31.01.2023, 12:00 - Экономика

Регионлада инвестициялы стандартны быйыл кийирип бошаргъа кереклисини юсюнден РФ-ни Правительствосуну Председателини биринчи орунбасары Андрей Белоусов айтханды.

31.01.2023, 11:00 - Тарых

Эрик бек хайырлы кёгетледен бириди. Адамла аны бизни ёмюрге дери да ёсдюрюп хайырланып тургъандыла. Эрикни 2000 тюрлюсю белгилиди. Бюгюнлюкде адамла аны 350 тюрлюсюн ёсдюредиле. Ол терек 25 жыл жашайды.

31.01.2023, 09:35 - Саулукъ

Бусагъатда диабет бек терк жайылып барады. Сабийлени араларында окъуна кёпдю. Ала конфет – къалач ашамай къалай турсунла?  Белгилисича, сахарный диабетден  ауругъанла татлы  затланы  ауузланыугъа  энчи эс бурургъа керекдиле.

31.01.2023, 09:35 - Спорт

Росгвардияны КъМР-де управлениясында аскер къуллукъчуланы эм подразделенияланы  территориялы органланы ишчилерини  араларында шахматладан турнир ётгенди.

 

31.01.2023, 08:10 - Билим

Быйыл Къабарты-Малкъарда «Билим бериу» миллет проектге кёре,бир къауум  мектепни спорт заллары марадлагъа келиширча тийишли ишле бардырыллыкъдыла. Аны бла бирге Нальчикде 9-чу эм  19-чу номерли эм 13-чю прогимназияда энчи сооруженияла да жарашдырыллыкъдыла. 

30.01.2023, 12:50 - Жамауат

Лашкутачыла Акъайланы Къубадийни къызы Фатима бла баш иеси Къаракъызланы Мусса  беш сабий ёсдюредиле. Баш иеси Къаракъызланы Ахматны жашы Мусса бла ала бир юйюр къурап жашагъанлы 24 жыл болады. Фатима юйюрде жангыз сабий болуп ёсгенликге, Муссаны уа 13 эгечи бла къарындашы бар эди. Аланы асламы бюгюнлюкде да Къыргъызда жашайдыла. Мусса бла эки къарындашы бери келип юйюрленнгендиле. Фатима бла уа аны 90-чы жылланы ахырында Лашкутада жашагъан жууукълары танышдыргъан эдиле.

ЖАМАУАТ

Жамауат
24.01.2023 - 08:10 | 👁 2

Подробности...

«Сабийни къылыгъы тюрленнгенлей, сакъ болугъуз»

Бусагъатда наркотикле бек кенг жайылгъандыла, битей ата-анала да сакъ болургъа керекдиле. Бир талай жыл мындан алгъа школлада наркопостла ачылгъан эдиле.  Алай ала «Лирика», «Залдиар», «...

Жамауат
23.01.2023 - 14:02 | 👁 11

Подробности...

Республиканы келечилери борчларын толтурлукъдула

Къабарты-Малкъардан кеслерини аскер борчларын толтурургъа 200-ден артыкъ жаш адам Миллет гвардияны къауумуна къошулгъандыла.

Жамауат
23.01.2023 - 09:35 | 👁 10

Подробности...

Борчла этип тургъанла токсуз къалгъандыла

Электрокюч ючюн борч этип тургъан инсанлагъа «Каббалкэнерго» компания былтыр онжети минг билдириу жибергенди. Аны сансыз этгенлени юйлерине баргъан токну кесерге керек эдиле.

Жамауат
23.01.2023 - 09:00 | 👁 9

Подробности...

Сиз билемисиз?

Йодну  къалай хайырланыргъа керекди

Жамауат
22.01.2023 - 08:10 | 👁 11

Подробности...

Мариямны къадары

Мариямны эрттеден таныйма. Экибиз да бир эллилебиз, бир орамда, бир черекни боюнунда ёсгенбиз, бир  кезлеуню сууун ичгенбиз. Къабыргъа къоншула эдик, ожакъларыбызны тютюнлери бирге къошула...

Жамауат
21.01.2023 - 12:00 | 👁 8

Подробности...

Насыпны башы – ырахатлыкъ, келишиулюк, ышаннгылылыкъ

Бюгюн хапарын айтырыкъ юйюр башхалагъа да ушайды, алай айырмалылыгъы да кёпдю.

Жамауат
21.01.2023 - 08:10 | 👁 8

Подробности...

