22.01.2022, 10:42 - Жамауат

Элбрус районда электрокюч сетьлени Быллымда участкасында мастер болуп ишлеген Диналаны Мухтаргъа, кёп жылланы жарыкъ бетли уруннганы эмда отлукъ-энергетика комплексге уллу къошумчулукъ этгени ючюн Россей Федерацияны Энергетика министерствосуну буйругъу бла «Сыйлы энергетик» деген даражалы ат берилгенди.

22.01.2022, 08:10 - Саулукъ

КъМР-ни Саулукъ сакълау министерствосунда Республикада омикрон-штамм бла байламлы болумгъа аталгъан пресс-конференция бардырылгъанды. Журналистлени сорууларына КъМР-ни саулукъ сакълау министри Рустам Калибатов, Роспотребнадзорну КъМР-де Управлениясыны башчысы Жирослан Пагов, КъМР-ни Саулукъ сакълау министерствосуну штатдан тышында баш врачы-инфекционисти Марина Иванова  жууапла бергендиле. 

21.01.2022, 16:11 - Жангылыкъла

КъМР-ни Башчысы Казбек Коков «Россия-24» каналны корреспондентини сорууларына жууапла бергенди эмда регионда шёндюгю эпидемиология болумну юсюнден билдиргенди. 

21.01.2022, 16:10 - Жангылыкъла

КъМР-ни Башчысы Казбек Коков РФ-ни Президентини Север-Кавказ федерал округда толу эркинликли келечиси Юрий Чайка видеоконференция халда бардыргъан кенгешге къатышханды. Анда сёз СКФО-да санитар-эпидемиология болум сюзюлгенди эмда коронавирус ауруугъа къажау мадарла къалай толтурулгъанларына къаралгъанды.

21.01.2022, 15:51 - Жамауат

Роспотребнадзорну Къабарты-Малкъарны Управлениясындан билдиргенлерине кёре, къаты сууукъла келгенлери бла байламлы, кесекледен къыйналгъанланы санына танг къошулгъанды. Ол себепден  ведомствону келечилери социал магъаналы объектледе эм предприятиялада санитар жорукъла, гигиена эм температура мардала бузулмазча контроль бардырадыла. 

21.01.2022, 15:48 - Жамауат

Кёп болмай Нальчикде Республикалы сабий клиника больницагъа тынгылы ремонт этип башлагъандыла. Аны жангыртыргъа эм керек оборудование бла жалчытыргъа къыралны Правительствосуну резерв фондундан 120 миллиондан аслам сом бёлюннгенди.

20.01.2022, 20:51 - Экономика

 Бюгюн Москвада КъМР-ни Башчысы Казбек Коков ведео-конференцсвязь амал бла Регионла аралы правительстволу комиссияны штабыны жыйылыууна къатышханды. Аны Правительствону Председателини орунбасары Марат Хуснуллин  бардыргъанды.

ЖАМАУАТ

19.11.2021 - 15:45

Уллайгъан адамланы къоркъуусузлукъларын жалчытыугъа уллу магъана бериледи

Уллайгъан адамланы къоркъуусузлукъларын жалчытыу къырал органланы баш борчларындан бирлери болгъанлай къалады.

Подробности... | Просмотрено: 15
19.11.2021 - 15:42

Кир-кипчикни ташыу ючюн артыкъ тёлемезча

Кир-кипчикни ташыу бла кюрешген «Экологистика» организациягъа «борч къайдан чыкъгъанды, юйде жашагъанланы саны счётда кёргюзтюлгеннге нек келишмейди» деп кёпле сёлешедиле. 

Подробности... | Просмотрено: 5
19.11.2021 - 15:38

Соруугъа къатышыргъа чакъырадыла

Россей Федерацияны Ара банкы финанс учрежденияланы эмда страховой компанияланы клиентлерини – гражданланы, предприятияланы бла организацияланы – араларында сагъынылгъан финанс организацияла тапдыргъан жумушланы къоркъуусузлукъларыны юсюнден соруу бардырып, анга къатышыргъа чакъырады.

