01.07.2022, 08:18 - Тарых

КъМР-ни 100-жыллыгъына

Бу сурат 1957 жылда Къашхатауда алыннганды. Анда олтургъанла (солдан онгнга) школну директору Шауаланы Миналданды,  Фёдор  Яковенкоду, Насталаны Сохтады эмда устаз Роза Сергеевады. Сюелгенле уа ол заманда тамата классланы окъуучуларыдыла. Бизни бюгюннгю хапарыбыз а Фёдор Михайлович Яковенкону юсюнденди. 

30.06.2022, 16:00 - Экономика

Кёп болмай РусГидро компанияны Къабарты-Малкъарда бёлюмю гитче Черек ГЭС-ни къурулушун башлагъанды. Бюгюнлюкде специалистле аны мурдорун хазырлап  кюрешедиле.  Ол «Россейде жангыртылыныргъа жарагъан энергетиканы айнытыу» къырал программагъа кёре бардырылады.

30.06.2022, 15:00 - Спорт

Бу кюнледе «Эльбрус» курортда тау лыжаладан «Элбрусну саугъалары» деген битеуроссей эришиуле бардырылгъандыла. Анда хорлагъанланы саугъалаугъа «Кавказ.

30.06.2022, 14:00 - Экономика

Кёп болмай РФ-ни Президенти Владимир Путин Къырал Советни президиумуну кенгешинде къурулуш эм жашау журт-коммунал мюлк бёлюмлени 2030 эмда 2035  жыллада айнытыуну стратегиясыны юсюнден айтханды.

30.06.2022, 10:13 - Политика

Апрельде Нальчикде солуп кетген Донбассдан келген сабийле бюгюнлюкде Пятигорскда  художестволу гимнастикадан Битеуроссей эришиулеге хазырланадыла. Аны юсюнден  КъМР-ни Башчысыны бла Правительствосуну пресс-службасындан билдиргендиле.

30.06.2022, 09:05 - Жангылыкъла

КъМР-ниТарифле эм жашау журт надзор жаны бла къырал комитетини  2021 жылда 28 декабрьде 279-чу буйругъуна кёре, быйыл  биринчи июньдан башлап  электрокюч ючюн тарифлеге къошуллукъду.  Анга кёре,  шахарлада бла элледе жашагъанла    1кВт сагъат ток ючюн  4,35 сом тёлерикдиле. Ол себепден «Россети Северный Кавказ» - «Каббалкэнерго» хайырланнган электрокюч ючюн эсеплеген приборланы показаниялары бла сагъынылгъан кезиуге тёлерге чакъырады. Ызы бла андан сора ойналгъан сагъатла   жангы тариф  бла тергелликдиле. 

29.06.2022, 17:24 - Жамауат

КъМР-ни Табийгъат байлыкъла  эмда экология жаны бла министерствосу жай кюнледе жамауатха бютюн сакъ болургъа,  агъачда эм анга жууукъ жерледе  къургъакъ бутакъланы, къауданны эм башха затланы да кюйдюрюрге жарамагъанын эсге салады. 

ЖАМАУАТ

Жамауат
17.05.2022 - 08:55 | 👁 9

Подробности...

Урушда – батыр, урунууда - жигер

Къабарты-Малкъарны Жамауат палатасыны келечиси  Владимир Абаноков Уллу Ата журт урушну ветераны Хочуланы Магометни Хорламны 77-жыллыгъы бла алгъышлагъанды.

Жамауат
16.05.2022 - 11:19 | 👁 12

Подробности...

Аякъ кийимле чыгъарыучу фабрика айнытыуну жолунда

Аскерчилеге аякъ кийимле чыгъарыучу «Комплект» фабрика Къабарты-Малкъарда ишлегенли онсегиз жыл болады.

Жамауат
16.05.2022 - 11:14 | 👁 10

Подробности...

Аскерчилерибизни жигитликлери ёмюрледе къалырча

Терс-Къолда орта школну окъуучулары бу кюнледе «Минги тауну жигитлери» деген подстанцияда болгъандыла.

Жамауат
15.05.2022 - 21:48 | 👁 9

Подробности...

Бетлеринден нюрлери кетмейди

Акъ-Сууда къоншула, эллиле да, жууукъла–тенгле да Кючмезланы Султанны бла Софияны бек сюедиле, сый-хурмет бередиле. Бу огъурлу адамла юйюр къурагъанлы жетмиш жыл болады!

Жамауат
15.05.2022 - 19:26 | 👁 7

Подробности...

