23.03.2023, 10:29 - Жангылыкъла

Къабарты-Малкъарда «Къоркъуусуз эм качестволу автомобиль жолла» миллет проектге кёре,  уллу иш бардырылады. Ол санда бусагъатда  федерал   Урван–Уштулу федерал эм Эски Черек – Жемтала – Сукан-Суу республикалы жолла бирге къошулгъан участок жангыртыла турадыла.

23.03.2023, 08:59 - Тарых

Бабугентден ёргерек барып, жолну онг жанында, аллы да кёл болуп, суучукъ келеди. Аны кесинден да къукурт ийис урады. Анга Ийисли суу дейдиле. Андан ёргерек барсанг, Секиртмеге жетесе. Озгъан ёмюрню къыркъынчы жылларында алайда къая юзюлюп, жолчуланы да басхан эди. Алайгъа Къая юзюлген деп да айтадыла. Секиртмени баш жанына уа Тёбен Тепчонукъ дейдиле.

23.03.2023, 08:29 - Спорт

Элбрус районда спорт тири айныйды, ол а бу жаны бла иш тынгылы бардырылгъаныны эсебиди. Районну Физкультура эм спорт комитетини башчысы Жаппуланы Магомет айтханнга кёре, жараулагъа тийишлисича даража берилир эм спортчула жетишимли болур ючюн, спорт школла, аскер комиссариат, ДОСААФ-ны жер-жерли бёлюмю бла байламлыкъла жюрютюледиле, арада бир бирге себеплик да этиледи. 

23.03.2023, 08:10 - Маданият

Бизни миллетде ата-бабаларыбызны заманларындан бери адам улуну къылыгъына бла халине  аслам эс бёле келедиле. Тиширыугъа, эр кишиге да бек магъаналы болгъанды юйюрюне, тукъумуна айып келтирмезча кесин жюрютюу.

22.03.2023, 18:52 - Саулукъ

Бизни республикада субай болама деп ауруп, ызы бла ёлюп кетгенле болгъандыла. Арыкъ болургъа кюрешгенле кёпдюле, ала барысы да диетала тутаргъа кюрешедиле. Алай бир-бирде ол диеталаны хаталарындан больницагъа окъуна тюшедиле.

22.03.2023, 16:58 - Политика

КъМР-ни Башчысы Казбек Коков Россей Федерацияны Президентини Шимал-Кавказ федерал округда толу эркинликли келечиси Юрий Чайканы башчылыгъы бла видеоконференция халда бардырылгъан кенгешге къатышханды. Аны кезиуюнде сёз энчи аскер операциягъа къатышханланы гуманитар эмда техника болушлукъну къурауну юсюнден баргъанды. 

22.03.2023, 13:04 - Политика

О Законе Кабардино-Балкарской Республики "Об утверждении дополнительного соглашения к Соглашению о предоставлении бюджету Кабардино-Балкарской Республики из федерального бюджета бюджетного кредита для частичного покрытия дефицита бюджета Кабардино-Балкарской Республики и дополнительного соглашения к Соглашению о предоставлении бюджету Кабардино-Балкарской Республики из федерального бюджета бюджетного кредита для погашения бюджетных кредитов на пополнение остатков средств на счетах бюджетов субъектов Российской Федерации"

ЖАМАУАТ

Жамауат
15.02.2023 - 12:42 | 👁 9

Подробности...

Кёзбаусуз къарайыкъ тёгерегибизге

Хар халкъ кеси жууаплыды кесини къадарына. Глобализацияны заманында уллу санлы миллетлени тиллери, маданиятлары азанлыланы жута барадыла. Аны юсюнден битеу дунияда да алимле жарсып жазадыла....

Жамауат
15.02.2023 - 09:05 | 👁 9

Подробности...

Солуугъа бюгюнден окъуна хазырланыгъыз

Сау жылны къадалып ишлеген адам солуу кезиуню зауукълу ётдюрюрге сюеди. Алай анга къоранчла   уллудан,   юйюрню къолайлыгъына хата тюшмей къоймайдыла. Алай болмаз ючюн а солуу кезиуге иги...

Жамауат
14.02.2023 - 20:31 | 👁 10

Подробности...

Эрттеден сакъланнган сабий сад

Кёп болмай Жангы Малкъарда «Демография» миллет проектге кёре алтмыш сабийге садик ишлеп башлагъанды. Ол эрттеден бери сакъланнган социал мекямладан бири болгъанын да белгилерчады.  

Жамауат
14.02.2023 - 15:38 | 👁 10

Подробности...

Бушууну кесини мардалары боладыла

Халкъ жыйылгъан жерге хар инсан бек биринчи кесини юсюне-башына эс бурургъа керекди. Жарсыугъа, тойлагъа, бушуулагъа да спорт кийимле, халатла бла келгенле да боладыла, ол бек эриши кёрюнеди....

