23.05.2024, 11:32 - Право

Россейни аманлыкъчыланы терсликлерине жолукъдурууну федерал службасыны КъМР-де Управлениясыны 4-чю номерли колониясында Юйюрню жылын белгилегендиле. Тиширыула кеслерини фахмуларын кёргюзтгендиле – юйюрню, сюймекликни, сабийлени юслеринден жырла айтып.

23.05.2024, 09:30 - Экономика

Къабарты-Малкъарда промышленностьну бар тюрлюлеринден 57,1 процентин аш-азыкъ эмда жарашдырыучу производствола аладыла. Бюгюнлюкде республиканы тийресинде аллай 119 предприятие барды эмда энчи предприниматель ишлейди. Аланы барында да уруннганланы саны 4,5 мингнге жетеди, деп билдиргендиле КъМР-ни Эл мюлк министерствосундан.

23.05.2024, 08:42 - Жамауат

Кёчгюнчюлюкден сора жерлешлерибизни бир къаууму Къазахстанда, Къыргъызда къалып,  бюгюн да анда жашайдыла, ишлейдиле, билим аладыла, юйюрле къурайдыла, сабийле ёсдюредиле. Бизни хапарыбыз ма аллай уллу эмда кёп миллетли  юйюрледен бирини юсюнденди.

22.05.2024, 17:40 - Спорт

  Уллу Хорламны 79-жыллыгъына аталып, Нальчикде кёкдеинкайдан  «Къабарты-Малкъарны кубогу» деген тёрели эришиу бардырылгъанды, аны республиканы кёкусинкайдан федерация 14 жылны ичинде къурап келеди.

22.05.2024, 17:30 - Жамауат

Кёп болмай «Нальчик» бутик-отельде «Иш кёллю Россей» жамауат биригиу бардыргъан оналтынчы жаш тёлю бизнес-школну бошагъанла сынау ишлерин къоруулагъандыла. Эки айны ичинде ала предпринимательликни юсюнден кёп билгендиле эм тасхалары бла да шагъырейленнгендиле. Саулай алып айтханда, жыйырма белгили эксперт алтмыш сагъатны дерсле бардыргъандыла. Ахырында 23 адам бизнес-проектлерин къорууларгъа онг тапхандыла.

22.05.2024, 17:11 - Спорт

«Евразияны кубогу» деген аты бла Оренбургда дзюдодан халкъла аралы эришиу къуралгъанды. Анда майдалла ючюн Россейни 25 субъектинден, Гюржюден, Къазахстандан, Таджикистан бла Узбекистандан 15 жыллары толмагъан 500-ге жууукъ жаш бла къыз тутушхандыла.

22.05.2024, 17:05 - Жамауат

Къабарты-Малкъарда чууакъ кюнле келгенлери бла эл мюлкледе тийишли кезиулю ишле башланнгандыла. Ол санда жазлыкълагъа мирзеу салып кюрешедиле. Районланы эл мюлк управленияларындан билдиргенлерине кёре, бюгюнлюкде жазлыкъланы 183,5 минг гектарына чачып бошагъандыла. Саулай алып айтханда, ол план бла белгиленнген кёрюмдюню 87 процентиди.  

 

   

ЖАМАУАТ

Жамауат
18.04.2024 - 10:30 | 👁 20

Подробности...

Болушлукъну сайлар онг барды

Быйылны башындан башлап Россейни Социал фондуну Къабарты-Малкъарда бёлюмю 1967 адамны реабилитация эм протез-ортопедия керекле бла жалчытханды. Ол жумушлагъа 97 миллион сом бёлюннгенди.
Жамауат
18.04.2024 - 09:20 | 👁 24

Подробности...

Минги тауда – космос лаборатория

Къабарты-Малкъарны Курортла эм туризм министерствосу  республикабызны сейирлик жерлери бла шагъырей этгенлей турады. Бу жол ол телеграмында «Обсерватория Пик Терскъол» халкъла аралы станцияны юсюнден...
Жамауат
18.04.2024 - 09:00 | 👁 14

Подробности...

Кадетле-чекчиледе къонакъда

Прохладныйден кадетле чекчиледе къонакъда  болгъандыла. РФ-ни ФСБ-сыны КъМР-де Чекчи управлениясыны Огъары Малкъарда бёлюмюню къуллукъчулары Прохладныйни 4-чю номерли орта школуну кадетлерине кенг...
Жамауат
18.04.2024 - 08:30 | 👁 22

Подробности...