Кофени сатыу азаямы барады?

Буруннгу жыл бла тенглешдиргенде, былтыр бизни къыралда кофени сатыу 8,7 процентге азайгъанды. Алай бла 2021 жылда Россейде 164,2 минг тонна кофе сатылгъанды, дегенди «Росчайкофе» биригиуню...

Жамауат
15.05.2022 - 16:22 | 👁 3

Подробности...

Хар кюнюн да игиликге жоралагъанды

Созайланы Къылычны жашы Хадис бла биринчи кере ол «Къабмалкъкиновидеопредприятие» къырал учрежденияны  директору болуп ишлегенинде танышхан эдим. Артда уа Къабарты-Малкъар къырал университетде...

Жамауат
15.05.2022 - 12:43 | 👁 8

Подробности...

Низамлылыгъы, ётгюрлюгю ючюн – анасына ыспас

Махийланы Хызырны бла Зульфияны жашлары Мухаммат 2021 жылны 15 декабринде аскерге чакъырылгъанды. Ол  Дондагъы Ростов областьны Новочеркасск шахарында бёлюмге тюшгенди.

Жамауат
14.05.2022 - 17:24 | 👁 6

Подробности...

Уруш баргъан жерлени жокълагъандыла

Орус география обществону «Альтаир» жаш тёлю клубуну келечилери, Уллу Хорламны 77-жыллыгъына жоралап, 1942 жылда Нальчик-Орджоникидзе къорууланыу ызда болгъан сермешлени маршруту бла ётгендиле....

Жамауат
14.05.2022 - 15:38 | 👁 4

Подробности...

«Сайлауума бир кере да сокъуранмагъанма»

Шауаланы Залимханны жашы Мухтарны спортда, адамланы къутхарыуда жетишимлерини юслеринден эшите тургъанма. Кесине уа 2004 жылны тогъузунчу сентябринде тюбеген эдим. Ол кюн «Эльбрус» къутхарыу...

Жамауат
13.05.2022 - 11:54 | 👁 6

Подробности...

Сыйлы ат берилгенди

«Россети Шимал Кавказ» компания «Аскер махтаулукъну энергообъекти» деген социал-патриотлукъ акция бардырып башлагъанды. Анда аны Кавказ ючюн сермеш башланнганлы 80 жыл толгъанына атагъандыла.

Жамауат
13.05.2022 - 10:13 | 👁 9

Подробности...

Ветеранлагъа къырал не бла болушады?

Бизни къырал 9 майда Хорламны кюнюн белгилейди. Уллу Ата журт урушну ветеранларына бу кюн бютюнда жарыкъ, жылы, ыразылыкъ сёзле айтыладыла.

Жамауат
12.05.2022 - 11:33 | 👁 4

Подробности...

Жигитликлерине баш ургъандыла

«Хорламны бетлери. Жигитликни летописи» акцияны чеклеринде Росгвардияны ведомстводан тышында къалауурлары Уллу Ата журт урушну ветеранлары Василий Дегтяренкода бла Дмитрий Мироненкода къонакъда...

Жамауат
12.05.2022 - 08:43 | 👁 12

Подробности...

Юйде жылыуну аяу амалла

Коммунал къоранчланы асламысын жылыугъа тёлеу алгъанын кёп фатарлы юйледе жашагъанла уста биледиле.

Жамауат
12.05.2022 - 08:33 | 👁 6

Подробности...

АЛТЫНЧАЧ

Алтынчач Кавказдан сабий къызлай халкъыбыз бла кёчюрюлюп кетген эди. Ол урушну, кёчгюнчюлюкню да къыйынлыгъын кёргенликге, узакъ Кавказда жанкъоз гюл, жаз башында сууукъ къардан чыгъып жашнагъанча...

Жамауат
12.05.2022 - 08:00 | 👁 11

Подробности...

Болгъан сейир ишлени юсюнден

Халкъда жюрюген ийнаныуланы, белгилени юсюнден бизге багъалы окъуучубуз Улбашланы Саният жаза-жаза туруучуду. Аны сейир таурухларындан бир ненчасын жарашдырып, бюгюн сюйюп басмалайбыз.

Страницы

КЪАЛГЪАН РУБРИКАЛА

Маданият
14.06.2022 - 14:23 | 👁 5

Подробности...

«Тепсеу искусство – мени жаным, жюрегимди»

Бюгюннгю ушакъ нёгерибиз балетмейстер-хореограф Жаболаны Анжеликады.

Жангылыкъла
14.06.2022 - 13:33 | 👁 4

Подробности...

