07.10.2022, 16:33 - Жангылыкъла

Хайырланылгъан электрокючню багъасын келир айны онунчусуна дери тёлерге кереклисин къайтарып эсгередиле «Россети Шимал Кавказ» компанияда. 

07.10.2022, 16:31 - Экономика

КъМР-ни Экономиканы айнытыу министри Рахайланы Борис Миллет банкны Къабарты-Малкъарда бёлюмюню башчысыны къуллугъун толтургъан Аслан Калов бла тюбешгенди.

07.10.2022, 16:26 - Саулукъ

Москвада «Ана бла бала» деген ХХШ битеуроссей илму-билим форумда Къабарты-Малкъарны Перинатал арасында сабийден ауурлукълары болгъан тиширыулагъа реанимация болушлукъ этиуню къурау Россейде айырмалы 98 араны санында бек игиледен бирине саналгъанды. 

06.10.2022, 09:05 - Жангылыкъла

2022 жылны 5 октябринде Жылы-Сууда ырхы келгенди, деп билдиргендиле МЧС-ге. 

05.10.2022, 09:05 - Жамауат

МЧС-ни республикада Баш управлениясындан билдиргенлерине кёре, регионлада аманлыкъчыла, министерствону келечилерибиз деп, адамланы алдатхан кезиуле ачыкъланнгандыла. Аланы «къапханларына» аслам организация да тюшгендиле. 

04.10.2022, 16:45 - Тарых

Бий-Мырза, Салал айтхан ырандан къутулуп, ол бекленип тургъан жерге къарагъанды.

04.10.2022, 16:28 - Жангылыкъла

 «Россей Федерацияны Уголовный кодексине эм энчи законодательный актларына тюрлениуле кийириуню юсюнден» 207-чи номерли федерал законнга тийишлиликде пособияланы, компенсацияланы, субсидияланы эм башха социал тёлеулени хыйла бла алгъанла, жалгъан шартла бергенле эм тёлеулени тохтатыугъа келтирген информацияны жашыргъанла уголовный жууаплылыкъгъа тартылыргъа тийишлидиле.

ЖАМАУАТ

Жамауат
13.09.2022 - 19:39 | 👁 3

Подробности...

ДУНИЯДА КЪАЛЛЫКЪ – СЁЗню огъурлу кючю

Мамайланы Цофанны жашы Мухтарны аты малкъар тилде газет, журнал окъугъанлагъа белгилиди.

Жамауат
13.09.2022 - 17:20 | 👁 16

Подробности...

Адамланы солууларын тынгылы къураугъа – энчи эс

Сентябрьде къыралда туризм бёлюмде  жангы жорукъла ишлеп башлагъандыла, ала адамланы солууларын игилендирир муратда кийирилгендиле.

Жамауат
13.09.2022 - 14:19 | 👁 10

Подробности...

Жууапладан эсе соруула асламдыла

Кёп болмай  «Культура» телеканалда  «Искатели. 

Жамауат
13.09.2022 - 14:12 | 👁 4

Подробности...

Сайлауну созмай этерге тийишлиди

Пенсия фондну регионда бёлюмюнден эсгертгенлерича, социал жумушланы (НСУ) алыргъа эркинликлери болгъан федерал льготникле сайлауларын этерге керекдиле. 

Жамауат
13.09.2022 - 13:30 | 👁 9

Подробности...

Ток бла сылтасуз жалчытхандыла

«Россети Северный Кавказ»-«Каббалкэнерго» биригиу  Къабарты-Малкъарны къыраллыгъын кюню тийишли халда ётерча, электрокюч бла жалчытып,  магъаналы  къошумчулукъ этгенди. 

Жамауат
12.09.2022 - 17:45 | 👁 3

Подробности...

Борчларын сый-намыслары бла толтурадыла

Россей Минюстну КъМР-де Управлениясында ведомствону 220-жыллыгъына жораланнган къууанчлы жыйылыу болгъанды. Байрамгъа регионну законла чыгъарыучу, сюд эм толтуруучу власть органларыны келечилери...

Жамауат
12.09.2022 - 17:39 | 👁 4

Подробности...