Заранлы къурт-къумурсхаланы къырыуда сакълыкъ изленеди

Алма, кертме, башха жемиш тереклери болгъанла аладан иги тирлик алырча бахчаларына тынгылы къарап турургъа керекдиле. Ол санда заранлы къурт-къумурсхаланы пестицидле эмда ядохимикатла бла къырыргъа...
Жамауат
17.04.2024 - 15:20 | 👁 13

Подробности...

Жерге таплыкъ бла къарагъан файдасын кёрюр

Бизни республикада жерчиликде кёпле ишлейдиле. Ала сабанланы ортакъгъа аладыла, тахта кёгетле, будай, нартюх, жемишле ёсдюредиле. Былай къармашханланы санында Атталаны Валерий да барды. Ол Урванда...
Жамауат
17.04.2024 - 14:40 | 👁 12

Подробности...

Аны уа бир тутсам эди!

Хажибекир сабий заманындан эшите тургъанды шайтанланы юслеринден хапарла: къынгыр аякъла, тюклюле, эриши затла. Адам сыфат алып, кечеги жолоучуну аллына чыгъарла, ариу айтып, жол кёргюзтебиз деп,...
Жамауат
17.04.2024 - 14:38 | 👁 4

Подробности...

Эм иги башламчылыкълагъа - себеплик

Кавказ инвестиция форумну чегинде биринчи кере «Вершина» деген премия бардырыллыкъды. Аны магъаналы инвестиция проектлени толтуруугъа, уллу жумушланы тамамлагъан компаниялагъа эм энчи адамлагъа...
Жамауат
17.04.2024 - 10:00 | 👁 11

Подробности...

Халкъ оюн – санны, тинни да къууанчы

Халкъ оюнла маданият жаны бла, кюч-къарыу алыуда да бек магъаналы болгъанларын ол затланы тинтгенле, саулукъгъа бакъгъанла да бирча белгилейдиле. Арт кезиуде битеу дунияда да ол оюмгъа келип, билим...
Жамауат
17.04.2024 - 09:30 | 👁 11

Подробности...

Аланы заманны желлери бюгалмагъандыла

Малкъар халкъны туугъан жеринден зор бла кёчюргенли быйыл 80 жыл болгъанды. Ташлы-Талада жашагъан  огъурлу ынна Сараккуланы Аминни къызы Таукенланы Фазика да кёчгюнчюлюкню къыйынлыгъын сынагъан...
Жамауат
17.04.2024 - 08:59 | 👁 14

Подробности...

Газет миллетни къыраллыгъыны бир белгисиди

Хурметли жамауат!
Жамауат
16.04.2024 - 10:54 | 👁 23

Подробности...

Хушто-Сырт

Эллерибизни юсюнден билдириуле басмалай турубыз. Бюгюн Чегем тарына кире башлагъан жерде орналгъан элни юсюнденди хапарыбыз.                  Хушто-Сырт малкъар халкъ кёчгюнчюлюкден къайтхандан сора...
Жамауат
16.04.2024 - 10:00 | 👁 10

Подробности...

Жигерликни юлгюсю

Жыйырманчы ёмюрню башында Огъары Чегемде Бапыналаны Каммо деп биреу жашап болгъанды. Бийик ёсюмлю, ариу адам эди ол. Таулуну жашауунда тюбеген къаллай ишни да артха турмай этген. 
Жамауат
16.04.2024 - 08:26 | 👁 14

Подробности...

«Психолог изленнгенин кёрюп, уялып юйде кечикгенден хайыр чыгъарыкъ тюйюлдю»

Жаланда таматала угъай, сабийле да къыйналадыла шёндюгю дунияда. Хар болгъан ишни юсюнден интернетде он тюрлю оюм басмаланады, ала къайсына ийнаныргъа билмейдиле. Аман къылыкълы сабийлени саны ёсюп ...
Жамауат
15.04.2024 - 13:11 | 👁 14

Подробности...

Ол хар жаны бла да юлгю алырча адам эди

…Космосха учууланы башламчыларыны атлары белгилидиле, деген оюм жюрюйдю. Болсада космонавтиканы мурдорун салгъанланы араларында атлары кёп жылланы ичинде жашырынлыкъда тургъан адамла бардыла. Аладан...
Жамауат
15.04.2024 - 10:36 | 👁 9

Подробности...

Фатарланы иелерине – жангы амал

Россейни Къурулуш эм Цифра министерстволарыны башламчылыкълары бла ЖКХ деген къырал информация системаны мурдорунда фатарланы иелерине таплыкъгъа «Госуслуги.Дом» приложение жарашдырылгъанды, деп...

