17.06.2024, 13:00 - Документле

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е ПРАВИТЕЛЬСТВА КАБАРДИНО-БАЛКАРСКОЙ РЕСПУБЛИКИ КЪАБАРТЫ-МАЛКЪАР РЕСПУБЛИКАНЫ ПРАВИТЕЛЬСТВОСУНУ Б Е Г И М И 10 июня 2024 г.                       № 93-ПП г. Нальчик

17.06.2024, 13:00 - Документле

КЪАБАРТЫ-МАЛКЪАР РЕСПУБЛИКАНЫ ПРАВИТЕЛЬСТВОСУНУ Б Е Г И М И

17.06.2024, 10:30 - Жамауат

КъМР-ни Транспорт эмда жол мюлк министерствосуну келечилери Булунгу таба баргъан жолда жангыртыу ишле къалай бардырылгъанына къарагъандыла. 

17.06.2024, 08:04 - Документле

КЪАБАРТЫ-МАЛКЪАР РЕСПУБЛИКАНЫ БАШЧЫСЫНЫ У К А З Ы

16.06.2024, 15:20 - Документле

КЪАБАРТЫ-МАЛКЪАР РЕСПУБЛИКАНЫ БАШЧЫСЫНЫ У К А З Ы

16.06.2024, 10:05 - Жамауат

Къабарты-Малкъар  Республиканы Башчысы К.В. Коковну Къурман байрам бла  алгъышлауу

16.06.2024, 10:00 - Жамауат

РФ-ни МЧС-ини Элбрус излеу-къутхарыу отрядыны къутхарыучусу Глашланы Ислам Минги тауну тёппесине РФ-ни Президенти Владимир Путинни суратын чыгъаргъанды. Бу атламын ол Россейни кюнюне жоралагъанды. 

16.06.2024, 08:20 - Документле

КЪАБАРТЫ-МАЛКЪАР РЕСПУБЛИКАНЫ ПАРЛАМЕНТИНИ Б Е Г И М И

    

ЖАМАУАТ

Жамауат
29.05.2024 - 18:16 | 👁 21

Подробности...

Журтубузну ариулугъу бла ёхтемленип

Журтубузну табийгъаты алай ариуду, ол не заманда да къарагъан кёзню къууандыра, аны бла ёхтемлендире, алайды халы, бизни насыбыбызгъа. Аллах айтса, алай болуп да турур деп ышанабыз. Къабарты-Малкъар...
Жамауат
29.05.2024 - 17:45 | 👁 11

Подробности...

«Реставрация ишди деп айталмайма, ол жашауумду»

Гулийланы Жамалны къызы Дария бюгюнлюкде реставратор иш бла кюрешип, тарых, дин магъаналы мекямланы эрттегили ышанларын сакълаугъа юлюшюн къошады. Таулу къыз бийик тау эл Нейтринодан къыралыбызны ара...
Жамауат
29.05.2024 - 15:39 | 👁 13

Подробности...

Жаш болса да, баш эди …

Малкъар халкъны кёп жигер, жигит жашы Уллу Ата журт урушха къатышханды. Ата журтну къоруулауда кёп жигитлик этип, атлары ёчюлмезлик отну жилтинлери болгъандыла. Бизни бюгюннгю бериуюбюзню жигити,...
Жамауат
29.05.2024 - 15:36 | 👁 7

Подробности...

Пенсиягъа заманындан алгъа ким чыгъаллыкъды?

Быйыл пенсиягъа 63 жыллары толгъан эр кишиле бла 58 жыллары толгъан тиширыула чыгъадыла. Аны ючюн алада эм азындан онбешишер жыл ишчи стажлары эмда 28,2 энчи пенсия коэффициентлери (ИПК, неда балла)...
Жамауат
29.05.2024 - 15:30 | 👁 12

Подробности...

Туризмни айнытыуда – жангы келишим

Къабарты-Малкъарны бла Краснодар шахарны туризм жаны бла власть органларыны, турист операторланы, агенстволаны келечилерини, экскурсоводланы тюбешиулери болгъанды. Анда эки субъектни да адамланы...
Жамауат
29.05.2024 - 14:25 | 👁 15

Подробности...

Биринчи номерин асырап турама

Газетибизни 100-жыллыгъы бла байламлы кёп затны эсгерирге тюшеди. Анча жылны ичинде халкъыбызны бирикдирип, аны ышаннгылы келечиси, ёкюлю да болгъанлай келеди ол. «Коммунизмге жол», артда уа «Заман»...
Жамауат
28.05.2024 - 19:32 | 👁 17

Подробности...

