22.01.2022, 10:42 - Жамауат

Элбрус районда электрокюч сетьлени Быллымда участкасында мастер болуп ишлеген Диналаны Мухтаргъа, кёп жылланы жарыкъ бетли уруннганы эмда отлукъ-энергетика комплексге уллу къошумчулукъ этгени ючюн Россей Федерацияны Энергетика министерствосуну буйругъу бла «Сыйлы энергетик» деген даражалы ат берилгенди.

22.01.2022, 08:10 - Саулукъ

КъМР-ни Саулукъ сакълау министерствосунда Республикада омикрон-штамм бла байламлы болумгъа аталгъан пресс-конференция бардырылгъанды. Журналистлени сорууларына КъМР-ни саулукъ сакълау министри Рустам Калибатов, Роспотребнадзорну КъМР-де Управлениясыны башчысы Жирослан Пагов, КъМР-ни Саулукъ сакълау министерствосуну штатдан тышында баш врачы-инфекционисти Марина Иванова  жууапла бергендиле. 

21.01.2022, 16:11 - Жангылыкъла

КъМР-ни Башчысы Казбек Коков «Россия-24» каналны корреспондентини сорууларына жууапла бергенди эмда регионда шёндюгю эпидемиология болумну юсюнден билдиргенди. 

21.01.2022, 16:10 - Жангылыкъла

КъМР-ни Башчысы Казбек Коков РФ-ни Президентини Север-Кавказ федерал округда толу эркинликли келечиси Юрий Чайка видеоконференция халда бардыргъан кенгешге къатышханды. Анда сёз СКФО-да санитар-эпидемиология болум сюзюлгенди эмда коронавирус ауруугъа къажау мадарла къалай толтурулгъанларына къаралгъанды.

21.01.2022, 15:51 - Жамауат

Роспотребнадзорну Къабарты-Малкъарны Управлениясындан билдиргенлерине кёре, къаты сууукъла келгенлери бла байламлы, кесекледен къыйналгъанланы санына танг къошулгъанды. Ол себепден  ведомствону келечилери социал магъаналы объектледе эм предприятиялада санитар жорукъла, гигиена эм температура мардала бузулмазча контроль бардырадыла. 

21.01.2022, 15:48 - Жамауат

Кёп болмай Нальчикде Республикалы сабий клиника больницагъа тынгылы ремонт этип башлагъандыла. Аны жангыртыргъа эм керек оборудование бла жалчытыргъа къыралны Правительствосуну резерв фондундан 120 миллиондан аслам сом бёлюннгенди.

20.01.2022, 20:51 - Экономика

 Бюгюн Москвада КъМР-ни Башчысы Казбек Коков ведео-конференцсвязь амал бла Регионла аралы правительстволу комиссияны штабыны жыйылыууна къатышханды. Аны Правительствону Председателини орунбасары Марат Хуснуллин  бардыргъанды.

ЖАМАУАТ

03.12.2021 - 15:56

Таматаланы осуятларын толтургъанды

Жолоучулукъ аламат затды, не кёп заман ётсе да унутмайса анда кёрген жерлени, танышхан адамланы. 

Подробности... | Просмотрено: 3
02.12.2021 - 16:50

Реабилитация къагъыт

Эки огъурлу къарт Тюменланы Хадис бла Бёзюланы Токалай – экиси да Бабугент элде жашагъандыла. Къудуретни ахшылыгъындан, ала узакъ ёмюр да сюргендиле.

Подробности... | Просмотрено: 5
02.12.2021 - 09:04

Сабийни ойната билген – ол да илмуду

Кёп ата–анала сабийлерин жаланда къырал айнытыргъа керек сунадыла. Юйретиучюле – сабий садлада, устазла - школлада…

Подробности... | Просмотрено: 8
01.12.2021 - 15:28

Билмегенибизни андан соруучу эдик

Махийланы Рамазанны жашы Амин огъурлулугъу, адеби, иш кёллюлюгю бла  эсибизде къалгъанды. Бюгюн да аны атын иги бла сагъынабыз.

