22.01.2022, 10:42 - Жамауат

Элбрус районда электрокюч сетьлени Быллымда участкасында мастер болуп ишлеген Диналаны Мухтаргъа, кёп жылланы жарыкъ бетли уруннганы эмда отлукъ-энергетика комплексге уллу къошумчулукъ этгени ючюн Россей Федерацияны Энергетика министерствосуну буйругъу бла «Сыйлы энергетик» деген даражалы ат берилгенди.

22.01.2022, 08:10 - Саулукъ

КъМР-ни Саулукъ сакълау министерствосунда Республикада омикрон-штамм бла байламлы болумгъа аталгъан пресс-конференция бардырылгъанды. Журналистлени сорууларына КъМР-ни саулукъ сакълау министри Рустам Калибатов, Роспотребнадзорну КъМР-де Управлениясыны башчысы Жирослан Пагов, КъМР-ни Саулукъ сакълау министерствосуну штатдан тышында баш врачы-инфекционисти Марина Иванова  жууапла бергендиле. 

21.01.2022, 16:11 - Жангылыкъла

КъМР-ни Башчысы Казбек Коков «Россия-24» каналны корреспондентини сорууларына жууапла бергенди эмда регионда шёндюгю эпидемиология болумну юсюнден билдиргенди. 

21.01.2022, 16:10 - Жангылыкъла

КъМР-ни Башчысы Казбек Коков РФ-ни Президентини Север-Кавказ федерал округда толу эркинликли келечиси Юрий Чайка видеоконференция халда бардыргъан кенгешге къатышханды. Анда сёз СКФО-да санитар-эпидемиология болум сюзюлгенди эмда коронавирус ауруугъа къажау мадарла къалай толтурулгъанларына къаралгъанды.

21.01.2022, 15:51 - Жамауат

Роспотребнадзорну Къабарты-Малкъарны Управлениясындан билдиргенлерине кёре, къаты сууукъла келгенлери бла байламлы, кесекледен къыйналгъанланы санына танг къошулгъанды. Ол себепден  ведомствону келечилери социал магъаналы объектледе эм предприятиялада санитар жорукъла, гигиена эм температура мардала бузулмазча контроль бардырадыла. 

21.01.2022, 15:48 - Жамауат

Кёп болмай Нальчикде Республикалы сабий клиника больницагъа тынгылы ремонт этип башлагъандыла. Аны жангыртыргъа эм керек оборудование бла жалчытыргъа къыралны Правительствосуну резерв фондундан 120 миллиондан аслам сом бёлюннгенди.

20.01.2022, 20:51 - Экономика

 Бюгюн Москвада КъМР-ни Башчысы Казбек Коков ведео-конференцсвязь амал бла Регионла аралы правительстволу комиссияны штабыны жыйылыууна къатышханды. Аны Правительствону Председателини орунбасары Марат Хуснуллин  бардыргъанды.

ЖАМАУАТ

08.11.2021 - 11:22

Филиал жыйгъан сынамын къыйматлы хайырланады

Россельхозбанкны Къабарты-Малкъар регион бёлюмюнде энди 25, 100 эм 200 сомлукъ «Георгий Победоносец» деген алтын ахчаланы сатып алыргъа боллукъду. Аны юсюнден финанс организацияны пресс-службасы билдиргенди.

Подробности... | Просмотрено: 10
07.11.2021 - 17:24

Биригиулюк къыйынлыкъны, терсликни хорлагъан жарыкъ кючдю

Бечелланы Хафисат «СССР-ни сатыу-алыу жаны бла айырма ишчиси» деген белги бла саугъаланнганды, Тырныауузда тюкенни директору болуп кёп жылланы уруннганды. Бусагъатда юйюрю бла Нальчикде жашайды.

Подробности... | Просмотрено: 5
07.11.2021 - 12:20

Кишилиги, жигерлиги бла да юлгю болгъанлай къалгъанды

Кёп болмай Къумукъланы Камила, редакциягъа сёлешип, аппасы Къумукъланы Къурманны жашы Ибрагимни юсюнден газетде басмаларыбызны тилегенди. Ол аппасыны юсюнден толуракъ хапар да билдиргенди.

Подробности... | Просмотрено: 7
06.11.2021 - 16:22

Даута

Къаллай бир ишлей эсем да газетде, мен бери ишге тохтагъанлы уа отуз жылдан атлагъанды, къайынларыны юслеринден жазып адам кёрмегенме. Эштада, мен биринчи болурма. Биз, къайда эсе да бирде, узакъда, ахшы адамланы табып, аланы юслеринден газетге жазабыз.

Подробности... | Просмотрено: 12
06.11.2021 - 12:18

Селекциялыкъда, жерчиликде, урлукъ жюрютюуде ахшы тёрелерибизни тас этмей уруннганла

Эртте заманладан бери эл мюлкде урунуу аны бла кюрешгенден толусунлай берилиуню, арымауну, тамблагъы кюннге къарап ишлей, эсеплени алгъадан кёре билиуню излегенди. Жарсыугъа, шёндюгю дунияда жерде кюреширге алай кёпле сюймейдиле.

