23.09.2023, 09:47 - Билим

«Заман» газетде бизни республикада билим берген махкемелени юслеринден терк-терк жазыла турады. Аладан бири  Маданиятны эм Искусстволаны колледжиди. 

22.09.2023, 13:27 - Спорт

Россейни югуну халкъларыны маданият эм спорт «Кавказ оюнла» фестивалы быйыл Ставрополь крайда ётдюрюлгенди, анга СКФО-дан бла ЮФО-дан, ДНР-дан бла ЛНР-дан 16 команда къатышхандыла.

22.09.2023, 13:25 - Спорт

Нальчикде жаш спортчуланы араларында дзюдодан республиканы биринчилиги бардырылгъанды, анга республиканы битеу районларындан 21 жыллары толмагъан эм кючлю гёжефле къатышхандыла. 

22.09.2023, 13:23 - Спорт

Къазанны «Акъ Барс» спорт арасында грек-рим тутушуудан битеукъырал эришиу бардырылгъанды, ол РСФСР-ни сыйлы тренери Мягас Сахабутдиновну хурметине аталгъанды.

22.09.2023, 13:21 - Саулукъ

Биз тохтамай тебип, къымылдап тургъан дунияда жашайбыз. Космосда кенгликни къымылдап (пульсация) турууу, жулдузланы, жылны, кюнню бла кечени алышыныулары бола эсе, мында уа жерде жукъуну бла уянып турууну, солуу алыуну, жюрек шаугютлени ишлеп кенгере, къысхара турууларыны эм башха затланы ритмлери барадыла. Пульсация неда къымылдап туруу-жашауну белгисиди, битеу да жаны болгъан затланы белгисиди.

22.09.2023, 13:17 - Жамауат

РФ-ни Президенти Владимир Путин бу кюнледе къол салгъан буйрукъгъа тийишлиликде, энди хар ким да  инсанлыкъларына шагъатлыкъ этген къагъыт документлени, ол санда паспортну, орунуна аланы электрон тюрлюлерин кёргюзтюрге эркинди. Аллай онг «Госуслуги»  къошакъда  бериледи, деп билдиргендиле КъМР-ни Экономиканы айнытыу министерствосундан.

22.09.2023, 13:16 - Билим

Къабарты-Малкъарда школчула эмда студентле кеслерини финансла жаны бла билимлернин ёсдюрюрге  боллукъдула Алай этерге сюйгенле Россейни Банкыны онлайн дерслерине жазылсынла. «Тёлеулени тарых жолу: къолдан къолгъа берилген ахчаладан башлап, цифралы сомгъа дери» деген дерсни бу Банкны башчысыны биринчи орунбасары Ольга Скоробогатова бардырлыкъды.

22.09.2023, 13:00 - Тарых

Малкъар Россейге къошулгъандан сора, таулуланы башха халкъла бла экономика, политика, культура байламлыкъланы   бютюнда  кенгертирге онглары  болгъанды. XVIII—XIX ёмюрледе Малкъарны географиясына, тарыхына, халкъны жашау турмушуна, культурасына сейир ёсгени эсленеди.

ЖАМАУАТ

Жамауат
20.08.2023 - 10:24 | 👁 6

Подробности...

«Сёзню магъанасы, кючю да уллуду»

Улбашланы Лейля Нальчикде Республикалы сабий реабилитация арада жашагъан жерлерине барып (выездной) сабийлеге паллиатив болушлукъну берген службаны башчысыды, врач-педиатрыды.
Жамауат
20.08.2023 - 09:05 | 👁 4

Подробности...

Жолоучуланы болушлукъчулары

Май айда Пятигорск шахарда турист слёт ётген эди. Анга Минги тауну этегинде жашагъан  гид Алена Гирина да къатышхан эди. Аны чеклеринде «Жаш экскурсовод» деген проектни юсюнден да сёз баргъанды. 
Жамауат
20.08.2023 - 08:10 | 👁 12

Подробности...

Аны хунерине бюгюн да ышанадыла

Жыл сайын да жашларыбыз бла къызларыбыз мектеплени жетишимли бошап, жюреклери излеген усталыкълагъа юйренир ючюн окъуугъа кирселе, аллай жаш тёлюбюзню барлыгъына барыбыз да къууанабыз.
Жамауат
19.08.2023 - 09:35 | 👁 17

Подробности...

Магъанасы – устазланы усталыкъларын ёсдюрюу

Озгъан орта кюн эрттенликде сагъат жетиде Нальчикни темир жол вокзалына «Педагогика экспресс» деген ат бла энчи состав келгенди. Ол «Уллу перемена» эмда «Уллу» деген коммерциялы болмагъан...
Жамауат
18.08.2023 - 13:38 | 👁 7

Подробности...

Биринчи жерде жерлешлерини къадарлары, аланы тынчлыкъларыды

Къабарты-Малкъарны Парламентини депутаты, Коммунист партияны жер-жерли бёлюмюню биринчи секретары Хасаитланы Лиза Локмановна социал жашаугъа тири къатышхан инсанды, бийик усталыгъы, билими,...
Жамауат
18.08.2023 - 09:15 | 👁 8

Подробности...

