17.06.2024, 13:00 - Документле

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е ПРАВИТЕЛЬСТВА КАБАРДИНО-БАЛКАРСКОЙ РЕСПУБЛИКИ КЪАБАРТЫ-МАЛКЪАР РЕСПУБЛИКАНЫ ПРАВИТЕЛЬСТВОСУНУ Б Е Г И М И 10 июня 2024 г.                       № 93-ПП г. Нальчик

17.06.2024, 13:00 - Документле

КЪАБАРТЫ-МАЛКЪАР РЕСПУБЛИКАНЫ ПРАВИТЕЛЬСТВОСУНУ Б Е Г И М И

17.06.2024, 10:30 - Жамауат

КъМР-ни Транспорт эмда жол мюлк министерствосуну келечилери Булунгу таба баргъан жолда жангыртыу ишле къалай бардырылгъанына къарагъандыла. 

17.06.2024, 08:04 - Документле

КЪАБАРТЫ-МАЛКЪАР РЕСПУБЛИКАНЫ БАШЧЫСЫНЫ У К А З Ы

16.06.2024, 15:20 - Документле

КЪАБАРТЫ-МАЛКЪАР РЕСПУБЛИКАНЫ БАШЧЫСЫНЫ У К А З Ы

16.06.2024, 10:05 - Жамауат

Къабарты-Малкъар  Республиканы Башчысы К.В. Коковну Къурман байрам бла  алгъышлауу

16.06.2024, 10:00 - Жамауат

РФ-ни МЧС-ини Элбрус излеу-къутхарыу отрядыны къутхарыучусу Глашланы Ислам Минги тауну тёппесине РФ-ни Президенти Владимир Путинни суратын чыгъаргъанды. Бу атламын ол Россейни кюнюне жоралагъанды. 

16.06.2024, 08:20 - Документле

КЪАБАРТЫ-МАЛКЪАР РЕСПУБЛИКАНЫ ПАРЛАМЕНТИНИ Б Е Г И М И

    

ЖАМАУАТ

Жамауат
27.05.2024 - 09:00 | 👁 5

Подробности...

«Бек уллу байлыкъ адам байлыкъды»

Кеси къыйынлары бла жашагъан, адетге, намысха сакъ болгъан Темуккуланы Хаджимурат бла Глашланы Марина беш сабий ёсдюредиле. Жыйырма беш жылны бир бирлерине хурмет эте жашагъан юйюрню анасы Марина бла...
Жамауат
26.05.2024 - 09:05 | 👁 16

Подробности...

«Эришиуге къатышханым ишиме башха кёзден къаратханды»

Кичибалыкъны битеулю билим берген мектебини башланнган классларында окъутхан  Бапыналаны Лейля алгъаракълада «Эм ахшы жаш устаз-2024» Битеуроссей усталыкъ эришиуге къатышып, анда эки кере да...
Жамауат
25.05.2024 - 09:05 | 👁 19

Подробности...

Ёмюрлеге къуллукъ этген фахму

Бюгюн малкъар халкъны тарыхыныдан бираз да хапарлы болгъан адамладан къайсы да биледи Эммануил Бенционович Бернштейнни атын. Ол – СССР-ни Художниклерини союзуну келечиси,  архитектор, санат тарыхчы...
Жамауат
24.05.2024 - 20:09 | 👁 14

Подробности...

«Муратларыгъыз толуп, алгъа таукел атлагъыз!»

Тюнене Къабарты-Малкъар Республиканы школларында 4,5 минг онбиринчи классланы эмда 11 минг тогъузунчу классланы тауусханлагъа ахыр къонгуроу зынгырдагъанды. Аны бла байламлы КъМР-ни Башчысы Казбек...
Жамауат
24.05.2024 - 17:51 | 👁 16

Подробности...

Къаллай усталыкъла изленнгенлерин сюзгендиле

Республиканы агропромышленность комплексине ишчи кадрла хазырлауну эмда аграр университетни бла эл мюлк товарла чыгъарыучуланы араларында байламлыкъла къурауну юсюнден сёлешиннгенди бу кюнледе....
Жамауат
24.05.2024 - 17:50 | 👁 29

Подробности...

Жерлешлерибизни жетишимлери бла ёхтемленирчады

Бу кюнледе Дагъыстанны Каспийск шахарында къумалы къойланы бла эчкилени жыйырма тёртюнчю битеуроссей кёрмючю ётеди. Анга къыралны 13 регионундан 80-нге  жууукъ  мюлк бла предприятие къатышадыла....
Жамауат
24.05.2024 - 17:48 | 👁 26

Подробности...

Нальчикчиле барысын да озгъандыла

Нальчикде шахматладан мектеплени клубларыны араларында  ахыр оюнла  болгъандыла. Алагъа районладан бла шахарладан 9 къауум къатышхандыла.
Жамауат
24.05.2024 - 15:05 | 👁 24

Подробности...

Зарлыкъмы огъесе адепсизликми?

Социальный сетьледе таулу тойларыбыздан миллетибизге хаман хапарлап тургъан бир ненча къауум бардыла. Алагъа барыбыз да сюйюп къарайбыз, нек дегенде танышларыбызны, жууукъларыбызны къууанчларындан...
Жамауат
24.05.2024 - 14:43 | 👁 8

Подробности...

«Болушлукъ изленнген инсанларыбызгъа къолубуздан келгенича себеплик этерге хазырбыз»

"Къатынгдагъынга болуш» жандауурлукъ фондну  таматасы  Дугойланы Элдар блады бизни бюгюннгю  ушагъыбыз.   
Жамауат
24.05.2024 - 14:26 | 👁 17

Подробности...

Инсанны кёлю жарыкъ болурча

Адам улу  къыйналмай жашаргъа мадарла этип башлагъанлы сау ёмюр озгъанды. Хазна тепмегенлей, тынч-ырахатмы жашагъан игиди, огъесе, тири жюрюп, ишлеп, кюрешип тургъанымы тапды адамны чархына? Бу...
Жамауат
23.05.2024 - 13:00 | 👁 13

Подробности...

Айлыкъ картаны тас этсегиз да, ахчаны сакъларгъа боллукъду

Шёндюгю заманда иш бериучюле хакъны къагъыт ахча бла бергенни къойгъандыла. Аны орунуна компания банк бла келишим этеди,   бухгалтерия  уа ишчилеге карталаны хазырлайды, айлыкъ, премияла, башха...
Жамауат
23.05.2024 - 11:45 | 👁 22

Подробности...

Журналист, жырчы, математик

2000 жылланы аллында кёпле Атталаны Азнорну  аламат ауазлы, фахмулу жырчыныча таный эдиле. Бир къауум замандан а аны республикалы даражалы къууанчлы байрамланы бардырыучунуча чакъырып тебирейдиле. ...
Жамауат
23.05.2024 - 09:10 | 👁 21

Подробности...

Тилек да, алгъыш да, къаргъыш да

Белгилисича, эрттегили жырлада, терен сезимле бла бирге тарыхда къалгъан сюжет ызлы суратлаула кёпдюле. Алай бла ала халкъыбыз ол узакъ ёмюрледе къалай жашагъанын, нени сыйлы кёргенин, неге айып...
Жамауат
23.05.2024 - 08:42 | 👁 17

Подробности...

Огъурлу ыз къойгъанды

Кёчгюнчюлюкден сора жерлешлерибизни бир къаууму Къазахстанда, Къыргъызда къалып,  бюгюн да анда жашайдыла, ишлейдиле, билим аладыла, юйюрле къурайдыла, сабийле ёсдюредиле. Бизни хапарыбыз ма аллай...
Жамауат
22.05.2024 - 18:50 | 👁 27

Подробности...

Инсан саулугъун ишлеген жеринде тинтирге боллукъду

Быйылдан башлап, диспансеризацияны  борчлу этерге белгиленеди. Бу къысха статьяда диспансеризацияны бла медицина тинтиулени араларында башхалыкъланы эмда къаллай жангычылыкъла кийирилликлерини...

Страницы

КЪАЛГЪАН РУБРИКАЛА

Документле
17.06.2024 - 13:00 | 👁 2

Подробности...

КЪАБАРТЫ-МАЛКЪАР РЕСПУБЛИКАНЫ БАШЧЫСЫНЫ УКАЗЫ

КЪАБАРТЫ-МАЛКЪАР РЕСПУБЛИКАНЫ ПРАВИТЕЛЬСТВОСУНУ Б Е Г И М И
Документле
17.06.2024 - 13:00 | 👁 4

Подробности...

