23.03.2023, 10:29 - Жангылыкъла

Къабарты-Малкъарда «Къоркъуусуз эм качестволу автомобиль жолла» миллет проектге кёре,  уллу иш бардырылады. Ол санда бусагъатда  федерал   Урван–Уштулу федерал эм Эски Черек – Жемтала – Сукан-Суу республикалы жолла бирге къошулгъан участок жангыртыла турадыла.

23.03.2023, 08:59 - Тарых

Бабугентден ёргерек барып, жолну онг жанында, аллы да кёл болуп, суучукъ келеди. Аны кесинден да къукурт ийис урады. Анга Ийисли суу дейдиле. Андан ёргерек барсанг, Секиртмеге жетесе. Озгъан ёмюрню къыркъынчы жылларында алайда къая юзюлюп, жолчуланы да басхан эди. Алайгъа Къая юзюлген деп да айтадыла. Секиртмени баш жанына уа Тёбен Тепчонукъ дейдиле.

23.03.2023, 08:29 - Спорт

Элбрус районда спорт тири айныйды, ол а бу жаны бла иш тынгылы бардырылгъаныны эсебиди. Районну Физкультура эм спорт комитетини башчысы Жаппуланы Магомет айтханнга кёре, жараулагъа тийишлисича даража берилир эм спортчула жетишимли болур ючюн, спорт школла, аскер комиссариат, ДОСААФ-ны жер-жерли бёлюмю бла байламлыкъла жюрютюледиле, арада бир бирге себеплик да этиледи. 

23.03.2023, 08:10 - Маданият

Бизни миллетде ата-бабаларыбызны заманларындан бери адам улуну къылыгъына бла халине  аслам эс бёле келедиле. Тиширыугъа, эр кишиге да бек магъаналы болгъанды юйюрюне, тукъумуна айып келтирмезча кесин жюрютюу.

22.03.2023, 18:52 - Саулукъ

Бизни республикада субай болама деп ауруп, ызы бла ёлюп кетгенле болгъандыла. Арыкъ болургъа кюрешгенле кёпдюле, ала барысы да диетала тутаргъа кюрешедиле. Алай бир-бирде ол диеталаны хаталарындан больницагъа окъуна тюшедиле.

22.03.2023, 16:58 - Политика

КъМР-ни Башчысы Казбек Коков Россей Федерацияны Президентини Шимал-Кавказ федерал округда толу эркинликли келечиси Юрий Чайканы башчылыгъы бла видеоконференция халда бардырылгъан кенгешге къатышханды. Аны кезиуюнде сёз энчи аскер операциягъа къатышханланы гуманитар эмда техника болушлукъну къурауну юсюнден баргъанды. 

22.03.2023, 13:04 - Политика

О Законе Кабардино-Балкарской Республики "Об утверждении дополнительного соглашения к Соглашению о предоставлении бюджету Кабардино-Балкарской Республики из федерального бюджета бюджетного кредита для частичного покрытия дефицита бюджета Кабардино-Балкарской Республики и дополнительного соглашения к Соглашению о предоставлении бюджету Кабардино-Балкарской Республики из федерального бюджета бюджетного кредита для погашения бюджетных кредитов на пополнение остатков средств на счетах бюджетов субъектов Российской Федерации"

ЖАМАУАТ

Жамауат
28.02.2023 - 12:08 | 👁 5

Подробности...

Кесин алдатмагъан Чаппуш

Революцияны аллында жыллада болгъан ишди. Огъары Холамда Чаппуш деп биреу жашагъанды. Орта бойлу, къарыулу киши. Бир жол  кюз артында, ташыуул бошалгъандан сора, бичен къайгъыдан къутулдум, энди...

Жамауат
28.02.2023 - 09:35 | 👁 7

Подробности...

Керекли шартланы табаргъа тынч болурча

Сакъатлыкълары болгъан адамлагъа керекли билдириуле видео эм аудио интервью халда юйретиу продуктха жыйышдырылгъандыла.

Жамауат
28.02.2023 - 09:05 | 👁 6

Подробности...

Сахна культура – ол бек магъаналы ангыламды

Шёндюгюлю эстрадада концертленеи юсюнден айтыргъа излегенме бу материалда. Кертисин айтханда, ала барысы да бирча къураладыла, алада биз кёрмеген, эшитмеген жангы атла чыкъмайдыла, эрикдирген,...

Жамауат
28.02.2023 - 08:10 | 👁 12

Подробности...

«Ауругъан сабийлерини къатларындан кетмеген аналагъа болушургъа кюрешебиз»

Нальчик  шахарда   Сабий юйде энди жаланда аналары къоюп кетген балачыкъладан сора да, къаты ауругъанлагъа деп хоспис ишлейди. Бу махкемени  юсюнден аны баш врачы

...

Жамауат
27.02.2023 - 17:07 | 👁 7

Подробности...