Подробности... | Просмотрено: 7
01.12.2021 - 14:44

«Китап бла шуёхлукъда жашагъанма»

Адамгъа ышаныулукъ этилсе, ол не  заманда да ишине  жууаплы къарайды. 

Подробности... | Просмотрено: 4
01.12.2021 - 08:10

Жетмеген балланы къалай къошаргъа боллукъду

Лицевой счётунда (ИЛС) пенсия эркинликлерини юсюнден информацияны инсан Россейни Пенсия фондуну сайтында энчи кабинетни неда клиент службасында, къырал жумушланы порталыны юсю бла, Кёп функциялы аралада табаргъа боллукъду.

Подробности... | Просмотрено: 13
30.11.2021 - 14:08

Ышармишле

Огъары Малкъардан Атабийланы  Магомет (жаннетли болсун) «Заман» газетни редакциясы бла байламлыкъны къаты жюрютгенди. 

Подробности... | Просмотрено: 7
29.11.2021 - 13:00

Кёп сабийли аналагъа – майдалла, махтау эмда ыспас сёзле

КъМР-ни Башчысы Казбек Коков Ананы кюнюню аллында Къабарты-Малкъарны юйюрлерин байрам бла алгъышлагъанды эмда кёп сабийли 18 тиширыуну «Ана махтаулукъну» майдаллары бла саугъалагъанды.

Подробности... | Просмотрено: 4
29.11.2021 - 12:29

Къозла неге жарайдыла

Къозланы жыйдыкъ бу кюз да.  Таулу элледе кёп юйлени алларында ёседиле къоз терекле.  

Подробности... | Просмотрено: 7
28.11.2021 - 16:22

«Таулуланы хычинлерини татыуларын бир затха да алышаллыкъ тюйюлме»

Жарсыугъа, къадары, жашауу аны тамбла неге келтирлигин, анга къаллай сынауладан ётерге, огъесе сунмай тургъанлай насып иеси болупму къаллыгъын бир инсан да билмейди. 

Подробности... | Просмотрено: 10
27.11.2021 - 16:09

Бар огъурлулугъун, ачыкъ ниетин да – сабийлеге

Хар адамгъа да бу дунияны насыбы, биз къалай-алай десек да, атасы-анасы бла бирге не къадар кёп жылланы жашай, аланы жюрек жылыуларын сезгениди. 

Подробности... | Просмотрено: 10
26.11.2021 - 16:48

Оюмларын эмда кёз къарамларын ачыкъларгъа юйретгендиле

КъМР-ни Билим бериу, илму эмда жаш тёлюню ишлери жаны бла министерствосунда «Стоп, коррупция!» деген ат бла республикалы жаш тёлю форумну ачылыуу озгъанды. 

Подробности... | Просмотрено: 7
26.11.2021 - 13:58

Жамауатха сатылгъан аш-азыкъны ёлчеми кёбейгенди

«РИА-Рейтинг» агентствону эсеплерине кёре (ол а аланы официал статистиканы кёрюмдюлюрение тийишлиликде жарашдыргъанды 2021_ жылны январь-сентябрь айларында Россейни 83 регионунда жамауат аш-азыкъны сатыу-алыу обороту кётюрюлгенди. Алай эсе да, ёсюуню халы бир бирден иги да айырмалы болгъанды.

Подробности... | Просмотрено: 4
26.11.2021 - 12:48

Чабакълагъа бла башха тенгиз продукциягъа - къаты контроль

Быйыл озгъан тогъуз айны ичинде Роспотребнадзорну  Къабарты-Малкъарда управлениясы  тенгиз продукция сатхан эмда хайырланылгъан 401 чакълы объектни тинтгенди. 

