22.01.2022, 10:42 - Жамауат

Элбрус районда электрокюч сетьлени Быллымда участкасында мастер болуп ишлеген Диналаны Мухтаргъа, кёп жылланы жарыкъ бетли уруннганы эмда отлукъ-энергетика комплексге уллу къошумчулукъ этгени ючюн Россей Федерацияны Энергетика министерствосуну буйругъу бла «Сыйлы энергетик» деген даражалы ат берилгенди.

22.01.2022, 08:10 - Саулукъ

КъМР-ни Саулукъ сакълау министерствосунда Республикада омикрон-штамм бла байламлы болумгъа аталгъан пресс-конференция бардырылгъанды. Журналистлени сорууларына КъМР-ни саулукъ сакълау министри Рустам Калибатов, Роспотребнадзорну КъМР-де Управлениясыны башчысы Жирослан Пагов, КъМР-ни Саулукъ сакълау министерствосуну штатдан тышында баш врачы-инфекционисти Марина Иванова  жууапла бергендиле. 

21.01.2022, 16:11 - Жангылыкъла

КъМР-ни Башчысы Казбек Коков «Россия-24» каналны корреспондентини сорууларына жууапла бергенди эмда регионда шёндюгю эпидемиология болумну юсюнден билдиргенди. 

21.01.2022, 16:10 - Жангылыкъла

КъМР-ни Башчысы Казбек Коков РФ-ни Президентини Север-Кавказ федерал округда толу эркинликли келечиси Юрий Чайка видеоконференция халда бардыргъан кенгешге къатышханды. Анда сёз СКФО-да санитар-эпидемиология болум сюзюлгенди эмда коронавирус ауруугъа къажау мадарла къалай толтурулгъанларына къаралгъанды.

21.01.2022, 15:51 - Жамауат

Роспотребнадзорну Къабарты-Малкъарны Управлениясындан билдиргенлерине кёре, къаты сууукъла келгенлери бла байламлы, кесекледен къыйналгъанланы санына танг къошулгъанды. Ол себепден  ведомствону келечилери социал магъаналы объектледе эм предприятиялада санитар жорукъла, гигиена эм температура мардала бузулмазча контроль бардырадыла. 

21.01.2022, 15:48 - Жамауат

Кёп болмай Нальчикде Республикалы сабий клиника больницагъа тынгылы ремонт этип башлагъандыла. Аны жангыртыргъа эм керек оборудование бла жалчытыргъа къыралны Правительствосуну резерв фондундан 120 миллиондан аслам сом бёлюннгенди.

20.01.2022, 20:51 - Экономика

 Бюгюн Москвада КъМР-ни Башчысы Казбек Коков ведео-конференцсвязь амал бла Регионла аралы правительстволу комиссияны штабыны жыйылыууна къатышханды. Аны Правительствону Председателини орунбасары Марат Хуснуллин  бардыргъанды.

ЖАМАУАТ

24.11.2021 - 16:53

Чабакъ этни качествосун тинтип, эсгертиуле этгендиле

Роспотребнадзорну Къабарты-Малкъарда Управлениясы быйыл ал тогъуз айны ичинде чабакъ продукцияны жарашдыргъан, андан аш этген эмда сатыу-алыу бардыргъан 401 предприятияда, учрежденияда, объектледе тинтиуле бардыргъанды.

Подробности... | Просмотрено: 9
24.11.2021 - 16:48

«Кёп заманны къуллукъ этерик продукция бла жалчытылыныргъа итинигиз»

Бусагъатда республикада къурулуш къыстау барады, адамла жангы юйледе фатарла аладыла. 

Подробности... | Просмотрено: 8
24.11.2021 - 16:37

Женгил амалла бла жылны ахырына дери хайырланыргъа онг барды

Пенсия фонддан документлени алыуну женгиллендирилген амалы былтыр коронавирус бла байламлы кийирилген эди, ол 2021 жылны ахырына дери сакъланырыкъды. 

Подробности... | Просмотрено: 9
23.11.2021 - 17:01

Адам улуну тарыхында сунмай тургъанлай жарашдырылгъан жангы затла

Белгили алим Дмитрий Менделеевге аны барыбыз да билген «химия таблицасы» тюшюнде кёрюннгенди деген таурух жюрюйдю. 

Подробности... | Просмотрено: 13
23.11.2021 - 15:11

Къарындаш къазах халкъда келин келтириу адет

Жамауат ишлеге тири къатыша келген, домбраны уста согъуучу къыз, Трамланы Люба айтып, къазахлылада келин келтириу адетни юсюнден бир къауум шартны билгенме. 

Подробности... | Просмотрено: 7
22.11.2021 - 16:15

МФЦ бюгюнлюкге 4,5 миллион жумуш тамамлагъанды

Алгъаракълада КъМР-ни Парламентини президиумуну кенгешинде бардырылгъан «правительстволу сагъатны» чеклеринде башха вопросланы санында республикада къырал эмда муниципал жумушланы бериуню юсюнден да сёлешгендиле. 

