22.01.2022, 10:42 - Жамауат

Элбрус районда электрокюч сетьлени Быллымда участкасында мастер болуп ишлеген Диналаны Мухтаргъа, кёп жылланы жарыкъ бетли уруннганы эмда отлукъ-энергетика комплексге уллу къошумчулукъ этгени ючюн Россей Федерацияны Энергетика министерствосуну буйругъу бла «Сыйлы энергетик» деген даражалы ат берилгенди.

22.01.2022, 08:10 - Саулукъ

КъМР-ни Саулукъ сакълау министерствосунда Республикада омикрон-штамм бла байламлы болумгъа аталгъан пресс-конференция бардырылгъанды. Журналистлени сорууларына КъМР-ни саулукъ сакълау министри Рустам Калибатов, Роспотребнадзорну КъМР-де Управлениясыны башчысы Жирослан Пагов, КъМР-ни Саулукъ сакълау министерствосуну штатдан тышында баш врачы-инфекционисти Марина Иванова  жууапла бергендиле. 

21.01.2022, 16:11 - Жангылыкъла

КъМР-ни Башчысы Казбек Коков «Россия-24» каналны корреспондентини сорууларына жууапла бергенди эмда регионда шёндюгю эпидемиология болумну юсюнден билдиргенди. 

21.01.2022, 16:10 - Жангылыкъла

КъМР-ни Башчысы Казбек Коков РФ-ни Президентини Север-Кавказ федерал округда толу эркинликли келечиси Юрий Чайка видеоконференция халда бардыргъан кенгешге къатышханды. Анда сёз СКФО-да санитар-эпидемиология болум сюзюлгенди эмда коронавирус ауруугъа къажау мадарла къалай толтурулгъанларына къаралгъанды.

21.01.2022, 15:51 - Жамауат

Роспотребнадзорну Къабарты-Малкъарны Управлениясындан билдиргенлерине кёре, къаты сууукъла келгенлери бла байламлы, кесекледен къыйналгъанланы санына танг къошулгъанды. Ол себепден  ведомствону келечилери социал магъаналы объектледе эм предприятиялада санитар жорукъла, гигиена эм температура мардала бузулмазча контроль бардырадыла. 

21.01.2022, 15:48 - Жамауат

Кёп болмай Нальчикде Республикалы сабий клиника больницагъа тынгылы ремонт этип башлагъандыла. Аны жангыртыргъа эм керек оборудование бла жалчытыргъа къыралны Правительствосуну резерв фондундан 120 миллиондан аслам сом бёлюннгенди.

20.01.2022, 20:51 - Экономика

 Бюгюн Москвада КъМР-ни Башчысы Казбек Коков ведео-конференцсвязь амал бла Регионла аралы правительстволу комиссияны штабыны жыйылыууна къатышханды. Аны Правительствону Председателини орунбасары Марат Хуснуллин  бардыргъанды.

ЖАМАУАТ

29.12.2021 - 14:53

Узеланы Юсюп бла жерни байлыкъларыны юсюнден

Россей Федерацияны эм бийик жерлеринде къуралгъан «Приэльбрусье» Миллет паркны тамата къырал инспектору Узеланы Юсюп кесини ишини, ол кёз-къулакъ болгъан тийрелени, алада жашагъан жаныуарланы юслеринден хар нени да жик-жиги бла биледи дерчады.

Подробности... | Просмотрено: 35
25.12.2021 - 19:51

КъМР-де къагъанакъ сабийлени ёлгенлери азайгъанды

«Быйыл осал эпидемиология болумгъа да къарамай, республикада къагъанакъ сабийлени ёлюулери бла байламлы кёрюмдюлени  азайтыргъа онг чыкъгъанды. Перинатальный арада ол кёрюмдю 1,9 болгъанды, андан сора да туугъан сабийлени ауурлукълары бек аз болгъаналаны ичинде сау къалгъанланы саны 80 процентни тутады. 