Хар сурат – керти болумну шагъаты

Республиканы Жаш тёлюню ишлери жаны бла министерствосуну эмда КъМР-ни прокуратурасыны себепликлери  бла «Российская газетаны»   аскер сурат алыучу корреспонденти Владимир Аносовну «Донбасс...

Жамауат
20.01.2023 - 19:19 | 👁 8

Подробности...

Адамлагъа таплыкъны алгъа сала

Барыбыз да билгенден, газетлени окъуучуну къолуна тюшюулери да Почта службаны жууаплы ишлеую бла къаты байламлыды. 

Жамауат
20.01.2023 - 18:10 | 👁 7

Подробности...

Сабийлени сейирлерин эм башха сала

Белгили жазыучу Лев Толстой айтханлай, сабий туугъан заманындан башлап беш жылына дери дуниядан  кесини акъылына да, сезимлерине да кёп зат алады.

Жамауат
20.01.2023 - 18:09 | 👁 3

Подробности...

Аты ёмюрлеге эсде къаллыкъды

Кёп болмай Бахсан районну Кишпек элини орта школунда Украинада энчи операцияны чеклеринде борчун толтура жан берген Мурат Гошоковха эсгертме къанга ачылыу бла байламлы митинг болгъанды.

Жамауат
20.01.2023 - 09:05 | 👁 10

Подробности...

Мюлкню ызындан чабып жеталмагъан

Муслимни атасы эртте ёлюп, анасы ёсдюрген эди. Тенглери аталары бла чалгъыгъа чыкъгъанда, ала бла сюелип  ишлегенде, жюреги такъыр бола эди. «Мени жауум эр кишисиз ёссюн», - дей эди анасы, жюрек...

Жамауат
19.01.2023 - 09:25 | 👁 9

Подробности...

Кёгетледе эмда жемишледе ууландыргъан затла

Кёгетлени бла жемишлени асламысында нитратла эмда пестицидле болуучудула.

Жамауат
18.01.2023 - 18:52 | 👁 7

Подробности...

Киштик оюн

Гошахурайны жангыз жашы барды. Аты да Мухаммат. Ариу, тынгылы, низамлы жаш. Алайсыз да къалай болсун. Туугъан кюнюнден башлап къатын аллыкъ киши болгъунчунга дери анасы аны кёз жарыгъынча сакълап...

Жамауат
18.01.2023 - 17:20 | 👁 3

Подробности...

Жигитлиги унутулмазча

Бу кюнледе Бахсан районну Кишпек элини школунда Мурат Гошоковха   эсгертме къанга ачылгъанды. Ол Украинаны жеринде ётген энчи аскер операцияны кезиуюнде борчун толтура ёлгенди.

Жамауат
18.01.2023 - 17:19 | 👁 8

Подробности...

Эсгериуле, саугъала да

Аскерчилени, Аскер автоинспекцияны эм Къырал автоинспекцияны къуллукъчуларыны сабийлери «Биз биргебиз» деген акциягъа къатышхандыла.

Страницы

КЪАЛГЪАН РУБРИКАЛА

Экономика
24.01.2023 - 14:34 | 👁 10

Подробности...

Иши кереклиди, къыйматлыды

Къабарты-Малкъарны Кёп жумушла тамамлагъан арасында (МФЦ) озгъан жылда ишлерини эсеплерин чыгъаргъандыла. Сагъынылгъан кезиуде адамла ары 1687997 кере сёлешгендиле эмда тилеклерин билдиргендиле,...

Право
24.01.2023 - 12:00 | 👁 7

Подробности...

Жорукъланы къайтаргъандыла

Къабарты-Малкъарда эки жюзден аслам жаш адам жолдан ётюуню жорукъларын юйретиу жаны бла ишлеге къатышхандыла.

 
Право
24.01.2023 - 12:00 | 👁 3

Подробности...

Акъылбалыкъ болмагъанны бузукълукъгъа тартханды

КъМР-де МВД-ны Следствие управлениясыны полициячылары Терк райондан 30-жыллыкъ тиширыугъа ачылгъан уголовный ишни тинтип бошагъандыла. Следствие тохташдыргъаныча, ол марихуананы сатып алып, аны...

Жангылыкъла
24.01.2023 - 12:00 | 👁 8

Подробности...

Полициячы къаллай болургъа керекди

«Студент десант» акцияны чеклеринде Нальчикни школларыны окъуучулары КъМР-де МВД-ны спорт комплексинде къонакъда болгъандыла. Алагъа жолоучулукъну Нальчикде УМВД-ны акъылбалыкъ болмагъанланы...

