07.10.2022, 20:12 - Жамауат

РФ-ни Президенти мобилизациягъа тюшген инсанланы эркинликлерин сакълау жаны бла законланы къабыл кёргенди. Алагъа кёре, энчи операциягъа къатышханланы урунуу жерлери сакъланырыкъдыла, дагъыда алагъа кредит каникулла берилликдиле.

07.10.2022, 20:11 - Саулукъ

Устазны кюнюне жораланып, Чегем районну администрациясында айырмалы устазланы бла юйретиучюлени саугъалау ётгенди. Анга район администрацияны башчысы Юра Борсов, билим бериу управленияны таматасы Жанна Арипшева эм дагъыда башхала къатышхандыла.

07.10.2022, 16:33 - Жангылыкъла

Хайырланылгъан электрокючню багъасын келир айны онунчусуна дери тёлерге кереклисин къайтарып эсгередиле «Россети Шимал Кавказ» компанияда. 

07.10.2022, 16:31 - Экономика

КъМР-ни Экономиканы айнытыу министри Рахайланы Борис Миллет банкны Къабарты-Малкъарда бёлюмюню башчысыны къуллугъун толтургъан Аслан Калов бла тюбешгенди.

07.10.2022, 16:26 - Саулукъ

Москвада «Ана бла бала» деген ХХШ битеуроссей илму-билим форумда Къабарты-Малкъарны Перинатал арасында сабийден ауурлукълары болгъан тиширыулагъа реанимация болушлукъ этиуню къурау Россейде айырмалы 98 араны санында бек игиледен бирине саналгъанды. 

06.10.2022, 20:16 - Билим

Устазны халкъла аралы кюню Нальчикде, хар замандача, къууанчлы халда озгъанды. Эсгерте кетейик, бир къауум жылдан бери бу кюнде республика даражада мектепге дери билим бериуде ишлегенлени да ала бла бирге саугъалайдыла. Билесиз, Юйретиучюню кюню 27 сентябрьде белгиленеди.

06.10.2022, 09:05 - Жангылыкъла

2022 жылны 5 октябринде Жылы-Сууда ырхы келгенди, деп билдиргендиле МЧС-ге. 

ЖАМАУАТ

Жамауат
26.09.2022 - 20:10 | 👁 5

Подробности...

Магъаналы эсгертиуле

Прохладна районну школларында от тюшюуден сакълау жаны бла законодательство къалай толтурулгъанын тинтгендиле.

Жамауат
25.09.2022 - 10:00 | 👁 6

Подробности...

Эрттен азыкъ – Минги тауда

Элбрус районда Терс–Къол элни «Рахат» атлы къонакъ юйюнде миллет аш-азыкъны «Элбрусда – эрттен аш» деген фестиваль ётгенди. Бу ишге республикадан шеф-поварла къатышхандыла. Конкурсну эсеплерине...

Жамауат
25.09.2022 - 09:00 | 👁 9

Подробности...

Адамлыкъ ышанлары бла кесин сюйдюрген

Элибизде Лежинка атлы тиширыула кёп болмагъанлары, огъесе юйюбюзде бу юйюрге хурмет-намыс да болгъаны ючюнмю,  билмейме, Жекеланы Махмутну бла Башийланы Лежинканы юйюрю бизге къалай эсе да энчи...

Жамауат
24.09.2022 - 10:00 | 👁 9

Подробности...

Татлы ашарыкълары бла жамауатны къууандырыр умутдады

Бюгюнлюкде жаш тёлюбюзде, къабыргъаларын жашаугъа жарашдыра, къол хунерлери бла кеслерине жол табып, тутхан ишлеринден зауукълукъ алгъанларындан сора да, этген затлары бла бирсилени...

Жамауат
24.09.2022 - 09:00 | 👁 9

Подробности...

Халкъ чыгъармачылыкъны ариу чакълары

Бу кюнледе Сочи шахарда Халкъла аралы артий комитет къурап «Ариулукъ эм чомартлыкъ  дунияны сакъларыкъдыла!» деген жыйырма биринчи халкъла аралы  хореографиядан олимпиада  бардырылгъанды. 

Жамауат
23.09.2022 - 20:45 | 👁 4

Подробности...

Балны хайыры игиди

Биз барыбыз да билген бал кёп хайырлы затладан бай болгъаны жашырын тюйюлдю. Андан бир къашыкъда (21 грамм) 64 калориясы барды. Бал тузладан а, ол санда фруктозадан, глюкозадан, мальтозадан эмда...

