01.07.2022, 08:18 - Тарых

КъМР-ни 100-жыллыгъына

Бу сурат 1957 жылда Къашхатауда алыннганды. Анда олтургъанла (солдан онгнга) школну директору Шауаланы Миналданды,  Фёдор  Яковенкоду, Насталаны Сохтады эмда устаз Роза Сергеевады. Сюелгенле уа ол заманда тамата классланы окъуучуларыдыла. Бизни бюгюннгю хапарыбыз а Фёдор Михайлович Яковенкону юсюнденди. 

30.06.2022, 16:00 - Экономика

Кёп болмай РусГидро компанияны Къабарты-Малкъарда бёлюмю гитче Черек ГЭС-ни къурулушун башлагъанды. Бюгюнлюкде специалистле аны мурдорун хазырлап  кюрешедиле.  Ол «Россейде жангыртылыныргъа жарагъан энергетиканы айнытыу» къырал программагъа кёре бардырылады.

30.06.2022, 15:00 - Спорт

Бу кюнледе «Эльбрус» курортда тау лыжаладан «Элбрусну саугъалары» деген битеуроссей эришиуле бардырылгъандыла. Анда хорлагъанланы саугъалаугъа «Кавказ.

30.06.2022, 14:00 - Экономика

Кёп болмай РФ-ни Президенти Владимир Путин Къырал Советни президиумуну кенгешинде къурулуш эм жашау журт-коммунал мюлк бёлюмлени 2030 эмда 2035  жыллада айнытыуну стратегиясыны юсюнден айтханды.

30.06.2022, 10:13 - Политика

Апрельде Нальчикде солуп кетген Донбассдан келген сабийле бюгюнлюкде Пятигорскда  художестволу гимнастикадан Битеуроссей эришиулеге хазырланадыла. Аны юсюнден  КъМР-ни Башчысыны бла Правительствосуну пресс-службасындан билдиргендиле.

30.06.2022, 09:05 - Жангылыкъла

КъМР-ниТарифле эм жашау журт надзор жаны бла къырал комитетини  2021 жылда 28 декабрьде 279-чу буйругъуна кёре, быйыл  биринчи июньдан башлап  электрокюч ючюн тарифлеге къошуллукъду.  Анга кёре,  шахарлада бла элледе жашагъанла    1кВт сагъат ток ючюн  4,35 сом тёлерикдиле. Ол себепден «Россети Северный Кавказ» - «Каббалкэнерго» хайырланнган электрокюч ючюн эсеплеген приборланы показаниялары бла сагъынылгъан кезиуге тёлерге чакъырады. Ызы бла андан сора ойналгъан сагъатла   жангы тариф  бла тергелликдиле. 

29.06.2022, 17:24 - Жамауат

КъМР-ни Табийгъат байлыкъла  эмда экология жаны бла министерствосу жай кюнледе жамауатха бютюн сакъ болургъа,  агъачда эм анга жууукъ жерледе  къургъакъ бутакъланы, къауданны эм башха затланы да кюйдюрюрге жарамагъанын эсге салады. 

ЖАМАУАТ

Жамауат
01.06.2022 - 08:00 | 👁 11

Подробности...

Губуладан сакъланыр амал бармыды?

Бу айда губула тирилип башлагъандыла. Ала энцефалит, боррелиоз дегенча аллай бек къоркъуулу аурууланы жаяргъа боллукъдула. Быллай ауруула адамны ич органларына, мыйысына уллу хата саладыла, сакъат...

Жамауат
31.05.2022 - 11:01 | 👁 13

Подробности...

Хычыуун эсгериуле, зауукълу кезиуле

Жашауумда кёп унутулмазлыкъ заманларым болгъандыла. Школну биринчи кюнлери, аны бошагъан заманым, КъМКъУ-гъа  кирген заманым, аны бошагъаным,  къырал радиода, ызы бла телевиденияда ишлеген сезимле...

Жамауат
30.05.2022 - 15:47 | 👁 22

Подробности...

Локъман хажини межгити жангыдан ачылгъанды

Озгъан байрым кюн Огъары Малкъарда,  Мухолда межгитни ачылыуу болгъанды. Эсигизге салайыкъ, бу межгитни онтогъузунчу ёмюрню экинчи жарымында  кеси къыйынына  Асанланы Локъман хажи ишлетген эди.

Жамауат
30.05.2022 - 15:04 | 👁 8

Подробности...

Чайнаучу чайыр къайдан чыкъгъанды?

1848 жылны 23 сентябри чайнаучу чайырны туугъан кюнюне саналады. Ол кюн американлы жаш Джон Куртис бу затны кесини юйюнде жарашдыргъанды. Ол заманлада чайнаучу чайыр конфетни бир тюрлюсюне санала...

Жамауат
30.05.2022 - 14:55 | 👁 7

Подробности...

Диспансеризация деген ол не затды?