«Адамгъа ышана эсенг – олду сюймекликден озгъан кюч»

Битеу адамла да бир кибик кёрюнюп, биреу а башха нек кёрюнеди? Жаланда аны кёрюрге нек итинебиз? Психологияда бу сейир ишни къалай ангылатадыла? Аны юсюнден психолог Муртазланы Фаризат бла ушакъ...
Жамауат
18.08.2023 - 09:05 | 👁 8

Подробности...

Чанкала

Дуниясын алышындыргъынчы урушну, урунууну да ветераны, Кенжеде жашап тургъан Толгъурланы Бекмырза редакция бла кёп жылланы байламлыкъ жюрютгенди. Малкъар халкъны тырыхыны, адет- къылыкъларыны, аш...
Жамауат
17.08.2023 - 11:30 | 👁 13

Подробности...

Акъ къаргъала болмайыкъ

Алгъын телеэкранлада баргъан «Московская сага» деген фильмни баш жигитлеринден бири, ол жылланы кийимлери бусагъатда тигилмегендиле, къартладан сатып алыннгандыла, керти да ол заманда...
Жамауат
17.08.2023 - 11:00 | 👁 8

Подробности...

Бирлик – жюреклеге асыу

Бу кюнледе Махачкъалада  болгъан къыйынлыкъ битеу Россейни титиретгенди. КъМКъУ-ну аллында 14 августда анда ёлгенлени эсгере, жау чыракъла жандырылгъандыла. Митингге министерстволадан эм...
Жамауат
17.08.2023 - 10:55 | 👁 17

Подробности...

Ахшыланы атлары унутулмайдыла

Хар миллетни да атын белги этген аны адамларыдыла. Ала уа, тёреде болуучусуча, элледе жашагъандыла.  Узакъ тау эллерибизден  малкъар халкъны атын иги бла айтдыргъанла да кёп чыкъгъандыла. 
Жамауат
17.08.2023 - 10:30 | 👁 7

Подробности...

«Къыргъыз юйюр бла татлы жашагъанбыз»

Анамы эгечи  Биттирланы  Адилни къызы Кючмезланы Залийхатха, аны атына  дагъыда Зоя дейдиле, 95 жыл болуп келеди.  Аны   жокълап, юйюне терк-терк барыучубуз. Ол а бизге эртте заманлада болгъан...
Жамауат
17.08.2023 - 10:30 | 👁 15

Подробности...

Кёргенлерине бюсюрегендиле, ыспас этгендиле

Кёп болмай КъМР-ни саулукъ сакълау министри Рустам Калибатов Москвада медмцина тинтиулени миллет арасындан В.А. Алмазов атлы арадан (НМИЦ) коллегалары бла тюбешгенди.  
Жамауат
16.08.2023 - 17:29 | 👁 14

Подробности...

Байламлыкъланы эсеби – къоркъуусузлукъ жалчытыуда жангы билим

МЧС-ни регионда Баш управлениясында саугъалау болгъанды. Аны кезиуюнде Сюд приставланы федерал службаларыны Къабарты-Малкъарда управлениясыны (УФССП) директоруну ыразылыкъ къагъыты бла байламлыкъда...
Жамауат
16.08.2023 - 16:59 | 👁 10

Подробности...

Ахшы башламчылыкъланы майданы

Пятигорск шахарда «Машук» битеуроссей жаш тёлю форум ишин башлагъанды. Ары эки минг бла эки жюз адам келгендиле: онтёртжыллыкъладан башлап отуз бешжыллыкълагъа дери. Устазла, юйретиу иш жаны бла...
Жамауат
16.08.2023 - 16:47 | 👁 9

Подробности...

Хорламны солдатлары

Суратда кёкюреклери орденле бла майдалладан толу кишиле герпегежчиледиле. Хорламны отузжыллыгъына район ара Къашхатаугъа баргъан эдиле. Суратха анда тюшгендиле.

Страницы

КЪАЛГЪАН РУБРИКАЛА

Право
23.08.2023 - 19:06 | 👁 15

Подробности...

Жууапха тартыллыкъды

Кёп болмай Россейни МВД-сыны Зольск районда наркотиклени жюрютюуге контроль этиу къауумуну келечилери оператив-излеу ишлени кезиуюнде гурушхалыкъ туудургъан Светловодское элде 19-жыллыкъ жашны...
Право
23.08.2023 - 19:06 | 👁 10

Подробности...

Бузукълукъ ачыкъланмагъанды

Кёп болмай Россейни МВД-сыны Черек районда бёлюмюнде полицияны энчи автотранспортуна тынгылы къаралгъанды. Аны магъанасы – профилактика халда жолда аварияладан эм башха хаталадан сакъларгъады. 
Жангылыкъла
23.08.2023 - 18:29 | 👁 15

Подробности...

