18.04.2024, 12:23 - Жамауат

Ичги...кёплени эшиклерин жапхан къыйынлыкъ. Биринчи атламланы этген къыйынды, артда уа ол тузакъдан чыгъаргъа не заман, не къарыу табылмай къалады. Бусагъатда ичгиге хорлатхан адамланы кёрсенг, озгъан ёмюрледе уа болум къалай болур эди, деген соруу чыгъады. Аны юсюнден биз КъМР – ни наркодиспансерини стационар бёлюмюню таматасы Шунгарланы Мадина бла ушакъ этгенбиз.  

18.04.2024, 09:20 - Жамауат

Къабарты-Малкъарны Курортла эм туризм министерствосу  республикабызны сейирлик жерлери бла шагъырей этгенлей турады. Бу жол ол телеграмында «Обсерватория Пик Терскъол» халкъла аралы станцияны юсюнден билдиргенди.

18.04.2024, 09:00 - Билим

Мечиланы Кязим атлы фондда бу кюнледе малкъар тилден  бла адабиятдан окъутхан устазлагъа «Жулдузлагъа узатылып, жердеги  гюллени унутма» деген дерс болгъанды.

18.04.2024, 09:00 - Жамауат

Прохладныйден кадетле чекчиледе къонакъда  болгъандыла. РФ-ни ФСБ-сыны КъМР-де Чекчи управлениясыны Огъары Малкъарда бёлюмюню къуллукъчулары Прохладныйни 4-чю номерли орта школуну кадетлерине кенг программа хазырлагъандыла.

18.04.2024, 08:38 - Билим

Кёп болмай «Иш кёллю Россей» жамауат организацияны Къабарты-Малкъарда бёлюмю бардырып Нальчикде IThub колледжни мурдорунда оналтынчы жаш тёлю бизнес-школа ишин башлагъанды.  Проектни баш магъанасы жаш адамланы предпринимательстволукъну тасхалары бла шагъырейлендирирге эм урунургъа болушургъады. 

18.04.2024, 08:30 - Жамауат

Алма, кертме, башха жемиш тереклери болгъанла аладан иги тирлик алырча бахчаларына тынгылы къарап турургъа керекдиле. Ол санда заранлы къурт-къумурсхаланы пестицидле эмда ядохимикатла бла къырыргъа да. Бу затланы кёп тюрлюсю барды.

17.04.2024, 18:06 - Жангылыкъла

*** - Используют липовые удостоверения сотрудников,  иногда с фотографиями реальных людей и печатями. - Подделывают документы (распоряжения, письма и прочее) так, что их сложно отличить от настоящих. - Подменяют телефонные номера и даже сами предлагают проверить их на официальных сайтах.ЖАМАУАТ

Жамауат
08.04.2024 - 13:00 | 👁 34

Подробности...

Игилендирирге тийишли жерле

Къабарты-Малкъарда  «Жашау журт эм шахар болум»  миллет проектге кёре   танг кесек жер игилендириледи.
Жамауат
08.04.2024 - 12:55 | 👁 15

Подробности...

Холам-Бызынгы тарыны жер-сууу

Алгъаракълада адабан адамларыбыздан жер-суу атланы жазып алгъан эдим. Ала бла бу жолгъу материалда сизни да шагъырей этерге излейме. Башлагъан Бабугент тийресинден этерикбиз. Интернатдан ёргерек...
Жамауат
08.04.2024 - 09:05 | 👁 11

Подробности...

Ораза тутханма деп, тынчайып къалыргъа жарамайды

Муслийманлагъа сыйлы Рамазан ай ахырына жете келеди. Ораза тутханлагъа Аллаухуталадан саугъаны, Къадар кечени, фитир садакъаны юслеринден  Аль-Азхар ислам университетни выпускниги «Ислам в Евразии»...
Жамауат
07.04.2024 - 09:29 | 👁 10

Подробности...

АСЫРЫ АЯРГЪАмы КЮРЕШЕ БОЛУРБУЗ?

Дунияда, тёгерегибиздеги бола тургъан тюрлениулени, болумланы юслеринден бизни газетибизге аны дайым окъугъанла, аны бла байламлыкъ жюрютгенле кеслерини оюмларын, сагъышларын билдиредиле. Бу жол а...
Жамауат
07.04.2024 - 08:30 | 👁 24

Подробности...

