23.03.2023, 10:29 - Жангылыкъла

Къабарты-Малкъарда «Къоркъуусуз эм качестволу автомобиль жолла» миллет проектге кёре,  уллу иш бардырылады. Ол санда бусагъатда  федерал   Урван–Уштулу федерал эм Эски Черек – Жемтала – Сукан-Суу республикалы жолла бирге къошулгъан участок жангыртыла турадыла.

23.03.2023, 08:59 - Тарых

Бабугентден ёргерек барып, жолну онг жанында, аллы да кёл болуп, суучукъ келеди. Аны кесинден да къукурт ийис урады. Анга Ийисли суу дейдиле. Андан ёргерек барсанг, Секиртмеге жетесе. Озгъан ёмюрню къыркъынчы жылларында алайда къая юзюлюп, жолчуланы да басхан эди. Алайгъа Къая юзюлген деп да айтадыла. Секиртмени баш жанына уа Тёбен Тепчонукъ дейдиле.

23.03.2023, 08:29 - Спорт

Элбрус районда спорт тири айныйды, ол а бу жаны бла иш тынгылы бардырылгъаныны эсебиди. Районну Физкультура эм спорт комитетини башчысы Жаппуланы Магомет айтханнга кёре, жараулагъа тийишлисича даража берилир эм спортчула жетишимли болур ючюн, спорт школла, аскер комиссариат, ДОСААФ-ны жер-жерли бёлюмю бла байламлыкъла жюрютюледиле, арада бир бирге себеплик да этиледи. 

23.03.2023, 08:10 - Маданият

Бизни миллетде ата-бабаларыбызны заманларындан бери адам улуну къылыгъына бла халине  аслам эс бёле келедиле. Тиширыугъа, эр кишиге да бек магъаналы болгъанды юйюрюне, тукъумуна айып келтирмезча кесин жюрютюу.

22.03.2023, 18:52 - Саулукъ

Бизни республикада субай болама деп ауруп, ызы бла ёлюп кетгенле болгъандыла. Арыкъ болургъа кюрешгенле кёпдюле, ала барысы да диетала тутаргъа кюрешедиле. Алай бир-бирде ол диеталаны хаталарындан больницагъа окъуна тюшедиле.

22.03.2023, 16:58 - Политика

КъМР-ни Башчысы Казбек Коков Россей Федерацияны Президентини Шимал-Кавказ федерал округда толу эркинликли келечиси Юрий Чайканы башчылыгъы бла видеоконференция халда бардырылгъан кенгешге къатышханды. Аны кезиуюнде сёз энчи аскер операциягъа къатышханланы гуманитар эмда техника болушлукъну къурауну юсюнден баргъанды. 

22.03.2023, 13:04 - Политика

О Законе Кабардино-Балкарской Республики "Об утверждении дополнительного соглашения к Соглашению о предоставлении бюджету Кабардино-Балкарской Республики из федерального бюджета бюджетного кредита для частичного покрытия дефицита бюджета Кабардино-Балкарской Республики и дополнительного соглашения к Соглашению о предоставлении бюджету Кабардино-Балкарской Республики из федерального бюджета бюджетного кредита для погашения бюджетных кредитов на пополнение остатков средств на счетах бюджетов субъектов Российской Федерации"

ЖАМАУАТ

Жамауат
23.02.2023 - 09:35 | 👁 10

Подробности...

Буюрулгъан борчун тынгылы толтургъанды

Аскер къуллукъ этиу не заманда да сыйлыгъа саналгъанды. Бюгюнлюкде да алай барады. Жашларыбыз, Ата журтну жалынчакъсызлыгъын къоруулауну кеслерини сыйлы борчларына санап,  энчи аскер операциягъа...

Жамауат
23.02.2023 - 08:10 | 👁 11

Подробности...

Атасыны фронтдан письмоларын багъалы хазнаныча сакълайды

Къуршаланы Адикат атасы Мажитни бир заманда да кёрмегенди, алай аны къадарын билирге итинип, ол фронтдан жазгъан письмоланы  бек уллу байлыкъныча сакълайды. 

 ...
Жамауат
23.02.2023 - 08:10 | 👁 12

Подробности...

«Аскерчи нёгерлерим бла тюбешсек, Афганистанны сагъынмайбыз»

Туменланы Борис Афганистан Республикада интернационал борчун толтургъаныны юсюнден атасы Владимирге бла анасы  Асиятха жаланда  экинчи кере жаралы болгъандан сора билдиргенди.

Жамауат
22.02.2023 - 13:24 | 👁 18

Подробности...

Кадетле - от ёчюлтюучюледе къонакъда

Сегизинчи номерли от ёчюлтюу-къутхарыу бёлюмде къонакъда Бабугентни школ-интернатыны кадетлери болгъандыла, деп билдиредиле МЧС-ни республикада Баш управлениясыны пресс-службасындан.