Подробности... | Просмотрено: 18
22.11.2021 - 16:10

Жангы фатарла – жууукъ заманда

Майскийде тозурагъан жашау журтлада кечиннген юйюрлеге деп эки кёп фатарлы юйню къурулушу баргъанын алгъын да билдирген эдик. Айтханыбызча, бу ишни республиканы Правительствосу, жер-жерли властьла да энчи контрольда тутадыла.

Подробности... | Просмотрено: 14
22.11.2021 - 14:52

Бахчада жерни жайда хайырын кёрюрча, анга кюзде къайгъырыгъыз

Кюзде бахчагъа тийишлисича къараса, жерни да битимлилиги иги боллукъду, заранлы хансла, къурт-къумурсхала жайыллыкъ тюйюлдюле, дейдиле Россельхознадзорну КъМР-де Референт арасыны специалистлери.

Подробности... | Просмотрено: 4
22.11.2021 - 14:40

Коммунал жумушла ючюн азыракъ тёлерге боллукъмуду?

Россейде юйюрле тюшюрген файданы 22 процентин, орта эсеп бла алып тергегенде, ЖКХ ючюн тёлеуле аладыла. 

Подробности... | Просмотрено: 5
21.11.2021 - 09:05

«Сабий саулукълу болур ючюн, анга сюймеклик керекди»

Жыйырманчы ноябрь битеу дунияда да Сабийни кюнюча озады. Бизни къыралда уа, сагъынылгъан датаны дагъыда педиатрланы профессионал байрамлары бла байлап, экисин да бир кюнню ичинде белгилейдиле. Барыбыз да ангылагъандан, ол а бошдан тюйюлдю.

Подробности... | Просмотрено: 12
21.11.2021 - 08:42

Электрокюч бла жалчытыу ышаннгылыды

«Россети Шимал Кавказ» компания СКФО-ну энергетика комплексин келир къышха тынгылы хазырлагъанды. Анга шагъат этген паспортну РФ-ни Энергетика министерствосу бу кюнледе бергенди.

Подробности... | Просмотрено: 7
21.11.2021 - 08:19

"Заманнга" жазылыргъа созмайыкъ

Газетге жазылыуну юсюнден тохтамай айтып туруу сизге – газет окъуучулагъа, къалай кёрюннгенин билмейме, алай редакцияда ишлегенлеге уа ол артыкъ хычыуун  тюйюлдю. 

Подробности... | Просмотрено: 9
20.11.2021 - 09:05

Аскер борчларына берилгенле

Чочайланы  Дауутну жашы Зауур бийик тау эл Бызынгыда туугъанды. Ол элде мектепни тогъуз классын тауусхандан сора  Къабарты-Малкъар къырал университетни  медицина колледжине окъургъа киреди.

Подробности... | Просмотрено: 15
20.11.2021 - 08:42

Жандауурлукъну жарыгъы

Бу айны жыйырманчысындан башлап, тёртюнчю декабрьге дери саулай къыралда #ЩедрыйВторник информациялы акция бардырыллыкъды. 

Подробности... | Просмотрено: 15
20.11.2021 - 08:19

«Тынгылы бериуле къурап, миллет байлыгъыбызны туура этсек – андан аперимлик табарыкъбыз»

Озгъан ёмюрде саулай да дунияда болгъан жетишимлени эсге ала, телевидение аланы араларында биринчи тизмедеди десек, ётюрюк болмаз. 

Подробности... | Просмотрено: 5

Страницы

КЪАЛГЪАН РУБРИКАЛА

Спорт

10.01.2022 - 21:01

Европаны биринчилигине къатышырыкъды

Санкт-Петербургда каратеден «Надежды России» деген битеукъырал эришиу къуралгъанды. Анда 54 региондан 1000-ден аслам спортчу эришгендиле.

Подробности... | Просмотрено: 3
Жангылыкъла

03.01.2022 - 09:43

Миллет проектле – жангырыуну себеби

Озуп баргъан 2021 жылда республикабызда кёп тюрлю жумуш тындырылгъанды – асламысы миллет проектлени себеплиликлери бла. Аланы чеклеринде, къурулушха эмда жангыртыу ишлеге къадар ырысхы бёлюнюп барады.

Подробности... | Просмотрено: 11
Билим

02.01.2022 - 12:29

Ахшы муратлары алдадыла

2020-2021 окъуу жылда  школчуланы бардырылгъан ана тилледен регион даражалы олимпиадаларында малкъар тилден тёрт къызчыкъ айырмалы болгъандыла. Аланы араларында Барасбийланы Милана да барды.

Подробности... | Просмотрено: 7
Илму

02.01.2022 - 09:43

Сайлаууна ыразыды, жетишимлери кёллендиредиле

Илму жаны бла ышандыргъан жаш алимлерибизден бири Байкъазыланы Артур озуп бара тургъан жылда «Синтез простых ароматических полиэфиров с кетоксиматными фрагментами и композиты на их основе» деген темагъа химия илмуланы кандидаты даражагъа диссертациясын жетишимли къоруулагъанды.

