторла водительлени сакъ болургъа, жолда жюрюуню жорукъларын сакъларгъа чакъырадыла.

08.12.2022, 13:35 - Жамауат

  Николай Самохвалов Къабарты-Малкъарны кёп жерлеринде жолоучулукъда болуп, аллай кезиуледе кёргенини бла эшитгенини юслеринден газетлеге, ол санда «Заманнга» да жазгъанлай тургъанды. Республиканы тарыхына да эс бургъанды. Артыкъда тау жерледе жолоучулукъларын бек жаратханларын, кёп сейир адамлагъа тюбегенлерин да ол сюйюп суратлагъанды жазмаларында. Аны аллай жолоучулукъларындан бирини юсюнден жазгъаны бла сизни да шагъырей этерге сюебиз. Ол таулу къойчуланы юслеринден къалай уллу жюрек жылыулукъ бла жазгъанын кесигиз да сезериксиз.

08.12.2022, 12:21 - Политика

КъМР-ни Башчысы Казбек Коков ыйыкъ сайын бардырылыучу «муниципал сагъатны» кезиулю жыйылыуун ётдюргенди.

08.12.2022, 11:30 - Тарых

Белгисиз солдатны кюню — Россейде сыйлы кюнледен бириди. Ол 2014 жылдан бери 3 декабрьде жыл сайын белгиленеди, кеси да къыралыбызны эм андан тышында да  къазауатлада жигитча сермеше жан берген совет эмда россейли аскерчилени хурметлерине тохташдырылгъанды.

08.12.2022, 09:30 - Жамауат

Къыш сууукълагъа юйлени, объектлени да хазырлайдыла. Адамла кеслерине жылы кийимле аладыла, алай бирле уа «темир шуёхларыны» юслеринден унутуп къоядыла. Кюнлени бир кюнюнде жолда къалыргъа неда ремонтха къадар ахча къоратыргъа сюймей эсегиз а, алай этерге жарамайды.

08.12.2022, 09:05 - Жангылыкъла

Росгвардияны Звёздный элде аскер бёлюмюнде «Дунияда эм иги адамгъа» деген сабий сурат конкурсну эсеплери чыгъарылгъандыла. Конкурс Ананы кюнюне аталып,  аскерчилени сабийлерини араларында бардырылгъан  «Анама сюймеклик бла» акцияны чегинде ётгенди.  

ЖАМАУАТ

Жамауат
07.11.2022 - 12:26 | 👁 6

Подробности...

Миллет магъанасы болгъан белги

Барыбыз да билгенден, бу кюнледе закий Къайсыннга 105 жыл толлукъ эди. 

Жамауат
07.11.2022 - 10:54 | 👁 13

Подробности...

Кёп фатарлы юйню аллында парковка къурар амал

Кёп фатарлы юйлени арбазларында машина салыр жер болмаса, водительлеге аланы тротуарлада, къыртишде, сабийле ойнаучу майданчыкълада къояргъа тюшеди. Сёзсюз, ол тапсыз ишди. Ма аны себепли аллай...

Жамауат
07.11.2022 - 09:30 | 👁 8

Подробности...

Электрон жумушланы женгил тамамлар онглары

Къабарты-Малкъарда Кадастр палатаны специалистлери озгъан тогъуз айны ичинде неллай бир электрон выписка бергенлерини, жеринден тепдирилмеген мюлкню юсюнден аны къайда алыргъа боллугъуну эмда алай...

Жамауат
07.11.2022 - 09:05 | 👁 6

Подробности...

Спортну кеси да сюйгенди, башхаланы да анга табындырыргъа итиннгенди

Маглуланы Зулкъарнийни жашы Хусей Тырныауузда физкультураны бла спортну айнытыугъа уллу къыйын салгъан адамларыбыздан бири болгъанды. Спортну кеси да сюйгенди, башхаланы да анга табындырыргъа...

Жамауат
03.11.2022 - 11:58 | 👁 8

Подробности...

Тюкенде суратха тюшюрюрге жараймыды?

Алай этерге къоймагъан закон бармыды? Къайсы отоулада жарамайды суратха тюшюрюрге? Бу соруулагъа Роскачествону гражданла эмда организацияла бла ишлеген бёлюмюню башчысы Елена Карпенко айтханды:

Жамауат
03.11.2022 - 10:57 | 👁 8

Подробности...

Товарны багъасы юсюнде жазылгъандан башха эсе

Адам тюкенде абери алып, кассагъа келгенде уа аны багъасы юсюнде жазылгъандан башха болгъанын кёрсе, не зат этерге керекди? Аны юсюнден Роскачествону гражданла эмда организацияла бла ишлеген...