Подробности... | Просмотрено: 4
18.11.2021 - 14:57

Къабарты-Малкъарны Башчысы Россейни бла Узбекистанны арасында бардырылгъан тюбешиуге къатышханды

Къабарты-Малкъар Республиканы Башчысы Казбек Коков Москвада Россейни бла Узбекистанны арасында байламлыкъла жюрютюу бла байламлы бардырылгъан экинчи регионла аралы форумну пленар жыйылыууна къатышханды.

Подробности... | Просмотрено: 3
18.11.2021 - 14:50

Хауле итле – шахар орамланы жыртхычлары

Къыралны кинология федерациясыны президенти Владимир Голубев «РИА Новостиге» хауле ит бла тюбегенде не этерге кереклисини юсюнден айтханды.

Подробности... | Просмотрено: 5
18.11.2021 - 08:22

Халкъны къууанчлары, жарсыулары бла жашагъан къырал къуллукъчу

Къабарты-Малкъарны белгили къырал эм жамауат-политика къуллукъчусу Тимбора Кубатиевич Мальбахов 1917 жылда 18 ноябрьде туугъанды. Аны туугъан кюнюне жоралап КъМР-ни Парламентини депутаты Владимир Кебеков бла публицист Владимир Кудаев энчи магъаналы материал хазырлагъандыла. Аны малкъар тилге Айдаболланы Джамиля кёчюрюп бюгюннгю басмагъа хазыр этгенди.

 
Подробности... | Просмотрено: 22
17.11.2021 - 18:37

Тийрени кийик тюрсюнлюгюн кёпле жаратадыла

Алгъаракълада социал сетьледе бардырылгъан соруу-жууапха кёре, «Элбрус» миллет парк туристле аслам келирге сюйген  Россейде эм тамаша жерледен бирине саналгъанды.

Подробности... | Просмотрено: 26
17.11.2021 - 16:37

Хар кимге да хатер этиу - жюрегини излемиди

Бюгюнлюкде заман да ёзгере, аслам къыйматха кёз къарам да тюрлене баргъанлыкъгъа, тёгерекде тиширыу биригиуле кеслерини ишлерин тохтатмай, жамауатдан ыразылыкъ табадыла.

Подробности... | Просмотрено: 14
17.11.2021 - 16:29

Билимлери ючюн саугъаланнганла

Халкъла аралы «Артек» сабий арада «Большая перемена» Битеуроссей конкурсну финалы ётгенди. Аны АНО «Россия – страна возможностей», ФГБУ «Роспатриотцентр», РФ-ни Жарыкъландырыу министерствосу эм Школчуланы россейли къымылдауу къурап бардырадыла.

Подробности... | Просмотрено: 8
17.11.2021 - 14:40

Орус устазла салгъан мурдор

Россейни алчы адамлары не заманда да бизнича халкъланы жашау болумларын, культура хазналарын билирге, аны юсюнден дуниягъа айтыргъа, тарыхда къояргъа, болушургъа итиннгендиле.

Подробности... | Просмотрено: 8
16.11.2021 - 14:27

Заманында резинаны алышмагъанлагъа - тазир

- Таможня союзну техника регламентинде къыш айлада автомобильни чархларына къыш резинаны салыргъа кереклиси чертиледи, - деп эсгертеди УГИБДД-ны пресс-службасыны башчысы Евгений Синицын.

Подробности... | Просмотрено: 16
16.11.2021 - 14:17

Сабийге къарагъан кезиуде анагъа къаллай себеплик этиледи?

Сабий сакълагъан кезиуде тиширыулагъа тёлеуле этилирге керекдиле. Балагъа 1,5 жылы толгъунчугъа дери ишге чыкъгъан тиширыугъа хакъы къалай бериледи? Декрет ахча кёбюрек болурча не мадар этерге тийишлиди?

