05.06.2023, 08:10 - Билим

Лепшокъланы Азрет-Алийни къызы Джауарият Бедикни орта школунда  ингилиз тилден устазды. Ол Пятигорскну Лигвистика институтун тауусханды. Алай мектепде ишлеп башлагъынчы, бёлек заманны Пятигорскда «Туристический Кавказ» деген газетде уруннганды.

03.06.2023, 09:05 - Жамауат

Къабарты-Малкъарда китап чыгъарыугъа жол тынч болмагъанды. Къара таныгъан белгили адамларыбыз ал китапларын Дагъыстанда Темирхан-Шурада М.Мавраевни китап басмасында басмалагъандыла. Сёз ючюн, ана тилибизде Асанланы Локъман кесини «Къылыкъ китабын», анда Кязимни «Ийман-исламы» да болуп, 1908 жылда анда чыгъаргъанды. Кязим «Солтан-Хамидни жырын такъгъанда, Орус Басханда Дымовлары чыгъаргъандыла аны китап халда. Окъуу китапланы окъуна, революциягъа дери, андан сора да Дагъыстандан келтиргендиле. Ала къумукъ тилде эдиле. Энейланы Магометни «Малкъар алифби» деген харфлыгъы латин харфла бла 1924 жылда чыкъгъанды. Дагъыда Дондагъы Ростовда «Крайнациздат» атлы китап басма чыгъаргъан окъуу китапла бла хайырланнгандыла адамла.

02.06.2023, 16:50 - Саулукъ

Кёребиз: инфарктдан сора кёпле ишлерине къайталмайдыла. Юйде да хазна зат эталмайдыла. Биз Огъары Малкъарны больницасыны баш врачы Чаналаны Аслижан бла бу къыйын проблеманы юсюнден ушакъ этгенбиз.

 

02.06.2023, 16:48 - Маданият

Июньну ал кюнлери Къулийланы Къайсынны эсгериу бла байламлыды бизде. Отуз сегиз жыл болады быйыл ол, жарыкъ жулдуз учуп кетгенча, бу дуниядан айырылгъанлы.  Алай поэтни философиясы, фикири, жашаугъа кёз къарамлары, сюймеклиги, назмуларында жыйылып, бусагъат заманда да биргебизге келгенлей турадыла. 

02.06.2023, 15:51 - Маданият

Кёп болмай Пятигорск шахарда  Халкъ мюлкню эм  къырал къуллукъну россейли академиясыны (РАНХиГС) Шимал Кавказда бёлюмюнде «Диалог культур» деген фестиваль болгъанды. Анга хар замандача, Ставрополь крайда жашагъан диаспораланы келечилери, преподавательле эм башхала   къатышхандыла. 

02.06.2023, 15:48 - Саулукъ

Кёп болмай Къабарты-Малкъар къырал университетде Тютюн ичиуге къажау турууну  битеудуния кюнюне жоралап медицина факультетини келечилери   школчулагъа тематикалы  акция бардыргъандыла.

02.06.2023, 12:50 - Жамауат

«Нальчик» курортну, кесини йод-бром, сероводород, азот-жылы суулары, Тамбукан кёлню дарман балчыгъы бла саулай къыралда окъуна алчы курортладан бири болургъа, алгъын жылладача, бийик даражасын артха къайтарыргъа амалы барды. Республиканы быллай онгларыны, аланы толуракъ хайырланыуну юсюнден РАЕН-ни академиги, РФ-ни илмусуну сыйлы къуллукъчусу Пшикан Таов айтады.

ЖАМАУАТ

Жамауат
29.05.2023 - 15:42 | 👁 26

Подробности...

Элни белгили адамлары-миллетни тарыхы

Бабугент Черек районда орналыпды, элни онтогъузунчу ёмюрде малкъар таубийле Айдаболлары бла Жанхотлары къурагъандыла. Озгъан ёмюрню жыйырманчы жылларында элде агъач жарашдырылгъан цехле ачыладыла,...
Жамауат
29.05.2023 - 15:24 | 👁 32

Подробности...

Мени сёз усталыкъгъа юйретген шуёхум

Огъары Малкъардан Геляланы Лиза «Заман» газетни чынтты шуёху болгъанлай тургъанды. Фахмулу къызыбыз анга туугъан элини, аны адамларыны да юслеринден сейир статьяла да жазгъанды, аланы жыйышдырып,...
Жамауат
29.05.2023 - 15:19 | 👁 29

Подробности...

Ананы сюймеклиги

Сен сабий жатхан бешикни къатына келип, энишге ийилесе. Ол заманда жюрегинг къууанып, насыпдан толаса. Бу сейирлик  сезим къайдан жаратыла болур деригинг окъуна келеди. Сора  сагъышларынгы, жюрек...
Жамауат
29.05.2023 - 15:08 | 👁 25

Подробности...