Подробности... | Просмотрено: 13
Маданият

01.01.2022 - 08:23

Жашауубузну жарытхан тин хазнабыз

Хар замандача, озгъан жыл республикада культура жаны бла этилген ишлени санап бошар онг жокъду. Алай а аланы бир къауумун эсгерирге онг барды.

Подробности... | Просмотрено: 10
Спорт

31.12.2021 - 09:43

Хорламла, саугъалаула, майдалла

2021 жыл пандемия ючюн чекле жашауну къайсы жанында да салыннгандыла, ол санда спортда да. Эришиуле, алгъынча, кёп спортчуланы, къараучуланы къатышыулары бла ётдюрюлмегенликге, болгъан а этгендиле, алада бизни гёжефлерибиз дайым хорлагъанларын да белгилерчады.

Подробности... | Просмотрено: 5
Жангылыкъла

30.12.2021 - 08:23

Жарыкъландырыу халлы байрам оюнла

«Полициячы Къар Аппа» Битеуроссей акцияны чеклеринде КъМР-ни Май районуну сабий садларында жолда жюрюуню къоркъуусузлугъуну тематикасында жангы жылгъы утренникле къураладыла.

Подробности... | Просмотрено: 6
Жангылыкъла

29.12.2021 - 14:56

Тауланы кюнюн белгилей

Бу декабрь ай байрамладан бай болгъанды дерчады. Элбрус районнга, ол санда эм ариугъа эмда сюйдюмлюге тауланы халкъла аралы Кюнюн санаргъа тийишлиди. «Приэльбрусье» Миллет паркны экология жарыкъландырыу бёлюмю аны бла байламлы тематика конкурс бардыргъанды.

Подробности... | Просмотрено: 24
Билим

28.12.2021 - 10:07

«Тилибизни, тинибизни сакълагъан тиширыуларыбызгъа баш урама»

Бызынгыны орта школунда малкъар тилден бла адабиятдан Чочайланы Нажабат, Гамайланы Хызырни къызы, окъутады. Ол республикада эм сынамлы, сыйлы да устазларыбыздан бириди. Ишин бет жарыкълы толтургъаны ючюн 2011 жылда къыралны Правительствосуну сыйлы грамотасы бла саугъаланнганды.

Подробности... | Просмотрено: 15
Билим

28.12.2021 - 09:39

Замандан артха къалмазгъа итине

Узакъ тау эллерибизни бирине Бызынгыгъа барсанг, жангыртылгъан, омакъ школу узакъдан окъуна кёзге илинеди. Анга РФ-ни КъМР-ни билим бериуюню сыйлы ишчиси Хапаланы Тахир башчылыкъ этеди. Биз анга тюбеп, школну юсюнден ушакъ этгенбиз.  

Подробности... | Просмотрено: 9
Билим

27.12.2021 - 12:28

Хунерликлерин ачыкъларгъа эм айнытыргъа болуша

Устазны иши къыйын  болгъанлыкъгъа, эсде къалырча такъыйкъалагъа байды. Сабийле, сени кёргенлей, аллынга чабып къучакълагъанлары, санга ышанып, ийнанып къарагъанлары къаллай уллу насыпды. Аллай кезиуледе адам усталыгъын кеси заманында тюз сайлагъанын ангылайды. 

Подробности... | Просмотрено: 44
Экономика

26.12.2021 - 19:01

Булунгугъа баргъан жолну хали бла шагъырейленнгендиле

КъМР-ни Башчысы Казбек Коков ишчи жумуш бла Чегем районда болгъанды, ол  Хушто-Сыртны бла Чегем чучхурланы ортасында жолгъа къарагъанды. Анда ишле Экинчи Чегем-Булунгу деген жолну жангыртыу бла байламлы комплексли  мероприятияланы чеклеринде бардырыу бла бирге жууукъ заманда  башланырыкъдыла.

Подробности... | Просмотрено: 11
Билим

26.12.2021 - 10:32

«Жаш тёлюбюзню асламысы адет-намысха къаты болгъаны мени къууандырады»

Жазаланы Жулдуз Тёбен Чегемни орта школунда устаз болуп ишлегенли  эки жыйырма бла беш жыл боллукъду.  Ол бийик категориялы устазды. Кёп район эм ведомстволу саугъалагъа тийишли болгъанды.

Подробности... | Просмотрено: 17
Тарых

26.12.2021 - 08:10

Аны кёз къарамы бла ишленнген дуния

Орта школну Орта Азияда бошагъанлай, туугъан жерине келирге эркинлик берилген халкъы бла къайтып, университетни малкъар тил бла литература бёлюмюне киреди. Ол кезиуде ата журтларындан кёп хапарлары болмагъан таулу жашла бла къызла, бир-бирлерине тюбеп, танышып, окъууларын бардыргъандыла.

Подробности... | Просмотрено: 17
Экономика

25.12.2021 - 15:07

Казбек Коков Туризмни айнытыу жаны бла правительстволу комиссияны ишине къатышханды

Россей Федерацияны Правительствосуну Председетелини орунбасары Дмитрий Чернышенко Туризмни айнытыу бла байламлы правительстволу комиссияны жыйылыуун бардыргъанды.

Подробности... | Просмотрено: 10

Страницы