08.12.2022, 18:45 - Маданият

Бир ненча жыл мындан алгъа чыгъарылгъан китаплада, журналлада, газетледе сейир затлагъа тюбеп къаласа. Аллай бир тарых магъаналы материалны озгъан ёмюрню сексенинчи жылларында профессор, тарых илмуланы доктору В.Б. Виноградов бла КъМР-ни Миллет музейинде ишлеген Деппуланы А.Б. жазгъандыла. «Эрттегили бохчаны хапары» деген иш бюгюннгю окъуучугъа да сейир кёрюнюрюгю сёзсюздю.

 

08.12.2022, 15:20 - Право

Хауа болум тюрленнгени бла байламлы  къырал автоинспекторла водительлени сакъ болургъа, жолда жюрюуню жорукъларын сакъларгъа чакъырадыла.

08.12.2022, 13:35 - Жамауат

  Николай Самохвалов Къабарты-Малкъарны кёп жерлеринде жолоучулукъда болуп, аллай кезиуледе кёргенини бла эшитгенини юслеринден газетлеге, ол санда «Заманнга» да жазгъанлай тургъанды. Республиканы тарыхына да эс бургъанды. Артыкъда тау жерледе жолоучулукъларын бек жаратханларын, кёп сейир адамлагъа тюбегенлерин да ол сюйюп суратлагъанды жазмаларында. Аны аллай жолоучулукъларындан бирини юсюнден жазгъаны бла сизни да шагъырей этерге сюебиз. Ол таулу къойчуланы юслеринден къалай уллу жюрек жылыулукъ бла жазгъанын кесигиз да сезериксиз.

08.12.2022, 12:21 - Политика

КъМР-ни Башчысы Казбек Коков ыйыкъ сайын бардырылыучу «муниципал сагъатны» кезиулю жыйылыуун ётдюргенди.

08.12.2022, 11:30 - Тарых

Белгисиз солдатны кюню — Россейде сыйлы кюнледен бириди. Ол 2014 жылдан бери 3 декабрьде жыл сайын белгиленеди, кеси да къыралыбызны эм андан тышында да  къазауатлада жигитча сермеше жан берген совет эмда россейли аскерчилени хурметлерине тохташдырылгъанды.

08.12.2022, 09:30 - Жамауат

Къыш сууукълагъа юйлени, объектлени да хазырлайдыла. Адамла кеслерине жылы кийимле аладыла, алай бирле уа «темир шуёхларыны» юслеринден унутуп къоядыла. Кюнлени бир кюнюнде жолда къалыргъа неда ремонтха къадар ахча къоратыргъа сюймей эсегиз а, алай этерге жарамайды.

ЖАМАУАТ

Жамауат
12.11.2022 - 16:00 | 👁 11

Подробности...

Жаныуарла къалай кечинедиле?

Кюз артыны бу заманында  чапыракъла, саргъалып, къызарып, тохтаусуз агъадыла. Бир-бирледе уа жауун жаууп, жел уруп, сууукъ да болады. Анга  да къарамай, солуу паркыбыз адамланы кесине тартханлай...

Жамауат
11.11.2022 - 19:09 | 👁 8

Подробности...

Тау жерибизни айныу жолу

Озгъан ёмюрню жыйырманчы жылларында Нальчик эки къатлы бир он юйю болгъан жерчик эди. 

Жамауат
11.11.2022 - 16:14 | 👁 4

Подробности...

Огъурлу, хурметли да Кёкей

Былай бир уллу жигитлик этип, атын битеу дуниягъа айтдырмаса да, туугъан элини, жамауатыны къайгъысын кёрген адамларыбыз хар заманда да болгъандыла. Аллахха шукур! Бюгюнлюкде да бардыла.

Жамауат
11.11.2022 - 13:23 | 👁 7

Подробности...

Табийгъатны къалауурлары

Республикабызны  аслам  жерин  таула бла агъачла къуршалайдыла. Тауланы бир къауумларын  ёмюрлюк къарла басыпдыла, башхаларында уа  кёп тюрлю  тереклери, юлкюлери, кийик гюллери бла  агъачла ...

Жамауат
11.11.2022 - 09:00 | 👁 35

Подробности...

Сабийлери болгъан юйюрлени онгдурууну юсюнден

Къабарты-Малкъарда «Сабий туугъан юйюрге финанс болушлукъ» деген регион проект бардырылады. 

Жамауат
10.11.2022 - 09:05 | 👁 5

Подробности...