Эл-Журт

Аты таурухлада айтылгъан, эрттегили эллерибизден бириди Эл-Журту. Ол Тырныаууздан ёргерек барып, Бахсан черегини сол жанында, ариу кюнлюм бетде орналыпды. Кенгден къарасанг, былай гитче жерчикге да...
Жамауат
29.05.2023 - 14:54 | 👁 22

Подробности...

Картофха аслам хата салгъан ауруу

Картофха эм уллу заран салгъан аурууладан бири - ракды. Аны  Perc деген жууа къозгъайды. Бизни къыралгъа биринчи кере ол Уллу Ата журт урушну кезиуюнде тюшгенди, немисли аскерчилеге ашатыргъа...
Жамауат
29.05.2023 - 14:53 | 👁 8

Подробности...

Москваны чачдырыр мурат бла учхан самолётланы агъызгъанды

Къабарты-Малкъарны жигит уланлары Уллу Хорламны жууукълашдырыугъа жанларын-къанларын аямай къазауат бардыргъандыла. Аладан бири Гелястанланы Зулкъаны жашы Махмут урушда кёргюзтген батырлыгъы, антына...
Жамауат
29.05.2023 - 14:01 | 👁 39

Подробности...

Газетибизни къадарына уллу кёллю болмайыкъ

Хурметли жамауат!
Жамауат
28.05.2023 - 09:05 | 👁 20

Подробности...

Ышаннгылылыкъны, тынчлыкъны, мамырлыкъны кючлю къалкъаны

28 майда Россейде кеслерини профессионал байрамларын чекчиле белгилейдиле. Бу кюнде уа  1918 жылда жангы совет къыралда РСФСР-ни Чеклерин къоруулау службасы къуралгъанды. 
Жамауат
27.05.2023 - 10:24 | 👁 21

Подробности...

Заманны ниет ёкюлю

КъМР-ни, КъЧР-ни, Къалмыкъ Республиканы да халкъ поэти Гуртуланы Солтанбекни жашы Салих туугъанлы бу кюнледе 85 жыл болады. Ол республикада, андан тышында да бек белгили адамларыбыздан бири эди.
Жамауат
26.05.2023 - 16:01 | 👁 37

Подробности...

Атыбызны иги бла айтдыргъанла

Алгъаракълада Къарачай-Черкесден Ёзденладан биреулен сёлешип: «Аланла, тюзюн айтсагъыз эди, Социалист Урунууну Жигити Ёзденланы Мариям къарачайлымыды огъесе малкъарлымыды. Кеси да къайсы элде...
Жамауат
26.05.2023 - 15:52 | 👁 35

Подробности...

«Сизни аламат ариу жеригизни унутмам»

Журналист жолла кёп сейирлик адамла бла тюбешдиредиле. Аллай тюбешиулеримден бири мени эсимде къалгъанды.  Ол жыйырма бла алты жыл мындан алгъа болгъан эди…
Жамауат
26.05.2023 - 12:09 | 👁 38

Подробности...

Студентлени хайырлы ишлерге юйретирикдиле

Алагъа аллай онг Къабарты-Малкъарда «Халкъла аралы кооперация эмда экспорт» деген регион проектни чеклеринде берилликди, деп билдиргендиле республиканы Экономиканы айнытыу министерствосундан.
Жамауат
26.05.2023 - 12:07 | 👁 30

Подробности...

Билимли адамла -къыралны тутуругъу

Россей Федерацияны Президенти Владимир Путин быйыл Федерал жыйылыугъа этген чакъырыу сёзюнде къыралны Сауутланнган кючлерине, тыш политиканы бардыргъанлагъа, социал-экономиканы айнытыугъа жууаплы...
Жамауат
26.05.2023 - 09:17 | 👁 40

Подробности...

Миллет магъаналы болгъан жумушха уллу кёллю болмайыкъ

Багъалы шуёхла!
Жамауат
26.05.2023 - 08:10 | 👁 30

Подробности...

Сюймекликни къоруулагъанла уа болгъандыла

«Анам Герюкланы Хазизнер кёп хапар айтханды манга. Ала барысы да бизни халкъыбыз бла байламлыдыла. Мен анамы хар сёзюн да жазаргъа кюрешгенме. Таматаларыбыз билгенни биз билмейбиз, аланы айтханлары...

Страницы

КЪАЛГЪАН РУБРИКАЛА

Билим
24.05.2023 - 09:05 | 👁 30

Подробности...

Сабийлени саулукъларын кючлейдиле

Инсанны гитчеликден да саулугъун сакълауда, аны низамгъа бла салгъан муратына жетиуде итиниулюкге юйретиуде физкультура энчи жерни алады. Совет Союзда, бюгюнлюкде Россейде да анга уллу магъана...

Илму
23.05.2023 - 12:54 | 👁 59

Подробности...

«Тинтиуле жамауатны айныуун алгъа элтирикдиле»

Жаш адамларыбыз, бирсиледен артха къалмай, къайсы бёлюмде да жетишимли болгъанлары кёллендирген шартды. Илмуда да атлары иги бла айтылгъан къызларыбыз бла жашларыбыз асламдыла. Аллайларыбыздан...