Ата журтха сюймекликни, антларына кертичиликни аламат юлгюсю

КъМР-ни Башчысы Казбек Коков Россейни ФСБ-сыны КъМР-де Чекчи управлениясында къуллукъ этгенлени эмда аны ветеранларын профессионал байрамлары – Чекчини кюню бла – алгъышлагъанды.  
Жамауат
28.05.2024 - 19:29 | 👁 14

Подробности...

Жан аурута билиу адамлыкъны шартыды.

Адамны къартлыкъдан къачар, къутулур онгу болмайды. Алай, аны насыплы ётдюрюр ючюн амалла къураргъа уа болады. Тырныаууз шахарда халкъны социал жумушларын толтурууну республикалы комплекс арасыны...
Жамауат
28.05.2024 - 14:22 | 👁 4

Подробности...

Къанны басымын тюшюрюр амалла

Жай  кезиуде адамланы асламысы солуу кюнлерин шахардан тышында орналгъан юйчюклеринде ётдюрюрге сюедиле.  Бир къауумла топуракъ ишлеге тансыкъ болуп,  къолларына бахсала, жугарла алып, башха керекле...
Жамауат
28.05.2024 - 09:00 | 👁 15

Подробности...

Къырал чекни къоруулаучулары бла ётмекни жарты этип жашагъандыла

Къабарты-Малкъар табийгъатыны ариулугъу, сейир жерлерини кёплюгю бла энчиди: агъачла, тау жайлыкъла, къарлы тёппеле, ёмюрлюк чыранла, бийик чучхурла. Бизни республика битеу къыралда да белгили...
Жамауат
27.05.2024 - 18:36 | 👁 17

Подробности...

Алгъыннгы жашауну турмуш болумлары

Бу материалда Улбашланы Саният жазгъан затла алай сейирдиле, халкъны озгъан кюнлерин бла бюгюнюн сагъынады ол анда. Биз бу затланы эшитгенликге, билгенликге, хар жолдан сейир этип эс бурабыз...
Жамауат
27.05.2024 - 18:07 | 👁 19

Подробности...

Мирзеуню таплыгъына къарарыкъдыла

Мирзеуню качествосун тинтиуге бизни къыралда не заманда да уллу магъана бериледи. Къабарты-Малкъарда, сора дагъыда Шимал Осетияда бла Ингушетияда бу ишни «Мирзеуню качествосуна багъа берген ара»...
Жамауат
27.05.2024 - 16:25 | 👁 4

Подробности...

Мындан арысында да биригип ишлерге келишгендиле

Кёп болмай Черек районну делегациясы Зольск районда болгъанды. Тюбешиу Сармаковода жангы ишленнген мектепде ётгенди. Къонакълагъа экскурсия бардырып, жангы излемлеге келишген билим бериу учрежденияны...
Жамауат
27.05.2024 - 14:42 | 👁 27

Подробности...

Гитче бизнес – къыралны экономикасыны тутуругъу

Бизни къыралда адамла предпринимательство бла кюрешип башлагъанлы кёп ёмюр озгъанлыкъгъа, аны бла байламлы закон - «Энчи иш бла кюрешиуню юсюнден» - биринчи кере жаланда 1986 жылда чыкъгъанды. Ызы...
Жамауат
27.05.2024 - 09:33 | 👁 17

Подробности...

Буз хата салмазча

Эл мюлкню, бегирек да битимчиликни, хайыры кюнню халы бла байламлыды. Буз уруу мюлклеге, сабанлагъа хата салыргъа боллукъду, ол а керексиз къоранчлагъа келтирликди. Алай болмаз ючюн а буз булутланы...

Страницы

КЪАЛГЪАН РУБРИКАЛА

Документле
17.06.2024 - 13:00 | 👁 2

Подробности...

КЪАБАРТЫ-МАЛКЪАР РЕСПУБЛИКАНЫ БАШЧЫСЫНЫ УКАЗЫ

КЪАБАРТЫ-МАЛКЪАР РЕСПУБЛИКАНЫ ПРАВИТЕЛЬСТВОСУНУ Б Е Г И М И
Документле
17.06.2024 - 13:00 | 👁 4

Подробности...

КЪАБАРТЫ-МАЛКЪАР РЕСПУБЛИКАНЫ ПРАВИТЕЛЬСТВОСУНУ БЕГИМИ

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е ПРАВИТЕЛЬСТВА КАБАРДИНО-БАЛКАРСКОЙ РЕСПУБЛИКИ КЪАБАРТЫ-МАЛКЪАР РЕСПУБЛИКАНЫ ПРАВИТЕЛЬСТВОСУНУ Б Е Г И М И
Документле
17.06.2024 - 08:04 | 👁 6

Подробности...