Жамауат
14.02.2023 - 15:14 | 👁 6

Подробности...

БАГЪАЛЫ ШУЁХЛА!

Сиз бир тюрлю сылтау бла «Заманнга» жазылмай къалгъан эсегиз, газетни алып башларгъа онг барды.

Жамауат
14.02.2023 - 12:36 | 👁 9

Подробности...

Самолётха миннгенде къолунга не зат алыргъа боллукъду?

Самолётха минерик адамны къол жюгюню ауурлугъуна эмда уллулугъуна хар авиакомпания да энчи къарайды. Алай дагъыда ала Федерал авиация жорукълада айтылгъаннга таяныргъа борчлудула.

Жамауат
14.02.2023 - 09:05 | 👁 4

Подробности...

Адамланы алдап байыкъланнганланы мюлклери сыйырыллыкъды

РФ-ни Уголовный кодексине тюзетиуле биринчи окъулууда къабыл кёрюлгендиле. Алада сёз компьютер информация сферада аманлыкъла этгенлени мюлклерин сыйырыргъа эркинликни юсюнден барады.

Жамауат
14.02.2023 - 08:10 | 👁 5

Подробности...

Юйюрню тутуругъу – адепли эмда иш кёллю сабийле

Холаланы Жюнюс юй бийчеси Тёппеланы Суйбат бла онбир сабий ёсдюргендиле. Алты жаш бла беш къыз. Ала барысы да  жашауда жерлерин табып, бир бирни  ангылап, бир бирге билеклик эте жашай келедиле.

Жамауат
13.02.2023 - 13:31 | 👁 12

Подробности...

Социал-экономика проектлени бардырыугъа аслам эс бурулады

 Кёп болмай Къабарты-Малкъарны Регионнга оноу этиу арасында (ЦУР) Элбрус муниципал районнну администрациясыны башчысы  Сотталаны Къурман бла тюзюнлей эфир болгъанды. Ол районда...

Жамауат
13.02.2023 - 10:37 | 👁 14

Подробности...

Газетге жазылыргъа онг барды

Хурметли жамауат!

Жамауат
12.02.2023 - 10:08 | 👁 8

Подробности...

Магъаналы жолоучулукъ

Уллу Ата журт урушда Сталинградны эркинлиги ючюн къазауатны 80-жыллыгъына атап, РФ-ни ФСБ-сыны КъМР-де Чекчи управлениясы кадет классланы окъуучуларына патриот дерсле къурагъандыла. Аны юсюнден...

Жамауат
11.02.2023 - 11:09 | 👁 9

Подробности...

Кишиликни дерси

Росгвардияны Къабарты-Малкъарда управлениясыны къуллукъчусу майор Марина Лукожева Нальчикни 19-чу номерли орта школуну окъуучулары бла кишиликни дерсин ётдюргенди. Бу тюбешиуню «Эльбрус» энчи...

Жамауат
10.02.2023 - 18:08 | 👁 11

Подробности...

Наркотикле бла тутулгъанды

МВД-ны Нальчикде Управлениясыны участковыйи Мальбахов атлы орамда кесин къужур жюрютген жаш адамгъа эс бургъанды. Аны документлерин тинтгенде ол адам 31-жыллыкъ тыш къыраллы болгъаны...

Жамауат
10.02.2023 - 18:04 | 👁 16

Подробности...

Келгенлеге тынгылагъанды, соруулагъа жууапла бергенди

Росгвардияны Къабарты-Малкъарда Управлениясыны таматасы Сергей Васильев инсанланы бир къаууму бла тюбешгенди эмда аланы тилеклерине тынгылагъанды.

Жамауат
10.02.2023 - 14:42 | 👁 4

Подробности...

«Кёп тарыгъыуланы тамырлары законланы билмегенликден чыгъадыла»

Адамгъа тюкенде осал качестволу зат сатсала неда жумушларын тапсыз тамамласала, ол къоранчларын эмда анга салыннган хатаны багъасын къайтарыргъа эркинди. Башха къыралладача, Россейде да...

Страницы

КЪАЛГЪАН РУБРИКАЛА

Экономика
01.03.2023 - 09:00 | 👁 20

Подробности...

Узбекистан бла байламлыкъланы кючлендире

РФ-ни экономиканы айнытыу министрини орунбасары Дмитрий Вольвач Узбекистанны инновациялы эмда тыш сатыу-алыу министрини орунбасары Хуррам Тешабаев бла онлайн-халда тюбешиу бардыргъанды. Къабарты-...

Саулукъ
01.03.2023 - 08:10 | 👁 6

Подробности...

Тахта кёгетлени хайырлылыкъларын къалай сакъларгъа боллукъду

Къайсы байды

Саулукъ
01.03.2023 - 08:10 | 👁 7

Подробности...