Саугъагъа – тарых жерлеге жолоучулукъ

Россейде предпринимательликни тарыхыны юсюнден битеуроссей онунчу олимпиаданы регионда кезиуюнде хорлагъанланы бу кюнледе саугъалагъандыла. Аны бла байламлы къууанчлы жыйылыу Къабарты-Малкъар къырал...
Жамауат
06.04.2024 - 10:44 | 👁 15

Подробности...

Ахшы ызы бюгюн да унутулмагъанды

Бу кюнледе Къарачайны бек белгили адамларындан бири – жарыкъландырыучу, художник Крымшаухалланы Пашаны жашы Ислам жаратылгъанлы 160 жыл болады.
Жамауат
05.04.2024 - 17:02 | 👁 17

Подробности...

Ишлерин къазауатда да тохтатмагъандыла

Газетибизни 100-жыллыкъ юбилейине жоралап материалла бере турабыз. Бу жол Уллу Ата журт урушну заманында  журналистле къаллай билдириуле хазырлагъанларыны юсюнденди хапарыбыз.
Жамауат
05.04.2024 - 16:07 | 👁 25

Подробности...

Предпринимательлени кредитле бла онгдуруу осал тюйюлдю

КъМР-ни экономиканы айнытыу министри Рахайланы Борис, «КъМР-ни айнытыу Корпорация» акционер обществону башчысы Чочайланы Ахмат да къатышып, МСП Банкны башчысыны орунбасары Арсан Демельханов эмда бу...
Жамауат
05.04.2024 - 15:18 | 👁 19

Подробности...

Къыйынына – тийишли багъа

Минги тауда тау- лыжа спортдан Россейни чемпионаты бардырылгъан эди. «Кавказ.РФ» обществону билдириуюне кёре, обществону генеральный директоруну орунбасары Къабарты-Малкъарны тау лыжа спортдан бла...
Жамауат
05.04.2024 - 14:09 | 👁 20

Подробности...

Къызчыгъ а тауланы суратлайды

Былтыр Къыргъызгъа баргъан жолоучулугъундан эсгериулеринден бири бла бизни штатда болмагъан корреспондентибиз Махийланы Азиза шагъырей этгенди. Ол андан къайта жол нёгерлери болгъан юйюрню юсюнден...
Жамауат
04.04.2024 - 10:30 | 👁 16

Подробности...

Жюрекни тыйгъычсыз ишлетирге себеплик этген амалла

РФ-ни Саулукъ сакълау министерствосу билдиргеннге кёре, жыл сайын бизни къыралда жюреклери ауругъанларыны хатасындан 1,3 миллион адам ауушады. Ол а бир уллу шахарда жашагъанланы санына келишеди. Аны...
Жамауат
04.04.2024 - 10:17 | 👁 28

Подробности...

Казбек Коков МГУ ректорун Виктор Садовничийни алгъышлагъанды

КъМР-ни Башчысы Казбек Коков Москваны къырал университетини ректоруна туугъан кюню бла байламлы алгъышлау къыгъытны ашыргъанды.
Жамауат
04.04.2024 - 09:32 | 👁 20

Подробности...

Кёп арсарлыкъла кетгендиле

Биринчи заманда капремонт ючюн адамла артыкъ тёлерге сюймей эдиле. Нек? Не заманда эсе да этиллик ремонтха ийнанмагъандан. Алай сюдле болуп, тёлемегенлени ахчаларын счётларындан алып башладыла. Сора...
Жамауат
04.04.2024 - 09:00 | 👁 9

Подробности...

Мураты адамлагъа болушлукъ этергеди

Темиржанланы Фарида бюгюнлюкде КъМКъУ-ну медицина факультетини «Мурдорлу медицина» ызыны аспирантыды. Андан сора да, Москвада Россейни илму-излем медицина университетини «Дерматология-венерология»...
Жамауат
03.04.2024 - 13:43 | 👁 24

Подробности...

Къауданны кюйдюрюу хатасыз тюйюлдю

Къургъакъ кырдыкны кюйдюрюу къыйын болумгъа келтирирге боллугъун МЧС дайым эсгертгенлей турады. Ведомствону регионда Баш управлениясындан билдиргенлерине кёре, жангызда бир кюнню ичинде от...

Страницы

КЪАЛГЪАН РУБРИКАЛА

Тарых
18.04.2024 - 10:12 | 👁 4

Подробности...

