08.12.2022, 15:20 - Право

Хауа болум тюрленнгени бла байламлы  къырал автоинспекторла водительлени сакъ болургъа, жолда жюрюуню жорукъларын сакъларгъа чакъырадыла.

08.12.2022, 13:35 - Жамауат

  Николай Самохвалов Къабарты-Малкъарны кёп жерлеринде жолоучулукъда болуп, аллай кезиуледе кёргенини бла эшитгенини юслеринден газетлеге, ол санда «Заманнга» да жазгъанлай тургъанды. Республиканы тарыхына да эс бургъанды. Артыкъда тау жерледе жолоучулукъларын бек жаратханларын, кёп сейир адамлагъа тюбегенлерин да ол сюйюп суратлагъанды жазмаларында. Аны аллай жолоучулукъларындан бирини юсюнден жазгъаны бла сизни да шагъырей этерге сюебиз. Ол таулу къойчуланы юслеринден къалай уллу жюрек жылыулукъ бла жазгъанын кесигиз да сезериксиз.

08.12.2022, 12:21 - Политика

КъМР-ни Башчысы Казбек Коков ыйыкъ сайын бардырылыучу «муниципал сагъатны» кезиулю жыйылыуун ётдюргенди.

08.12.2022, 11:30 - Тарых

Белгисиз солдатны кюню — Россейде сыйлы кюнледен бириди. Ол 2014 жылдан бери 3 декабрьде жыл сайын белгиленеди, кеси да къыралыбызны эм андан тышында да  къазауатлада жигитча сермеше жан берген совет эмда россейли аскерчилени хурметлерине тохташдырылгъанды.

08.12.2022, 09:30 - Жамауат

Къыш сууукълагъа юйлени, объектлени да хазырлайдыла. Адамла кеслерине жылы кийимле аладыла, алай бирле уа «темир шуёхларыны» юслеринден унутуп къоядыла. Кюнлени бир кюнюнде жолда къалыргъа неда ремонтха къадар ахча къоратыргъа сюймей эсегиз а, алай этерге жарамайды.

08.12.2022, 09:05 - Жангылыкъла

Росгвардияны Звёздный элде аскер бёлюмюнде «Дунияда эм иги адамгъа» деген сабий сурат конкурсну эсеплери чыгъарылгъандыла. Конкурс Ананы кюнюне аталып,  аскерчилени сабийлерини араларында бардырылгъан  «Анама сюймеклик бла» акцияны чегинде ётгенди.  

ЖАМАУАТ

Жамауат
27.10.2022 - 17:24 | 👁 12

Подробности...

Эшиулеринде – жолну белгилери

МВД-ны Черек район бёлюмюнде къырал автоинспекцияны ишчилери жаш инспекторла бла бирге къолдан уста аммаланы Элчи тиширыуланы битеудуния кюню бла алгъышлар мурат бла эшилген затла  сатылгъан...

Жамауат
27.10.2022 - 15:20 | 👁 11

Подробности...

Ауушханны асырау адетлеге контроль болургъа тийишлиди

Къабарты-Малкъарны Жамауат палатасыны Жер-жерли самоуправление, муниципал биригиулени жамауат палаталары эм толтуруучу власть органлада жамауат советле бла байламлыкъла жюрютюу жаны бла...

Жамауат
27.10.2022 - 09:05 | 👁 6

Подробности...

Ёсюп келгенле билирча

Мен эслей келгенден, бюгюнлюкде халкъыбызны жаш тёлюсюню  миллетибизни тарыхына, жашау турмушуна, оюнларына, жырларына бла тепсеулерине сейири уллуду. Бютюнда ала телевидение, радио неда интернет...

Жамауат
27.10.2022 - 08:10 | 👁 5

Подробности...

Журналистни тефтеринден

Къауум жыл мындан алда, жумуш чыгъып, Владикавказгъа барыргъа тюшеди. Аны, онтогъузунчу ёмюрню экинчи жарымында къызыл кирпичден ишленнген юйлерине къарай, эски орамларында айланама. Аланы эки...

Жамауат
26.10.2022 - 09:05 | 👁 16

Подробности...

Миллет тутушну жорукълары бла амаллары

Айтхылыкъ фольклорчубуз Таумурзаланы Далхат къарачайлы къалам къарындашы Байрамкъулланы Хамит бла биригип жарашдыргъан «Къарачай-малкъар халкъ оюнла» деген аламат китапны магъанасы бюгюнлюкде бек...

