05.06.2023, 08:10 - Билим

Лепшокъланы Азрет-Алийни къызы Джауарият Бедикни орта школунда  ингилиз тилден устазды. Ол Пятигорскну Лигвистика институтун тауусханды. Алай мектепде ишлеп башлагъынчы, бёлек заманны Пятигорскда «Туристический Кавказ» деген газетде уруннганды.

03.06.2023, 09:05 - Жамауат

Къабарты-Малкъарда китап чыгъарыугъа жол тынч болмагъанды. Къара таныгъан белгили адамларыбыз ал китапларын Дагъыстанда Темирхан-Шурада М.Мавраевни китап басмасында басмалагъандыла. Сёз ючюн, ана тилибизде Асанланы Локъман кесини «Къылыкъ китабын», анда Кязимни «Ийман-исламы» да болуп, 1908 жылда анда чыгъаргъанды. Кязим «Солтан-Хамидни жырын такъгъанда, Орус Басханда Дымовлары чыгъаргъандыла аны китап халда. Окъуу китапланы окъуна, революциягъа дери, андан сора да Дагъыстандан келтиргендиле. Ала къумукъ тилде эдиле. Энейланы Магометни «Малкъар алифби» деген харфлыгъы латин харфла бла 1924 жылда чыкъгъанды. Дагъыда Дондагъы Ростовда «Крайнациздат» атлы китап басма чыгъаргъан окъуу китапла бла хайырланнгандыла адамла.

02.06.2023, 16:50 - Саулукъ

Кёребиз: инфарктдан сора кёпле ишлерине къайталмайдыла. Юйде да хазна зат эталмайдыла. Биз Огъары Малкъарны больницасыны баш врачы Чаналаны Аслижан бла бу къыйын проблеманы юсюнден ушакъ этгенбиз.

 

02.06.2023, 16:48 - Маданият

Июньну ал кюнлери Къулийланы Къайсынны эсгериу бла байламлыды бизде. Отуз сегиз жыл болады быйыл ол, жарыкъ жулдуз учуп кетгенча, бу дуниядан айырылгъанлы.  Алай поэтни философиясы, фикири, жашаугъа кёз къарамлары, сюймеклиги, назмуларында жыйылып, бусагъат заманда да биргебизге келгенлей турадыла. 

02.06.2023, 15:51 - Маданият

Кёп болмай Пятигорск шахарда  Халкъ мюлкню эм  къырал къуллукъну россейли академиясыны (РАНХиГС) Шимал Кавказда бёлюмюнде «Диалог культур» деген фестиваль болгъанды. Анга хар замандача, Ставрополь крайда жашагъан диаспораланы келечилери, преподавательле эм башхала   къатышхандыла. 

02.06.2023, 15:48 - Саулукъ

Кёп болмай Къабарты-Малкъар къырал университетде Тютюн ичиуге къажау турууну  битеудуния кюнюне жоралап медицина факультетини келечилери   школчулагъа тематикалы  акция бардыргъандыла.

02.06.2023, 12:50 - Жамауат

«Нальчик» курортну, кесини йод-бром, сероводород, азот-жылы суулары, Тамбукан кёлню дарман балчыгъы бла саулай къыралда окъуна алчы курортладан бири болургъа, алгъын жылладача, бийик даражасын артха къайтарыргъа амалы барды. Республиканы быллай онгларыны, аланы толуракъ хайырланыуну юсюнден РАЕН-ни академиги, РФ-ни илмусуну сыйлы къуллукъчусу Пшикан Таов айтады.

ЖАМАУАТ

Жамауат
22.05.2023 - 16:55 | 👁 77

Подробности...

Алгъын заманлада белгили болгъан ашла

Совет Союзну заманында ашла нечик таза эмда татыулу болгъанлары кёплени эслериндеди. Бюгюнлюкде аланы бирлерин чыгъарыу тохтагъанды, башхаларын а тюкенледе табаргъа боллукъду. Алай адамла...
Жамауат
22.05.2023 - 15:02 | 👁 66

Подробности...

Кечеги ауана

Кёчгюнчюлюкню биринчи жылларында ачдан-жаланнгачдан, сууу, хауасы жарамагъандан, сабий-къарт деп къарамай, кёп адам ауруй эди. Ёлген ёлюп кете эди. Саула уа юслеринден аурууларын кетерир амал...
Жамауат
22.05.2023 - 09:01 | 👁 77

Подробности...

«Заманны» - хар таулу юйюрге

Хурметли жамауат!  «Заман» миллетибизни жангыз газетиди. Аны бетлеринде малкъар халкъны маданиятыны, тарыхыны, бюгюннгю жашаууну, айтхылыкъ адамларыны, жетишимлерини эмда жарсыуларыны юсюнден...
Жамауат
21.05.2023 - 10:42 | 👁 61

Подробности...