Тарыхлы тукъум

Сюйюнчлары Малкъарны бек сыйлы тукъумларындан бириди. Революция дунияны экиге бёлгюнчю, ала Бызынгыны жангыз бийлери болгъандыла. Кеслери да эллиле бла ариу жашагъандыла.  Керек кюнде  къалкъан болуп...
Жангылыкъла
18.04.2024 - 10:03 | 👁 6

Подробности...

Ата журтха сюймекликни кючлей

Кёп болмай Басхан районда «Эстафета памяти» деген патриотлукъ акция ётгенди. Аны чеклеринде шахарны администрациясыны майданда быйыл 12 апрельде Элбрус райондан кёчген, узунлугъу 79 метрге жетген...
18.04.2024 - 09:32 | 👁 5

Подробности...

Финансовая культура

Мошенники звонят от имени Центробанка. Как их вычислить?

Спорт
15.04.2024 - 10:10 | 👁 8

Подробности...

Спортчуларыбызда – юч майдал

Подмосковьяны Одинцово шахарында тэквондодан 21 жыллары толмагъан спортчуланы араларында Россейни биринчилиги бардырылгъанды. Анда кеслерин къыралны 30 регионундан мингнге жууукъ спортчу сынагъандыла.
Спорт
15.04.2024 - 10:02 | 👁 9

Подробности...

Майдалла, ыразылыкъ къагъыт да

Чуваш Республиканы Чебоксары шахарында каратени бир тюрлюсюнден битеуроссей эришиу болгъанды, анга къыралны 25 регионундан мингден аслам адам къатышхандыла. Бизни республикадан ары аскер...
Жангылыкъла
15.04.2024 - 08:58 | 👁 12

Подробности...

Жазылыу башланнганды, почтагъа барыргъа унутмагъыз!

Хурметли жамауат!
Жангылыкъла
15.04.2024 - 08:36 | 👁 18

Подробности...

Бютюн зауукълу солурча

Жууукъ заманда Чирик кёллени къатында «Голубые озера» деген аты бла адамла заманларын зауукълу ётдюрюрча ара ишленирикди.  Анда тюрлю-тюрлю байрамла эм   акцияла  ётерикдиле. Ол санда маданият жанына...
Документле
12.04.2024 - 18:21 | 👁 11

Подробности...

КЪАБАРТЫ-МАЛКЪАР РЕСПУБЛИКАНЫ ПРАВИТЕЛЬСТВОСУНУ БЕГИМИ

КЪАБАРТЫ-МАЛКЪАР РЕСПУБЛИКАНЫ ПРАВИТЕЛЬСТВОСУНУ Б Е Г И М И
Билим
12.04.2024 - 16:12 | 👁 28

Подробности...

Саулукълу болуугъа итиниулю бла

Саулукъну халкъла аралы кюнюн жыл сайын апрельни жетисинде белгилейдиле. Ол саулугъуна аз да эс бургъан инсанлагъа бек магъаналы байрамды.
Билим
12.04.2024 - 16:11 | 👁 19

Подробности...

Маданиятны айнытыугъа къайгъыргъанла

Жырла, ариу макъамла, тепсеуле хар миллетни да энчилигин кёргюзтген шартладыла. Алай халкъ аланы  айнытмаса, эс бурмаса, ёмюрлени жыйылып, тёлюден тёлюге сакълана келген хазна  тас болуп барлыгъы...
Жангылыкъла
12.04.2024 - 09:58 | 👁 6

Подробности...

Мектепни ток бла жалчытхандыла

Кёп болмай «Россети Северный Кавказ» – «Каббалкэнерго» биригиуню келечилери Басханда  электрокюч  ызлагъа жангы мектепни къошхандыла. Алай бла  социал магъаналы объектге  420 киловатт ток берилгенди. 
Илму
12.04.2024 - 08:30 | 👁 18

Подробности...

Аламгъа эмда кёп илму жангычылыкълагъа жолну ачхан таулу академик

Аламны тинтиу Жерде жашагъанлагъа кёп тюрлю онгла береди. Ол санда саулукъ сакълауда, къоркъуусузлукъну жалчытыуда, промышленностьда, башха сфералада да.  Сёз ючюн, аламны жашырынлыкъларын ачыкълау...
Тарых
11.04.2024 - 10:06 | 👁 12

Подробности...

Къобузну сёлешдирген Нанчыкъ

Алийланы Нанчыкъ, Ахматны къызы Император Николай II жаш туугъанына аталгъан къууанчда къарачай согъууланы тартханды, деп жазадыла тарыхчыла. Кертиди, Нанчыкъ   къарачай-малкъар халкъны культурасында...

Страницы