«Биринчи классда окъугъан тынч тюйюлдю»

Школда биринчи атлам, биринчи классха барып окъуп башлагъан тынч болмагъанын хар бирибиз да ангылайбыз. Шёндюгю программаланы къыйынлыкъларын эсге алсакъ, школчуланы кюн сайын тамамлагъан...

Жамауат
12.09.2022 - 12:01 | 👁 10

Подробности...

Аламат хауасы, ахшы хазнасы, умутландыргъан къолайлыгъы болгъан тау элибиз

Элбрус районну муниципал къуралыуларыны бирини арасы Элбрус элди. 

Жамауат
12.09.2022 - 09:05 | 👁 7

Подробности...

Бийикликлени сюйгенлени – пародромда сакълайдыла

Чегемни пародрому  саулай Россейден да экстремалла эм сюйген жерледен бириди. 

Жамауат
11.09.2022 - 10:00 | 👁 6

Подробности...

Анга оноучула, жамауат да ышаннгандыла

Къабардокъланы Якубну жашы Махти къыралгъа къыйыны кирген, анга не жаны бла да кертичи болгъан, жамауат ишге тири къатышхан адамладан бири эди. 

Жамауат
10.09.2022 - 18:12 | 👁 17

Подробности...

Къуралыулукъну, айныуну, мамырлыкъны, шуёхлукъну жолу бла

Жыйырманчы ёмюрге бизни халкъларыбыз ахшы къууумла бла тюбегендиле, жангы жашау башларгъа таукелленип, миллет къыраллыкъны айнытыр умутда. 1917 жылны февралында болгъан ишле аланы ол...

Жамауат
10.09.2022 - 11:00 | 👁 2

Подробности...

Бирликни белгиси болгъанлай къаллыкъды

В.М. Коков халкъны эсинде къуру бизни республиканы угъай, регионну, Россей Федерацияны да бирлигин сакълаугъа уллу къыйын салгъан адамча къаллыкъды. Ол битеу жашауу, ишлери бла Къабарты-...

Жамауат
08.09.2022 - 14:21 | 👁 22

Подробности...

КъМР-де саулукъ сакълауну биринчи звеносу жангыртылынады

Озгъан жылда республикада саулукъ сакълауну биринчи звеносун жангыртыу бла байламлы уллу программа ишлеп башлагъанды. Жарашдырылгъан программагъа кёре, 2021-2025 жыллада Къабарты-Малкъарда битеу...

Жамауат
08.09.2022 - 09:35 | 👁 11

Подробности...

«Ата-анала, жамауат да тири къатышханлары къууандырады»

«Единая Россия» партияны бла РФ-ни Жарыкъландырыу министерствосуну программасыны чеклеринде быйыл 1 сентябрьде къыралны регионларында тынгылы жангыртыудан сора мингден аслам школ сабийлеге...

Жамауат
08.09.2022 - 09:05 | 👁 13

Подробности...

«Жандауурлукъ бизни ишибизни магъаналы кесегиди»

Тиширыуланы Нальчик шахар совети  къуралгъанлы жыйырма жылдан атлагъанды. Аллай бир заманны ичинде  ала кёп  магъаналы жумушла тындыргъандыла, жандауурлукъ ишни да дайым ...

Страницы

КЪАЛГЪАН РУБРИКАЛА

Экономика
22.09.2022 - 20:03 | 👁 3

Подробности...

Жангы микрорайонлада суу ызла

Нальчикде «Восточный» деген жангы микрорайонда къурулуш ишле барадыла. Тергеулеге кёре, анда бир миллиондан артыкъ квадрат метр жашау журтла боллукъдула.

Спорт
22.09.2022 - 19:16 | 👁 5

Подробности...

Дунияны чемпионатында хорламла

Республиканы Спорт министерствосу билдиргеннге кёре  бу кюнледе Узбекистанны Наманган шахарында бел баулада тутушуудан 20-чы дунияны чемпионаты бардырылгъанды. Ары жыйырма алты къыралдан 250...

Спорт
22.09.2022 - 16:08 | 👁 2

Подробности...

Сынамлы эм жаш шахматчыла эришгендиле

Нальчикде абадан эм жаш спортчуланы араларында шахматладан блиц-турнир къуралгъанды. 

Спорт
22.09.2022 - 16:06 | 👁 4

Подробности...

