23.09.2023, 09:47 - Билим

«Заман» газетде бизни республикада билим берген махкемелени юслеринден терк-терк жазыла турады. Аладан бири  Маданиятны эм Искусстволаны колледжиди. 

22.09.2023, 13:27 - Спорт

Россейни югуну халкъларыны маданият эм спорт «Кавказ оюнла» фестивалы быйыл Ставрополь крайда ётдюрюлгенди, анга СКФО-дан бла ЮФО-дан, ДНР-дан бла ЛНР-дан 16 команда къатышхандыла.

22.09.2023, 13:25 - Спорт

Нальчикде жаш спортчуланы араларында дзюдодан республиканы биринчилиги бардырылгъанды, анга республиканы битеу районларындан 21 жыллары толмагъан эм кючлю гёжефле къатышхандыла. 

22.09.2023, 13:23 - Спорт

Къазанны «Акъ Барс» спорт арасында грек-рим тутушуудан битеукъырал эришиу бардырылгъанды, ол РСФСР-ни сыйлы тренери Мягас Сахабутдиновну хурметине аталгъанды.

22.09.2023, 13:21 - Саулукъ

Биз тохтамай тебип, къымылдап тургъан дунияда жашайбыз. Космосда кенгликни къымылдап (пульсация) турууу, жулдузланы, жылны, кюнню бла кечени алышыныулары бола эсе, мында уа жерде жукъуну бла уянып турууну, солуу алыуну, жюрек шаугютлени ишлеп кенгере, къысхара турууларыны эм башха затланы ритмлери барадыла. Пульсация неда къымылдап туруу-жашауну белгисиди, битеу да жаны болгъан затланы белгисиди.

22.09.2023, 13:17 - Жамауат

РФ-ни Президенти Владимир Путин бу кюнледе къол салгъан буйрукъгъа тийишлиликде, энди хар ким да  инсанлыкъларына шагъатлыкъ этген къагъыт документлени, ол санда паспортну, орунуна аланы электрон тюрлюлерин кёргюзтюрге эркинди. Аллай онг «Госуслуги»  къошакъда  бериледи, деп билдиргендиле КъМР-ни Экономиканы айнытыу министерствосундан.

22.09.2023, 13:16 - Билим

Къабарты-Малкъарда школчула эмда студентле кеслерини финансла жаны бла билимлернин ёсдюрюрге  боллукъдула Алай этерге сюйгенле Россейни Банкыны онлайн дерслерине жазылсынла. «Тёлеулени тарых жолу: къолдан къолгъа берилген ахчаладан башлап, цифралы сомгъа дери» деген дерсни бу Банкны башчысыны биринчи орунбасары Ольга Скоробогатова бардырлыкъды.

22.09.2023, 13:00 - Тарых

Малкъар Россейге къошулгъандан сора, таулуланы башха халкъла бла экономика, политика, культура байламлыкъланы   бютюнда  кенгертирге онглары  болгъанды. XVIII—XIX ёмюрледе Малкъарны географиясына, тарыхына, халкъны жашау турмушуна, культурасына сейир ёсгени эсленеди.

ЖАМАУАТ

Жамауат
25.08.2023 - 08:10 | 👁 10

Подробности...

Маданият байламлыкъланы кючлеген жолоучулукъ

Артистлерибиз спектакльде бийик даражада ойнагъандыла. Ол баргъан кезиуде къараучула бир ненча кере баш жигитни – Чонайны (Жангоразланы Мажит), хар замандача, бирде кесин кюлкюлю эте, бирде уа...
Жамауат
24.08.2023 - 11:10 | 👁 7

Подробности...

Чекле – къыралны ичинде туризмни айнытыргъа себеплик

Стратегия башламчылыкъланы агентствосу эм «Б1» компанияланы къаууму россейлилени къыралны ичинде туризмни юсюнден оюмларын ачыкълар мурат бла «Россейни ичинде туризм 2023; жангы горизонтла» деген...
Жамауат
24.08.2023 - 10:01 | 👁 17

Подробности...

Кеслери иш къурагъанлагъа себепликле

Быллай инсанлагъа налог эсепге турургъа онг берилип башланнганлы талай жыл озгъанды. Ала предприниматель болмай, организация неда предприятие къурамай ишлейдиле, налог тёлейдиле, къыралдан да...
Жамауат
24.08.2023 - 09:47 | 👁 12

Подробности...

Жаш офицерлеге – насийхатла, огъурлу тежеуле

МЧС-ни бийик усталыкъ билим бериу учрежденияларында окъугъан беш офицер республикагъа службаны ётерге келгендиле, лейтенантлагъа министерствону регионда Баш управлениясыны таматасы Михаил Надёжин...
Жамауат
24.08.2023 - 09:15 | 👁 15

Подробности...

«Республикагъа къайтыргъа да угъай дерик тюйюлме»

Жаш тёлюбюз окъууда, ишде да бет жарыкълы бола, бизни кёллендиргенлей келеди. Бюгюнлюкде аланы танг кесеги къыралыбызны эм белгили вузларында билим алгъанлары да ахшы шартды. Аладан бириди...
Жамауат
24.08.2023 - 09:05 | 👁 14

Подробности...

Миллет паркга – ахча тёлеп

Республикада энчи къорууланыуда болгъан табийгъат жерледе - «Приэльбрусье» миллет парк эм «Къабарты-Малкъарны бийик-тау къырал табийгъат заповедниги» - туруу ючюн хакъ алынады.
Жамауат
24.08.2023 - 08:10 | 👁 9

Подробности...

Маданият байламлыкъланы кючлеген жолоучулукъ

Къабарты-Малкъар Республиканы театр искусствосуну тарыхында сау коллектив  тыш къыралгъа барып, биринчи кере фахмусун кёргюзтюп къайтханлы быйыл он жыл болады.
Жамауат
23.08.2023 - 20:14 | 👁 11

Подробности...

Къутхарыучуланы ишлери аслам болгъанды

Озгъан эки-юч кюнню ичинде от ёчюлтюучюлеге 35 кере чакъырыулагъа барыргъа тюшгенди. Кюнню къызыулугъу бла байламлы къыйын болумла адам улуну эссизлигинден чыкъгъан хаталадыла. 
Жамауат
23.08.2023 - 19:04 | 👁 11

Подробности...

Черек районда – жангы солуу юйчюкле

Огъары Малкъарда адамла тенглери неда юйюрлери бла солурча тёрт юйчюк ишленнгенди. Аланы салгъанда хар не да эсге алыннганды: терезеден ариу табийгъат кёрюнюрча, аш этерча онгла эм башха отоуларыны...
Жамауат
23.08.2023 - 11:45 | 👁 14

Подробности...

Сарымсах не заманда да хайырлыды

Бу битимни багъыу жаны бла хайырлылыгъын билмеген адам хазна табылсын. Россейли алимле бир къауум тинтиулени бардыргъандан сора быллай оюмларын билдиргендиле: жангы сарымсах аны къурутулгъан эм...
Жамауат
22.08.2023 - 11:32 | 👁 13

Подробности...

Багъалары эм уллу болгъан суратла

Адам ишлеген, кеслери да битеу дуниягъа белгили болгъан кёп сурат барды. Бирлерин айтхылы художникле талай ёмюр мындан алгъа этгендиле, ала кеслери да бек багъа турадыла. Фотоаппаратха тюшюрюлген...
Жамауат
21.08.2023 - 18:55 | 👁 7

Подробности...

Жумуртханы тюрлюлери

Тауукъ жумуртханы биширип, къуууруп, башха ашлагъа да къошуп ашайбыз. Аны косметологияда да хайырланадыла – шампуньлагъа, бетге неда чачха жагъыучу затлагъа къошадыла. Жумуртхаланы тюкенде къалай...
Жамауат
21.08.2023 - 11:57 | 👁 14

Подробности...

Таулуну малы бла жаны бирди

Бу сейирлик хапарны редакциягъа Огъары Малкъардан кёп жылланы устаз болуп ишлеген Темуккуланы Адил жазып жиберген эди. Аны бла окъуучуларыбызны шагъырей этебиз.
Жамауат
21.08.2023 - 11:56 | 👁 9

Подробности...

Къоркъуусузлукъну жорукъларына тюшюндюредиле

Бу кюнледе Шхельда альплагерьни тийресинде жыл сайын бардырылгъан тёрели «Къоркъуусузлукъну школу» ишин башлагъанды.Проектни «Альтаир» жаш тёлю клуб бардырады.
Жамауат
20.08.2023 - 12:00 | 👁 7

Подробности...

Ахшыланы игиликлериди жашау чархын бурдургъан

Къудайланы Батырбекни жашы Нохну аты ислам динни жайгъанланы арасында айтылады. Ол алгъа Кёнделенде, ызы бла Темирхан-Шурада, Чабдарланы Сулейманны бла Шауаланы Дауут хажини къолларында да билим...

Страницы

КЪАЛГЪАН РУБРИКАЛА

Тарых
29.08.2023 - 09:30 | 👁 8

Подробности...

Биринчи эл мюлк кёрмючледе жетишимлерибиз

Къабарты-Малкъар эл мюлкде тири къармашыуу, бийик жетишимлери бла не заманда да белгили болгъанды. Малчылыкъда эмда битимчиликде, кёгетле бла жемишле ёсдюрюуде ахшы кёрюмдюле кёргюзтген регионду....
Спорт
28.08.2023 - 20:08 | 👁 12

Подробности...

Жетишимли боксчуланы хазырлайдыла

Къабарты-Малкъарны боксдан олимпиада резервли спорт школу 1995 жылда ачылгъанды, андан бери ол тюрлю-тюрлю эришиуледе республиканы атын айтдыргъан, кючлю боксчуланы хазырлайдыла.
Маданият
28.08.2023 - 20:03 | 👁 15

Подробности...