Жамауат
22.02.2023 - 08:17 | 👁 12

Подробности...

Юйретиулени юйюрден башлайыкъ

ЮНЕСКО-ну 1999 жылны 17 ноябринде бардырылгъан Генеральный конференциясында 21 февраль Ана тиллени халкъла аралы кюнюне саналлыгъы билдирилген эди. 2010 жылда уа сагъынылгъан организация 136 тилни...

Жамауат
21.02.2023 - 18:21 | 👁 24

Подробности...

Элбрус район

Жылы аш бла тынгылы жалчытырча 

Гитче класслада окъуучула кюн сайын качестволу жылы аш бла жалчытылынырча Элбрус муниципал районну администрациясы дайым ...

Жамауат
21.02.2023 - 15:20 | 👁 14

Подробности...

Нальчик айбат болурча

Россейде  "дизайн-код" деген термин кёп болмай  кийирилгенди.  Болсада бюгюнлюкде къыралны  шахарларыны   бетин  айбатландырырча аны тири хайырланып башлагъандыла.  

Жамауат
21.02.2023 - 15:20 | 👁 9

Подробности...

Декретге ата чыгъаргъа боллукъмуду?

Арт заманда сабийге къарагъанлары ючюн эр кишиле декрет  отпуска алгъанлары бла байламлы болумла аслам тюбейдиле. Аны къалай алыргъа боллугъун РФ-ни ФСС-ни къырал жумушла эм социальный...

Жамауат
21.02.2023 - 15:02 | 👁 11

Подробности...

Къутхарыучула устлыкъларын ачыкълагъандыла

Нальчикде «Автомобиль транспорт бла байламлы къыйын болумлада къутхарыу ишлени бардырыуда алчы къауум» деген тёрели битеуроссей конкурсну регион кезиую ётгенди. Эришиуле 2 кюнню ичинде от...

Жамауат
21.02.2023 - 13:00 | 👁 16

Подробности...

Туризмни айнытыугъа – алты миллиард сом

Гитче шахарлада туризмни айнытыугъа болушлукъ этиуню чегинде 24 регионнга 6 миллиарддан аслам ахча берилликди. Аны мураты туристлени  бай эм сейир тарыхлары болгъан алай аз адам жашагъан жерлени...

Жамауат
21.02.2023 - 08:10 | 👁 10

Подробности...

Миллет тилле маданиятны бир кесегидиле

21 февраль ана тилни халкъла аралы кюнюдю. Аны бла байламлы филология илмуланы доктору, профессор Улакъланы Махтини материалын газетни официал сайтында басмаларгъа тийишли кёребиз.

Жамауат
20.02.2023 - 14:49 | 👁 18

Подробности...

«Тилибиз айныр ючюн, анга бирден къайгъырыргъа керекбиз»

Нальчикни бир-бир предметлени терен окъутхан тогъузунчу номерли мектебинде малкъар тилден бла адабиятдан дерсле берген устазларыбыз дайым да айырмалы болгъанлай келедиле. Аладан бири уа...

Жамауат
20.02.2023 - 14:21 | 👁 8

Подробности...

Алгъышлаула, насийхат сёзле

Россейде Кадетлени кюнлерини аллында Нарткъаланы 6-чы номерли орта школунда байрам ётгенди. Урван районда жангыз кадет класс барды. Школну администрациясы чакъырып, жыйылыугъа Росгвардияны...

Жамауат
20.02.2023 - 12:42 | 👁 6

Подробности...

Жаш адамла къолгъа сауут нек аладыла?

Ахыр жыллада Россейде  билим бериу учреждениялагъа чабыуулла бир ненча кере этилгендиле. Сёзге, былтыр Удмуртияда Ижевск шахарда Артем Казанцев   къолуна сауут алып, кийимлеринде да нацист белгиси...

Жамауат
20.02.2023 - 11:47 | 👁 11

Подробности...

Солууну игилендирир амалла

Республиканы Курортла эм туризм министерствосундан билдиргенлерине кёре, Техника жумушланы толтуруу эм метрология жаны бла федерал агентствону буйругъу бла туризмни жумушларын тамамлауда  жангы...

Страницы

КЪАЛГЪАН РУБРИКАЛА

Спорт
09.03.2023 - 11:26 | 👁 7

Подробности...

Нёгерлерини аты бла-даражалы турнир

МВД-ны Къабарты-Малкъарда управлениясыны  патруль-пост службасыны энчи батальону жыл сайын Тетов Алимбекни хурметине  баскетболдан бардырылгъан турнирге къатышады.

Маданият
09.03.2023 - 09:08 | 👁 6

Подробности...

Къадар айланчланы ныхытлы жоллары

Бу хапар жашауда болгъан ишди

Рамазан урушдан сау-саламат къайтды, орденле бла майдалладан кёкюреги сырылып. Къазахстанда юйюрюн тапды, юйдегили болуп, улан, къыз да...