КЪАБАРТЫ-МАЛКЪАР РЕСПУБЛИКАНЫ ПРАВИТЕЛЬСТВОСУНУ БЕГИМИ

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е ПРАВИТЕЛЬСТВА КАБАРДИНО-БАЛКАРСКОЙ РЕСПУБЛИКИ КЪАБАРТЫ-МАЛКЪАР РЕСПУБЛИКАНЫ ПРАВИТЕЛЬСТВОСУНУ Б Е Г И М И
Документле
17.06.2024 - 08:04 | 👁 6

Подробности...

КЪАБАРТЫ-МАЛКЪАР РЕСПУБЛИКАНЫ БАШЧЫСЫНЫ УКАЗЫ

КЪАБАРТЫ-МАЛКЪАР РЕСПУБЛИКАНЫ БАШЧЫСЫНЫ У К А З Ы

Жангылыкъла
07.06.2024 - 14:03 | 👁 16

Подробности...

Жангыз газетибизге жазылыргъа унутмайыкъ!

Хурметли жамауат!  
Тарых
07.06.2024 - 09:05 | 👁 12

Подробности...

Жетеуленден жаланда бири къайтханды

Домалайны аскер шуёху Туменланы Къурманбийни эсгериулерине кёре, ол бек жигит, батыр, къарыулу да адам болгъанды. Токсан беш килограмм ауурлугъу болгъан пулемётну сыртына эрлай атып, кёп километрлени...
Спорт
07.06.2024 - 09:00 | 👁 16

Подробности...

Умутландыргъан жетишимле

Киров шахарда   шёндюгю пятиборьеден  Россейни  регионла аралы биринчилиги ётгенди.  Эришиуге къыралны онжети регионундан беш жюзге жууукъ спортчу къатышханды. Анда  Къабарты-Малкъарны  командасы ...
Билим
06.06.2024 - 09:15 | 👁 22

Подробности...

«Аскер хазырлылыкъ, юйюрдеча жылыу да»

Жаш тёлюню Ата журтха сюймекликде, тюз, ариу ниетледе юйретиуде уллу ишни кадет школла тамамлайдыла. Республикабызны Бабугент элинде генерал Деппуланы Хакимни атын жюрютген экинчи номерли кадет...
Тарых
06.06.2024 - 09:05 | 👁 17

Подробности...

Жетеуленден жаланда бири къайтханды

Мени ана  къарындашым  Бачиланы Жандарны  Уллу Ата журт урушха  жети жашы кетип, жаланда бири - Хажи-Мусса -къайтхан эди. Болсада ол да  артда урушда алгъан жараларындан ёлгенди.
Жангылыкъла
06.06.2024 - 08:47 | 👁 21

Подробности...

Жазылыу бошалыргъа алай кёп къалмагъанды

Хурметли жамауат!
Спорт
06.06.2024 - 08:02 | 👁 37

Подробности...

Къудайланы Арсен – эм кючлюлени санында

Грецияны Лутраки шахарында грек-рим тутушуудан 16 жыллары толмагъан гёжефлени араларында Европаны биринчилиги бардырылгъанды. Анга башха-башха къыралладан эм умутландыргъан спортчула къатышхандыла.
Тарых
05.06.2024 - 16:18 | 👁 11

Подробности...

Жашауубузну кюзгюсю

Газет жашауну кюзгюсюдю дейдиле. Ол алай бошдан айтылгъан болмаз. Озгъан 100 жылны ичинде, аты тюрлене-тюрлене тургъан эсе да, бизни ана тилибизде чыкъгъан газетибиз халкъыбызны жашаууну кюзгюсю...
Спорт
05.06.2024 - 16:04 | 👁 4

Подробности...

Сохталары атын уллу хурмет бла эсгередиле

Мен Ностуланы Мустафаны жашы Хажи-Мурат бла бир жыйырма-жыйырма беш жыл мындан алгъа тюбешип, кёп кере ушакъ да этип, газетге да жазып тургъанма. Арыкъсуу, артыкъ бийик болмагъан, не заманда да...
Спорт
05.06.2024 - 15:44 | 👁 18

Подробности...

Низамгъа гитчеликден юйрене

Къарчаланы Ислам 2014 жылны 18 ноябринде туугъанды. Бюгюнлюкде ол Нальчикни 12-чи мектебини ючюнчю классыны окъуучусуду, карате бла эки жылны тренер Будайланы Казбекде кюрешеди. Спортха уа аны анасы...

Страницы