Адам кеси эркинлиги бла тынгылы медицина къарауну ётерге сюйюп, къырал а аллай онг берсе, анга диспансеризация дейдиле. Ол кеси да хакъ тёленмей берилген жумушду.

Жамауат
30.05.2022 - 11:25 | 👁 15

Подробности...

Бизде къаллай жилянла бардыла, аладан кесибизни къалай жакъларгъа боллукъбуз?

Жаз башы-жай келгени бла Къабарты-Малкъарда жилянла бла байламлы проблема да кесин билдире башлайды. Ала къышдан сора уяннгандыла эм жашауларын тири бардырып тебирегендиле, бу кезиуде уа ала бютюн...

Жамауат
30.05.2022 - 10:47 | 👁 10

Подробности...

Абаданла урунуу жылларыны, пенсия балларыны юслеринден билирча

Быйылдан башлап, Россейни Пенсия фонду (ПФ)  45 жылдан абадан адамлагъа пенсия счётларыны, стажларыны эм боллукъ страховой пенсияларыны ёлчемини юсюнден юч жылгъа бир кере билдире турлукъду.

Жамауат
29.05.2022 - 15:38 | 👁 12

Подробности...

Эринмей, эрикмей уруннганны къолундан не да келеди

– Бир жыл Къабарты-Малкъарны эл мюлкде ишлегенлерини делегациясы бла бирге Адыгея Республикагъа барабыз. Анда бизни сейирлик алмалары болгъан терек бахчагъа элтедиле. Республикабызны ол замандагъы...

Жамауат
28.05.2022 - 10:39 | 👁 6

Подробности...

Жигитча сермешип, душман самолётланы агъызгъанды

Къабарты-Малкъарны жигит уланлары Уллу Хорламны жууукълашдырыугъа жанларын-къанларын аямай къазауат бардыргъандыла. Аладан бири Гелястанланы Зулкъаны жашы Махмут урушда кёргюзтген батырлыгъы,...

Жамауат
28.05.2022 - 09:00 | 👁 7

Подробности...

«Бийик жууаплылыкъны излеген иш»

«Булунгу» чекчи застава битеу къыралгъа да ариулугъу, сейир табийгъаты, тарых эсгертмелери бла белгили Чегем районда орналгъанды. Бизни статьябызны жигити Ислам, аны тукъумун белгили этерге...

Жамауат
26.05.2022 - 15:27 | 👁 16

Подробности...

Огъурлулукъгъа бла игиликге ышаныуун тас этмегенди

 Эсгериу

2012 жылда 30 апрельде узакъгъа созулгъан къыйын ауруудан сора Къабарты-Малкъарны культурасыны белгили къуллукъчусу,Россейни Жазыучуларыны союзуну бла Журналистлерини союзуну члени...

Жамауат
25.05.2022 - 14:58 | 👁 11

Подробности...

«Москвични» ёмюрге созулгъан тарыхы

«Москвич» - Совет Союзда, ызы бла уа Россейде автомашинала чыгъаргъан заводну атыды. Аны тарыхы озгъан ёмюрде отузунчу жылда башланады.

Жамауат
25.05.2022 - 14:53 | 👁 9

Подробности...

Ахшы тёреле унутулмайдыла

Прохладный шахарда устаз Сусана Чолакова эки жыл мындан алда пионер организацияны жангыдан къурагъанды. Жыл сайын организациягъа жангы адамла къошханлай турады.

Жамауат
25.05.2022 - 11:37 | 👁 18

Подробности...

Тайсен бла Гырнау

Мен юйде не итибиз не киштигибиз болурун бек сюе эдим. Алай,  кичи эгечим туугъанда, анам  аланы юйде тутаргъа жарарыкъ тюйюлдю, ким биледи къаллай ауруу  келтирирге боллукъдула ала, деген...

Жамауат
25.05.2022 - 11:24 | 👁 6

Подробности...

Экстремизм не бла къоркъууду?

«Исламизм», «радикал ислам», «дин экстремизм»… Бу ангыламла бизни акъылыбызда терроризм бла тенг болгъандыла. 

Страницы

КЪАЛГЪАН РУБРИКАЛА

Маданият
20.06.2022 - 09:05 | 👁 8

Подробности...

Уста Музыкант, республикада биринчи ПОЛИГРАФИСТ фахмусу бла да эсде тургъан

Орусбийланы тукъумда Исмайыл деген атны жюрютген бир ненча эр киши болгъанды.

Саулукъ
19.06.2022 - 09:05 | 👁 12

Подробности...

«Амалсызлагъа эс тапдыралсам, къууанама»

Хирург Кючменланы Музафарны жашы Мустафаны юсюнден жазаргъа деп къолума къаламны алгъанымда, белгили орус жазыучу Антон Чеховну бу сёзлери эсиме тюшгендиле: «Бу усталыкъны сайлагъан адамны  жюреги...

