Къабарты-Малкъар Республиканы Башчысы К.В. Коковну Ораза байрам бла алгъышлауу

 

Къабарты-Малкъарны муслийманларын жюрегими теренинден алгъышлайма! 

Бу жарыкъ байрам бла сыйлы Рамазан ай бошалады. Аны уа уллу ниет магъанасы барды, ол инсанланы не къадар иги болургъа, огъурлу ишле этерге, башхалагъа жан аурутургъа талпындырады.

Республикабызны муслийманлары башха динлени келечилери, дин эмда жамауат биригиуле бла бирге бизни адет-тёрелерибиз, ниет эмда маданият хазнабыз сакъланырларына, Къабарты-Малкъарда инсанлыкъ сезими кючлю болгъан жамауатны къураугъа, бирликни, шуёхлукъну, ырахатлыкъны бла келишиулюкню кючлеуге хар жаны бла да себеплик этедиле.

Бюгюнлюкде да энчи аскер операциягъа къатышхан жигит жерлешлерибиз, къыралны башха регионларыны келечилери бла бирге, Россейни халкъларын бизге тёре болмагъан адетледен къоруулауда къалкъанча сюеледиле. Алагъа жюрек ыразылыгъымы билдиреме,  ата-аналарыны алларында уа баш урама.

Къабарты-Малкъарны муслийманларыны ёсюп келген тёлюню патриот ниетде юйретиуге, жандауурлукъ, волонтёрлукъ эмда жарыкъландырыу ишлеге тири къатышханы уа бютюн  уллу магъананы тутханын энчи белгилерге эмда ыспас этерге сюеме.

Республикабызны жамауатына кийик саулукъ, монглукъ, ырахатлыкъ тежейме. Бар игиликле да сизни болсунла!

 

Поделиться: