24.02.2024, 09:05 - Тарых

Чегем ауузунда кёчгюнчюлюкге дери аслам эл бар эди. Аланы хар бирини да кесини энчи тарыхы, аты да болгъанды. Аланы бир къауумуну юсюнден биология илмуланы кандидаты Жаубермезланы Мурат архивле бла ишлеп, сейир затла жыйышдыргъанды. Аны ол иш бла шагъырей этейик.

23.02.2024, 08:47 - Жамауат

Къабарты-Малкъар Республиканы хурметли жамауаты! Сизни Ата журтну къоруулаучусуну кюню бла алгъышлайма! Бу байрам къыралыбызны аскерини бла флотуну махтаулу тарыхыны белгисиди. Быллай кюнде биз Ата журтубузну къоруулаучуларыны тюрлю-тюрлю тёлюлерин, къанлы къазауатда туугъан жерлери, Ата журтну эркинлиги эмда жалынчакъсызлыгъы ючюн жанларын-къанларын аямай кюрешгенлени уллу хурмет бла эсгеребиз, аланы жигитликлерине баш урабыз.  

22.02.2024, 11:00 - Жангылыкъла

«Къоркъуусуз эмда  качестволу жолла» деген миллет проектге тийишлиликде  Черек районну Жемтала элини ара орамыны  жолу тап халгъа келтирилгенди.

22.02.2024, 10:30 - Жамауат

Чеченланы Бисо редакцияны къонагъы болуп, кесин, ишини юсюнден да кёп хапарлагъанды. Ол ушакъдан  оюмла бла сизни да  шагъырейлендирирге сюебиз.  

22.02.2024, 10:30 - Саулукъ

 Катаракта (кёзлеге ау чабыу) жайылгъан аурууду, аны багъыуну  алчы амалын республикалы больницаны офтальмология бёлюмюнде хайырланадыла. Биз аны башчысы Марат Афаунов бла  ушакъ бардыргъанбыз.  

22.02.2024, 10:23 - Маданият

Испанияда алано итле (бульдогла) неда алан эгерле бурунладан бери белгилидиле. Алимле айтханнга кёре, бешинчи ёмюрде Аланла Ибериягъа чабыууллукъ этгенлеринде биргелерине келтиргендиле. Аланланы бир къаууму Шимал Африкагъа кетгенлеринден сора, ала иелери бла анда-мында жайылгъандыла.

22.02.2024, 10:11 - Жамауат

Къабарты-Малкъарда былтыр эл мюлк продукцияны 26,5 процентин фермерле бла энчи предпринимательле чыгъаргъандыла. Аны юсюнден КъМР-ни элчи мюлклени эмда эл мюлк кооперативлени Ассоциациясыны (АККОР) жыйылыуунда республиканы эл мюлк министри Хасан Сижажев айтханды. Кенгеш кёп болмай Чегем районда ётген эди.

22.02.2024, 09:00 - Жамауат

«Кавказ» трассаны бизни республиканы ичинде кесегинде эки кёпюрде реконструкция ишле бардырыллыкъдыла. Биринчиси Къоба-Таба элден узакъ бармай алайладады, экинчиси уа бу трасса бла Басхан – Къызбурун жол бирге къошулгъан жердеги кёпюрдю.


ЖАМАУАТ

Жамауат
02.02.2024 - 09:15 | 👁 22

Подробности...

Къоркъуусузлукъ инсанны кесини къолундады

Электричество  инсанны жашауунда эм керекли онгладан бириди. Алай аны  хайырланнганда эссизлик этиу къыйын болумгъа да келтиреди.
Жамауат
02.02.2024 - 09:00 | 👁 10

Подробности...

«Эл мюлкде бирлешип къармашыуну хайыры игиди»

Къабарты-Малкъар къырал аграр университетде «Эл тийрелени тынгылы айнытыу эмда консультацияла бериу Ара» республикада муниципалитетлеге эл мюлкню эмда аллай тийрелени айнытыу программаланы...
Жамауат
01.02.2024 - 13:03 | 👁 14

Подробности...

Ахчаны юсюнден магъаналы дерсле

Ахчаны жюрютюуню  юсюнден РФ-ни Ара банкыны башламчылыгъы бла къуралгъан онлайн-дерслени (вебинарла) жаз башы кезиую башланнганды, деп билдиргендиле аны Къабарты-Малкъарда бёлюмюню пресс-службасындан.
Жамауат
01.02.2024 - 09:39 | 👁 8

Подробности...

Эсгериу жумушла битеу регионлада бардырылгъандыла

Росгвардия  Ленинград душмандан толусунлай эркин этилгенли 80-жыллыгъына аталгъан эсгериу жумушла бардыргъанды. Хурметлеу жыйылыулагъа, блокаданы сынагъан ветеранла бла тюбешиулеге къыралны...
Жамауат
01.02.2024 - 09:39 | 👁 18

Подробности...

ЖИЛЯН ШОРПА

Бу хапарны манга, автобусда бара, жашауу келген бир тиширыу айтханды. Ол мени бла танышханында, атым Фатиматды,  деген эди.
Жамауат
01.02.2024 - 08:41 | 👁 17

Подробности...

Дарманланы не бла ичерге жарайды

Бюгюнлюкде аптекалада сатылгъан дарманланы ёлчемлери алгъын (20-30 жыл мындан алгъа) заманла бла тенглешдиргенде иги да асламдыла. Ол къадар дарманны жангылмай, адамны саулугъуна заран келтирмей...
Жамауат
01.02.2024 - 08:20 | 👁 14

Подробности...

БИР АРБА ЖЮК БИЧЕН

 Бу  иш урушну аллында жыллада тау эллерибизден биринде болгъанды. Махмут деген бир абадан киши, элден узакъ болмай, гатлешде бир гебен бичен  ишлейди. Гебен  дегенде да,  эки атлы арбагъа иги жюк...
Жамауат
31.01.2024 - 15:13 | 👁 6

Подробности...

Тукъум тарыхда - миллет тарых

Малкъар Россейге къошулуп, документле орус тилде бардырыла тебирегенде, къагъытчыла бир-бир тукъумланы, халкъда жюрюгенича болмай, бир харфын тюрлендирип, башхаракъ жазып да къойгъандыла. Аны айта...
Жамауат
31.01.2024 - 15:12 | 👁 8

Подробности...

Малкъарлы тракторчу тиширыу

Совет власть тохташхандан сора элледе ара мюлкле къуралдыла. Алада ишлерге специалистле керек эдиле. Ол заманлада къыралда тиширыуланы тракторчулагъа окъутургъа чакъырыу да бар эди. Хутуйланы...
Жамауат
31.01.2024 - 12:24 | 👁 21

Подробности...

Ёмюрледе эсде къаллыкъ жарыкъ байрам

Он жыл мындан алгъа Олимпиада отну эстафетасын Къабарты-Малкъаргъа  келтирген эдиле, ол уллу жарыкъ спорт байрамгъа айланнганы бюгюнча эсимдеди. Кюнню сууукълугъу жыйырма градусдан атлагъанына да...
Жамауат
31.01.2024 - 11:58 | 👁 12

Подробности...

Хыйныны кючю

Бир кюн Къайсынны кесине къонакъгъа ишчи нёгери чакъырады. Ары ала Саният бла тебирейдиле. Ол баш иеси бек сюйген къара жыйрыгъын киеди. Сора эшикден тышына чыгъаргъа тебирегенлеринде, босагъа...
Жамауат
31.01.2024 - 11:54 | 👁 8

Подробности...

Таулагъа сюймекликден къуралгъан иш

Бизни республика дунияны эм ариу жерлеринден бири болгъаны баямды. Аны тамаша табийгъатын  кёрюрге жангыз Россейден угъай, тыш къыралладан да кёп адамла келгенлей турадыла.
Жамауат
30.01.2024 - 11:59 | 👁 21

Подробности...

Хыйныны кючю

  - Ол бек кюйсюз адамды. Сен аны къаллай болгъанын билмейсе. Ол сабийни сылтау этип, арагъызгъа кирирге излегенлей турлукъду. Неда этип, Къайсынны жибермезге кюреш алагъа. Гюльзира бир заманда бир...
Жамауат
30.01.2024 - 11:01 | 👁 9

Подробности...

Эрттегили жорукълагъа сыйына нек билмейбиз?

Биз кесибизни кюн сайын къалай жюрютебиз, башхаланы халатларын кёрюп, кесибизни нек кёрмейбиз? Халкъ жыйылгъан жерге хар инсан бек биринчи кесини юсюне – башына эс бурургъа керекди.
Жамауат
30.01.2024 - 10:56 | 👁 5

Подробности...

Аны батыр жюреги болгъанды

Эки бармагъынг бла кеси ауурлугъунгу тарталмасанг, къаягъа минме. Бирде, жаланда эки бармагъынг илинип, кесинги тартып чыгъарыргъа керек болуп да къалады. Былайда бек башы – таулагъа, къаялагъа...

Страницы

КЪАЛГЪАН РУБРИКАЛА

Тарых
02.02.2024 - 10:00 | 👁 11

Подробности...

Фашизмни ууатыргъа онг болгъанына ийнандыргъан къазауат эди ол

Бу байрам 1943 жылда совет аскерле  Сталинград ючюн къазауатда фашистлени жокъ этгенлерине аталып тохташдырылгъанды.  Бу сермешни биринчи бёлюмю 1942 жылда 17 июльдан 18 ноябрьге дери баргъанды....
Жангылыкъла
02.02.2024 - 09:30 | 👁 17

Подробности...

Спорт мекям къоллу боллукъдула

Шалушкада былтыр спорт комплексни эмда футбол майданны къурулушлары башланнган эди. 
Жангылыкъла
02.02.2024 - 09:05 | 👁 26

Подробности...

