24.02.2024, 09:05 - Тарых

Чегем ауузунда кёчгюнчюлюкге дери аслам эл бар эди. Аланы хар бирини да кесини энчи тарыхы, аты да болгъанды. Аланы бир къауумуну юсюнден биология илмуланы кандидаты Жаубермезланы Мурат архивле бла ишлеп, сейир затла жыйышдыргъанды. Аны ол иш бла шагъырей этейик.

23.02.2024, 08:47 - Жамауат

Къабарты-Малкъар Республиканы хурметли жамауаты! Сизни Ата журтну къоруулаучусуну кюню бла алгъышлайма! Бу байрам къыралыбызны аскерини бла флотуну махтаулу тарыхыны белгисиди. Быллай кюнде биз Ата журтубузну къоруулаучуларыны тюрлю-тюрлю тёлюлерин, къанлы къазауатда туугъан жерлери, Ата журтну эркинлиги эмда жалынчакъсызлыгъы ючюн жанларын-къанларын аямай кюрешгенлени уллу хурмет бла эсгеребиз, аланы жигитликлерине баш урабыз.  

22.02.2024, 11:00 - Жангылыкъла

«Къоркъуусуз эмда  качестволу жолла» деген миллет проектге тийишлиликде  Черек районну Жемтала элини ара орамыны  жолу тап халгъа келтирилгенди.

22.02.2024, 10:30 - Жамауат

Чеченланы Бисо редакцияны къонагъы болуп, кесин, ишини юсюнден да кёп хапарлагъанды. Ол ушакъдан  оюмла бла сизни да  шагъырейлендирирге сюебиз.  

22.02.2024, 10:30 - Саулукъ

 Катаракта (кёзлеге ау чабыу) жайылгъан аурууду, аны багъыуну  алчы амалын республикалы больницаны офтальмология бёлюмюнде хайырланадыла. Биз аны башчысы Марат Афаунов бла  ушакъ бардыргъанбыз.  

22.02.2024, 10:23 - Маданият

Испанияда алано итле (бульдогла) неда алан эгерле бурунладан бери белгилидиле. Алимле айтханнга кёре, бешинчи ёмюрде Аланла Ибериягъа чабыууллукъ этгенлеринде биргелерине келтиргендиле. Аланланы бир къаууму Шимал Африкагъа кетгенлеринден сора, ала иелери бла анда-мында жайылгъандыла.

22.02.2024, 10:11 - Жамауат

Къабарты-Малкъарда былтыр эл мюлк продукцияны 26,5 процентин фермерле бла энчи предпринимательле чыгъаргъандыла. Аны юсюнден КъМР-ни элчи мюлклени эмда эл мюлк кооперативлени Ассоциациясыны (АККОР) жыйылыуунда республиканы эл мюлк министри Хасан Сижажев айтханды. Кенгеш кёп болмай Чегем районда ётген эди.

22.02.2024, 09:00 - Жамауат

«Кавказ» трассаны бизни республиканы ичинде кесегинде эки кёпюрде реконструкция ишле бардырыллыкъдыла. Биринчиси Къоба-Таба элден узакъ бармай алайладады, экинчиси уа бу трасса бла Басхан – Къызбурун жол бирге къошулгъан жердеги кёпюрдю.


ЖАМАУАТ

Жамауат
20.01.2024 - 12:30 | 👁 13

Подробности...

Баший тас болгъан сызгъа

Герпегежден Къашхатау таба элден юч километр чакълы баргъанлай, жолну сол жанында, тал терекле тюбюнде сууукъ шаудан чыгъады. Анга Баший кезлеу дейдиле.
Жамауат
20.01.2024 - 11:30 | 👁 20

Подробности...

Къыйын къадары аны кючлю этгенди

 Жыл саны 60-дан атлагъан Гемуланы Аслангерийни 1942 жылда Уллу Ата журт урушха Гескентиде бичен ишлей тургъанынлай алып кетген эдиле. Аны акъылбалыкъ болмагъан сабийлерине да къарамай, власть...
Жамауат
20.01.2024 - 09:35 | 👁 10

Подробности...

Хар тизгинни окъуучуларыбызны сейирлерине кёре жарашдырыргъа итинебиз

Жангы жылгъа редакция кёлленип алай тюбегенди. Аны сылтауун да ангылатайым. Бу жол газетге жазылгъанланы саны бла биз башха изданияланы барысын да озгъанбыз. Ол а газетни жаратханла кёпден-кёп бола...
Жамауат
20.01.2024 - 08:10 | 👁 18

Подробности...

«Бу тамашалыкъны кёргенибизге къууандыкъ»

Кёп болмай Къабарты-Малкъаргъа биринчи кере келген къонакъла бла тюбеширге тюшгенди. Ушакъ эте келгенибизде, Виктор Иванович  Кирочкин бла аны юй бийчеси Надежда Александровна Астраханьдан...
Жамауат
20.01.2024 - 08:10 | 👁 13

Подробности...

Жашау журт-коммунал жумушланы багъаларын къалай тергейдиле?