Болгъанны багъалай билирге керекди

Марьям бла Аслан бирге жашагъанлы онеки жыл бола эди, алай сабийлери уа жокъ эди. 

Жамауат
09.11.2022 - 17:27 | 👁 6

Подробности...

Мобилизациягъа тюшген предпринимательлени налогла бла онгдуруу

Россей Федерацияны Правительствосуну быйыл 20 октябрьде чыкъгъан 1874 номерли «Мобилизациягъа тюшген инсанлагъа себеплик этиуню юсюнден» бегими бла, аскерге чакъырылгъанланы атларындан отчётла...

Жамауат
09.11.2022 - 09:05 | 👁 12

Подробности...

Айдаболланы Азнор ким болгъанды?

1891 жылда Нальчик округну начальнигине жолну къурулушуна 500 пуд ушкок от алыннганыны, аны ючюн подрядчик Харламийи Муратановха 303 сом 89 капек берилгенини юсюнден Азнорну къагъыты барды.

Жамауат
08.11.2022 - 18:33 | 👁 10

Подробности...

Жемиш эм наныкъ терекчикле орнатыладыла

Бюгюнлюкде Къабарты-Малкъарны  терек бахчалыкъларында бла питомниклеринде  къыстау  жемиш эм наныкъ терекчикле орнатадыла.

Жамауат
08.11.2022 - 10:54 | 👁 13

Подробности...

Ата-ана хакъсыз турургъа эркиндиле

Келир жыл 1 январьдан 317-ФЗ номерли закон кючюне киреди, ол быйыл 14 июльда жарашдырылгъанды. Ол «РФ-де инсанланы саулукъларын сакълауну асламлы гарантияларыны юсюнден» 323-ФЗ номерли законнга...

Жамауат
08.11.2022 - 10:54 | 👁 10

Подробности...

Айдаболланы Азнор ким болгъанды?

Онтогъузунчу ёмюрню ахыры, жыйырманчыны уа ал жылларында Малкъарда акъылы, намысы, иши бла да белгили эм сыйлы адамларындан бири Айдаболланы Мимболатны жашы Азнор болгъанды.  Алгъышлада аты...

Жамауат
08.11.2022 - 09:45 | 👁 6

Подробности...

Болушлукъ артыкъ болмайды

Къабарты-Малкъарны Жамауат палатасы «Своих не бросаем» акцияны чеклеринде Украинада энчи аскер  операциягъа къатышхан аскерчилеге  гуманитар болушлукъ жыяды.

Жамауат
08.11.2022 - 09:15 | 👁 7

Подробности...

Киеу нёгер

Малкъарлыла жашагъан тау ырбынлагъа машина угъай, арба окъуна кючден сыйыннганды. Ол себепден киеу нёгерге жыйгъан кезиуде, бек алгъа иги атлары болгъанланы чакъыргъандыла. Тепсей, жырлай, чамгъа...

Жамауат
08.11.2022 - 09:05 | 👁 9

Подробности...

Терроризмге бла экстремизмге къажау кюрешде - биригирге

Къабарты-Малкъарны Жамауат палатасында республиканы муниципал биригиулеринде экстремизмни бла терроризмни профилактикасы къалай бардырылгъаныны, миллетлени араларында ахшы байламлыкъланы къурауну...

Жамауат
07.11.2022 - 15:20 | 👁 15

Подробности...

Тиширыула, ариу болабыз деп, сыфатларын нек бузадыла?

 Шёндюгю дунияда тиширыула кеслерини сыфатларын тюрлендирир ючюн этмеген амаллары къалмайды.

Страницы

КЪАЛГЪАН РУБРИКАЛА

Саулукъ
25.11.2022 - 10:11 | 👁 5

Подробности...

Аш орунну сакълауну амаллары

Мындан талай жыл алгъа алимле адамны киндигин тинтип къарагъандыла да, анда бактериаланы 1400 тюрлюсюн тапхандыла. Аладан 662 тюрлюсю илмугъа ары дери арталлыда белгили болмагъандыла.

Билим
24.11.2022 - 08:33 | 👁 9

Подробности...

Анга бек уллу саугъа окъуучуларыны жетишимлериди

Устаз, баям, уста деген сёзден  чыкъгъан болур.

Жангылыкъла
23.11.2022 - 16:20 | 👁 12

Подробности...