Вакцинала дунияны къалай тюрлендиргендиле

Адам улугъа жукъгъан ауруула нечик уллу хата салыргъа боллукъларын ангыламагъан хазна болмаз. Къоркъуусуз жашаугъа къайтыргъа вакцинала онг берликлерин да. Жер башын титиретип тургъан кёз кёрмеген...

Билим
28.02.2023 - 15:38 | 👁 10

Подробности...

Огъурлу адам, хунерли устаз, чынтты насийхатчы

Биз таныгъан эмда сюйген адамыбыз арабыздан кетсе да, бизни эсибизде ёмюрден ахыргъа къалады.      Огъары Малкъарда 1-чи номерли мектепде математикадан устаз болуп ишлеген Мамайланы  Мухадинни...

Билим
28.02.2023 - 11:16 | 👁 12

Подробности...

«Малкъар тилни айныууна, сакъланырына къайгъырыу – баш борчларыбыздан бириди»

Ёз тилибизни болуму, жаш тёлюбюзню анга тюшюндюрюу, аны багъаларгъа юйретиу да бюгюнлюкде кёплени сагъайтады.

Саулукъ
28.02.2023 - 10:54 | 👁 7

Подробности...

Сайлаууна кертичи

Анастезиолог-реаниматолог врачланы юслеринден биз артыкъ кёп билмейбиз. Жаланда ала наркоз берген специалистле болгъанларын. Алай аны борчу уа биз оюмлагъандан иги да кенгди.

Жангылыкъла
27.02.2023 - 21:11 | 👁 20

Подробности...

Жумушланы кёбюсюн - электрон халда

Россейни Социал фондуну регионда бёлюмлери адамланы приёмларын жангыртылгъан амал бла бардырадыла.

Маданият
27.02.2023 - 21:10 | 👁 8

Подробности...

Ана тилни мурдору юйюрде салынады

ЮНЕСКО-ну оноуу бла 1999 жылда 21 февраль  Ана тилни халкъла аралы кюнюча тохташдырылгъанды. Андан бери уллу-гитче миллетле да ол кюн ёз тиллерин сыйлай, кёп тюрлю магъаналы жумушла ётдюредиле. ...

Спорт
27.02.2023 - 21:09 | 👁 13

Подробности...

Хорлам – Терскъолну къауумунда

Тырныауузну шахта ишлеучю управлениясыны директору Мызыланы Мухтарны хурметине аталып, жыл сайын гитче-футболдан тёрели эришиу бардырылады. Быйыл ол тогъузунчу кере ётдюрюлгенди. Аны чегинде...

Билим
27.02.2023 - 15:49 | 👁 6

Подробности...

«Фринц зёрмеле» алчылыкъны жибермегендиле

Ана тилни халкъла аралы кюнюне жоралап КъМКъУ-ну Отарланы Керим атлы маданият арасы педагогикалы колледжде «Таулу болургъа ким сюеди?» деген ат бла эришиуню къурап ётдюргенди. Анга КъМКъУ-ну бла...

Экономика
27.02.2023 - 10:13 | 👁 15

Подробности...

Сабан ишлени кезиулеринде бардырыргъа себеплик этеди

Озгъан жылда Къабарты-Малкъарны эл мюлкде уруннганлары сабан ишлени бардырыргъа, тирликни жыяргъа, техникаларына запас кереклени мажарыргъа эм отлукъ-жау материалланы алыргъа иги кесек ёнкюч...

Саулукъ
27.02.2023 - 09:06 | 👁 5

Подробности...

Саусуз адамны тишлери да бузуладыла

Тишле-адамны  ариулугъун, чырайлыгъыны бир магъаналы  кесегидиле. Аланы  къалай сакъларгъа  боллукъду?  Бу соруугъа жууап стоматолог Бёзюланы Исмайыл бергенди.

 
Экономика
27.02.2023 - 08:10 | 👁 8

Подробности...

Гитче эмда орта бизнес бла кюрешгенлеге себеплик

РФ-ни экономиканы айнытыу министрини орунбасары Татьяна Илюшникова онлайн-халда бардыргъан кенгешде «Гитче эмда орта предпринимательство эмда предпринимательство башламчылыкълагъа себеплик этиу»...

Тарых
26.02.2023 - 12:57 | 👁 10

Подробности...

«…Жашасын, жашнасын бизни Элбрус эм азатланнган Кавказ!»

1943жылда 17 февральда Элбрусда совет  байракъла орнатылгъандыла
Уллу Ата журт урушда Кавказ ючюн къазауат 1942 жылда июльдан 1943  жылда октябрьге дери кезиуде баргъанды....

Маданият
25.02.2023 - 16:00 | 👁 6

Подробности...

Ал уруму – аламат

Нальчикде Къулийланы Къайсын атлы орамда  орналгъан биринчи модель китапханада «Санга китапны саугъаларма» деген акция башланнганды.  Ары келген къонакъланы араларында  КъМР-ни Парламентини  Билим...

Страницы