Подробности... | Просмотрено: 19
25.12.2021 - 10:00

ЖЫР ДА, ЖАРЫКЪЛЫКЪ ДА, БЕРЕКЕТ ДА

 Къабарты-Малкъарны, Къарачай-Черкесни да халкъ поэти, КъМР-ни бла Ингуш Республиканы культураларыны сыйлы къуллукъчусу, КъМР-ни Къырал саугъасыны, комсомол саугъасыны, Россейни халкъларыны артиадасыны да лауреаты Созайланы Ахмат туугъанлы быйыл 80 жыл болады. Ол шарт бла байламлы 20-чы декабрьде Нальчикде Къулийланы Къайсын атлы Малкъар къырал драма театрда уллу байрам баргъанды.

Подробности... | Просмотрено: 19
24.12.2021 - 10:32

Табийгъат байлыкъны регион даражада хайырланыу

Бюгюнлюкде жабылгъан «Тырныаууз тау-байыкъландыргъан комбинат» ОАО-ну хвостохранилищесин тюрлендириу (башха тюрлю этиу) жаны бла комплекс халда бардырыллыкъ жумушланы къалай бардырыргъа тийишлисин тохташдырыу магъаналы проблемаладан бириди.

Подробности... | Просмотрено: 9
23.12.2021 - 16:33

Суратларында сабий сезимлени бояулары

Тырныауузда жашагъан Мурзаланы Камилагъа  бир жыл толгъанда, юйдегилери аны белгилерге жыйылып, гитче столчукъну юсюне  тюрлю-тюрлю илляула салгъан  эдиле. Аланы араларында уа карандаш, къалам да болгъандыла.

Подробности... | Просмотрено: 11
23.12.2021 - 16:28

Озгъан жылны эсеплерин чыгъаргъандыла эмда келир кезиуге борчла салгъандыла

Бу кюнледе Халкъла аралы черкесс ассоциацияны (МЧА) толтуруучу  комитетини  кезиулю  жыйылыуу  болгъанды. Ол  очный эмда  онлайн амал бла  да бардырылгъанды.

Подробности... | Просмотрено: 8
23.12.2021 - 16:20

«Насыпны жашырынлыгъы бир бирни ангылауду, кече билиудю"

Хар инсанны да жашауунда эм уллу жерни юйюрю алады. Жууукъ адамларынгы къатында жюрегинг тынч болады, кёлюнг жарыйды, не тюрлю жарсыу да магъанасын тас этеди. Улбашланы Сарбий бла Макытланы Аминат бир юйюр болуп, къууанчда, бушууда да бир бирге билеклик этип жашагъанлы 40 жылдан озгъанды.

Подробности... | Просмотрено: 10
22.12.2021 - 15:42

«Ышаннгылылыкъ, къоркъуусузлукъ, таплыкъ – аладыла бизни баш борчларыбыз»

Шёндюгю дунияда энергетиканы магъаналылыгъыны юсюнден айтыр кереклиси болмаз. Электрокюч бизни жашауубузгъа терен сингнгенди: юйлерибизде техника аны бла ишлейди, отоуларыбыз жарыкъ боладыла.

Подробности... | Просмотрено: 16
22.12.2021 - 15:38

«Тау эллеге артыкъда сакъбыз»

Республиканы районларында электрокюч сетьлени жангыртыу жаны бла аслам иш этиледи. Ток ызлагъа иели юйлени эмда производстволу объектлени къошадыла, жамауат аслам жыйылыучу жерлени, орамланы да жарытадыла.

Подробности... | Просмотрено: 6
21.12.2021 - 09:43

Чынтты эм да профессонал

Нальчикде  Кёп функциялы сабий больницаны  тамата  медсестрасы Тамара  Тлехугова, бизге сёлешип, коллегасы Бабаланы Любаны юсюнден жазарыбызны тилей, аны чынтты  профессионал болгъанын айтханды.

Подробности... | Просмотрено: 20
21.12.2021 - 08:05

Кесим демегенни…

Жыйырма биринчи ёмюрде миллетибиз кесин тас этип къоймаз ючюн не этерге керекди, деген соруу тууады. Сёзсюз, бу жарсыу, бек биринчиден, халкъыбызны ёсюп келген тёлюсю ана тилин  осал билгени бла байламлы жаратылады. 