Жашауну къара, акъ да бетлери

Гуртуланы Элдар къыркъгъа жууукъ китапны авторуду. Аны юсюнден сёз баргъанда, олсагъат окъуна аны чам хапарлары, повестьлери, тарых жолуна аталгъан чыгъармалары сагъыныладыла.
Илму
28.08.2023 - 17:49 | 👁 9

Подробности...

Жамауатны айныууна къошумчулукъ

Къабарты-Малкъар къырал университетде жаш алимлени башламчылыкъ проектлерин къурау эрттеден бери ахшы тёреге айланнганды. Энди анга арт кезиуде школчула да къатышып тебирегенлери уа бютюнда...
Жангылыкъла
28.08.2023 - 12:11 | 👁 33

Подробности...

Суу бла жалчытыу игиленеди

«Таза суу» миллет проектни чеклеринде Къабарты-Малкъарда суу бла жалчытхан инфраструктураны къурау эмда жангыртыу жаны бла аслам иш этиле барады, деп билдиргендиле республиканы Къурулуш эмда ЖКХ...
Тарых
27.08.2023 - 09:13 | 👁 10

Подробности...

Уюгъан макъамгъа ушагъан журтларыбыз

Хар миллетни юй-журт ишлеуню  халы, жоругъу кесича энчиди, башха тюрлюдю. Кёп жерледе бола тургъанма да, андан айтама алай. Уллу, гитче юйле да бар,  эки жанлы жабылгъанла, тёрт мюйюшлюлени да кёресе...
Билим
25.08.2023 - 16:05 | 👁 26

Подробности...

Тарыхны жангы китаплагъа кёре

Биринчи сентябрьден башлап Къабарты-Малкъарны окъуучулары Ата журтубузну тарыхын жангы китапла бла окъурукъдула. Тамата класслагъа тарыхдан китап къырал даражасы болгъан бирикдирилген дерсликге...
Маданият
25.08.2023 - 14:18 | 👁 10

Подробности...

Ташны къычырыгъын эшитген

Берберланы Бурхан илму-излем институтну къуллукъчусуду. Хапарлары, повестьлери бла белгилиди. Аны чыгъармаларында суратлау энчилик биринчи бетледен окъуна шарт кёрюнюп турады. Тил байлыгъы, суратлау...
Билим
24.08.2023 - 12:13 | 👁 18

Подробности...

Жаш тёлю адабиятыбызны ангылаялмагъаны жарсытады

Тамата класслада халкъ чыгъармачылыкъны окъутуугъа, аланы жанр энчиликлерин белгилеуге уллу эс бурулады. Нарт эпосну, таурухланы, жырланы тинте, окъуучулагъа тежей, устаз алада зорлукъ бла...
Саулукъ
24.08.2023 - 11:09 | 👁 30

Подробности...

Жайда жайылгъан губуладан сакъланырча

Жайда губула жайылгъанларын барыбыз да билебиз. Аладан сакъланыр амалланы юсюнден Инфекция ауруулагъа эм СПИД-ге къажау араны врач-инфекционисти Аппайланы Шамил бла ушакъ этгенбиз.  
Маданият
23.08.2023 - 20:08 | 👁 14

Подробности...

Биринчи болуу таукелликни, жигитликни излейди

Хочуланы Салих малкъар прозаны мурдорун салгъан жазыучуду. Ол 1910 жылда Кёнделенде туугъанды. Эл школну бошап, Ленинчи окъуу городокда окъугъанды. Жазыучулукъ ишин бек жашлай башлагъанды. 
Жангылыкъла
23.08.2023 - 19:49 | 👁 29

Подробности...

Солуу бийик даражада къуралырча

Къабарты-Малкъарда турист-солуу комплексни халын тинтиу тири тамамланады. Аны бла байламлы бу кюнледе Курортла эм туризм министерствону ишчилери Элбрус районну администрациясыны келечилери бла бирге...
Жангылыкъла
23.08.2023 - 19:45 | 👁 33

Подробности...

Жаш къутхарыучулагъа - чынла

Россейни МЧС-ини Къабарты-Малкъарда Баш управлениясында энчи составны къууанчлы жыйылыуу болгъанды – жаш къутхарыучулагъа чынла берилгендиле.
Жангылыкъла
23.08.2023 - 19:43 | 👁 17

Подробности...

Энчи къауумгъа солуу ырахатлы болурча

 Шимал Кавказда саулукъларында чекленнген онглары болгъан адамланы солууларын къурауну юсюнден «тёгерек стол» болгъанды, анга Россейни 10 регионуну келечилери, турфирмаланы башчылары, гидле...
Саулукъ
23.08.2023 - 19:08 | 👁 10

Подробности...

Къайдан чыгъадыла жюрек ауруула?

Жюрегим ауруйду деп бусагъатда кёпле айтадыла. Къайдан чыгъадыла бу ауруула? Жюрегим Инсульт болду деген сёзлени терк-терк эшитебиз. Не палах аурууду бу? Аны юсюнден Кардиология араны кардиологу...

Страницы