Подробности... | Просмотрено: 6
15.11.2021 - 17:19

Тюрсюн бла качествону байламлыкълары

Эм игилеге диета гаккыла саналадыла, аланы 7 кюнню ичинде хайырланыргъа керекди. 

Подробности... | Просмотрено: 9
15.11.2021 - 17:16

Хунерли жаш адамлагъа билеклик

Шимал Кавказ республикалада «СКФО-ну алчыларыны школу» проектни бардырып башлагъандыла. 

Подробности... | Просмотрено: 9
15.11.2021 - 15:12

Кёп юйюрле ипотеканы амалы бла жашау болумларын игилендиредиле

Къабарты-Малкъар Республикада 339 юйюр Россельхозбанкдан алгъан ипотека ёнкюч бла  жашау болумларын игилендиргендиле, деп билдиреди финанс учрежденияны пресс-службасы. 

Подробности... | Просмотрено: 30

Страницы

КЪАЛГЪАН РУБРИКАЛА

Жангылыкъла

25.12.2021 - 08:10

Тёлеулени тынч кёчюрюуню амалы

«Эльбрус» курортда дисконт программа ишлеп башлагъанды. Энди канат жоллагъа эмда лыжа трассалагъа «ски-пасс» билетни багъасын «МИР» карта бла тёлегенде, беш процентге азыракъ ахча берирге онг барды. Аны Азау талада кассада неда интернет бла тамамларгъа боллукъду, деп билдиргендиле РФ-ни Банкыны КъМР-де бёлюмюнден.

Подробности... | Просмотрено: 9
Экономика

24.12.2021 - 10:41

Регионланы айнытыу правительстволу комиссияны жыйылыуу болгъанды

 

Казбек Коков Регионланы айнытыу жаны бла правительстволу комиссияны президиумуну жыйылыууна къатышханды, деп билдиргендиле республиканы оноучусуну пресс-службасындан.

Подробности... | Просмотрено: 21
Жангылыкъла

23.12.2021 - 16:38

Казбек Коков Исламны тилегин толтургъанды

КъМР-ни Башчысы Казбек Коков Прохладныйде жашагъан онбешжыллыкъ Исламны муратын толтургъанды. Алгъаракълада жашчыкъ Къабарты-Малкъарны оноучусуна кесини юйюрюню, анасыны, къарындашларыны юслеринден письмо жазгъанды,  «Муратлагъа жетдирген назы терекде» болуп, гитче къарындашчыкъларыны тилеклерин толтурургъа сюйгенин да билдиргенди. 

Подробности... | Просмотрено: 8
Право

23.12.2021 - 16:24

Жалгъан аракъы сатханы ючюн – жууапха

Россейни МВД-сыны  «Прохладненский» муниципалла аралы бёлюмюню кёргюзтюую бла маркировкасы болмагъан аракъы эм  спирт продукция сатханы ючюн Алтутдан 39-жыллыкъ жашха уголовный иш ачылгъанды. 

Подробности... | Просмотрено: 7
Право

23.12.2021 - 15:47

Урунуу келишимде тюрлениуле

Акъылбалыкъ болмагъанлагъа урунуу келишимле 16 жылларындан башлап, бир бирде анданалгъаракъ да тауусургъа эркин этиледи, деп ангылатадыла республиканы прокуратурасында.

Подробности... | Просмотрено: 11
Саулукъ

22.12.2021 - 15:27

«Ишими жаратама, ол манга сейир кёрюнеди»

Жангоразланы Даниялны къызы Бачиланы Сакинат врач болуп жыйырмадан аслам жыл ишлейди. Медицинада ол сайлагъан ишине Ультразвуковая диагностика (УЗИ) дейдиле. Аны юсюнден толуракъ хапар билирге сюйюп, анга тюбеп, ушакъ бардыргъанбыз.