Жамауат
03.11.2022 - 10:00 | 👁 5

Подробности...

Къартлыкъ къачан башланады ?

 Алимле, тинтиулерини эсеплерине таянып, бюгюнлюкде жыл санлары 40-гъа, 50-ге, 55-ге жетгенле уллайгъан  кезиулерине 75-80 жылларында кирликлерин айтадыла. 

Жамауат
03.11.2022 - 09:30 | 👁 11

Подробности...

Тышындан келтирилгенни орунуна – кесибизде жарашдырылгъан, бийик качестволу продукция

Къабарты-Малкъарны Жамауат палатасында конкуренция болумлада айнырыкъ производстволаны къурау, импортну алышындырыу программаланы жарашдырыу эм промышленностьну технология жаны бла жангыртыуну...

Жамауат
03.11.2022 - 09:15 | 👁 7

Подробности...

Республикада адамланы солууларын къурауну юсюнден Беларусьда билликдиле

Къабарты-Малкъарны Курортла эм туризм министерствода ведомствону башчысы Мурат Шогенцуков белгили журналист, «Союз къырал» эм «Союз вече» изданияланы келечиси Валерий Чумаков бла тюбешгенди. 

Жамауат
02.11.2022 - 12:12 | 👁 10

Подробности...

Магъаданчыла – Социалист Урунууну Жигитлери

Тырныауузну вольфрам-молибден комбинатыны -Къабарты-Малкъарны промышленностуну баш магъаналы предприятиясыны - тарыхы анда ишлегенлени урунуу жигерликлери бла байламлыды. Анга...

Жамауат
02.11.2022 - 11:00 | 👁 8

Подробности...

Тышына аслам продукция жиберилгенди

Къабарты-Малкъардан бирси регионлагъа быйыл 200 минг тонна продукция жиберилгенди. Тенглешдирип айтханда, ол былтырдан  кёп къалмай эки кереге асламды.

Жамауат
02.11.2022 - 10:00 | 👁 5

Подробности...

Тапсыз товар ючюн тёленнген ахчаны къайтарыр амалы

Качествосу осал болгъан товарны багъасын къайтарыргъа сюйгеннге закон бла неллай бир заман бериледи? Аны юсюнден Роскачествону хайырланыучуланы эркинликлерин къоруулау жаны бла бёлюмюню башчысы...

Жамауат
02.11.2022 - 09:05 | 👁 6

Подробности...

Басманы юсюнден законланы бузмаз ючюн

Роскомнадзорну КъМР-де Управлениясында республикалы эм район газетлени келечилерине окъутуу семинар бардырылгъанды. Журналистлени газетлени басмалагъанда, интернет сайтланы жарашдыргъанда тыш...

Жамауат
02.11.2022 - 09:05 | 👁 6

Подробности...

Эл мюлкню айнытыуда энчи эс – мелиорациягъа

Къабарты-Малкъарны Жамауат палатасыны кезиулю жыйылыуун ача, агропромышленный комплекс (АПК), табийгъат бла экологияны сакълау жаны бла комиссиясыны башчысы Юрий Колесников...

Жамауат
01.11.2022 - 15:20 | 👁 7

Подробности...

Жигитлиги, жигерлиги да келир тёлюлеге юлгю болгъанлай къаллыкъды

Ата журтуна, халкъына таза кёлю бла къуллукъ этген ахшы адамларыбызны арасында Чеченланы Шахан-Герийни жашы Шамилни энчи белгилерчады. Кесини махтаулу жолун ол жыйырмажыллыкъ жашлай  башлагъанды....

Страницы

КЪАЛГЪАН РУБРИКАЛА

Маданият
21.11.2022 - 09:05 | 👁 11

Подробности...

Сурат – озгъан заманны кюзгюсю

Бу суратны юсюнден редакциягъа КъМР-ни маданиятыны сыйлы къуллукъчусу Геляланы Лиза 2012 жылда жазгъан эди. Ол суратдагъы тиширыуланы ариулукълары кимни да сейир этдирирчадыла, таулу къызланы...

Саулукъ
18.11.2022 - 15:09 | 👁 4

Подробности...

«Коронавирус бла кюрешни унуталлыкъ тюйюлме»

Элбрус районну ара больницасыны баш врачыны поликлиника иш жаны бла орунбасары Тилланы Айшат саулукъ сакълау бла къадарын байлап, жамауатха болушлугъун аямай келгенли энди отуз жылдан да...

Экономика
18.11.2022 - 12:38 | 👁 14

Подробности...

Комбинатны къурулушун башларыкъдыла

РФ-ни Промышленность, энергетика  эмда сатыу-алыу министерствосундан билдиргенлерича,  экинчи  жыл Тырныауузда вольфрам-молибден чыгъаргъан жангы комбинатны къурушу башланырыкъды.

