23.09.2023, 09:47 - Билим

«Заман» газетде бизни республикада билим берген махкемелени юслеринден терк-терк жазыла турады. Аладан бири  Маданиятны эм Искусстволаны колледжиди. 

22.09.2023, 13:27 - Спорт

Россейни югуну халкъларыны маданият эм спорт «Кавказ оюнла» фестивалы быйыл Ставрополь крайда ётдюрюлгенди, анга СКФО-дан бла ЮФО-дан, ДНР-дан бла ЛНР-дан 16 команда къатышхандыла.

22.09.2023, 13:25 - Спорт

Нальчикде жаш спортчуланы араларында дзюдодан республиканы биринчилиги бардырылгъанды, анга республиканы битеу районларындан 21 жыллары толмагъан эм кючлю гёжефле къатышхандыла. 

22.09.2023, 13:23 - Спорт

Къазанны «Акъ Барс» спорт арасында грек-рим тутушуудан битеукъырал эришиу бардырылгъанды, ол РСФСР-ни сыйлы тренери Мягас Сахабутдиновну хурметине аталгъанды.

22.09.2023, 13:21 - Саулукъ

Биз тохтамай тебип, къымылдап тургъан дунияда жашайбыз. Космосда кенгликни къымылдап (пульсация) турууу, жулдузланы, жылны, кюнню бла кечени алышыныулары бола эсе, мында уа жерде жукъуну бла уянып турууну, солуу алыуну, жюрек шаугютлени ишлеп кенгере, къысхара турууларыны эм башха затланы ритмлери барадыла. Пульсация неда къымылдап туруу-жашауну белгисиди, битеу да жаны болгъан затланы белгисиди.

22.09.2023, 13:17 - Жамауат

РФ-ни Президенти Владимир Путин бу кюнледе къол салгъан буйрукъгъа тийишлиликде, энди хар ким да  инсанлыкъларына шагъатлыкъ этген къагъыт документлени, ол санда паспортну, орунуна аланы электрон тюрлюлерин кёргюзтюрге эркинди. Аллай онг «Госуслуги»  къошакъда  бериледи, деп билдиргендиле КъМР-ни Экономиканы айнытыу министерствосундан.

22.09.2023, 13:16 - Билим

Къабарты-Малкъарда школчула эмда студентле кеслерини финансла жаны бла билимлернин ёсдюрюрге  боллукъдула Алай этерге сюйгенле Россейни Банкыны онлайн дерслерине жазылсынла. «Тёлеулени тарых жолу: къолдан къолгъа берилген ахчаладан башлап, цифралы сомгъа дери» деген дерсни бу Банкны башчысыны биринчи орунбасары Ольга Скоробогатова бардырлыкъды.

22.09.2023, 13:00 - Тарых

Малкъар Россейге къошулгъандан сора, таулуланы башха халкъла бла экономика, политика, культура байламлыкъланы   бютюнда  кенгертирге онглары  болгъанды. XVIII—XIX ёмюрледе Малкъарны географиясына, тарыхына, халкъны жашау турмушуна, культурасына сейир ёсгени эсленеди.

ЖАМАУАТ

Жамауат
09.08.2023 - 08:10 | 👁 14

Подробности...

Болгъаныбызны сакълаялмайбыз, тас этсег а - жиляйбыз

Бу хапарны манга Саматны тенги айтханды.Къууанып неда кёл кенгдирип угъай,жарсып.Самат бла Раузат бирге жыйырма жылдан артыкъ жашайдыла. Сора орталарына къара жин кирди, бир бирден айырылдыла.
Жамауат
08.08.2023 - 12:05 | 👁 23

Подробности...

Къарты кёп миллетни намысы, сыйы, берекети да бардыла

Бу ариу, эсгериуледен толгъан материалны автору фахмулу эгечибиз Махийланы Азизады. Аны жазмасыны тизгинлери хар таулу инсанны жюрегинде жылыулу сезимле къозгъамай къоймазлыкъларын билип, бюгюннгю...
Жамауат
08.08.2023 - 09:45 | 👁 7

Подробности...

Аналыкъ капиталны къоратыргъа жарагъан жумушла кенгертилгендиле

РФ-ни Президентини буйругъу бла аналыкъ капиталны хайырланыргъа жарагъан жумушланы тизмеси кенгертилгенди. Энди ахчаны сабий сад, кружокла, секцияла, неда вузда окъутуу ючюн тёлерге боллукъду. Ол...
Жамауат
08.08.2023 - 09:05 | 👁 10

Подробности...

Къадары билими бла байламлы эди

Иги кесек жыл мындан алгъа Нальчикде Аэропорт къатында орналгъан бир фатарда отузунчу жыллада Совет Союзда белгили геолог-нефтяник болуп ишлеген Моллаланы Исмайылны жашы Жамал-Эдин бла тюбешеме,...
Жамауат
08.08.2023 - 01:08 | 👁 14

Подробности...