Аланы счётчик бла неда нормативлеге кёре санайдыла – аладан башха амал жокъду. Электрокюч, таза суу, газ, жылыу ючюн тёлеуле къайсы юйде да аз болмайдыла. Квитанциялада тарихле къайдан чыкъгъанларыны...
Жамауат
19.01.2024 - 16:16 | 👁 10

Подробности...

Саулукълу жашауну амаллары

Къышда хауаны халы бир кибик болмагъаны себепли, адамлагъа сууукъ кирип, терк-терк ауруучудула. Аны хатасындан жётел, кесекле тиедиле эм къалтырауукъ да къысыучуду.  Саусузланы асламысы наныкъ чай...
Жамауат
19.01.2024 - 16:15 | 👁 17

Подробности...

«Бизнесге онг бериу – олду баш борчубуз»

Къабарты-Малкъарны Сатыу-алыу – промышленность палатасында (ТПП) республиканы власть органларыны келечилери эмда предпринимательле бла тюбешиу болгъанды.
Жамауат
19.01.2024 - 15:17 | 👁 10

Подробности...

Банкда тутхан ахчагъа налогну юсюнден

Кёпле биле да болмазла, алай бизни къыралда банклада тутхан ахчабыздан келген файдагъа энди налог тыяргъа боллукъдула. Тийишли жорукъ 2021 жылны аллында тюрленнгенди, кеси да быйыл кюч алгъанды. Алай...
Жамауат
19.01.2024 - 15:09 | 👁 7

Подробности...

Ёхтемлик туудургъан тизгинле

Редакциягъа аппаларыны юслеринден туудукълары ёхтемленип жазсала, бизге бек хычыуун кёрюнеди. Аллахха шукур, ёсюп келген тёлю тарыхыбызгъа сансыз тюйюлдю, ата-бабаларыбызны юслеринден кёбюрек билирге...
Жамауат
19.01.2024 - 14:38 | 👁 8

Подробности...

Жорукъла тюрленнгендиле

Быйыл 1 январьдан отлукъ-энергетика комплексни объектлеринде къоркъуусузлукъну жалчытыугъа контрольну тамамлауну жорукъларына тюзетиуле кючюне киргендиле. Аны юсюнден Росгвардияны КъМР-де...
Жамауат
19.01.2024 - 14:32 | 👁 10

Подробности...

Къар юзюлдю эсе

Бусагъатда Минги тауну  тийресинде  лыжалада учаргъа сюйгенле асламдыла. Алай таулада кюн алдаулуду,  аны себепли адамладан сакълыкъ, эслилик да изленедиле. Аны бла байламлы МЧС-ни регионда Баш...
Жамауат
19.01.2024 - 08:10 | 👁 13

Подробности...

Газ бла жалчытыу программа тынгылы барады

КъМР-ни Промышленность, энергетика эмда сатыу-алыу министерствосуну энергетиканы айнытыу эмда аны къыйматлылыгъын кючлендириу бёлюмю регионда отлукъ-энергетика комплексни ишине кёз-къулакъ болады....
Жамауат
18.01.2024 - 13:00 | 👁 22

Подробности...

Хар сёлешгеннге ийнаныргъа жарамайды

Смартфонлада тюрлю-тюрлю приложенияланы юслери бла кёп жумушланы тамамларгъа боллукъду, ол жашауну бир жаны бла тынчыракъ этеди. Алай бирси жанындан а, аманлыкъчылагъа да жол ачады.
Жамауат
18.01.2024 - 12:30 | 👁 12

Подробности...

«ЖОЛГЪА ДА БИР АХЧАЧЫКЪ

Былай къарай келсенг, тынгылай кетсенг, кёп сейирлик, къужур затла кёресе, эшитесе. Аланы бирлери къарнынг ауругъунчу кюлдюредиле, башхалары сагъыш этдиредиле, ючюнчюлери ючюн а уялыргъа тюшеди. 
Жамауат
18.01.2024 - 10:59 | 👁 10

Подробности...

Мардадан озгъан айып келтирир

Жашауда бушуу бла байламлы адетлеге халкъ асламла уллу эс бурадыла, ала хар жерде да бирча бардырылмайдыла, бурун заманладан келген тёреле эллерибизде бирча сакъланмайдыла деген сёзлени эшите турабыз...

Страницы

КЪАЛГЪАН РУБРИКАЛА

Саулукъ
23.01.2024 - 11:00 | 👁 14

Подробности...

Багъыу учрежденияланы жангыртырыкъдыла

Быйыл Чегем районда «Саулукъ сакълау» миллет проектге кёре, саулукъ сакълау учрежденияланы мюлк-техника мурдорларын кючлерча мадар этилликди. Аны баш магъанасы – жамауатха тийишли халда диагностика...
Тарых
23.01.2024 - 10:30 | 👁 10

Подробности...

«Айдеш оюн»

Бизде анга дагъыда «Къандес оюн» деп да айтхандыла. Малкъарлыла болмагъан жерде сейир оюнла къураргъа не заманда да уста болгъандыла. Къандес оюн да аладан бириди. Тауукъну этин ашай туруп,...
Саулукъ
23.01.2024 - 10:23 | 👁 10

Подробности...