Усталыгъы, адамлыгъы бла да ыспас табады

Редакциягъа окъуучуларыбыздан жарсыуларын, къууанчларын да билдирип, кёпле сёлешедиле эмда жазадыла. Ма бу жол да бир тиширыу сёлешеди да: «Мен «Заман» газетни кёп жылланы ичинде алып турама.
Жамауат
21.05.2023 - 08:10 | 👁 76

Подробности...

«Усталыкъ эришиулени сынамынгы байлыкъландырыу жаны бла къыйматлары кенгди»

Кёп болмай Нальчикде «Открытие» деген ат бла жаш устазланы Битеуроссей эришиулерини шахар урумунда хорлагъанланы бла  призёрланы атлары белгили болгъандыла. Аланы санында уа Энейланы Алина да барды. 
Жамауат
20.05.2023 - 09:05 | 👁 139

Подробности...

«Муратым бийик билим алып, врач болургъады»

РФ-ни Правительствосуну эки жыл мындан алгъа этилген оноуу бла 19 май бизни къыралда Фармацевтни кюнюне саналады. Бу усталыкъ магъаналы болгъанына сёз да жокъду. Къайсы бирибиз тюбемегенбиз анга:...
Жамауат
20.05.2023 - 08:10 | 👁 83

Подробности...

Эм ахшылагъа ахча саугъа берилликди

КъМР-ни Жарыкъландырыу эмда илму министерствосу 2023 жылда усталыкъларында бийик жетишимле болдургъан ахшы устазлагъа премияла бериу бла байламлы конкурсну  бардырады.
Жамауат
19.05.2023 - 18:14 | 👁 104

Подробности...

Багъалары – учуз, хайырлары - уллу

Не десенг да, адам улуну акъылы къужурду. Аптекалада дарман не къадар багъа болса, ол къадар иги сунады. Алай учузуракъ тургъанланы хайырлары багъалыладан осал тюйюлдю. Сёз ючюн, корвалол. Аны...
Жамауат
19.05.2023 - 16:36 | 👁 126

Подробности...

Айдабол кешене

1978 жылны жазы. Кюн иссиди. Автобус бла Нальчикден келебиз. Мен Хозаланы Хусей бла олтуруп келеме. Адамла да: «Ма, энди эки Хусей да бир биригизни тапхансыз», - дей.
Жамауат
19.05.2023 - 16:31 | 👁 106

Подробности...

Жашауну сейир халлары

Жашау  сейирди. Хар адамгъа  да аны кёз къарамы  бирча тюйюлдю.
Жамауат
19.05.2023 - 14:52 | 👁 115

Подробности...

Иги кесек пособие тохташдырылгъанды

2023 жылны аллындан башлап Россейни Социал фондуну республикада бёлюмю 78 мингден аслам сабийни ата-анасына бир пособияны тёлегенди, аны ючюн 4,5 миллиард сом бёлюннгенди эм баладан ауурлулукълары...
Жамауат
19.05.2023 - 14:48 | 👁 127

Подробности...

Хобустаны къуртладан сакълауну амаллары

Арт заманда кеслерини бахчаларында хобуста ёсдюрюу бла кюрешгенлени саны иги да кёбейгенди. Адамла бу битимни асламында сатаргъа аслам ёсдюредиле. Алай, тийишлисича къаралмаса, уллу акъ гебенекле,...
Жамауат
19.05.2023 - 14:47 | 👁 91

Подробности...

Жууаплы усталыкъ

Жыл сайын 19 майда Россейде фармацевтни кюню белгиленеди. Ол РФ-ни Правительствосуну 736-чы номерли бегими бла 2021 жылда 15 майда къуралгъанды. Аны башламчылыгъы уа Битеуроссей халкъ фронтдан...
Жамауат
19.05.2023 - 09:12 | 👁 155

Подробности...

Хурметли жамауат!

Багъалы шуёхла!
Жамауат
18.05.2023 - 14:00 | 👁 74

Подробности...

Шахар айбатлы болурча

Бу кюнледе Нальчикде табийгъат тийрелеге къарагъан «Горзеленхоз» предприятияда  баш къусхан  гюллени  гитче орунладан  теплицалагъа кёчюредиле. Ызы бла аланы шахарланы орамларында, майданларында,...

Страницы

КЪАЛГЪАН РУБРИКАЛА

Спорт
18.05.2023 - 09:35 | 👁 53

Подробности...

Эм гитче гёжефледе – аслам майдал

Нальчикде зендекай будо ММА-дан, Къалабекланы Исмайылны хурметине аталып, регион эришиу бардырылгъанды.

Маданият
18.05.2023 - 09:35 | 👁 110

Подробности...

Къурманлыкъ тёреле

Газетибизни алгъаракълада чыкъгъан номерлеринде биз тюрк халкъланы той адетлерини юсюнден бир ненча материал берген эдик. Ала окъуучуларыбызгъа, баям, сейир кёрюнюрюк эдиле, нек...