Подробности... | Просмотрено: 6
Билим

22.12.2021 - 15:20

Мектепде «Эрмитажны классы»

Кёп болмай, Къабарты-Малкъар къырал университетни «Приоритет-2030» стратегиялы программасына кёре, Нальчикни 33-чю номерли школунда «Эрмитаж–класс» клуб ачылгъанды. Аны магъанасы дунияны эм иги музейлеринден бири, Къырал Эрмитажны коллекциясы бла шагъырей болургъа излеген школчуланы бирикдириргеди. 

Подробности... | Просмотрено: 5
Право

22.12.2021 - 11:58

Паспортну жарашдырыуда жангы жорукъла

Келир жыл биринчи июльдан башлап, Россей Федерацияда паспортла бериуню эмда алышындырыуну болжалы бирча боллукъду, деп билдиргендиле КъМР-ни прокуратурасындан.

Подробности... | Просмотрено: 9
Жангылыкъла

21.12.2021 - 12:00

Казбек Коков Россей Федерацияны Шимал-Кавказ федерал округда толу эркинликли келечиси бардыргъан приёмгъа къатышханды

КъМР-ни Башчысы Казбек Коков Россей Федерацияны Шимал-Кавказ федерал округда толу эркинликли келечиси Юрий Чайка бардыргъан приёмгъа къатышханды. Ол кюн тарыгъыуу бла Зольск районну Сармаково элинде жашагъан биреулен келгенди. Ол Сармаково-Совхозное-Зольское жол осал халда болгъанын  айтханды.

Подробности... | Просмотрено: 3
Жангылыкъла

21.12.2021 - 10:47

Республиканы келир жылгъа бюджетини юсюнден законнга тюзетиуле кийирилгендиле

КъМР-ни Башчысы Казбек Коков ишчи кенгеш бардыргъанды. Анда сёз республиканы келир жылгъа бюджетини юсюнден баргъанды.

Подробности... | Просмотрено: 3
Жангылыкъла

21.12.2021 - 10:36

Страховой пенсияны бериу жорукъланы юсюнден

Келир жыл биринчи январьдан башлап, Россей Федерацияда абаданлыкъ бла байламлы страховой пенсия бериуде жангы жорукъла хайырланылып башланырыкъдыла. РФ-ни Пенсия фондуну Правлени бу документни быйыл 28 сентябрьде къабыл этгенди.

Подробности... | Просмотрено: 7
Илму

21.12.2021 - 10:30

Амазонканы юсю бла бир кёпюр да нек ишленмегенди?

Амазонка дунияны эм уллу череклеринден бириди, суу хазнаны 18 проценти анга киреди. Алай аны бла байламлы кёп жашырын, ангылашынмагъан зат да барды. Сёз ючюн, аны узунлугъу 6400 километрди, юсю бла бир кёпюр а нек ишленмегенди.

Подробности... | Просмотрено: 10
Саулукъ

21.12.2021 - 08:23

Кесигизге, жаныгъызда адамлагъа да хата келтирмезча

Жарсыугъа, коронавирус бекден-бек жайыла барады. Аны энчилиги ал кезиуде кесеклеге ушаш баргъаныды. Аны хатасындан, инсан неден ауругъанын билмегенлей, башхалагъа да кёп жукъдурады.

Подробности... | Просмотрено: 42
Тарых

20.12.2021 - 10:00

Бёрюлеге къобуз согъуу

Шофёргъа айтып автобусну тохтатама. Сора нёгерлериме ызыма къайтыргъа керек болгъанын айтама. Ала соруулу къарайдыла, унамайдыла.

Подробности... | Просмотрено: 5
Билим

20.12.2021 - 09:00

«Сурат ишлерге бек сюеме»

Тырнауузда жашагъан Мурзаланы Сапаралийни къызы Камилагъа  бир жыл толгъанда, юйдегилери аны белгилерге жыйылып, гитче столчукъну юсюне  кёп тюрлю илляулани салгъан  эдиле. Аланы араларында уа карандаш, къалам да болгъандыла.

Подробности... | Просмотрено: 18

Страницы