Жамауат
23.09.2022 - 20:44 | 👁 4

Подробности...

Битеу жашауу – адамлагъа игилик этиуню юлгюсю

Табийгъат да мудахланнган эди

Бир тёрт-беш жыл мындан алгъа Яникойда Сарбашланы тукъум жыйылыулары болгъанды. Анда тамата къауум, бирге олтуруп, озгъан заманланы, дуниядан...

Жамауат
23.09.2022 - 20:35 | 👁 20

Подробности...

Волонтёрла Шимал Кавказгъа окъургъа келгендиле

Волонтерла инклюзивный проектлеге окъургъа эм Шимал Кавказны турист объектлери бла шагъырейленирге келгендиле. 

Жамауат
23.09.2022 - 12:56 | 👁 4

Подробности...

Банкла бла келишимле тауусулгъандыла

Юйюрле аналыкъ капиталны турмуш болумланы игилендириуге тынч эм чурумсуз хайырланылырча, Пенсия фонд 108 банк бла, ол санда Сбербанк, ВТБ, Газпромбанк да бардыла, информация байламлыкъ жюрютюуню...

Жамауат
23.09.2022 - 12:05 | 👁 6

Подробности...

Асламлы спортну айнытыргъа кёлленип

Россейни къыйын болумла жаны бла министри Александр Куренков бла «Динамо» битеукъырал физкультура-спорт обществону башчысы Анатолий Гулевский бирге ишлеуню юсюнден келишимге къол салгъандыла.

Жамауат
22.09.2022 - 08:15 | 👁 6

Подробности...

Дарманланы хайырланмай багъыу амалла

Тузлу дорбунланы багъыу кючлери болгъанлары эрттеден белгилиди.

Жамауат
21.09.2022 - 20:47 | 👁 5

Подробности...

Къолу чомартны жюреги да жарыкъ болады

Нальчикде сабий кийимле, илляула сатхан  «Кенгуру» тюкенни иеси предприниматель Заммаланы Асият  «Намыс» сабий реабилитация арада кечиннген жашчыкълагъа бла къызчыкълагъа дайым къайгъыргъанлай...

Жамауат
20.09.2022 - 20:00 | 👁 10

Подробности...

Алгъышлау

Къабарты-Малкъарны хурметли жамауаты!

Жамауат
20.09.2022 - 10:00 | 👁 11

Подробности...

Регионлада жаш тёлю политиканы айнытыргъа алланып

Жаш тёлюню ишлери жаны бла федерал агенство, Къабарты-Малкъарны Жаш тёлюню ишлери жаны бла министерствосу Нальчикде «Азимут» къонакъ юйде семинар-жыйылыу бардыргъандыла.

Жамауат
19.09.2022 - 19:32 | 👁 2

Подробности...

«Адамгъа толусунлай ышана эсенг, олду сюймекликни озгъан кюч»

Къалай келеди бизни жашауубузгъа сюймеклик? Билмей тургъанлай. Алай алимлени оюмлары уа къалайды, тинтиуле не зат кёргюзтедиле? Аны юсюнден психолог Муртазланы Фаризат бла ушакъ этгенбиз...

Страницы

КЪАЛГЪАН РУБРИКАЛА

Маданият
29.09.2022 - 11:01 | 👁 4

Подробности...

Жырлагъа салыннган ёмюрлюк тизгинле

Поэзияны кесини энчи дуниясы болгъаны бла даулашырыкъ инсан болмаз.

Право
29.09.2022 - 09:00 | 👁 15

Подробности...

Жууапдан къутулургъа умут этгенди

Полициячыгъа улутха берирге кюрешген инсаннга терслеу материалла ачылгъандыла. 

Право
28.09.2022 - 16:57 | 👁 2

Подробности...

Хыйлачыланы тохтатыр амалла

 Федерал законлагъа хазырланннган тюзетиуле хыйлачыланы аманлыкъ ишлерин тохтатыугъа бурулупдула.  Ала урлагъан ахчаны женгил алмазча мадарла  кийириледиле. Ол жаны бла законну проектин Къырал...

Маданият
28.09.2022 - 14:08 | 👁 3

Подробности...