Хатаны сылтауу - уллу кёллю болуу

Юсюбюздеги жылны аллындан бери республикада эсепге 511 от тюшюу алыннганды.

Тарых
14.06.2022 - 11:08 | 👁 5

Подробности...

Кюйсюз душманны жерин тапдырыргъа къызына

   Уллу Ата журт уруш башланнган кюннге

 
Маданият
14.06.2022 - 09:30 | 👁 10

Подробности...

Бушуулу, къууанчлы рольланы да бирча уста ойнагъанды

КъМР-ни халкъ артисти эм сыйлы Бачиланы Мухамбийни жашы Ахмат дуниясын алышса да, аны таныгъанланы эслеринде жашап турады.

Тарых
13.06.2022 - 11:28 | 👁 6

Подробности...

Айтхылыкъ аскер генерал

Деппуланы Сафарбийни жашы Хаким  бронетанк аскерлени генерал-майору деген бийик аскер чынны малкъар халкъны тарыхында биринчи болуп алгъанды эмда аны бла кесини атын ёмюрлюк этгенди. Ата журт аны...

Тарых
13.06.2022 - 10:00 | 👁 7

Подробности...

Ахырзаман

Бюгюн да, хар замандача, акъсакъал танг аласы бла тенг турду, арбазгъа чыкъды, нюрюн тёге тургъан кюннге къарады. 

Жангылыкъла
12.06.2022 - 13:00 | 👁 8

Подробности...

Къарыусуз юйюрлени къайгъысын кёре

ОНФ-ни Къабарты-Малкъарда бёлюмюню келечилери, кёп сабийли эмда къолайсыз он юйюрге аш-азыкъ хуржунла бла юйде керекли химия затла бергендиле.

Билим
12.06.2022 - 09:30 | 👁 9

Подробности...

Билим бериуде алгъыннгы сынаугъа къайтырбызмы?

РФ-ни илму эм бийик билим бериу министри Валерий Фальков 24 майда Россей бийик билим бериуде Болон системадан чыгъарыгъын эм ол жаны бла кесине келишген амалны жарашдырлыгъын айтханды. 

Спорт
11.06.2022 - 13:00 | 👁 9

Подробности...

Майдалла бла къайтхандыла

Кёп болмай Пятигорск шахарда панкратиондан регионла аралы турнир ётгенди.

Илму
11.06.2022 - 10:00 | 👁 12

Подробности...

Эки жанына да хайырлыды

Кёп болмай Къабарты-Малкъар къырал университетни ректоруну къуллугъун толтургъан Юрий Альтудов бла илму-излем иш жаны бла проректору Светлана Хаширова Тула областьда болгъандыла.  

Экономика
10.06.2022 - 18:14 | 👁 10

Подробности...

Эл мюлкде уруннганланы ышаннгылы таянчагъы

Газетни корреспондентине Къабарты-Малкъар Республикада Россельхозбанкны бёлюмюню таматасы Алим Сокуров билдиргеннге кёре, арт жыллада финанс учреждение регионда бир ненча инвестиция проектни...

Маданият
10.06.2022 - 15:37 | 👁 18

Подробности...

«Игиликге жаратылгъан Къарачай!»

Къарачай-Черкесни халкъ поэти, КъЧР-ни бла КъМР-ни сыйлы журналисти Мамчуланы Тариэльни къызы Дина  бюгюн къарачай-малкъар халкъны бек уллу поэтлеринден бириди.

Спорт
10.06.2022 - 15:09 | 👁 10

Подробности...

Тышына кетерге сюймегенди этген оноууна сокъуранмагъанды

Умутландыргъан гёжеф Шауаланы Малик  эркин тутушууда жетишимлери бла белгилиди. 

 

Жангылыкъла
10.06.2022 - 15:08 | 👁 8

Подробности...

Сугъарылгъан жерлени санын кёбейтирге алланып

Кёп болмай Сбербанкны Къабарты-Малкъарда бёлюмю  мелиорация системаны  айнытыргъа эл мюлкде къармашханлагъа  сегиз жылгъа 152 миллион сом ёнкюч бергенди. 

Экономика
10.06.2022 - 13:38 | 👁 5

Подробности...

Ипотеканы, башха кредитлени да алыу ёсгенди

Къабарты-Малкъарда энчи предпринимательлеге, предприятиялагъа эмда организациялагъа быйыл биринчи кварталда берилген кредитлени ёлчеми 3,5 миллиард сомдан атлагъанды.

Страницы