Экономика
24.01.2023 - 11:38 | 👁 6

Подробности...

Эки мингден аслам абонентге чек салыннганды

Былтыр «Каббалкэнерго» биригиуню келечилери Нальчикде ток ючюн аслам заманны тёлемей тургъан кёп фатарлы юйледе жашагъанлагъа борчларын жабаргъа кереклисин айтып, 17 мингден артыкъ эсгертиу...

Экономика
24.01.2023 - 09:35 | 👁 8

Подробности...

«Кавказ» жол кенг этилгенди

Бу трассаны Къабарты-Малкъарны ичинде сегизкилометрлик кесеги тёрт ызлы болгъанды. «Кавказ» Управлениядан билдиргенлерине кёре, тийишли ишле Малкадан башлап, Куба-Таба элге кирген жерге дери...

Саулукъ
24.01.2023 - 09:05 | 👁 3

Подробности...

Къыш сууукълада аракъы ахырда жылытмайды

Халкъда къаллай оюм жюрюйдю: бир кесек аракъы ичсем, жылынырыкъма. Алай ол жалгъан хапарды. Сууукъ кезиуде ичги затла адамны саулугъуна къаллай заран салгъанларын  КъМР-ни Наркология диспансерини...

Право
24.01.2023 - 09:00 | 👁 3

Подробности...

Жарсыуларын билдиргендиле

РФ-ни СК-сыны КъМР-де следствие управлениясыны башчысыны орунбасары Бабаланы Алим инсанла бла тюбешип, аланы тилеклерине бла тарыгъыуларына тынгылагъанды. Битеу да бирге приёмгъа 12 инсан келгенди...

Маданият
24.01.2023 - 08:10 | 👁 5

Подробности...

«Темир терек» поэманы баргъаны.

Бирде камис болуп келген эдиле,

Анда ГЭС ишлерге деген эдиле...

Андан биреу мени элтди юйюне,

Элтип, тюртдю мени жангы кюйюме:

 ...

Маданият
23.01.2023 - 14:38 | 👁 12

Подробности...

Жырны сёзю – аз, фикири – кёп

Таулу халкъ бир заманда да жырсыз болмагъанды. Ач къалгъан, кеч къалгъан кюнлеринде да – угъай. Бу­рун заманладан бери жыр бизни халкъыбызны жашау кюйю болгъанлай, аны къууанчлы, жарсыулу...

Жангылыкъла
23.01.2023 - 14:08 | 👁 7

Подробности...

Къыралны айбат жерлерин таныргъа себеплик

Къыралыбызны, ол угъай, жашагъан жерибизни айбат, сейир жерлерин билебизми? Баям, угъай. Болсада «Туризм» миллет проект а Россейде къонакъбайлыкъны айнытыугъа бурулупду. Аны чеклеринде   инсанла...

Маданият
23.01.2023 - 13:53 | 👁 1

Подробности...

ТЕМИР ТЕРЕК

Мусукаланы Сакинатны «Темир терек» деген поэмасы кёчгюнчюлюк азабын сынагъан адамны сагъышларындан къуралады. Аны баш жигити Къызтуума, ол къыйын сынауда ахлуларын тас этип, ёксюз...

Право
23.01.2023 - 13:50 | 👁 5

Подробности...

Машинада жюрюуню энчиликлерин ангылатхандыла

Къабарты-Малкъарны Къырал автоинспекциясыны  къуллукъчулары сабийлеге машинада къоркъуусузлукъну жорукълары бла тийишлиликде кесин къалай жюрютюрге керек болгъанын ангылатхандыла. Дерсге Нальчикни...

Саулукъ
23.01.2023 - 13:00 | 👁 5

Подробности...

«Усталыкъ – ол арымай-талмай ишлеудю, жангы амалланы тюз хайырлана билиудю»

Кужонланы Таукъанны жашы Жанболат,  Долинскде жангы ачылгъан институтда  жаякъ сюек-бет хирургия бёлюмде ишегенден сора да, КъМКъУ-ну медицина факультетинде дерсле береди.

Билим
23.01.2023 - 12:37 | 👁 7

Подробности...

Айырмалыла экскурсия бла саугъаланнгандыла

Жангы жылны солуу кюнлеринде Нальчикни Совет Союзну жигити Н.Г.Калюжныйни атын жюрютген 7 номерли школуну  кадет классларындан МВД-ны Краснодарда орналгъан университетинде болгъандыла.

Страницы