Унутула баргъан сёзлени юсюнден

Алгъаракълада газет окъуучуларыбыздан биреулен сёлешеди: «Османланы Хыйса деген корреспондент сенмисе?» - деп. «Хау, ол сен соргъан киши менме. Кимсе, не адамса, не жумушунг барды? Тынгылайма», -...

Жамауат
27.02.2023 - 10:54 | 👁 11

Подробности...

Санаторийни кёрюмдюсю игиге тюрленнгенди

Битеуроссей халкъ фронтну алгъыннгы тинтиулеринден сора «Кавказ» санаторийни башчылары битеу ачыкъланнган кемчиликлени кетергендиле. Ол не затла эдиле: сыннган терезеле, ачыкъ ток чыбыкъла,...

Жамауат
27.02.2023 - 10:00 | 👁 7

Подробности...

Юйню жылытханда – къоркъуусузлукъну унутмазгъа

Россейни МЧС-ни Къабарты-Малкъарда Баш управлениясы регионда жашагъанланы электропечьлени эм башха жылытыучу приборланы хайырланнганда къоркъуусузлукъну унутмазгъа чакъырады.

Жамауат
27.02.2023 - 09:05 | 👁 4

Подробности...

Электрокюч бла жалчытыу иги болурча

«Россети Шимал Кавказ» компанияны бёлюмю – «Каббалкэнерго» быйыл «Нарткъала» подстанциягъа ремонт этерикди. Аны кючю 110 кВ болады, жангыртыу ишлеге 6,3 къоратыргъа дейдиле.

Жамауат
27.02.2023 - 08:18 | 👁 10

Подробности...

Толу юйюрню таркъаймаз насыбы

Эл жашау хар заманда да бир ызда баргъанча, сейир заты да аз болгъанча кёрюне да болур бирде. Алай а, биз да халкъбыз, миллетбиз деп айтдыргъан, бирсилени арасында кесилигибизни, энчилигибизни...

Жамауат
27.02.2023 - 08:10 | 👁 15

Подробности...

Ветеран бла тюбешиу

Урушну, урунууну, Сауутланнган кючлени эмда правону къоруулау органланы ветеранларыны Нальчикде советини башчысы Абдуллаланы Мустафа бла бу кюнледе Къабарты-Малкъар къырал аграр университетде (...

Жамауат
27.02.2023 - 08:10 | 👁 3

Подробности...

Жоллада къыйын болумла чыкъмазча

Къышны ахырында – жаз башыны аллында кюн терк-терк тюрленеди, кюндюз къар эрийди, кечеге уа буз къатады. Жоллада къыйын болумла чыкъмазча Россейни МЧС-ни регионда бёлюмюнден эсгертиуле этилгендиле...

Жамауат
26.02.2023 - 16:01 | 👁 3

Подробности...

Къанатлы макъамны иеси

РСФСР-ни халкъ артисти, КъМАССР-ни, РСФСР-ни да искусстволарыны сыйлы къуллукъчусу, белгили композитор Хасан Карданов туугъанлы бу кюнледе 100 жыл болады. Ол жашауунда, чыгъармачылыкъ ишинде да...

Жамауат
26.02.2023 - 09:49 | 👁 3

Подробности...

Усталыгъы чыгъармачылыкъгъа ушайды

Къашхатауда ёсген жаш Нёгерланы Алим сейир усталыкъны – косметологну жолун сайлагъанды. Ол бюгюнлюкде Москвада ишлейди. Косметолог болгъанындан сора да, дерматовенерологду, «Эксперт» деген илму-...

Жамауат
25.02.2023 - 12:47 | 👁 3

Подробности...

«Донецкден сабийлени къууандыралгъаныбыз кёллендиреди»

«Бирлик» республикалы жамауат биригиу къуралгъанлы кёп заман озмагъанды, алай къысха кезиуню ичинде аны келечилери бир ненча жумуш толтургъандыла. Аланы эмда муратларыны юслеринден биз аны...

Жамауат
23.02.2023 - 09:35 | 👁 11

Подробности...

Аны жарыкъ сыфаты эслеринден кетмейди

Кючменланы Таубий 1994 жылны 4 мартында Нальчикде туугъанды. 2011 жылда Хасанияны 16-чы номерли школун бошап, Белгородну экономика эм право университетини «юриспруденция» бёлюмюне киргенди. 

Страницы

КЪАЛГЪАН РУБРИКАЛА

Маданият
11.03.2023 - 08:01 | 👁 15

Подробности...

«Мен гъаршны инсаныма»

Суратлау искусстволаны А.Л. Ткаченко атлы музейинде Хабичланы Исмайылны жашы Магомедни энчи кёрмючю ачылгъанды. Аны скульптуралары, бояу бла жазылгъан суратлары, графикасы жаланда Кавказда угъай,...

Жангылыкъла
10.03.2023 - 19:02 | 👁 43

Подробности...