Жамауат
25.10.2022 - 16:03 | 👁 16

Подробности...

Специальная памятка для лиц, не имеющих Российского гражданства

Памятка гражданам Донецкой и Луганской Народных Республик, гражданам Украины и лицам без гражданства, постоянно проживающим на территориях Донецкой и Луганской Народных Республик, гражданам...

Жамауат
25.10.2022 - 14:01 | 👁 9

Подробности...

Закийге жораланнган конкурсну эсеплери чыгъарыладыла

Быйыл закий поэт Къулийланы Къайсын туугъанлы 105 жыл толады. Анга жораланнган конкурс барыууну юсюнден жазда Магас шахарны мэриясы кёлден жазмаланы конкурсун бардырыууну юсюнден билдирген эди.

Жамауат
25.10.2022 - 13:57 | 👁 4

Подробности...

Инсанны чёрчеклигин ачыкълагъанды оюн

Халкъыбызда бурундан бери сакъланып келген оюнла бла сизни андан ары шагъырей этерге сюебиз. Кёп алимлерибиз чертгенлерича, чабыу, терк барыу, бир бирни оза, жетдирмей къачыу-адамны, жаныуарны да...

Жамауат
25.10.2022 - 13:54 | 👁 6

Подробности...

Мобилизация бла байламлы инсанланы излерикдиле

Сетьде 20 октябрьден башлап къырал службаланы бла органланы ишчилери мобилизациядан къачхан гражданланы табар мурат бла россейлилени фатарларына кирирге эркиндиле деген хапар жайылгъанды деп,...

Жамауат
24.10.2022 - 16:05 | 👁 6

Подробности...

Азыракъ налог тёлер амалла

Бизни къыралда озгъан жыл ючюн налогланы гражданла быйыл декабрьни биринчисине дери тёлеп бошаргъа керекдиле. 

Жамауат
24.10.2022 - 15:55 | 👁 3

Подробности...

Тюз ниетли болуп эсёрча

Аманлыкъчыланы терсликлерине жолукъдурууну федерал службасыны КъМР-де управлениясыны (УФСИН) башчысыны орунбасары ич службаны майору Рустам Маремуков Алтуд элни 2-чи номерли школунда окъугъан...

Жамауат
24.10.2022 - 15:55 | 👁 10

Подробности...

Продукцияны ууландыргъан затладан сакъларча

Быйылгъы кюз эл мюлкде уруннганланы жылы, чууакъ кюнле бла къууандыргъанды.

Жамауат
23.10.2022 - 09:05 | 👁 13

Подробности...

Суратла – жашауну бла тарыхны тилсиз шагъатлары

Жыл саныбыз къошула, уллая барсакъ, къайсыбыз да артха, озгъан жылларыбызгъа къарайбыз, эртте кетген затланы эсгеребиз. Аллай кезиуледе, сизни билмейме, мен а эрттегили суратланы алып, алагъа...

Жамауат
21.10.2022 - 17:55 | 👁 4

Подробности...

Сабийни къуру да къубултуп тургъан тюзмюдю?

Ата-анала, кёп къалмай кеслерини сабийлерин бек ариулагъа санайдыла.

Жамауат
21.10.2022 - 17:00 | 👁 5

Подробности...

Тахта кёгетлени жыйыу бошала турады

Тахта кёгетчилик бизни республикада не заманда да иги кёрюмдюле бла къууандыргъанды. 

Страницы

КЪАЛГЪАН РУБРИКАЛА

Спорт
12.11.2022 - 12:00 | 👁 11

Подробности...

Хорлагъанлагъа – кубокла, грамотала, саугъала да

Алгъаракълада  Быллымда  чаришле ётгендиле. Аланы элни администрациясы  эмда районну ветеринар службасы къурагъандыла. Эришиуге, быллымчыладан сора да,   Бахсан, Чегем, Черек районланы эмда  Акъ-...

Жангылыкъла
12.11.2022 - 09:05 | 👁 12

Подробности...

Даражалы чемпионатдан – хорлам бла

Кёп болмай Москвада саулукълары бла байламлы чекленнген онглары болгъанланы арасында профессионал усталыкъдан "Абилимпикс" миллет чемпионат болгъанды. Анга Россейни 78 субъектинден 40...

Экономика
11.11.2022 - 21:00 | 👁 23

Подробности...