КЪАБАРТЫ-МАЛКЪАР РЕСПУБЛИКАНЫ БАШЧЫСЫНЫ УКАЗЫ

КЪАБАРТЫ-МАЛКЪАР РЕСПУБЛИКАНЫ БАШЧЫСЫНЫ У К А З Ы

Документле
09.06.2024 - 12:40 | 👁 4

Подробности...

КЪАБАРТЫ-МАЛКЪАР РЕСПУБЛИКАНЫ ПАРЛАМЕНТИНИ БЕГИМИ

КЪАБАРТЫ-МАЛКЪАР РЕСПУБЛИКАНЫ ПАРЛАМЕНТИНИ Б Е Г И М И
Документле
09.06.2024 - 09:00 | 👁 7

Подробности...

КЪАБАРТЫ-МАЛКЪАР РЕСПУБЛИКАНЫ ПРАВИТЕЛЬСТВОСУНУ БЕГИМИ

КЪАБАРТЫ-МАЛКЪАР РЕСПУБЛИКАНЫ ПРАВИТЕЛЬСТВОСУНУ Б Е Г И М И
Документле
08.06.2024 - 15:20 | 👁 11

Подробности...

КЪАБАРТЫ-МАЛКЪАР РЕСПУБЛИКАНЫ ПРАВИТЕЛЬСТВОСУНУ БЕГИМИ

КЪАБАРТЫ-МАЛКЪАР РЕСПУБЛИКАНЫ ПРАВИТЕЛЬСТВОСУНУ Б Е Г И М И
Документле
08.06.2024 - 15:20 | 👁 7

Подробности...

КЪАБАРТЫ-МАЛКЪАР РЕСПУБЛИКАНЫ БАШЧЫСЫНЫ УКАЗЫ

КЪАБАРТЫ-МАЛКЪАР РЕСПУБЛИКАНЫ БАШЧЫСЫНЫ У К А З Ы
Документле
08.06.2024 - 10:54 | 👁 8

Подробности...

КЪАБАРТЫ-МАЛКЪАР РЕСПУБЛИКАНЫ БАШЧЫСЫНЫ БУЙРУГЪУ

КЪАБАРТЫ-МАЛКЪАР РЕСПУБЛИКАНЫ БАШЧЫСЫНЫ Б У Й Р У ГЪ У
Тарых
07.06.2024 - 19:47 | 👁 10

Подробности...

Урушда, урунууда да жигитле

Малкъондуланы Къайыт бла аны юй бийчеси Шауаланы Кеминат Тёбен Чегемде сегиз жаш бла тёрт къыз ёсдюре, алагъа къууана жашай эдиле. Сабийлени акъылбалыкъ бола келгенлери аталарына, аналарына...
Маданият
07.06.2024 - 16:29 | 👁 10

Подробности...

АННЯМ

Анням Зулийхат, кеси айтыучулай, начас немислиле кирир келгенде, эсли адам эди, къолунда сабийи болгъан. Анга жюзден эртте атлагъанды. Бирде, сагъыш эте келеди да: «Нем да тохтагъанды мен жарлыны,...
Билим
07.06.2024 - 15:52 | 👁 14

Подробности...

Ыразылыкъларын билдиргендиле

«Донецкде жаз башы-2024» атлы студентлени лингворусистика жаны бла илму ишлерини эришиулерини жюрисини къауумунда жетишимли ишлегени ючюн КъМКъУ-ну орус тил эмда битеулю  тил билим кафедрасыны...
Билим
07.06.2024 - 15:50 | 👁 11

Подробности...

Юч биринчи жерни алгъандыла

Къабарты-Малкъарны келечилери «Студент жаз башы» Битеуроссей фестивальны Саратовда озгъан урумунда юч биринчи жерге тийишли болгъандыла. Аладан экисин а  КъМКъУ-ну социал-гуманитар институтуну...
Жангылыкъла
07.06.2024 - 15:34 | 👁 14

Подробности...

Бир кереге берилген пособие къалай тергеледи

2024 жылны аллындан башлап Россейни Социал фондуну регионда бёлюмю 38 мингден аслам сабийни ата-анасына эм баладан ауурлулукълары болгъан 2,4 минг тиширыугъа бир кереге бериулиучю пособияны тёлегенди...

Страницы