Подробности... | Просмотрено: 6
24.11.2021 - 17:00

Энчи юйретиуле, лекцияла, кёрмючле

Тёзюмлюкню Халкъла аралы кюнюне атап ФСИН-ни Къабарты-Малкъарда Управлениясы тёртюнчю номерли колонияда бир-бирге хурмет этиуню эмда ариу сёлеше билиуню акциясын къурагъанды.

Подробности... | Просмотрено: 7

Страницы

КЪАЛГЪАН РУБРИКАЛА

Жангылыкъла

11.01.2022 - 15:14

Аналыкъ капиталны – аскер ипотеканы тёлеуге

«Сабийлери болгъан юйюрлеге къырал болушлукъ этиуню къошакъ амаллары» федерал законну 10-чу статьясына тюрлениуле кийириу» 451-чи номерли федерал законнга тийишлиликде ипотеканы аналыкъ капиталны ахчасы бла тёлерге жарарыкъ организацияланы тизмеси кенгертилгенди.

Подробности... | Просмотрено: 6
Экономика

11.01.2022 - 11:41

«Эльбрус» курортха баргъан жолну ырхыладан къоруулайдыла

Къабарты-Малкъарны ичи бла баргъан Прохладный–Баксан–Эльбрус А-158 федерал жолну узунлугъу 104 километрди, аны 19 участкасы къоркъуулу жерлеге саналадыла. Жауунла уллу жаугъан кезиуде, суу кётюрюлюп, ырхыла да келип, жолланы бузуучудула.

Подробности... | Просмотрено: 20
Право

11.01.2022 - 10:47

Гражданланы мюлклерине налог салыуда жангылыкъла

Федерал налог службаны КъМР-де Управлениясындан билдиргенлерине кёре, адамланы транспорт средстволарына эмда жеринден тепдирилмеген мюлклерине озгъан жыл ючюн налогланы быйыл жангы тюрлениулеге тийишлиликде тергерикдиле.

Подробности... | Просмотрено: 8
Тарых

11.01.2022 - 09:46

Республикада неандерталецле жашагъанларыны шагъатлыкълары табылгъандыла

ТАСС-дан билдиргенлерине кёре, археологла Къабарты-Малкъарны бийик тау районларындан биринде орта палеолитни кезиуюнден къалгъан -  120-70 минг жыл мындан алгъа - неандерталецле тургъан жерни тапхандыла.

Подробности... | Просмотрено: 8
Тарых

11.01.2022 - 09:43

Халкъны жигитлиги къыралыбызны жюрегинде – Москвада Александровский паркда - ёмюрлюк этилгенди

Гитлерчи Германиягъа да Кавказны нефти артыкъда керек болгъанды. Аны ючюн фашист аскерле Шимал Кавказны зорлаугъа уллу кюч салгъандыла. Душман командование Дондан ётюп, Къобанны, Шимал Кавказны, Азов эм Къара тенгизлени кюнчыгъыш жанларын къолгъа этерге борчла салгъанды аскерчилерине. Ызы бла Кавказ тауланы кюнбатыш эм кюнчыгъыш жанларындан кирип, Закавказьеге, андан ары Тюркге жетерге, бу къыралны да Совет Союзгъа къажау урушха къатышдырыргъа мурат болгъанды.

Подробности... | Просмотрено: 8
Право

10.01.2022 - 21:37

Налог тёлеучюлеге таплыкъгъа деп

ФНС-ни «Налог тёлеучюню энчи кабинетинде» 41,2 миллион инсан регистрация этгендиле. Жаланда озгъан жылны ахыр ыйыгъында аланы санына 200 минг къошулгъанды, деп билдиргендиле Федерал налог службаны КъМР-де Управлениясындан.