Биреуге алтын къала, башхагъа уа бир зат да угъай…

Къалай къыйынды ата юйюнгден чыгъып кетген! Алгъын таулулада эки-юч тёлю бир юйде жашагъандыла. Энди хар юйюр энчи фатар, юй излейди. Алай шёндюгю жашауда ата-анала хар сабийлерин да жашау журт бла...
Жамауат
07.08.2023 - 18:33 | 👁 7

Подробности...

Сунмай тургъанлай къуралгъан юйюр

Тау эллерибизден биринде Мариям деп бир тиширыу жашагъанды, жыл саны келген адам. Жангыз жашы Хусей бла. Энди ол да орта жыл саннга келгенди. Ата къарындашы Махмут бла колхозда малчыды.
Жамауат
07.08.2023 - 18:32 | 👁 12

Подробности...

Ышармышла

Нурият Санкт-Петербургга биринчи келеди. Мында ишлеп тургъан экиге айланнган эгечинде тохтагъанды. Экиси да Эрмитажгъа тебирегендиле. Эгечи; «Бусагъат метрогъа кирликбиз, анда адам кёпдю, ажашып...
Жамауат
07.08.2023 - 10:42 | 👁 9

Подробности...

Асыл ана

Кече белинде Нальчикни сабий тууучу больницаларындан бирине ауур къарны болгъан тиширыуну келтирдиле. Район врачла, нек эсе да, аны кеслеринде къояргьа базынмагьандыла. Мында уа тиширыуну тюзюнлей...
Жамауат
06.08.2023 - 09:05 | 👁 19

Подробности...

«Жер башында битеу суратчыланы да къадарлары бирди»

Нальчик шахарда КъМР-ни 100-жыллыгъына аталгъан залда республикада  фахмулу суратчыладан бири Акъкъызланы Керимни энчи кёрмючю ачылгъанды.   
Жамауат
05.08.2023 - 09:05 | 👁 15

Подробности...

Кюйгенланы Геуюрге

Жылла да оза, тёлюле да бир бирлерин алыша,  жашаугъа жангы жигитле къошула барадыла, алгъыннгылары уа аз-аздан унутула. Болсада бир бек айырмалылары уа халкъны, тукъумну да эсинде сакъланадыла.
Жамауат
04.08.2023 - 20:12 | 👁 10

Подробности...

Казбек Коков айырмалы устазланы ахча бла саугъалауну юсюнден Указгъа къол салгъанды

КъМР-ни Башчысы Казбек Коков Россейде «Жылны устазы», «Жылны юйретиучюсю», «Жылны устасы» битеуроссей эришиулени регион кезиулеринде  хорлагъанланы эмда алчы жерлеге чыкъгъанланы ахча бла ...
Жамауат
04.08.2023 - 20:08 | 👁 10

Подробности...

Ал жанында - миллет проектлени бла къырал программаланы толтуруу

КъМР-ни Башчысы Казбек Коков районланы бла шахар округланы администрацияларыны таматалары бла ыйыкъ сайын бардырылыучу тёрели кенгешни ётдюргенди.
Жамауат
04.08.2023 - 12:46 | 👁 22

Подробности...

Сюйгенлеге чырмау болуу къыйынды

Марьямны школ замандан окъуна кёп тенги болгъанды. Тенг къызлары аны бла заман ётдюрюрге бек сюйгендиле. Туугъан кюнлерине чакъырыргъа да ёч эдиле. Ма аллай жыйылыуланы биринде ол Жамал бла танышады...
Жамауат
04.08.2023 - 11:22 | 👁 12

Подробности...

«Биз тюзлюкню къорууларгъа борчлубуз»

Юстицияны тамата кенгешчиси, РФ-ни    прокуратурасыны сыйлы къуллукъчусу, «КъМР-ни сыйлы юристи» Чеченланы Шамильни жашы Борис КъМР-ни прокуратурасында уголовно-сюд бёлюмге башчылыкъ этеди.
Жамауат
04.08.2023 - 11:18 | 👁 14

Подробности...

Огъурлу акъсакъалларыбыз

Махийланы Азизаны бу эсгериу хапары къысхачыкъ болгъанлыкъгъа, жюрекге жетеди, жылыулу сезимле туудурады. Керти да таулу аппаланы-ынналаны бир сейирлик нюрлери болгъанды, сёзлери, ишлери уа, кёкден...

Страницы

КЪАЛГЪАН РУБРИКАЛА

Билим
18.08.2023 - 10:48 | 👁 23

Подробности...

Акъылы, билими бар - ишине ышаныр

Кеслерине махтау излемей, узакъ тау эллерибизде билимлерин, жюрек жумушакълыкъларын да сабийлеге бере ишлеген устазларыбыз барысы да хурметге, ыспасха да тийишлидиле.
Жангылыкъла
18.08.2023 - 08:54 | 👁 8

Подробности...

