01.07.2022, 08:18 - Тарых

КъМР-ни 100-жыллыгъына

Бу сурат 1957 жылда Къашхатауда алыннганды. Анда олтургъанла (солдан онгнга) школну директору Шауаланы Миналданды,  Фёдор  Яковенкоду, Насталаны Сохтады эмда устаз Роза Сергеевады. Сюелгенле уа ол заманда тамата классланы окъуучуларыдыла. Бизни бюгюннгю хапарыбыз а Фёдор Михайлович Яковенкону юсюнденди. 

30.06.2022, 16:00 - Экономика

Кёп болмай РусГидро компанияны Къабарты-Малкъарда бёлюмю гитче Черек ГЭС-ни къурулушун башлагъанды. Бюгюнлюкде специалистле аны мурдорун хазырлап  кюрешедиле.  Ол «Россейде жангыртылыныргъа жарагъан энергетиканы айнытыу» къырал программагъа кёре бардырылады.

30.06.2022, 15:00 - Спорт

Бу кюнледе «Эльбрус» курортда тау лыжаладан «Элбрусну саугъалары» деген битеуроссей эришиуле бардырылгъандыла. Анда хорлагъанланы саугъалаугъа «Кавказ.

30.06.2022, 14:00 - Экономика

Кёп болмай РФ-ни Президенти Владимир Путин Къырал Советни президиумуну кенгешинде къурулуш эм жашау журт-коммунал мюлк бёлюмлени 2030 эмда 2035  жыллада айнытыуну стратегиясыны юсюнден айтханды.

30.06.2022, 10:13 - Политика

Апрельде Нальчикде солуп кетген Донбассдан келген сабийле бюгюнлюкде Пятигорскда  художестволу гимнастикадан Битеуроссей эришиулеге хазырланадыла. Аны юсюнден  КъМР-ни Башчысыны бла Правительствосуну пресс-службасындан билдиргендиле.

30.06.2022, 09:05 - Жангылыкъла

КъМР-ниТарифле эм жашау журт надзор жаны бла къырал комитетини  2021 жылда 28 декабрьде 279-чу буйругъуна кёре, быйыл  биринчи июньдан башлап  электрокюч ючюн тарифлеге къошуллукъду.  Анга кёре,  шахарлада бла элледе жашагъанла    1кВт сагъат ток ючюн  4,35 сом тёлерикдиле. Ол себепден «Россети Северный Кавказ» - «Каббалкэнерго» хайырланнган электрокюч ючюн эсеплеген приборланы показаниялары бла сагъынылгъан кезиуге тёлерге чакъырады. Ызы бла андан сора ойналгъан сагъатла   жангы тариф  бла тергелликдиле. 

29.06.2022, 17:24 - Жамауат

КъМР-ни Табийгъат байлыкъла  эмда экология жаны бла министерствосу жай кюнледе жамауатха бютюн сакъ болургъа,  агъачда эм анга жууукъ жерледе  къургъакъ бутакъланы, къауданны эм башха затланы да кюйдюрюрге жарамагъанын эсге салады. 

ЖАМАУАТ

Жамауат
17.06.2022 - 18:42 | 👁 6

Подробности...

Огъурлу ишлери бла эсде къалгъанды

Алгъаракълада Яникой башында  Сарбашланы тукъум жыйылыулары бола эди. Ары жашаулары келгенле, жаш адамла, сабийле да баргъан эдиле. Абаданла бирге олтуруп, озгъан заманланы, дуниядан кетген...

Жамауат
17.06.2022 - 18:28 | 👁 4

Подробности...

Хыйлачыла эм санкцияла: адамны алдауда жангы амалла

Хыйлачыла жангылыкълагъа дайым къулакъ салгъанлай турадыла. Жашауда къаллай тюрлениу болса да, ала жангы алдау амал табаргъа кюрешедиле. Быйыл февраль айны ахырындан башлап, ала адамланы не бла...

Жамауат
17.06.2022 - 15:41 | 👁 31

Подробности...

Миллет культура эм дин жаны бла окъутууну сорууларына эс бурулгъанды

Билим бериуню россейли академиясы «Дин культураны мурдорлары» эм «Россейни халкъларыны культураларыны мурдорлары» деген предметлени  юйретиу ишде магъаналары: «проблемала эм аланы тамамлау жолла»...

Жамауат
16.06.2022 - 17:27 | 👁 17

Подробности...

Жангыртылгъан поликлиникагъа къарагъандыла

КъМР-ни Башчысы Казбек Коков саулукъ сакълауну биринчи звеносун жангыртыу программа бла ремонт этилген биринчи сабий поликлиникагъа бла Нальчикде Б. Хмельницкий атлы орамда орналгъан экинчи...