Подробности... | Просмотрено: 15
06.11.2021 - 09:39

«Бек жаратханма огъурлу, къонакъбай адамларыгъызны»

Алгъын билдиргенибизча, кёп болмагъанлай Къабарты-Малкъарда Азербайджан кухняны кюнлери бардырылгъан эдиле.

Подробности... | Просмотрено: 4
05.11.2021 - 16:30

Республикалы жолла мардалагъа келиширча

Къабарты-Малкъарда республикалы  жолла мардалагъа келиширча эм къоркъуусуз болурча комплексли  жумушла тамамланадыла. Ала жылны кезиуне, хауа болумгъа эм энчи участокланы болумларына кёре бардырыладыла. 

Подробности... | Просмотрено: 7
05.11.2021 - 09:32

Къабарты-Малкъарда ишчи кюнле башланнгандыла

Республикада ишлемеген кюнлени созаргъа мурат этмейбиз, дегенди Къабарты-Малкъарны Башчысы Казбек Коков «мунипал сагъатны» бардыргъан кезиуде. 

Подробности... | Просмотрено: 6
04.11.2021 - 14:18

Аны жюрегини излеми – къатындагъылагъа къайгъырыу, болушуу

Малкъарланы Зайнаф атасы Жантууланы Махмутну бла анасы Нафисатны уллу юйюрлеринде ёсе, эм алгъа къатындагъылагъа болушургъа, хурмет берирге юйреннгенди. Ол жорукъгъа уа бюгюнлюкде да кертичилей къалады.

Подробности... | Просмотрено: 2
04.11.2021 - 14:14

Не зат къалыр бизден сора?..

Арт заманда къайры къарасанг да, табийгъатха заран тюшгенин эслейсе. Ол жаланда Россейде тюйюлдю, битеу къыраллада да алайды.

Подробности... | Просмотрено: 5
04.11.2021 - 14:02

Бузлатмазгъа игиди, саулукъгъа уа осалды

Къыш келип тебирегени бла водительле машиналарыны аллында мияласын жуууп тазалаучу, кеси да бузламаучу сууну сайлауну къайгъысын этип башлайдыла. 

Подробности... | Просмотрено: 4
04.11.2021 - 13:36

Транспорт бла болумну сюзгендиле

  КъМР-ни Парламентини Промышленность, транспорт, связь эм жол мюлк жаны бла комитетини  жыйылыуу ётгенди. 

Подробности... | Просмотрено: 5
04.11.2021 - 12:56

Сютден жарашдырылгъан къатыкъларыбыз

Къарачай-Малкъарны, айранларындан, жауларындан, бишлакъларындан сора да сютден этилген энчи миллет ашлары кёпдюле. 

Подробности... | Просмотрено: 6
04.11.2021 - 09:00

Аны жюрегини излеми – къатындагъылагъа къайгъырыу, болушуу

Малкъарланы Зайнаф атасы Жантууланы Махмутну бла анасы Нафисатны уллу юйюрлеринде ёсе, эм алгъа къатындагъылагъа болушургъа, хурмет берирге юйреннгенди. Ол жорукъгъа уа бюгюнлюкде да кертичилей къалады.

Подробности... | Просмотрено: 6
03.11.2021 - 17:41

Жюрекдеги оюмларыбызны бла сезимлерибизни ангыларгъа болушхан назмула

Поэзия жер башына не кюн жаратылгъанын айтхан, айхай да, къыйынды. Болсада аны дунияны биргесине къуралгъан сунама.  Алай хычыуунду аны гыллыуун сезген, тизгинледе поэт къайсы сёзню къалай хайырланнганына эс бургъан. Тилибизни кючюне, аны  башхалагъа  ушамагъан шатыклыгъына сюйюннген.

Подробности... | Просмотрено: 5

Страницы

КЪАЛГЪАН РУБРИКАЛА

Жангылыкъла

16.12.2021 - 09:21

Ток бла жалчытыу бютюнда ышаннгылы болурча

«Россети Шимал Кавказ» компания бизни республикада «Прохладная-1» подстанциягъа тынгылы ремонт этип бошагъанды. Аны бла энди токъсандан артыкъ социал объектни эмда жюз минг инсанны электрокюч бла жалчытыу бютюнда ышаннгылы болгъанды, деп билдиргендиле предприятияны Къабарты-Малкъарда бёлюмюнден.

Подробности... | Просмотрено: 11
Саулукъ

16.12.2021 - 08:05

Башларын ишлетгенле, окъуп тургъанла кёп жашайдыла

«Ёлмесенг, къартдамы болмазса» деген сёз жюрюйдю таулулада. Къартлыкъдан ким да къоркъады. Жашлыкъны, ариулукъну сакълар амал бармыды?

Подробности... | Просмотрено: 12
Жангылыкъла

15.12.2021 - 19:35

Назы терекчик - жандауурлукъну белгиси

Казбек Коков «Муратлагъа жетдирген назы терекчик» деген акциягъа къатышханды. Аны башлай, ол аллай жандауурлукъ ишни бардырыуну ниети волонтёрладан чыкъгъанын, Россейни Президенти Владимир Путин а аны дурус кёргенин эсгертгенди. Къабарты-Малкъарны Башчысы  Волонтёрлукъну айнытыуну ресурс арасыны келечилерине бу акцияны къурагъанлары ючюн ыразылыгъын билдиргенди. 