ТЮЗЛЮКНЮ ЖАКЪЧЫСЫ

Жарыкъландырыучу, адвокат, офицер, тау бий Шаханланы Абайны жашы Басият 1879 жылда Владикавказда туугъанды. Атасы Абай, мухолчу тау бий, аскер врач, малкъар халкъны биринчи генерал-майору,...

Жангылыкъла
28.09.2022 - 11:19 | 👁 8

Подробности...

Чегем чучхурлагъа жарыкъ жол бла

«Россети Шимал Кавказ» компанияны Къабарты-Малкъарда бёлюмюню – «Каббалкэнергону» специалистлери Экинчи Чегемни бла Булунгуну арасында федерал жолну экикилометрлик кесегинде чыракъла орнатхандыла...

Фейк (Жалгъан хапар)
28.09.2022 - 08:31 | 👁 13

Подробности...

Москвада кёп функциялы аралада студентлеге повесткала бередиле

Аскерде къуллукъ этерге чакъырыу бла байламлы мобилизация    башланнганлы Москваны кёп функциялы араларында студентлеге повесткала берип башлагъандыла. Аны юсюнден оппозициялы телеграм-каналла...

Жангылыкъла
28.09.2022 - 08:10 | 👁 20

Подробности...

Айырмалы шахарланы бла эллени саугъаларыкъдыла

Республикада шахарланы бла эллени тийрелерин жашиллендириу эмда тапландырыу жаны бла эришиу башланнганды.

Спорт
27.09.2022 - 20:05 | 👁 3

Подробности...

Командабыз «алтынсыз» къалгъанды

Грозныйде Россейни Югуну халкъларыны маданият эм спорт фестивальлары бардырылгъанды. Анга къыбыла регионладан сора да, Абхазиядан, Донецк эм Луганск халкъ республикаладан мингден аслам спортчу...

Жангылыкъла
27.09.2022 - 20:03 | 👁 8

Подробности...

Къутхарыучулагъа жангы GPS-трекерле

Гара-Баши станцияда эм бийик сотовый связь вышка къатында МТС компанияны келечилери МЧС-ни Элбрус бийик-тау излеу-къутхарыу отрядына элли GPS-трекер саугъалагъандыла. Ала таугъа ёрлеучюлени...

Саулукъ
27.09.2022 - 19:30 | 👁 4

Подробности...

Багъылырдан алгъа – эсгертиу

Кюз жетгени бла кесекле, тамакъ ауруула къозгъаладыла, бу аурууланы адамны къарыусуз этгенлеринден сора дагъыда бир осал жанлары ала терк жукъгъанларындады.

Маданият
27.09.2022 - 19:28 | 👁 5

Подробности...

Бишлакъларыбызны кёп тюрлюлюклери

Къарачай-малкъар халкъны бир талай мингжыллыкъ тарыхыны ичинде, кеси къурашдыргъан бишлакъланы кёп тюрлюсю барды.

Жангылыкъла
27.09.2022 - 15:38 | 👁 5

Подробности...

Соядан - бай тирлик

Республиканы аграрчылары  быйыл сояны 7,3 минг гектарда сепгендиле. Тенглешдирип айтханда, ол былтырны кёрюмдюсюнден эки кереге кёпдю.

Жангылыкъла
27.09.2022 - 15:37 | 👁 5

Подробности...

Эл мюлкде ишле къыстау барадыла

Къабарты-Малкъарда ётмек бишириучю предприятияланы быйыл ал эки кварталда къоранчларыны бир кесегин къайтарыргъа деп белгиленеди. Бу субсидияны бериуню жорукълары хазырдыла, документлени алыу а 26...

Спорт
27.09.2022 - 09:35 | 👁 12

Подробности...

Битеукъырал эришиуден – «доммакъ»

Къазанда грек-рим тутушуудан битеукъырал эришиу бардырылгъанды, ол РСФСР-ни сыйлы тренери Мягас Сахабутдиновну хурметине аталып къуралгъанды. Турнирге Россейни 60 регионундан 21 жыллары толмагъан...

Спорт
27.09.2022 - 09:00 | 👁 9

Подробности...

Биринчи жер-къонакъ командада

Нальчикде Сабий стадионда 2011 жылда туугъан спортчуладан къуралгъан командаланы араларында футболдан  турнир бардырылгъанды, анга Пятигорскдан, Ессентукиден, Моздокдан, Ардондан бла Нальчикден...

Страницы