Жамауат
16.06.2022 - 14:10 | 👁 11

Подробности...

Минги тауну тёгереги бла – квадроциклледе

  Республиканы Курортла эм туризм министерствосунда квадроциклледе «Россейни хазнасы. 

Жамауат
16.06.2022 - 12:00 | 👁 9

Подробности...

Ныхытлы жолуму жулдузу

 «Заман» газетге жазылыу компания бошала турады. Ол ана тилибизде чыкъгъан жангыз газетди. Алай аны магъанасын кёпле ангыламайдыла.

Жамауат
15.06.2022 - 11:14 | 👁 11

Подробности...

Ата журтубузгъа кертичи болургъа ант этгендиле

«Мен - Россейни инсаныма» патриот акцияны чеклеринде Нальчикни администрациясында 14 жыллары толгъан жаш адамлагъа РФ-ни инсаныны паспорту берилгенди.

Жамауат
15.06.2022 - 09:05 | 👁 8

Подробности...

Къыралына керти къуллукъ этген

Жанкишиланы Саламгерийни жашы Хасан 1923 жылда Тёбен Чегемде туугъанды. 

Жамауат
14.06.2022 - 16:40 | 👁 7

Подробности...

Сабийлеге - магъаналы дерс

«Каббалкэнерго» компанияны ишчи жерде къоркъуусузлукъгъа юйретиучю Батчаланы Ирина, Нальчикде «Тейри къылыч» сабий реабилитация арада дерс бардыргъанды. 

Жамауат
14.06.2022 - 07:16 | 👁 18

Подробности...

Жашауну таркъаймазлыкъ байлыгъы

Жайны исси кюнлеринде адамла сууну аслам ичедиле, бир къауумла уа мардадан да оздуруп. Сууну адамны жашауунда магъанасы къаллай бир болгъаныны юсюнден медицина илмуланы кандидаты, Халкъланы...

Жамауат
11.06.2022 - 12:00 | 👁 18

Подробности...

«Къабарты–Малкъар – 100» - искусствону жарыкъ байрамы

Нальчик шахарда сегизинчи июньда «Къабарты-Малкъар – 100» битеусоюз кинофестиваль ачылгъанды.

Жамауат
10.06.2022 - 15:34 | 👁 11

Подробности...

Осетинли суратчы Жангоразланы Ахыя хажини суратын ишлегенди

Шимал Осетиядан художник Вадим Каджаев бу кюнледе Малкъарда белгили дин къуллукъчу Жангоразланы  Ахыя хажини суратын ишлеп бошап, аны халкъгъа баям этгенди.

Жамауат
10.06.2022 - 14:16 | 👁 6

Подробности...

Чыдамлы, къыйынлыкълагъа бойсунмагъан, жигер Кари

Бир жол эрттегили шуёхум Аминатха тюбеп къалама. 

Жамауат
10.06.2022 - 07:44 | 👁 18

Подробности...

Къабарты-Малкъарны вузларында бюджет жерле кёбейирикдиле

Россейли вузла эм аланы филиаллары къагъытланы жангы окъуу жылгъа алыу бла байламлы ишге хазырдыла, ол кампания 20-чы июньдан кеч къалмай башланырыкъды. Аны юсюнден РФ-ни Правительствосуну...

Жамауат
09.06.2022 - 16:57 | 👁 6

Подробности...

Атабий ЧЮЙ ургъан къая

Бедик элни баш жанында бир сыйдам къаягъа эрттеден бери узун къазыкъ орнатылып турады. 

Страницы

КЪАЛГЪАН РУБРИКАЛА

КъМР-гъа 100-жыл
26.06.2022 - 14:00 | 👁 11

Подробности...

Баш итиниую – тилибизни сакълау, аны байыкъландырыу

Илмуну жолу хар заманда да  къыйынды. Ол ишни халкъда «ийне бла кёр къазгъанча» дейдиле. Анда тийишлисича орун табып, миллетине, халкъына къуллукъ эте билмеклик адам улуну уллу жетишимлеринден...

Спорт
26.06.2022 - 12:48 | 👁 9

Подробности...

Даражалы турнирде – «доммакъ»

Калининград шахарда тхэквондодан Россейни биринчилиги бардырылгъанды. Анда къыралыбызны 57 регионундан 12-14-жыллары толгъан мингнге жууукъ спортчу кеслерин сынагъандыла.

Маданият
25.06.2022 - 14:04 | 👁 8

Подробности...