Излемлеге келиширикди

Элбрус районда жангы канализация коллекторну къурулушуна хазырланыу ишле бардырыла турадыла, деп билдиргендиле республиканы Къурулуш эмда жашау журт-коммунал мюлк министерствосундан.
Жангылыкъла
02.02.2024 - 09:00 | 👁 25

Подробности...

Кёп тюрлю тасхала бла шагъырей этгендиле

Кёп болмай, «Иш кёллю Россей» жамауат организацияны Къабарты-Малкъарда бёлюмю къурап,  Нальчикде «Decorator» салонда  «Франшиза: эки жанындан да кёз къарам» деген ат бла «тёгерек стол» ётгенди.  Бу...
Жангылыкъла
02.02.2024 - 08:00 | 👁 9

Подробности...

Къоркъуусузлукъну ышаннгылы мадарлары

 Къабарты-Малкъарда «Къоркъуусуз  республика» комплексни айнытыу ишле кезиу-кезиу бардырыла туруучудула. Аны чеклеринде социал объектледе, кёп адам жыйылыучу жерледе, школлада, сабий садикледе,...
Спорт
01.02.2024 - 13:01 | 👁 8

Подробности...

Россейни биринчлигинде тутушурукъду

Чеченни ара шахары Грозныйде эркин тутушуудан жаш спортчуланы араларында СКФО-ну биринчилиги къуралгъанды. Анда алтын майдалны Черек районну биринчи номерли спорт шоколундан Хасауланы Салих алгъанды.
Спорт
01.02.2024 - 12:59 | 👁 12

Подробности...

Районну гёжефлеринде – алтын майдалла

Республиканы эркин тутушуудан биринчилигинде Черек районну спортчулары жетишимли болгъандыла.
Спорт
01.02.2024 - 12:58 | 👁 11

Подробности...

Къойчуланы Иналда – доммакъ майдал

Санкт-Петербургда къатыш единоборстволадан чемпионат болгъанды. Анга 150 эм кючлю гёжеф къатышхандыла, деп билдиредиле Черек районну администрациясындан.
Илму
01.02.2024 - 12:54 | 👁 10

Подробности...

Кёрмючге къараргъа чакъырадыла

«Россия» атлы кёрмюч-форумда «Илмуну эмда технологияланы онжыллыгъы» деген экспозиция РФ-ни Жарыкъландырыу министерствосуну башламчылыгъы бла къуралгъанды эмда ведомство анга  сейирлери болгъанланы...
Саулукъ
01.02.2024 - 08:50 | 👁 16

Подробности...

"Тишле бизни саныбызны - чархыбызны бир магъаналы кесегидиле"

Адамны сыфатыны магъаналы кесеги тишлеридиле. Ариулукъ,  чырайлыкъ излегенле стоматология клиникалагъа жюрюгенлей турадыла. Тишлени къалай сакъларгъа  боллукъду?  Бу соруугъа жууап стоматолог...
Жангылыкъла
31.01.2024 - 15:39 | 👁 8

Подробности...

Айырмалыла Москвагъа барлыкъдыла

Бу кюнледе Нальчикде Кёп функциялы жаш тёлю арада «Россейни студент къауумлары» деген организацияны регион бёлюмюню келечилерини жыйылыуу ётгенди, деп билдиреди Араны медиа проектлери эм  муниципал ...
Саулукъ
31.01.2024 - 15:38 | 👁 7

Подробности...

«Болушлугъуму жарагъанын ангылау манга жетишим кибикди»

Статистика тергеуле ачыкълагъаннга кёре, жер башында псориаздан неда  псориатикалы артритден къыйналгъанланы саны юч процентге жетеди. Бу ауруу адам улугъа кесин жамауатха къошаргъа ийменирча ...
Маданият
30.01.2024 - 08:33 | 👁 13

Подробности...

«Сохталарымы къол усталыкъны жаратханлары манга эм уллу саугъады»

Бизни чынтты хунерликлери болгъан  къол усталарыбыз асламдыла.  Мисирланы Сакинат да аланы санында энчи жерни алады десек, жангыллыкъ тюйюлбюз. Чирик кёлню жагъасында бардырылгъан «Алтын къол»...
Билим
29.01.2024 - 15:04 | 👁 17

Подробности...

Ангылаулары болгъанланы чакъырадыла

Жангы жыл башланнганлы бери «Лига экскурсоводов» атлы жарыкъландырыу  программагъа къатышыргъа ол жаны бла ангылауу болгъанланы алып тебирегендиле. Аны  мураты усталыкъ  хунерликни айнытыргъа тийишли...
Билим
29.01.2024 - 15:03 | 👁 15

Подробности...

Окъуучула бла тюбешиу къурагъандыла

Республиканы окъуучулары КъМКъУ-ну «ПРОФСТАРТ» атлы биринчи профориентация магъаналы форумгъа жыйылгъандыла.  Ол университетни Минги тауну тийресиндеги окъуу-илму комплексини мурдорунда...

Страницы