Страницы

КЪАЛГЪАН РУБРИКАЛА

Жангылыкъла
23.05.2024 - 14:24 | 👁 11

Подробности...

Магъаналы жумушха уллу кёллю болмайыкъ

Хурметли жамауат!
Экономика
23.05.2024 - 11:33 | 👁 8

Подробности...

Бай тирлик алыр ючюн

Къабарты-Малкъарда арт жыллада битимчилик айный барады. Аны бла бирге тирликлик да ёсюп келгени кёрюнеди. Сабанланы ёлчеми хазна тюрленмегенин эсге алсакъ, биринчисине экинчиси себеплик этеди дерге...
Право
23.05.2024 - 11:32 | 👁 11

Подробности...

Хунерликлерин, чемерликлерин да кёргюзтгендиле

Россейни аманлыкъчыланы терсликлерине жолукъдурууну федерал службасыны КъМР-де Управлениясыны 4-чю номерли колониясында Юйюрню жылын белгилегендиле. Тиширыула кеслерини фахмуларын кёргюзтгендиле –...

Жангылыкъла
06.05.2024 - 10:34 | 👁 21

Подробности...

Жангыз газетибизге билеклик этейик

Хурметли жамауат!
Спорт
06.05.2024 - 08:00 | 👁 31

Подробности...

Эм кючлю – республикабызны къаууму

Краснодар крайда футболдан «Къобанны кубогу. Жангырыу 2024» деген эришиу бардырылгъанды. «Эм кючлю команда» деген ат ючюн башха-башха регионладан 150-ден аслам жаш спортчу кюрешгенди.
Документле
05.05.2024 - 08:30 | 👁 14

Подробности...

КЪАБАРТЫ-МАЛКЪАР РЕСПУБЛИКАНЫ ПАРЛАМЕНТИНИ БЕГИМИ

КЪАБАРТЫ-МАЛКЪАР РЕСПУБЛИКАНЫ ПАРЛАМЕНТИНИ Б Е Г И М И
Документле
04.05.2024 - 08:09 | 👁 14

Подробности...

КЪАБАРТЫ-МАЛКЪАР РЕСПУБЛИКАНЫ БАШЧЫСЫНЫ УКАЗЫ

КЪАБАРТЫ-МАЛКЪАР РЕСПУБЛИКАНЫ БАШЧЫСЫНЫ У К А З Ы
Жангылыкъла
03.05.2024 - 11:00 | 👁 41

Подробности...

Черек жагъала таза болурча

Солуу кюнде «Экология» миллет проектге кирген «Сейир суу объектлени сакълау» федерал проектге кёре, «Россейни суулары» деген экология акция ётерикди. Аны магъанасы черек жагъаланы кир-кипчикден...
Жангылыкъла
03.05.2024 - 10:50 | 👁 10

Подробности...

Халкъ бла байламлы жумушха уллу кёллю болмайыкъ

Хурметли жамауат!
Спорт
03.05.2024 - 10:16 | 👁 15

Подробности...

Ат чаришле ариу миллет тёреледен биридиле

Биринчи майда Нальчик шахарны ипподромунда Жаз башыны эм Урунууну байрамына аталып  чаришле  болгъандыла. Бир минг бла эки жюз метрге, дагъыда эки минг метрге  узакълыкъда арап эм ингилиз къауумланы...
Илму
03.05.2024 - 10:12 | 👁 20

Подробности...

«Этген сайлауума чыртда сокъуранмайма»

Гергъокъаланы Джамиля филология илмуланы кандидатыды. Бюгюнлюкде КъМКъАУ-ну тыш къыраллы тиллени усталыкъ халда окъутууну педагогикасы эмда психологиясы кафедрасыны доцентиди. Эки уллу монографияны,...
Тарых
03.05.2024 - 09:41 | 👁 13

Подробности...

Урунуу магъанасын тас этмейди, жашаууну мурдору болгъанлай къалады

 Тарыхчы, политолог Хочуланы Абдуллах «Заман» газетге 1 Май байрам къалай бла тохташдырылгъаныны юсюнден къысха статья ийгенди. Бюгюн сизни аны бла шагъырей этерге сюебиз:  
Билим
03.05.2024 - 09:05 | 👁 9

Подробности...

Хунерлилени ачыкъларгъа алланып

Алгъаракълада ишни юсю бла Элбрус районну Элбрус элинде мектепге барыргъа тюшгенди. Анда мен бир аламат  кружокну ишин кёргенме. Анга башчылыкъны Непеланы  Локъманны къызы Сансабил этеди. Аны ...

Страницы