КъМР-ни Башчысы республикада федерал жолланы ишлегенлеге ыразылыгъын билдиргенди

Пятигорск шахарда КъМР-ни Башчысы Казбек Коковну Упрдор «Кавказ» акционер обществону таматасы Александр Лукашук бла ишчи тюбешиую болгъанды.  

Спорт
11.11.2022 - 19:07 | 👁 8

Подробности...

Энчи саугъалагъа тийишли болгъандыла

Бу кюнледе Ставрополь крайны Пятигорск шахарында боксдан «Ачыкъ ринг» деген турнир ётгенди.

Право
11.11.2022 - 16:09 | 👁 5

Подробности...

Тазирден эркин этилгендиле

Быйыл 7 октябрьде чыгъарылгъан 378-ФЗ номерли федерал закон жашау журт бёлюмде законлагъа тюзетиуле кийиргенди. Сёз жашау журт-коммунал жумушла ючюн тёлеулени заманында этмеген инсанланы бир-бир...

Тарых
11.11.2022 - 13:29 | 👁 12

Подробности...

Къабарты-Малкъар 50 жыллыгъын къалай белгилегенди

«Тау тёппесине ёрлесенг – тёгерек-башны кёрюрсе» деген аллай сёз болуучуду. Быйыл, Къабарты-Малкъарны къыраллыгъына жюз жыл толгъанда, республиканы ёмюрлюк жолуна къараргъа, тарых бетлерин...

Право
11.11.2022 - 13:27 | 👁 2

Подробности...

Урунууну юсюнден законлагъа тюзетиуле кийирилгендиле

Россейде урунуу жаны бла федерал законлагъа тюзетиуле кийирилгендиле, ол санда профессионал ишге налогну низамына да. Тюрлениулени юслеринден бизге КъМР-ни прокуроруну тамата болушлукъчусу ...

Жангылыкъла
11.11.2022 - 09:50 | 👁 16

Подробности...

Эл мюлкде болум

Бюгюнлюкде Бахсан  муниципал районда терк айныгъан эм тёрели терек бахчалыкъла 4241 гектарда  ёседиле. 

Экономика
10.11.2022 - 15:55 | 👁 12

Подробности...

Социал-экономика болумну игилендирирге алланып

«Жашау журт  эм шахар болум» миллет проектге кёре,   быйыл районлада жамауат аслам хайырланнган онеки жер тапландырылгъанды. 

Жангылыкъла
10.11.2022 - 13:02 | 👁 18

Подробности...

Жангычылыкъны мураты – къолайсыз юйюрлеге къырал болушлукъну бир системасын къурауду

"Демография" миллет проектни чеклеринде КъМР-ни урунуу эмда социал къоруулау министри Асанланы Алим аналагъа бла сабийлеге къыралны жанындан себеплик этиуню жангы мадарыны магъанасын ангылатханды...

Жангылыкъла
10.11.2022 - 12:01 | 👁 7

Подробности...

Мобилизация этилген аскерчилеге себеплик

2022 жылда 7 октябрьде чыгъарылгъан 378-ФЗ номерли Федерал законнга тийишлиликде  жашау журт законодательствогъа ЖКХ жумушла ючюн заманында тёлемеген энчи къауумдан инсанлагъа къошакъ...

Жангылыкъла
10.11.2022 - 11:56 | 👁 5

Подробности...

Хазырлыкъларын тинтгендиле

Бу кюнледе республикада РФ-ни МЧС-ни КъМР-де Баш управлениясыны энчи составыны окъутуу-жарау этиу юйрениулери ётгендиле. Штаб мероприятияланы кезиуюнде ведомствону къыйын болумланы кетериуге...

Жангылыкъла
10.11.2022 - 10:53 | 👁 5

Подробности...

Жаш тёлюню сейирлерине къайгъыра

Монополиялагъа къажау федерал службаны КъМР-де Управлениясында (УФАС) Къабарты-Малкъар къырал аграр университетни «Экономика эм управление» факультетини окъуучуларыны къауумуна «ачыкъ эшиклени...

Право
10.11.2022 - 09:40 | 👁 6

Подробности...

«Адам туугъан журтун сюерге, аны сейирлерин сакъларгъа борчлуду»

10 ноябрь – Полициячыны кюню

 
Маданият
10.11.2022 - 09:30 | 👁 6

Подробности...

Сёнгмез байламлыкъ

Мечиланы Кязимни малкъар адабиятда бла маданиятда магъаналылыгъыны юсюнден сейир материалны кесини заманында философия илмуланы доктору, профессор Эфендиланы Салих жазгъанды. 

Страницы