Саулукъ
09.03.2023 - 08:51 | 👁 9

Подробности...

Жылыу келгенлей, губула чыгъадыла

Тюз жаз башыны ийиси бурунубузгъа ургъанлай, табийгъатха барыргъа сюебиз. Алай жылыу келгени бла бирге къан ичиучю губула да тирилгендиле. Аладан сакъланыр амалланы юсюнден Инфекция...

Тарых
08.03.2023 - 08:10 | 👁 18

Подробности...

Къабарты-Малкъар Республиканы Башчысы Казбек Коковну чакъырыу сёзю

Къабрты-Малкъарны хурметли жамауаты!
 

Спорт
07.03.2023 - 13:55 | 👁 283

Подробности...

Федерацияны кубогундан – аслам майдал

Одинцово шахарда каратени битеустил тюрлюсюнден Федерацияны кубогу бардырылгъанды. Анга къыралны 37 регионундан 1200 спортчу къатышханды. Аны къорууланыу амалланы хайырланыу бёлюмюнде...

Спорт
07.03.2023 - 11:51 | 👁 284

Подробности...

Умутландыргъан атламла

«Спорт наркотиклеге къажауду» деген чакъырыу бла каратени зендекай будо тюрлюсюнден Къабарты-Малкъарны биринчилиги бардырылгъанды. Анга республиканы шахарларындан бла эллеринден умутландыргъан...

Жангылыкъла
07.03.2023 - 10:43 | 👁 20

Подробности...

Жоллагъа бла кёпюрлеге ремонт этиледи

Быйыл бизни республикада тынгылы жангыртыу ишле беш жолда (13 километр) эмда юч кёпюрде бардырыллыкъдыла.

Билим
07.03.2023 - 09:05 | 👁 16

Подробности...

Урунууну къыйматлылыгъын кючлендирирге юйретиу барады

Къабарты-Малкъарны Бизнес-инкубаторуну мурдорунда къуралгъан «Фабрика процессов» деген билим бериу тийреде «Севкаврентген-Д» предприятияны специалистлерин ишни аяулу бардырыргъа юйретгендиле. Анга...

Тарых
07.03.2023 - 08:24 | 👁 9

Подробности...

Кёчгюнчюле къазахлыланы, къыргъызлыланы жигерликлери, иш кёллюлюклери бла сейирсиндиргендиле

Малкъар халкъ зор бла кёчюрюлген кюннге 

Совет Союзда бир-бир миллетлени зор бла туугъан жерлеринден кёчюрюу политика Уллу Ата журт урушну аллында окъуна башланнган эди....

Маданият
07.03.2023 - 08:02 | 👁 14

Подробности...

Къадар айланчланы ныхытлы жоллары

Бу хапар жашауда болгъан ишди

Рамазан туугъанда, анасы Нюрсифат, киндик анасы Къаний да сейирсиннген, къоркъгьан да этген эдиле: сабийни онг жаякъчыгьында, бурунчугъу бла...

Саулукъ
06.03.2023 - 16:41 | 👁 16

Подробности...

«Жашау да жашаргъа сюйгеннге бериледи»

 Кимледиле кёп жашагъанла? Бу соруугъа жууапны излер,  Нальчик шахарда Ара поликлиниканы врачы Бёзюланы Жамиля бла ушакъ этгенбиз.

 
Жангылыкъла
06.03.2023 - 13:41 | 👁 21

Подробности...

Къыралда урлукъ себиу башланнганды

Къыралда агропромышленность комплексни ишин тынгылы бардырыугъа кёз-къулакъ болгъан оператив штабны кезиулю жыйылыуу ётгенди бу кюнледе. Аны РФ-ни эл мюлк министри Дмитрий Патрушев...

Жангылыкъла
06.03.2023 - 09:00 | 👁 28

Подробности...

Аналыкъ капиталны ай сайын берилиучю тёлеулеге къалай хайырланыргъа боллукъду

Юйюрню орта эсеп бла файдасы регионда инсаннга жашау этерге керекли ахчаны эм аз ёлчемини эки къатысына жетмей эсе, ол, заявление жазып, аналыкъ капиталдан ай сайын тёлеуле алыргъа боллукъду. 2023...

Илму
06.03.2023 - 08:58 | 👁 14

Подробности...

Хунерли жаш адамланы ишлерине тийишли багъа

Къабарты-Малкъар къырал аграр университетде «Илму, билим эм бизнес хар неда тюрлене баргъан кезиуде» конкурсну эсеплерин чыгъаргъандыла алгъаракъда. Ол илму-излем эмда конструкторлукъ тема бла...

Маданият
06.03.2023 - 08:10 | 👁 14

Подробности...

Жыры барны жолу бар

Таукенланы Малкъарбийни къызы Галина жамауат сюйген жырчыды. Ол Нальчикде Музыка театрда солистка болуп ишлегенли элли жылдан атлагъанды.

Страницы