Жыр къарачайда этилир, малкъарда айтылыр

Бу кюнледе малкъар жамауатны Къарачай-Черкесни халкъ артисти Тамбийланы Асхатны жашы Къасбот жангы жыр программасы бла къууандыргъанды. Бусагъатлада аллай тюбешиулени бардырыу жангы хал алгъанды...

Спорт
25.06.2022 - 12:00 | 👁 11

Подробности...

Даражалы турнирде – «доммакъ»

Озгъан ыйыкъдаУльяновск шахарда ММА-дан Битеуроссей турнир ётгенди. Ол Украинада энчи аскер операцияны кезиуюнде ёлген Пётр Минеевни хурметине бардырылгъанды. 

Маданият
24.06.2022 - 17:05 | 👁 10

Подробности...

Намыс эте билиуню ачыкълагъан адетлерибиз

Бу жазыуланы автору – малкъар халкъ кёчгюнчюлюкге тюшгенде киши жеринде туугъан Асанланы Мухажирни жашы Орусбий Нальчикде Республикалы клиника больницада отоларинголог болуп ишлеп...

Право
24.06.2022 - 16:39 | 👁 20

Подробности...

Хыны сёлешген, тюртген да жууапха тартыллыкъды

Ахыр кезиуде инсанла властьны келечиси ишчи борчун толтургъанын биле тургъанлай, анга чабыуул этгенлерини юслеринден билдириуле кёпден-кёп болуп барадыла. 

Спорт
24.06.2022 - 15:36 | 👁 16

Подробности...

Хорлагъанла Россейни биринчилигине къатышырыкъдыла

Республиканы Спорт министерствосу билдиргеннге кёре, бу кюнледе Севастополь шахарны дзюдо федерациясыны саугъалары ючюн битеуроссей эришиуле ётгендиле. 

Маданият
24.06.2022 - 09:03 | 👁 22

Подробности...

Тарых магъаналы ангылаула бла байламлыкъ, буруннгудан келген адет-тёрелерибизни тамырлары

Малкъарлыланы къурманлыкъ адетлери бла байламлы бу материалны ал кесеги 21 июньну номеринде басмаланнганды.

Сый къанганы артында

Жангылыкъла
24.06.2022 - 08:22 | 👁 10

Подробности...

Коммунал инфраструктураны айнытыргъа алланып

 Кёп болмай  КъМР-ни Контроль-эсеплеу  палатасы коммунал мюлк инфраструктурада  болумну тинтип проблемаланы ачыкълагъанды эм ала бла байламлы  эсгертиуле да этгенди.

Право
23.06.2022 - 16:30 | 👁 16

Подробности...

Къырал эсепге салынмагъан транспортну жюрютген жууапха тартылады

КъМР-де жолда жюрюуню къоркъуусузлугъуну инспекторлары «Къырал номер» ангылатыу ишни башлагъандыла.

Экономика
23.06.2022 - 16:00 | 👁 9

Подробности...

Багъалы темирлени юсюнден тюзю эм терси

Алтын бла кюмюш не заманда да багъалы затла болгъандыла. 

Тарых
23.06.2022 - 09:05 | 👁 10

Подробности...

Тенглерин урушха ашырып, кеси юйде къалыргъа ахырда сюймегенди

Огъары Малкъардан Атабийланы Алийни жашы Исмайыл кесини заманына бек билимли адам болгъанды. Ол Мухолда орта школну бошагъандан сора Нальчикде Къабарты-Малкъар пединститутну тарых факультетин...

Билим
23.06.2022 - 09:05 | 👁 16

Подробности...

«Сабийлени патриот ниетде юйретиуге аслам эс бурабыз»

Долинскде 8-чи  номерли мектебинде сабийлени патриот ниетде юйретиу жаны бла уллу иш бардырылады. 

Билим
23.06.2022 - 08:18 | 👁 12

Подробности...

Полициячыла солуу лагерьни жокълагъандыла

«Къабарты-Малкъар наркотиксиз» акцияны чеклеринде Россейни Ич ишле министерствосуну  Элбрус районда бёлюмюню къуллукъчулары Тырныауузну 6-чы номерли орта школунда солуу лагерьге къонакъгъа...

Жангылыкъла
23.06.2022 - 08:15 | 👁 14

Подробности...

Жангы окъуу жылгъа чырмау чыкъмазча

Кёп болмай КъМР-ни Жарыкъландырыу, илму эмда жаш тёлюню ишлери жаны бла министри Анзор Езаов эм Бахсан муниципал районну администрациясыны башчысы  Артур Балкизов тынгылы  ремонт этилирге керек ...

Страницы