Подробности... | Просмотрено: 15
Жангылыкъла

15.12.2021 - 14:16

Къабарты орам кенгертилликди, жангы бет аллыкъды

Нальчикде Къабарты бла   Идаров орамла бирге къошулгъан жер транспортну кёплюгю ючюн уллу ауурлукъ жетген участокга саналады.

Подробности... | Просмотрено: 10
Экономика

15.12.2021 - 14:08

Подстанцияланы жангыртыугъа энчи магъана бере

Хайырланыучуланы электрокюч бла ышаннгылы жалчытыугъа «Россети Шимал Кавказ» компанияда не заманда да уллу магъана бериледи.

Подробности... | Просмотрено: 6
Право

15.12.2021 - 14:05

Страховой пенсияны бериу жорукъланы юсюнден

Келир жыл биринчи январьдан башлап, Россей Федерацияда абаданлыкъ бла байламлы страховой пенсия бериуде жангы жорукъла хайырланылып башланырыкъдыла. РФ-ни Пенсия фондуну Правлени бу документни быйыл 28 сентябрьде къабыл этгенди.

Подробности... | Просмотрено: 11
Маданият

15.12.2021 - 13:15

Фахмулу актёр, кёпле сюйген адам

Бир талай жыл мындан алгъа  мен Франциягъа барама.  Парижни орамлары бла  бара, хар тюкенни терезесинде  айтхылыкъ  французлу актёр Ален Делонну суратын кёрюрге боллукъ эди.  Ол шартха эс бура,  жерлешлери нечик бек сюедиле бу актёрну деригин келе эди.

Подробности... | Просмотрено: 8
Саулукъ

15.12.2021 - 13:10

Жыл саны – аз, билими, сынамы, усталыгъы уа – аслам

Миллетибизде, медицинаны жолу бла барып, адамланы саулукъларын игилендирирге, бирде уа жашауларын окъуна къутхарыргъа къолларындан келгенни аямагъанлары бла бирге тамамлагъан жумушларын илму бла байлагъанларыбыз да асламдыла.

Подробности... | Просмотрено: 2
Маданият

15.12.2021 - 10:48

«МЕНИ 100-ЖЫЛЛЫГЪЫМ КЕЛИР МЕНСИЗЛЕЙ…»

Шуёхларымча, бири – жарыкъ, бири – мудах, бири – жангы, бири – онгнган болуп, къарайдыла къабыргъадан китапларымы къыйырлары. Бир-бирлери атамдан къалгъандыла да, аны къол жылыуун сакълайдыла. Ма бу – «Жашауум» деген аты бла, кюл бетли, терек суратлы, Байрамукъланы Халиматныды.

Подробности... | Просмотрено: 10
Спорт

15.12.2021 - 10:39

Кюн сайын физкультурагъа жарым сагъатны табаргъа керекди

Адамны эм уллу байлыгъы – аны саулугъуду. Бу оюмну тюзлюгю аз да ишеклик туудурмайды. Саулукъну сакълар ючюн, кёп тюрлю амалла бардыла. Алай аладан эм магъаналысы, хайырлысы да, баям, физкультурады.

Подробности... | Просмотрено: 12
Жангылыкъла

14.12.2021 - 16:41

Студентле сынамларын ёсдюрюрча

Кёп болмай Къабарты-Малкъар къырал университетни студентлери  практикаларын «РЖД-Здоровье» ачыкъ акционер биригиуню бёлюмюнде «Долина нарзанов» санаторийде ётерча  келишим этилгенди. 

Подробности... | Просмотрено: 11
Жангылыкъла

14.12.2021 - 16:36

Миллет проектни хайыры бла

Нальчикде  Идаров эм Малкъар орамлада  улоу тохтаучу онеки комплекс къуралгъанды. 

Подробности... | Просмотрено: 8
Спорт

14.12.2021 - 14:53

Жаш гёжефле – жетишимлилени араларында

Калининградда эркин тутушуудан Г.И. Таропинни саугъаларына битеуроссей турнир къуралгъанды.

Подробности... | Просмотрено: 12
Спорт

14.12.2021 - 14:50

Даражалы эришиуледен – майдалла бла

Москвада грэпплингден Россейни чемпионаты бла дунияны биринчилиги бардырылгъандыла.

Подробности... | Просмотрено: 10
Илму

14.12.2021 - 13:07

«Бизге дери сакъланнган ниет ырысыхыбызны ызыбыздан келгенлеге жетдирик алимлени борчуду»

Филология илмуланы кандидаты, Гуманитар тинтиуле бардыргъан институтну малкъар адабият секторуну тамата илму къуллукъчусу Атабийланы Асият, алимлик ишни алып айтханда, алыкъа анда жаш специалистге саналады.

Подробности... | Просмотрено: 3

Страницы