Саулукъ
18.11.2022 - 09:05 | 👁 10

Подробности...

Узакъ ёмюрню жашырынлыкълары: тирилик, жарыкъ кёллюлюк, игиликге ийнаныу

Таулула узакъ ёмюрлюле болгъанлары белгилиди. Бизни заманыбызда ата-бабаларыбызча жашар ючюн не этерге керекди? Аны юсюнден Нарткъаланы больницасыны врачы Бёзюланы Залимхан бла ушакъ этгенбиз....

Саулукъ
17.11.2022 - 16:27 | 👁 19

Подробности...

Жарсыугъа эс бёле

Бюгюн саулай дунияда да Болжалдан алгъа туугъан сабийлени халкъла аралы кюню белгиленеди. Бу дата 2009 жылда Къагъанакълагъа болушлукъ тапдырыу европалы фондну башламчылыгъы бла тохташдырылгъанды...

Право
17.11.2022 - 11:01 | 👁 9

Подробности...

Водитель удостоверенияны кючю тас болмазча

Келир жыл водительлени не зат сакълайды?

Саулукъ
17.11.2022 - 10:02 | 👁 9

Подробности...

Жерлешлерине хайыр келтирирге не заманда да таукелди

Кёп сагъыш этмей

 Созайланы Салихни  къызы Нюржан, Хасанияда Фрийланы Рамазанны атын жюрютген  16-чы  номерли  мектепни  алтын майдалгъа бошап, Къабарты-Малкъар къырал...

Маданият
17.11.2022 - 10:00 | 👁 6

Подробности...

Бай бла Зыккыл

Таулулада тюзюнлей арт он жылгъа дери халкъда жомакъла, таурухла айтхан, жырла жырлагъан кёп адам болгъанына шагъатма.

Тарых
17.11.2022 - 09:30 | 👁 6

Подробности...

Толстой бла шуёхлукъ жюрютгенди

Къарачай-малкъар миллетде аллай адамла бардыла, халкъны эсинде ёмюрлюкге жашарыкъла. 

Маданият
17.11.2022 - 09:05 | 👁 9

Подробности...

«Жазыучуланы къайсы бири да окъуучусуна намысы, адеби-сыйы бла тюберге борчлуду»

Жазыучу, КъМР-ни маданиятыны сыйлы къуллукъчусу Шауаланы Хасан бюгюннгю адабиятда фахмулу, айтхылы, энчи кёз къарамы, уллу жашау сынауу болгъан, энчи хатлы прозачыларыбызданды. ...

Билим
16.11.2022 - 18:42 | 👁 21

Подробности...

17 ноябрь- студентлени халкъла аралы кюнюдю. Аны бла байламлы Къабарты-Малкъарны баш вузларында болгъанбыз.

Вузда билим алгъан къайсы жаш адамны окъуудан сора да, кюн сайын сейирлик  ишле, тюбешиуле, танышыула  сакълайдыла. 

Билим
16.11.2022 - 18:21 | 👁 10

Подробности...

Алимле бла бизнесменле экономиканы айнытыргъа таукелдиле

 Россей «Илму» миллет проектге кёре, 2024 жылгъа илму  эм инновациялы проектле жаны бла  беш алчы къыралны тизмесине чыгъарыргъа керекди. 

Саулукъ
16.11.2022 - 13:05 | 👁 6

Подробности...

Диабетден къыйналгъанлагъа татлы зат ашаргъа жараймыды?

Сахарный диабетден  ауругъанла татлы  затланы  ауузланыугъа  энчи эс бурадыла. Бу ауруугъа  хорлатмаз ючюн, тюнене татлы  затланы  ашагъанла  аланы бюгюн  арталлыда хайырланмай къоядыла. Ол...

Маданият
16.11.2022 - 09:05 | 👁 10

Подробности...

Хорлам болдуруп, саугъасын, а солдатлагъа жибергенди

Бу кюнледе Ингушетия Республиканы  ара шахары Магасны    администрациясында ишлегенле   бизни айтхылыкъ халкъ поэтибиз,  прозаик эмда журналист, Уллу Ата журт урушну  кезиуюнде аскер ...

Право
15.11.2022 - 14:18 | 👁 5

Подробности...

Чомартлыкъны орунуна сауутланнган аманлыкъчылагъа болушхандыла

КъМР-ден эгеч бла къарындаш 16 эм 18 жылларын тюрмеде ётдюрлюкдюле. Ала быллай къаты жууапха террористлеге болушханлары ючюн тартылгъандыла.

Страницы