«Прививка салдырыу аурууну женгилирек кётюрюрге болушады»

Бусагъатда  бу къышда экинчи-ючюнчю кере грипп болгъанла бардыла. Некди алай? Аны юсюнден врач-инфекционист Аппайланы Шамил бла ушакъ этгенбиз.  
Жангылыкъла
22.01.2024 - 18:36 | 👁 16

Подробности...

Ток ючюн тёлемегенледен къаты суралады

Кёп болмай «Россети Северный Кавказ» – «Каббалкэнерго» биригиуню специалистлери рейдни кезиуюнде эсеплеген приборсуз эм тийишли келишим этилмей   электрокючню хайырланнганаларына 225 шартны...
Тарых
22.01.2024 - 18:26 | 👁 17

Подробности...

Ачыкъ жюрекли тёлю

Республикабызны миллет китапханасыны юбилейи бла байламлы бюгюн мен халкъыбызны анда кёп жылланы ишеп кетген келечилерини юслеринден хапарлагъа сюеме.
Тарых
22.01.2024 - 12:29 | 👁 16

Подробности...

Айтхылыкъ инсанны тукъум тасхалары

Быйыл 21 январьда тарыхда энчи жер алгъан Владимир Ленин дуниядан кетгенли 100 жыл толады. Ол болдургъан уллу ишле, аны акъылы, теренлиги бусагъатда да кёплени сейирге къалдыргъанлай турадыла.
Маданият
22.01.2024 - 11:45 | 👁 8

Подробности...

«БЕШИК УРЛАУЧУ»

– Тур, балам. Кийин да, ма былайчыкъгъа олтуруп тур, мен келгинчи. Мен а бир аягъым – анда, бир аягъым – мында… Къарындашчыгъынгы къатындан кетмей тур. Къагъанакъны кесин къояргъа жарамайды.
Саулукъ
22.01.2024 - 08:50 | 👁 8

Подробности...

Къатхан эрикни хайыры

Тарыхда жазылгъаннга кёре, эрикни кюн тюбюнде къатдырып биринчи кере буруннгулу египетлиле башлагъандыла. Бу амал ызы бла Африкагъа эмда башха жерлеге да жетгенди. Аны эт эмда кёгет ашлагъа къошуп...
Тарых
21.01.2024 - 08:45 | 👁 19

Подробности...

Кёкден, жерден да бирча кюч салып ууатхандыла душманны!

18 январьда Ленинградны блокадасын кетериу операция башланнганды
Жангылыкъла
20.01.2024 - 12:45 | 👁 23

Подробности...

Жаш предпринимательлеге къошулурча

Кёп болмай «Иш кёллю Россей» жамауат организацияны Къабарты-Малкъарда бёлюмюню толтуруучу таматасыны орунбасары Таумурзаланы Салидат КъМР-ни цифралы айныу министри Бёзюланы Аскер бла тюбешгенди. 
Маданият
20.01.2024 - 12:15 | 👁 9

Подробности...

Тилчи хоншу

Мухтар, жыл саны келген адам, эрттеден бери малчылыкъ бла кюрешеди. Кюн сайын, танг аласы жарыгъынчы туруп, юч-тёрт къычырым эл башына барады. Жыйырма-жыйырма беш ийнек сауады. Сютню эсепчиге...
Саулукъ
20.01.2024 - 12:00 | 👁 8

Подробности...

«Ушхууурдан сора юч сагъат озгъунчу жукъларгъа жатмагъыз»

Аш орун къыйнамай тургъанлай, бир кюнде уа сохуранынг келип, тамагъынг къыздырып, кюйдюрюп башлайды. Ол нек болады алай? Аны юсюнден врач Бёзюланы Жамиля бла ушакъ этгенбиз.  
Тарых
19.01.2024 - 16:33 | 👁 23

Подробности...

Ёлюмге тюбегенде да душманнга баш урмагъан шахар

1942 жылда 22 декабрьде  «За оборону Ленинграда» деген майдал тохташдырылгъанды. Экспертлени айтханларына кёре, бу бийик къырал саугъагъа 1,5 миллион адам тийишли болгъанды, ол санда блокаданы...
Маданият
19.01.2024 - 15:07 | 👁 18

Подробности...

Кавказ халкъланы назмулары - орус тилде

 Алгъаракълада  Дондагъы Ростов шахардагъы Юг федерал   университетде «Шуёхлукъну жанлары»  проектни чеклеринде «Кавказгъа мамырлыкъ» деген антологияны презентациясы болгъанды.
Саулукъ
19.01.2024 - 14:59 | 👁 5

Подробности...

Битеу баш ауруула къан басым бла байламлыдыла

Къан тамырлада къанны басымы кётюрюлюу (гипертония) ауруу бир 15-20 жыл мындан алгъа асламында абадан тёлюде болуучусу эсибиздеди. Алай арт кезиуледе, бютюнда ковидден сора, ол жаш адамлада да терк-...

Страницы