Билим
18.06.2022 - 11:05 | 👁 16

Подробности...

Зауукълукъ ала, саулукъларын да кючлендире

Тырныауузну Совет Союзну Жигити В.Г. Кузнецовну атын жюрютген 6-чы номерли орта мектебинде июньну аллындан башлап «Горные ручейки» деген кюндюзгю лагерь ишлейди. 

КъМР-гъа 100-жыл
18.06.2022 - 09:05 | 👁 6

Подробности...

«Халкъыбызны маданият жашауундан кёпле хапарлы болсала сюеме»

РФ-ни Искусствоведлерини ассоциациясыны бизни республикада бёлюмюню башчысы, белгили  искусствоведибиз Аппайланы Жаухар алгъаракълада юбилейин белгилегенди.

Жангылыкъла
17.06.2022 - 18:46 | 👁 15

Подробности...

Къабарты-Малкъарда цифралы амалланы сингдиредиле

Петербургда бардырылгъан халкъла аралы экономика форумда КъМР-ни Башчысы Казбек Коков чекленнген жууаплылыгъы болгъан  «СберТройка» биригиуню генеральный директору Валерий Матюхин бла тюбешгенди....

Тарых
17.06.2022 - 18:44 | 👁 9

Подробности...

ТАУ АУУШЛАНЫ ЖАНЛАРЫН АЯМАЙ КЪОРУУЛАГЪАНДЫЛА

Уллу Ата журт башланыр кюннге

1941 жылны кюз артында гитлерчи аскерле Украинаны жерини асламын, Белоруссияны, Молдавияны, Литваны, Латвияны, Эстонияны эм Россей...

Жангылыкъла
17.06.2022 - 17:39 | 👁 10

Подробности...

Казбек Коков Жер-жерлени айнытыуну фондуну таматасы бла тюбешгенди

Санкт-Петербургдагъы халкъла аралы экономика  форумну кезиуюнде  КъМР-ни Башчысы Казбек Коков  «Жер-жерлени айнытыуну фонду» праволу компанияны баш директору Константин Цицин бла тюбешгенди.

Тарых
17.06.2022 - 15:43 | 👁 9

Подробности...

Халкъны жарыкъландырыуну баш борчха санагъандыла

Патчах Россей  аны къауумуна кирген халкъланы ичинде интеллигенцияны ёсдюрюуге, аланы болушлукълары бла регионлада къыраллыкъны кючлеуге уллу магъана бергенди. Патчах къырал регионлада...

Спорт
17.06.2022 - 14:03 | 👁 11

Подробности...

Футболдан, шахматладан да зауукълу эришиуле

 «РусГидро» обществону регионда бёлюмюню болушлугъу бла Нальчикде гитче футболдан, шахматладан, чабыудан, велосипедледе учуудан эришиуле бардырылгъандыла.

Билим
16.06.2022 - 16:30 | 👁 17

Подробности...

«Сынаула жаланда окъуучуну билимин ачыкълап къоймай, аны устазыны ишини даражасын да баямлайдыла»

Усталыкъ бла байламлы сайлауларын бош анстан этмегенлерин ачыкълап,  тюрлю-тюрлю конкурслада айырмалылыкъларын кёргюзтген жаш устазларыбыз арт кезиуде бизни кёллендиргенлей келедиле. 

Экономика
16.06.2022 - 15:50 | 👁 6

Подробности...

Тири болуу, башламчылыкъла этиу-жетишимликни мурдоруду

Черек районну Бабугент элинде экология жаны бла таза гара суула къуюлгъан «Babugent» завод ачылгъанлы бир ненча жыл толгъанды.

Экономика
16.06.2022 - 13:25 | 👁 16

Подробности...

Миллет проектле къалай толтурулгъанларына къарагъандыла

КъМР-ни Башчысы Казбек Коков Регионланы айнытыу жаны бла правительстволу комиссияны штабыны жыйылыууна къатышханды. Аны РФ-ни Правительствосуну Председателини орунбасары Марат Хуснуллин...

Маданият
16.06.2022 - 09:05 | 👁 32

Подробности...

Ата журтуну керти жырчысы

Гыттыуланы Исмайылны жашы Магомет 1916 жылда туугъанды.

Жангылыкъла
15.06.2022 - 17:36 | 👁 13

Подробности...

Токну къоранчларын азайтыу

«Россети Шимал Кавказ» компания бизни республикада электрокючню эсеплеген жангы системаны юч муниципалитетде сынам халда ишлетип кёргенди.

Саулукъ
15.06.2022 - 16:37 | 👁 13

Подробности...

Эл амбулаториялагъа жангы улоула берилгенгдиле

«Саулукъ сакълау» миллет проектни «Саулукъ сакълауну биринчи звеносун игилендириу» регионал программасына тийишлиликде КъМР-ни Саулукъ сакълау министерствосу республиканы 7 районуну эллерини...

Страницы