Подробности... | Просмотрено: 26
20.12.2021 - 14:23

Усталыкъгъа элтген жол

Бизни миллет ата-бабаладан бери да жюн ишни болмагъанча айнытып, жашауда уллу хайырын кёрюп тургъаны кертиди. Сёз ючюн, хар таулу тыширыу кийиз ура билгенди. Ол аны юй турмушун, жылыуун, жанын, чархын, санын, саулугъун сакълагъан багъалы харакети болуп тургъанды.

Подробности... | Просмотрено: 6
13.12.2021 - 17:08

Къабарты-Малкъарны Башчысыны Администрациясыны сайты игилени санында

Бу кюнледе «Прометей-2021» Битеуроссей интернет-саугъагъа тийишли болгъанланы атлары белгили этилгенди. Аланы саугъалау  Пятигорск шахарда ётгенди.  Анга аталгъан къууанчлы жыйылыуда сёлеше, РФ-ни Президентини СКФО-да толу эркинликли келечисини болушлукъчусу Сергей Стариков ол саугъа Кавказгъа къайтханы бек иги болгъанын чертгенди.

Подробности... | Просмотрено: 20
12.12.2021 - 10:00

Насыпны мурдору – жарыкълыкъ, хунерлилик эмда намыс

Гочаланы Борис бла Нина бирге жашагъанлы бу кюнледе 35 жыл толгъанды. 

Подробности... | Просмотрено: 18
12.12.2021 - 08:40

Спорт ара саулукъну кючлерге, жетишимле болдурургъа себеплик этеди

Къашхатауда физкультура-саулукъ кючлеу комплекс (ФОК) былтыр ачылгъанды. Андан бери кёп заман озмагъан эсе да, жетишимле уа бардыла. Аны эм башха затланы да юслеринденди бизни ФОК-ну директору Уяналаны Рамазанны жашы Азрет бла ушагъыбыз.

Подробности... | Просмотрено: 14

Страницы

КЪАЛГЪАН РУБРИКАЛА

Жангылыкъла

16.01.2022 - 09:43

Аякъ машиналада – Къар Аппала бла Къар Къызла

Оналтынчы январьда Нальчикде Жангы жылгъа аталып велопарад боллукъду. Анга Къар Аппаны бла Къар Къызны кийимлерин кийип, Ставрополь крайдан, Шимал Осетиядан эм СКФО-ну башха субъектлеринден да велосипедчиле къатышырыкъдыла.  

Подробности... | Просмотрено: 8
Спорт

16.01.2022 - 09:00

Гроссмейстерлеге окъуна оздурмагъандыла

Шимал Осетия-Аланияны шахматладан 11 кере чемпиону Павел Зангиевни хурметине аталып, Владикавказда шахматладан эришиу бардырылгъанды.

Подробности... | Просмотрено: 3
Билим

15.01.2022 - 10:21

«Ыннабызны хайырындан билебиз тилибизни»

Арт заманда мени сейирсиндирген эм ёхтемлендирген бир адам болгъан эсе, ол Жантууланы Исламды – Псычох элни школуну 9-чу классыны окъуучусу. Жантуулары бу элге кёчгюнчюлюкден къайтхандан сора тюшгендиле. Дагъыда ала бла бирге анда Байкъазылары, Османлары да жашайдыла.

Подробности... | Просмотрено: 5
Маданият

15.01.2022 - 09:00

Белгили назмучу Мусукаланы Сакинатха - 65 жыл

Белгили поэт Мусукаланы Азнорну къызы Сакинатны чыгъармачылыгъы жашаууну кюзгюсюдю дерге боллукъду. Ол Къыргъызда Сынташ элде туугъанды. Малкъар халкъ кёчгюнчюлюкден къайтханда, Мусукаланы юйюр туугъан эллери Кёнделенде орналадыла.

Подробности... | Просмотрено: 54
Жангылыкъла

15.01.2022 - 09:00

Сакълыкъгъа чакъыргъанды, жорукъланы эсгертгенди

Эски Жангы жылны байрамында «Полициячы Къар Аппа» школчулагъа къышда жолда къоркъуусузлукъну жорукъларын эсгертгенди. Бу жол акция Черек районда болгъанды.