Подробности... | Просмотрено: 5
Право

10.01.2022 - 21:36

Жамауатха аш этген предприятиялагъа налогла жаны бла онгла бериледиле

Быйыл биринчи январьдан башлап, ресторанлада, кафеледе, ашханалада эмда алагъа ушашлы объектледе, сора дагъыда тышына чыгъып адамлагъа аш этиу иш бла кюрешгенле НДС-ни тёлеуден эркиндиле.

Подробности... | Просмотрено: 6
Жангылыкъла

10.01.2022 - 21:30

Кёп сабийли юйюрлени жокълагъандыла

Прохладна районда «Боевое братство ветеранов» жамауат организацияны, районну прокуратурасыны бла ГИБДД-сыны болушлукълары бла жандауурлукъ иш болгъанды. Ол а «Полициячы Къар Аппа» битеуроссей акцияны чеклеринде бардырылгъанды.

Подробности... | Просмотрено: 6
Экономика

10.01.2022 - 21:25

Мирзеулюкден - бай тирлик

КъМР-ни Эл мюлк министерствосундан билдиргенлерине кёре, озгъан жыл мирзеулюк эм къудору битимледен 1,320 миллион тонна жыйылгъанды. Ол а башха жылладан эсе он процентге кёпдю.

Подробности... | Просмотрено: 6
Экономика

10.01.2022 - 21:22

Эл мюлкде къармашханлагъа – танг болушлукъ

Къабарты-Малкъарда «Гитче эм орта предпринимательство эмда энчи бир иш бла кюрешгенлеге болушлукъ тапдырыу» миллет проектге, дагъыда «Гитче эм орта предпринимательствону субъектлерини акселерациясы» регион программагъа кёре, фермерчиликни бла эл мюлк кооперацияны айнытыугъа 97,6 миллион сом бёлюннгенди.

Подробности... | Просмотрено: 7
Право

10.01.2022 - 21:19

Жамауат тынчлыкъ сакъланнганды

Жангы жылны байрамыны кечесинде Росгвардияны КъМР-де Управлениясыны бла Звездный элде аскер бёлюмню 200 аслам къуллукъчусу, полициячыла бла бирге жамауат къоркъуусузлукъну жалчытыу жумушланы бардыргъандыла.  

Подробности... | Просмотрено: 4
Жангылыкъла

10.01.2022 - 21:17

Сабийлени жокълау ариу тёреге бурулгъанды

«Энчи жумушланы толтургъан Къар Аппа» ведомстволу акцияны чеклеринде Росгвардияны КъМР-де Управлениясыны «Вершина» отрядыны къуллукъчулары Прохладныйде сабийле тургъан интернатда къонакъда болгъандыла. Аны юсюнден бизге ведомствону пресс-службасындан билдиргендиле.

Подробности... | Просмотрено: 2
Экономика

10.01.2022 - 21:14

Нартюхню урлугъуна тышында да сурам уллуду

Бюгюнлюкде Къабарты-Малкъар Россейни регионларын нартюхню урлугъу бла жалчытханладан бириди. Жыл сайын республикада бу битимни гибрид тюрлюлеринден - ФАО-150-ден башлап ФАО-600-ге дери - 15 минг тонна урлукъ жарашдырылады. Аны бла бирге мирзеуге эм силосха жарарчасы да ёсдюрюледи.  

Подробности... | Просмотрено: 3
Экономика

10.01.2022 - 21:10

Эллени айныуларына – 151 миллион сом

Былтырны ахырына Къабарты-Малкъарда «Эл жерлени комплекс халда айнытыу» къырал программагъа кёре талай социал объект хайырланыргъа берилликди.

Подробности... | Просмотрено: 5
Спорт

10.01.2022 - 21:07

Спортну юсю бла аман ниетледен сакълай

Къабарты-Малкъар Республкиада терроризмни бла экстремизмни профилактикасын бардырыу» къырал программаны чегинде «Нальчик» спорт арада грек-рим тутушуудан эришиу бардырылгъанды.

Подробности... | Просмотрено: 4

Страницы