Жангыртылгъан кёпюр кенгди эмда къоркъуусузду

Элбрус элни къатында федерал жолдагъы кёпюр толусунлай жангыртылгъанды. Аны юсюнден жоллагъа къарагъан «Кавказ» Управленияны пресс-службасындан билдиргендиле.

Билим
23.11.2022 - 10:07 | 👁 9

Подробности...

Тамблагъы кюнню усталыгъы

Кёп болмай битеуроссей форумну чеклеринде компьютерден билим  бериу провайдерледени бири бардырып  Къабарты-Малкъар къырал университетде “В IT и...

Право
23.11.2022 - 09:05 | 👁 8

Подробности...

Усталыкъны дерси

РФ-ни Сюд приставларыны федерал службасыны КъМР-де Управлениясыны къуллукъчулары Къабарты-Малкъар аграр университетни студентлери бла тюбешип, алагъа усталыкъны энчиликлерини юслеринден айтхандыла...

Право
22.11.2022 - 15:44 | 👁 11

Подробности...

Ачыкъ соруула – тынгылы жууапла

Черек районну полициячылары Праволу болушлукъну битеуроссей кюнюнде окъуучула бла бирге акция бардыргъандыла. Школчуланы право низамны сакълаучулагъа соруула берирге эмда алагъа тынгылы жууапла...

Маданият
22.11.2022 - 13:19 | 👁 5

Подробности...

Керексиз чынттылыкъ

Масхара

 Бизни Шохай деп бир шагъырейибиз барды. Бизни десем да, аны кёпле таныйдыла. Алай аны керти сырын, къылыгъын а хазна адам билмейди. Ол сёзюнде турмагьан...

Саулукъ
22.11.2022 - 12:16 | 👁 8

Подробности...

Эллиле намысларын кёредиле

Акъ-Суу уллу эллерибизден бириди.

Право
22.11.2022 - 09:05 | 👁 7

Подробности...

Сабийлени жашауларын сакъларгъа тилегендиле

Ноябрьни хар ючюнчю ыйых кюнюнде битеу дунияда да авариялада жоюлгъанланы эсгериуню кюнюча белгиленеди. Ол кюн битеу дунияда да жол-транспорт болумлада ачыгъанланы эсгередиле, жорукъланы...

Жангылыкъла
21.11.2022 - 14:37 | 👁 17

Подробности...

Нальчикни аэропортунда интернет иги ишлейди

Нальчикде аэропортну тийресинде эмда саулай ол районда Мегафон компаниядан 4G мобильный интернет ишлерикди. Аны инженерлери алайлада LTE станция орнатып бошагъандыла. 

Билим
21.11.2022 - 14:34 | 👁 8

Подробности...

Татлы ашарыкълары бла къууандырыр умутлуду

Бюгюнлюкде жаш тёлюбюзде, къабыргъаларын жашаугъа жарашдыра, къол хунерлери бла кеслерине жол табып, тутхан ишлеринден зауукълукъ алгъанларындан сора да, этген затлары бла бирсилени...

Жангылыкъла
21.11.2022 - 14:31 | 👁 10

Подробности...

Жолла тап эм къоркъуусуз болурча

Элбрусда «Къоркъуусуз эм качестволу жолла»  миллет проектге кёре, Сога атлы эм Лесная орамлагъа, саулай эки километрден артыкъгъа  тынгылы ремонт этилгенди.

Право
21.11.2022 - 14:06 | 👁 6

Подробности...

Борчларыгъызны билигиз

Россейни Сюд приставларыны федерал службасыны КъМР-де Управлениясыны келечилери РФ-ни МВД-сыны транспортда линейный бёлюмюню келечилери бла бирге  «Борчларынгы юслеринден бил» акцияны...

Право
21.11.2022 - 14:03 | 👁 5

Подробности...

Наркотиклени юслеринден энтта да бир кере

Бу кюнледе Къабарты-Малкъарда «Россейни сабийлери» деген ат бла ведомствола аралы  комплекс оператив- профилактика иш бардырылгъанды.  Аны  КъМР-де УФСИН-ни  Май райондагъы муниципалла аралы...

Маданият
21.11.2022 - 12:29 | 👁 19

Подробности...

Фахмулулукълары бла сейирсиндиргендиле

 Нальчикде Владимир Вороков атлы  Маданият фондда «Мени  жерим  айны эмда жашна» деген  ат бла  къолдан уста жаш адамланы ишлерини кёрмючю  къуралгъанды.  Ол  Къабарты-Малкъарны 100-жыллыгъына ...

Страницы