Подробности... | Просмотрено: 4
Жангылыкъла

15.01.2022 - 08:23

Жамауат палатаны Жаш тёлю советини жангы къаууму къуралады

Жамауат палатада Жаш тёлю совет – кенгеш органды, аны борчу палатагъа жаш тёлюню законлу сейирлерин эм эркинликлерин къоруулаугъа, жаш тёлю биригиулени ишлерин къураугъа эм жаш тёлю политиканы бардырыугъа себеплик этиудю.

Подробности... | Просмотрено: 3
Маданият

14.01.2022 - 18:55

«Сизге уллу сюймеклик бла»

Бу кюнледе Къабарты-Малкъар, Ингушетия эмда Юг Осетия республикаланы сыйлы артисткасы Ирина Даурованы  уллу концерти болгъанды. «Сизге сюймеклик бла» деген ат бла къуралгъан байрам программа бек бай эди. Анга, жырладан, тепсеуледен сора да, сейирлик оюнла киргендиле.

Подробности... | Просмотрено: 6
Экономика

14.01.2022 - 17:42

Къолайлы техника - чырмаусуз ишлеуню себеби

«Россети Шимал Кавказ» компанияны Къабарты-Малкъарда бёлюмюню – «Каббалкэнергону» – электрокюч сетьлени жумушларына къарагъанда хайырланылгъан автомашиналары, былтыр бир тюрлю къыйын болумгъа тюшмей, битеуда 3,7 миллион километрни ётгендиле, деп ёхтемленип билдиргендиле компанияны пресс-службасын

Подробности... | Просмотрено: 4
Билим

14.01.2022 - 17:38

Проектлени себеби - жангыртылгъан мектепле, билим бериу арала

Школлагъа тынгылы ремонт этиу жаны бла быйыл Къабарты-Малкъарда аслам иш этилликди. Саулай алып айтханда, бу эки жылны ичинде элли мектеп жангыртыллыкъды.

Подробности... | Просмотрено: 9
Жангылыкъла

14.01.2022 - 17:34

Конкуренция не халдады эмда къалай айныйды

Къабарты-Малкъарда товар рыноклада конкуренция не халда болгъанын эмда ол къалай айныгъанын жыл сайын тинтедиле. Бу иш РФ-ни субъектлеринде конкуренцияны айнытыу стандартха тийишлиликде бардырылады, дегендиле регионну Экономиканы айнытыу министерствосунда.

Подробности... | Просмотрено: 5
Спорт

14.01.2022 - 17:31

Жашларыбызда бла къызларыбызда – беш майдал

Пятигорскну «Боец» спорт арасында боксдан ачыкъ турнир бардырылгъанды.

Подробности... | Просмотрено: 8
Спорт

14.01.2022 - 17:29

Тёрели эришиуде – биринчи жер

Бахсанны А. Шогенцуков атлы школуну Росгвардия классыны окъуучулары самбодан республикалы турнирде хорлагъандыла.

Подробности... | Просмотрено: 5
Спорт

14.01.2022 - 17:22

Хорлагъанла округ даражалы эришиуге атланырыкъдыла

Универсал спорт комплексде грек-рим тутушуудан Къабарты-Малкъарны биринчилиги къуралгъанды.

Подробности... | Просмотрено: 2
Маданият

14.01.2022 - 15:06

Кюйген жулдуз

«…СССР-ни Баш Советини Президиумуну 40-чы жылланы кезиуюнде эмда 50-чи жылланы башында репрессиялагъа тюшгенле бла байламлы тюзлюкню тохташдырыу жаны бла къошакъ мадарланы юсюнден» 1989 жылны 16 январында чыгъылгъан указыны 1-чи статьясыны 1-чи кесегине тийишлиликде, Ахкёбекланы Хызырны къызы Фат

Подробности... | Просмотрено: 3
Билим

13.01.2022 - 15:04

Хар сабийге да ана кёзден къарай

Огъурлу таулу аналарыбыздан бири Диналаны Рабийгъат Къазахстанда туугъан тёлюбюзденди. Журтубузгъа къайтыргъа эркинлик берилгенинде, аны атасы Улбашланы Ахмат бла анасы Чепкенчиланы Зухура къолларында тёрт сабийлери бла Жангы Малкъар элге келип, анда юй-журт къурагъандыла.

Подробности... | Просмотрено: 2

Страницы