Эм кючлю команда - бизникиле

Анапада аскер искусстволадан битеуроссей жаш тёлю оюнла бардырылгъандыла. 

Спорт
22.09.2022 - 15:59 | 👁 2

Подробности...

Боксчуларыбызда – алты «алтын»

  Нальчикде, Адыгланы кюнюне аталып, боксдан битеукъырал эришиу бардырылгъанды.

Право
22.09.2022 - 12:13 | 👁 7

Подробности...

Законсуз иши тохтатылгъанды

Контрабандагъа къажау мадарланы чеклеринде РФ-ни ФСБ-сыны КъМР-де Управлениясыны къуллукъчулары республикада бир  инсанны аманлыкъ ишин тохтатхандыла.

Экономика
22.09.2022 - 09:00 | 👁 12

Подробности...

Газ ючюн тёле да, бир кесегин артха ал

«Мир» деген тёлеу система, «Газпром межрегионгаз» компания бла бирге акция къурагъандыла. 

Право
21.09.2022 - 19:57 | 👁 2

Подробности...

Жашау журтларын тас этгенлеге социал болушлукъну низамы алышыннганды

Табийгъат эм техноген аварияны хатасындан бузулгъан жашау журтну тынгылы жангыртыугъа компенсацияны ёлчеми кёбейтилгенди.

Саулукъ
21.09.2022 - 19:50 | 👁 3

Подробности...

Жётелни хар тюрлюсюню кесини энчи дарманы …

Жай озгъанлай, сууукъла бла бирге бирде жётел да тиеди. Андан багъылыуну дарманлары  кёпдюле, аладан асламысы рецептсиз сатыладыла. Болсада аладан бек къыйматлысын къалай сайларгъа...

Тарых
21.09.2022 - 19:37 | 👁 7

Подробности...

Бурун заманлада – бу жерледе эрттегили адамла жашагъандыла

Сиз а билеми эдигиз, 2011 жылда Филиппин тенгизде Палау деген гитче къыралчыкъда Дых-Тауну сураты бла кюмюш ахча чыгъарылгъанын? 

Илму
21.09.2022 - 19:18 | 👁 5

Подробности...

Темирни алышындыраллыкъ пластикни чыгъаргъандыла

Къабарты-Малкъар къырал университетни Прогрессив материалла эмда  аддитив технологияла арасыны алимлери медицинада имплантантланы хазырларгъа хайырланыргъа боллукъ суперконструкциялы полимерлени...

Билим
21.09.2022 - 14:46 | 👁 4

Подробности...

« Окъуучуларым къайсы болумлада да жунчурукъ тюйюлдюле»

Жангы Малкъардан Беппайланы Хаулат бла юч-тёрт жыл мындан алгъа танышханма. Ол кюнледе Къабарты-Малкъар Устазны кюнюн кенг халда белгилей эди. Кесини сюйген устазын а ким эсинде тутмайды, ол кюн...

Жангылыкъла
21.09.2022 - 12:09 | 👁 13

Подробности...

«Бызынгы» лагерьде кёпюр жангыртыллыкъды

Республикагъа ишчи жолоучулугъуну кезиуюнде Россейни экономиканы айнытыу министрини орунбасары Сергей Назаров, «Кавказ РФ» обществону генеральный директору Хасан Тимижев, республиканы...

Саулукъ
21.09.2022 - 11:57 | 👁 3

Подробности...

Онкология диспансерни къурулушу жангыдан башланнганды

Эсге сала айтсакъ, 2013 жылда бу объектде ишлени бары да тохтатылгъан эдиле. Ол кеси да тийишли федерал программа тыйылгъаны бла байламлыды. Алай 2019 жылда уа, КъМР-ни Башчысыны Казбек...

Экономика
21.09.2022 - 11:56 | 👁 6

Подробности...

Сютден жарашдырылгъан ашланы ёлчеми ёсгенди

Къабарты-Малкъарда быйыл ал жети айны ичинде сютден жарашдырылып 13 мингден аслам тонна продукция чыгъарылгъанды. Шимал-Кавказстатны билдириуюнде айтылгъаннга кёре ол озгъан жылны кёрюмдюсюнден 37...

Страницы