Магъаналы жумушха уллу кёллю болмайыкъ

ХУРМЕТЛИ ЖАМАУАТ!
Саулукъ
17.08.2023 - 13:17 | 👁 23

Подробности...

Чертлеуюк

Чертлеуюк ашаргъа бек татыулуду. Анда адамны чархына керекли аш-азыкъ продуктлада болуучу элементлени хазна къалмай барысы да тюбейдиле.
Жангылыкъла
17.08.2023 - 10:26 | 👁 18

Подробности...

Газетни алыргъа онг барды

ХУРМЕТЛИ ЖАМАУАТ!
Тарых
17.08.2023 - 10:05 | 👁 9

Подробности...

Къаршымыды бизге Кубрат хан

«Кубрат ханны хазнасы» деген статья 1990 жылда «Болгария» деген журналда басмаланнган эди. Аны автору Людмила Писарева эди. Статья жаланда Кубрат ханнга жууукъ болгъан болгарлылагъа угъай, битеу тюрк...
Билим
16.08.2023 - 15:46 | 👁 19

Подробности...

Мектепле жангы окъуу жылгъа къалай хазырланнгандыла

Ведомствола аралы комиссия республикада   мектеплени,  сабий садланы эмда колледжлени бла къошакъ билим берген  организацияланы жангы окъуу жылгъа хазырлыкъларын тинтеди.  Специалистле мекямланы,...
Билим
16.08.2023 - 11:11 | 👁 11

Подробности...

«Алагъа ышаннганынгы окъуучула да сезедиле»

Кёп болмай Нальчикде «Открытие» деген ат бла жаш устазланы Битеуроссей эришиулерини шахар урумунда хорлагъанланы бла призёрланы атлары белгили болгъандыла. Аланы санында уа Энейланы Алина да барды....
Жангылыкъла
16.08.2023 - 09:29 | 👁 10

Подробности...

Шимал Кавказда ауругъанланы саны азды

Мындан алгъа федерал газетлеге бардырылгъан тинтиулеге кёре, Къабарты-Малкъарда эм аны тёгерегинде орналгъан республикалада психика ауруулары болгъанла башха жерледен  эсе аздыла, деп билдиреди РИА «...
Маданият
16.08.2023 - 09:05 | 👁 16

Подробности...

Зулмулукъну отунда кюймеген ийман

Бир кюн, намаз этип, тутмакъланы сатырында ишлеучю жерлерине тебиреди. Халы уа осалдан-осал бола барады. Бир аздан ол, аякъларын алалмай, сюелип къалды, олтурмады, жыгъылмады, сюелгенлей турду....
Жангылыкъла
16.08.2023 - 09:03 | 👁 9

Подробности...

Газетге жазылыргъа онг барды

ХУРМЕТЛИ ЖАМАУАТ!
Жангылыкъла
15.08.2023 - 15:05 | 👁 20

Подробности...

КъМР-ни мектеплеринде ана тилледен жангы окъуу китапла

Республиканы мектеплерине бу кюнледе малкъар тилден бла адабиятдан, къабарты тилден бла адабиятдан жангы китапла келгендиле. Ала 5-6 классланы эмда 1-чи классланы окъуучуларына деп жарашдырылгъандыла...
Жангылыкъла
15.08.2023 - 13:05 | 👁 17

Подробности...

Каспий чабакъла – череклерибизде

 КъМР-ни Табийгъат байлыкъла эмда экология министерствосу республиканы череклерине кеслери ёсдюрген чабакъчыкъланы жибергендиле.
Жангылыкъла
15.08.2023 - 12:30 | 👁 18

Подробности...

Кырдыкны кюйдюрюу адамланы жашауларына къоркъуулуду

Кюнню къызыулугъу бла байламлы эм адам улуну эссизлиги бла байламлы, от ёчюлтюучюлеге суткагъа 10 кереден аслам чыгъаргъа тюшеди чакъырыулагъа. Асламында къургъакъ кырдык жанады. Аны баш сылтауу уа...
Жангылыкъла
15.08.2023 - 12:03 | 👁 9

Подробности...

Кёп сабийли аналаны иги кесеги пенсиягъа чыкъгъандыла

 Законодательствогъа тийишлиликде, кёп сабийли аналагъа пенсиягъа болжалдан алгъа чыгъаргъа эркинлик бериледи. Къабарты-Малкъарда 2023 жылда бу онгну 480 ана хайырланнганды, аладан 29-суну беш эм...
Билим
15.08.2023 - 12:00 | 👁 20

Подробности...

Эрттегили школладан бири жангыртыллыкъды

Бу кюнледе Прохладный  шахарда республикада эм эрттегили метепледен бирин,  Россейни Жигитини Андрей Крестьяниновну атын жюрютген 102-чи номерли орта школну  жангыртып кюрешедиле.   Анга быллай ...

Страницы