АДЫГЭ ДИКТАНТ

Международная Черкесская Ассоциация, Адыгейский государственный университет, Кабардино-Балкарский государственный университет поздравляют всех с Днем адыгского языка и письменности и приглашают...

Маданият
10.03.2023 - 12:10 | 👁 7

Подробности...

Къадар айланчланы ныхытлы жоллары

Бу хапар жашауда болгъан ишди

Рамазан урушдан сау-саламат къайтды, орденле бла майдалладан кёкюреги сырылып. Къазахстанда юйюрюн тапды, юйдегили болуп, улан, къыз да ёсдюрюп,...

Право
10.03.2023 - 12:00 | 👁 13

Подробности...

Фахмуну кёргюзтюрге онг барды

Россейни Сюд приставларыны федерал службасы фахмулу сабийлени  «Хрустальные звездочки-2023» битеуроссей фестивальгъа къатышыргъа чакъырады. 

Билим
10.03.2023 - 12:00 | 👁 10

Подробности...

«Устазны бла окъуучуну арасында ышаныулукъ, хурмет да болургъа тийишлиди»

Озгъан жылда окъуучусу орус тилден Бир къырал экзаменден жюз  баллгъа тийишли болгъан устазларыбызданды Байдаланы Раиса. Ол Нальчикни онжетинчи номерли школунда бу предметден дерсле береди.

Право
10.03.2023 - 12:00 | 👁 12

Подробности...

Жазадан къутулалмагъанды

Быйыл 31 январьда 46-жыллыкъ тиширыу РФ-ни СК-сыны Чегем районда бёлюмюне тарыгъыу бла келгенди. Аны айтханына кёре, 23 январьда Чегем районда ОМВД-ны ол танымагъан къуллукъчусу анга зорлукъ...

Билим
10.03.2023 - 12:00 | 👁 14

Подробности...

Сынауланы эсеплери ышандырадыла

Къабарты-Малкъар къырал университетде тогъузунчу-онбиринчии классланы ачыкъ предмет олимпиадалары андан ары бардырылгъандыла. Бу кюнледе уа математикадан «Мнимая единичка» деген ат бла озгъан...

Билим
10.03.2023 - 11:00 | 👁 12

Подробности...

Студентле банкны иши бла шагъырейленнгендиле

Россейни банкыны Къабарты-Малкъарда бёлюмюню келечиси Людмила Зухова Къабарты-Малкъар къырал аграр университетни окъуучулары бла тюбешгенди. Ол алагъа экономика къалай ишлегенини, аны айнытыуда РФ...

Спорт
10.03.2023 - 11:00 | 👁 19

Подробности...

Биреуроссей эришиуден – жети майдал

«Динамо» спорт обществону 100-жыллыгъына аталып, Нальчикни Универсал спорт арасында дзюдодан битеукъырал эришиу бардырылгъанды. Анга Россейни 14 регионундан 23 жыллары толмагъан 180-нге жууукъ...

Экономика
10.03.2023 - 09:35 | 👁 21

Подробности...

Тереклени бутакъларын кесиуню жорукълары

Терек бахчалары болгъанла, жаз башы келгенлей, алмаланы, кертмелени, башха жемиш тереклени бутакъларын кесерге кереклисин бек иги биледиле.

Спорт
10.03.2023 - 08:10 | 👁 17

Подробности...

Россейни кубогу - Нальчикде

Нальчикде эстетика гимнастикадан Россейни кубогу бардырылгъанды. Анга 21 команда къатышханды, алагъа 16 жыллары толмагъан къызла киргендиле.

Жангылыкъла
09.03.2023 - 19:20 | 👁 21

Подробности...

Жангы юйлени токга къошуу

Былтыр «Россети Северный Кавказ» - «Каббалкэнерго» биригиу 36 жашау журт тийрелеге ток ызланы къошханды. Аны иги кесеги Нальчикде кёп фатарлы жыйырма тёрт юйге жетеди.   

Спорт
09.03.2023 - 17:24 | 👁 9

Подробности...

Магъаналы сермешде – алчыланы санында

Бу кюнледе Санкт-Петербургда жаш спортчуланы араларында универсал сермешледен Россейни биринчилиги бардырылгъанды. Анга 37 региондан 500-ге жууукъ спортчу къатышхандыла.

Спорт
09.03.2023 - 17:22 | 👁 7

Подробности...

Тиширыуланы араларында - эришиу

Нальчикде «Каисса» арада классика шахматладан тиширыуланы араларында эришиу бардырылгъанды. 

Право
09.03.2023 - 15:59 | 👁 8

Подробности...

Саулугъу осал болгъан тиширыугъа болушхандыла

Къырал автоинспекторла  жолда кёлю аман болгъан тиширыуну саулукъ сакълау учреждениягъа жетдиргендиле. Аны саулугъуна бюгюнлюкде къоркъуу жокъду.

Страницы