Патриот ниетлени айныта

РусГидро компанияны Къабарты-Малкъарда бёлюмюнде Россейни Байрагъыны кюнюн белгилегендиле. Гидроэнергетикле анга Нальчикни маданият айнытыу арасыны чыгъармачылыкъ студиясыны жаш келечилерин да...
Саулукъ
23.08.2023 - 17:25 | 👁 15

Подробности...

Харкюнлюк ишлерин бет жарыкълы толтура

Кеслерине медицина усталыкъны жюрек излемлери бла сайлап, жамауатдан ыразылыкъгъа, хурметге да тийишли бола ишлеген эгеч-къарындашларыбыз асламдыла. Ала къолларындан келгенни, билимлерин да аямай...
Экономика
23.08.2023 - 14:44 | 👁 18

Подробности...

Отлукъну багъалыгъыны сылтаулары

Россейде отлукъну бир  ненча  тюрлюсюню  багъалары кётюрюлюп барадыла. Биринчиден,  ол оптовый биржалада эсленеди, ызы бла розницагъа да жетеди. Ол  не бла байламлы болгъаныны  юсюнден оюмларын КъМР-...
Жангылыкъла
23.08.2023 - 09:09 | 👁 15

Подробности...

Энтта да жазылыргъа боллукъсуз

ХУРМЕТЛИ ЖАМАУАТ!
Право
22.08.2023 - 12:15 | 👁 9

Подробности...

Аналыкъ капиталны – турмушну игилендириуге

2023 жылда Къабарты-Малкъарда 1795 юйюр аналыкъ капиталны жашау-турмуш болумларын игилендириуге хайырланнгандыла. Аны бла байламлы Социал фонд юй ишлеген организацияланы, банкланы, жашау журт...
Саулукъ
22.08.2023 - 12:14 | 👁 13

Подробности...

«Жан сюекни сыныулары барысы да бирча болмайдыла»

Абадан адамланы сюеклери кальцийни тас этип, сынаргъа ёч боладыла. Алай жан сюекни боюну сынса уа, ол бютюнда къыйын ишди. Аны юсюнден биз врач Холамханланы Халимат бла ушакъ этгенбиз.  
Тарых
22.08.2023 - 10:20 | 👁 17

Подробности...

Жол устала

Жол усталаны араларында Сейит бек сыйы, даражасы да жюрюген айырмалыладан бири эди. Ингуш, дюгер тиллени да билгенди. 1941 жылда тамата жашы Газот урушда эди. Анга да къарамай, Сейитни, аны экинчи...
Тарых
22.08.2023 - 09:49 | 👁 17

Подробности...

Къыралны бюгюннгюсюн бла тамбласын бирикдирген магъаналы белгилеринден бири

Россей Федерацияны Къырал байрагъыны кюню солуу кюннге саналмагъанлыкъгъа, аны кенг халда белгилеу тёреге айланнганды. Ол кюн тюрлю-тюрлю къууанчлы ишле, акцияла бардырыладыла. 
Маданият
22.08.2023 - 09:18 | 👁 20

Подробности...

Малкъар тилни айнытхан инсанларыбыз

20-чы жыллада тюрк тилли миллетлени жазмаларында, айтыуларында да «литература», «культура», «искусство» деген терминле аланы лексикаларына алыннган эдиле. Артда уа ол миллетлени кёбюсю аланы «адабият...
Право
22.08.2023 - 09:00 | 👁 11

Подробности...

Аналагъа тёлеуле къалай тергеледиле

Сабийден ауурлулугъу болгъанлай 30 ыйыкъдан сора  тиширыу консультацияда болжаллы халда ишлеялмагъаныны юсюнден къагъыт алыргъа,  сабий сакълагъаны эм тапханы ючюн отпуск берилирча заявление жазаргъа...
Спорт
22.08.2023 - 08:10 | 👁 20

Подробности...

Жетишимлери бла ёхтемленирчады

Башха-башха жыл санда тёрт жюзге жууукъ сабий жараугъа Элбрус районну Байзуллаланы Юсюп атлы  олимпиада резервли спорт школуна келедиле. Былтыр анда грек-рим тутушуудан бла спорт гимнастикадан...
Маданият
21.08.2023 - 20:33 | 👁 12

Подробности...

Малкъар тилни айнытхан инсанларыбыз

Гуртуланы Берт халкъындан бир заманда да айырылмагъан, ана тилини къучагъындан бир да чыкъмагъан керти инсанларыбыздан эди. Тилибизни илму жаны бла тинтиуде, байыкъландырыуда, аны тазалыгъын...
Тарых
21.08.2023 - 19:19 | 👁 3

Подробности...

Жол устала

Къара бла Каспий тенгизлени араларында жюзле бла километрге созулгъандыла Кавказ таула. Аланы ичлеринде бек айтхылы, деменгилиси уа, айхай да, Элбрусду. Ол Европаны да бек бийик таууду. Ёмюрледен...

Страницы