Спорт
18.05.2023 - 09:05 | 👁 48

Подробности...

Онтёрт майдал бла къайтхандыла

   Тюнене Нальчикге Оренбургда дзюдодан бардырылгъан Евразияны кубогуна къатышхан жаш спортчула къайтхандыла. Темир жол вокзалгъа дзюдочулагъа тюберге жууукъ-ахлулары, тренерлери  да келген эдиле...

Право
18.05.2023 - 09:00 | 👁 60

Подробности...

Жалгъан ичгини жашырын ташыгъанды

Республиканы инсаны 40 тонна спиртни законсуз ташыгъаны ючюн тутулгъанды.

Экономика
18.05.2023 - 08:10 | 👁 48

Подробности...

Энергетикледе къазауат кезиу

«Россети Шимал Кавказ» компанияны Къабарты-Малкъарда бёлюмюню – «Каббалкэнергону» специалистлери быйыл биринчи юй айгъа белгиленнген ремонт программаларын артыгъы бла толтургъандыла

Право
18.05.2023 - 08:10 | 👁 34

Подробности...

Билимге бёлюннген ахча хыйлачыгъа тюшгенди

КъМР-де МВД-ны экономика къоркъуусузлукъ эм коррупциягъа къажау бёлюмюню полициячылары, тийишли излеу-тинтиу жумушла бардырып, сабийлеге къошакъ билим бериу учрежденияладан бирини башчысы...

Маданият
17.05.2023 - 14:38 | 👁 102

Подробности...

Учхан адамла

Хапар

Саулукъ
17.05.2023 - 14:31 | 👁 76

Подробности...

Аш-суу, жатар жер да бёлюнеди

РФ-ни Саулукъ сакълау министерствосу 2022 жылда 13 январьда «Стационарда сабийге, ол санда сакъат сабийге, медицина болушлукъ берилген кезиуде аны биргесине турургъа жарагъан кезиулени сорууларыны...

Спорт
17.05.2023 - 11:36 | 👁 94

Подробности...

Къыралны байрагъы эм гимни бла чыкъгъандыла

Къыйын, чурумлу болса да, россейли спортчула халкъла аралы аренагъа къайта башлагъандыла. Венесуэлада «Боливарианские игры АЛБА» деген оюнла башланадыла. Анда къыралыбызны жыйымдыкъ  командасы...

Маданият
17.05.2023 - 11:07 | 👁 103

Подробности...

«Жырны акъ мёлеги» дегендиле анга

Жырчы эм композитор, РСФСР-ни халкъ артисти Анна Германны башхалагъа ушамагъан тауушлукъ ауазы бюгюн да хычыуунду тынгылагъанлагъа. Кеси заманында уа аны бизни къыралда бек сыйлагъандыла. Бу...

Саулукъ
17.05.2023 - 10:46 | 👁 88

Подробности...

Аш-суу саулукъгъа себеп болурча

Саулукълу ашау диеталаны кёбюсюнден игиди,  аны баш магъанасы адамны артыкъ ауурлукъдан эм  семизликден  сакълагъаныды эм санланы бла ич органланы да кючлейди.   Аны бла бирге айырмай  ашау...

Маданият
17.05.2023 - 09:43 | 👁 62

Подробности...

Хар кюнден да - байрам

Элбрус районда сабийлеге музыка, жыр-тепсеу эм художество жаны бла къошакъ билим сабий искусстволаны Абайланы Султан-Бекни атын жюрютген школда бередиле. Аны сейирлик архитектуралы мекямы 1986...

Спорт
16.05.2023 - 15:00 | 👁 66

Подробности...

Кудочуланы асламысы – майдалла бла

«Спорт наркотиклеге къажауду» деген чакъырыу бла Нальчикде КУДО-дан «Элбрусну кубогу VIII» деген фестиваль бардырылгъанды. Анга тёрт региондан 153 адам – 13 клуб къатышхандыла. Къабарты-Малкъардан...

Спорт
16.05.2023 - 12:00 | 👁 42

Подробности...

Чемпионну саугъалары ючюн

Дондагъы Ростовда 13-16-жыллыкъ спортчуланы араларында  шёндюгюлю пятиборьядан Олимпиаданы эки кере чемпиону Андрей Моисеевни саугъаларына битеуроссей эришиу бардырылгъанды.

Экономика
16.05.2023 - 11:01 | 👁 62

Подробности...

Эллилеге себеплик этиу

Эл мюлкде къармашхан гитче эмда эм гитче бизнесге Россельхозбанк былтыр 109 миллиард сом кредитле бергенди. Аны бла ары дери кёрюмдюсюн жети процентге кёбейтгенди. Элчилеге не бла себеплик...

Страницы