Саулукъ
23.05.2023 - 12:07 | 👁 50

Подробности...

Жаз башы ауруула

Хауа болумланы хыны тюрлениулери эм иммунитетни къарыусузлугъу саусузланы санларына  бютюн бек къадаладыла. Жауунну тюбюнде салкъынлыкъсыз айлансагъыз, аякъларыгъызны жибитсегиз, автобусну сакълап...

Жангылыкъла
23.05.2023 - 11:45 | 👁 60

Подробности...

Сабанчыланы къазауат кезиулери

Зольск районда урлукъ себиу иш тири барады. Бу кюнлеге арендаторла 5135 гектарда ишни тамам этгендиле. Аны асламысын – 4700 гектарны -нартюх алады. Дагъыда жазлыкъ арпа 371, зынтхы - 19, будай –...

Тарых
23.05.2023 - 09:30 | 👁 67

Подробности...

Таурухла - бурун жашауну кюзгюлери

Къалыубалада, Тейри адамланы жаратханда, аланы экиге юлешгенди – тиширыулагъа бла эр кишилеге. Ол заманда жер юсюнде жаланда бир уллу суу барып болгъанды. Аны эки жаны да эки тюрлю жер болгъанды:...

Право
22.05.2023 - 18:11 | 👁 57

Подробности...

Кеф болуп жолгъа чыкъгъаннга – уллу тазир

Республиканы полициячылары «Кеф водитель» рейдни бардыргъан кезиуде эсирип жолгъа чыкъгъан эмда машинаны жюрютюрге эркинликлери болмагъан 39 водительни ачыкълагъандыла. Транспорт отуз ючюсю энчи...

Маданият
22.05.2023 - 17:00 | 👁 43

Подробности...

Унутулгъан китап

 

Аминат бла  Азрет юйюр къурагъанлы эки жыл болгъанды. Алыкъа сабийчиклери да жокъду. Экиси да  чюйютлю къарт ыннаны юйюне кёчюп, фатарда  жашайдыла, ол а, атлаялмагъаны себепли, къызында...

Билим
22.05.2023 - 15:01 | 👁 75

Подробности...

«Билимими туугъан жеримде хайырланыр умутдама»

Жаш тёлюбюз окъууда, ишде да бет жарыкълы бола, бизни кёллендиргенлей келеди. Бюгюнлюкде аланы танг кесеги къыралыбызны эм белгили вузларында билим алгъанлары уа ахшы шартды. Аладан бириди...

Саулукъ
22.05.2023 - 14:58 | 👁 53

Подробности...

Мардадан озаргъа жарамайды

Бюгюн сёз сахарный диабетден  ауругъанланы юсюнден барады. Аны бла байламлы соруулагъа  врач, медицина илмуланы доктору Марат Машеров жууаплайды. 

 
Спорт
22.05.2023 - 14:56 | 👁 69

Подробности...

Кючлю спортчуланы жыйгъан чемпионат

Уллу Хорламны 78-жыллыгъына аталып, Нарткъалада Къабарты-Малкъарны чемпионаты бла биринчилиги бардырылгъандыла. Ала отуз жылны ичинде тёрели халда къураладыла, эм кючлю спортчуланы жыядыла. Быйыл...

Тарых
21.05.2023 - 08:31 | 👁 120

Подробности...

Тарых шартланы тинтгенде алимле жангылмазгъа керекдиле

Кавказ урушда ёлгенлени эсгериуню кюнюне аталып, хар жылдан да республикада бушуулу жумушла бардырыладыла.  Тарых  жаланда шартлагъа таянып, андан тюз хыйсап этерге тийишлиди. Алай, къаллай бир...

Тарых
20.05.2023 - 09:41 | 👁 130

Подробности...

Ийнек бла бирге берекет келди

Телефонда жангыз  эки сёз - «атанг ёлгенди». Не салам берген жокъ, не ким болгъанын билдирген жокъ. «Атанг ёлгенди»… 
 

Тарых
19.05.2023 - 16:53 | 👁 174

Подробности...

Атларын ёмюрлюк этгендиле

Миллетибизде аты жюрюген Джаппуланы Жатчи 1780 жылда Басхан ауузунда туугъан эди. Ёсюмлю, затдан къоркъа билмеген батырны аты, уста уучунуча, къаячыныча сакъланнганды.

Жангылыкъла
19.05.2023 - 16:50 | 👁 104

Подробности...

Жашау журтлагъа танг къошулгъанды

КъМР-ни Къурулуш, архитектура эмда жашау журт –коммунал мюлк министерствосундан билдиргенлерича, быйыл  биринчи кварталгъа  134 минг квадрат метрден аслам  жашау журт ишленнгенди.  

Спорт
19.05.2023 - 16:49 | 👁 110

Подробности...

Минги тауда – тёрели жараула

Бу кюнледе Минги тауда тёрели жай жарау этиу-юйрениу жыйылыуларын Россейни тау лыжа спортдан бла фристайлдан командалары бардырадыла.

Страницы