31.01.2023, 12:00 - Экономика

Регионлада инвестициялы стандартны быйыл кийирип бошаргъа кереклисини юсюнден РФ-ни Правительствосуну Председателини биринчи орунбасары Андрей Белоусов айтханды.

31.01.2023, 11:00 - Тарых

Эрик бек хайырлы кёгетледен бириди. Адамла аны бизни ёмюрге дери да ёсдюрюп хайырланып тургъандыла. Эрикни 2000 тюрлюсю белгилиди. Бюгюнлюкде адамла аны 350 тюрлюсюн ёсдюредиле. Ол терек 25 жыл жашайды.

31.01.2023, 09:35 - Саулукъ

Бусагъатда диабет бек терк жайылып барады. Сабийлени араларында окъуна кёпдю. Ала конфет – къалач ашамай къалай турсунла?  Белгилисича, сахарный диабетден  ауругъанла татлы  затланы  ауузланыугъа  энчи эс бурургъа керекдиле.

31.01.2023, 09:35 - Спорт

Росгвардияны КъМР-де управлениясында аскер къуллукъчуланы эм подразделенияланы  территориялы органланы ишчилерини  араларында шахматладан турнир ётгенди.

 

31.01.2023, 08:10 - Билим

Быйыл Къабарты-Малкъарда «Билим бериу» миллет проектге кёре,бир къауум  мектепни спорт заллары марадлагъа келиширча тийишли ишле бардырыллыкъдыла. Аны бла бирге Нальчикде 9-чу эм  19-чу номерли эм 13-чю прогимназияда энчи сооруженияла да жарашдырыллыкъдыла. 

30.01.2023, 12:50 - Жамауат

Лашкутачыла Акъайланы Къубадийни къызы Фатима бла баш иеси Къаракъызланы Мусса  беш сабий ёсдюредиле. Баш иеси Къаракъызланы Ахматны жашы Мусса бла ала бир юйюр къурап жашагъанлы 24 жыл болады. Фатима юйюрде жангыз сабий болуп ёсгенликге, Муссаны уа 13 эгечи бла къарындашы бар эди. Аланы асламы бюгюнлюкде да Къыргъызда жашайдыла. Мусса бла эки къарындашы бери келип юйюрленнгендиле. Фатима бла уа аны 90-чы жылланы ахырында Лашкутада жашагъан жууукълары танышдыргъан эдиле.

ЖАМАУАТ

Жамауат
13.01.2023 - 10:47 | 👁 16

Подробности...

«Заманны» къабыргъа газети

Малкъар тилде чыкъгъан газетибизни тарыхы байды. 1958 жылда изданияны редколлегиясы Басманы кюнюне жоралап къабыргъа газетни да чыгъаргъанды. Аны архивде табып,  байрам кюнюбюзде басмаларгъа...

Жамауат
13.01.2023 - 09:05 | 👁 5

Подробности...

Жашы да атасы тутхан ыздан таймайды

Жашауларын электроэнергетикагъа жоралагъан Шаумурзаланы Курашны бла аны жашы Тимурну юсюнден керти да жарыкълыкъны адамлары, жюрек жылыу берген, билеклик эте билгенле дерге боллукъду.

Жамауат
12.01.2023 - 18:54 | 👁 6

Подробности...

«Къыйыныбыз ючюн жамауатны ыспаслыгъын сезген бизге уллу ыразылыкъды»

Моллаланы Фатима доктор болуп, берген антына, сайлаууна да кертичилей къалып келгенли энди отуз жылдан атлагъанды. 

Жамауат
12.01.2023 - 18:51 | 👁 3

Подробности...

Уллу кёллюлюкден хата чыгъар

Барыбыз да билгенден, Жангы жылны аллында Прохладна районда акъылбалыкъ болмагъан эки жашчыкъ суу тийресинде ойнаргъа кетип, къыйын болумгъа жолукъгъандыла.

Жамауат
12.01.2023 - 12:47 | 👁 3

Подробности...

Жигит Кичибатыр

Империалист къыралла, адам къоранчлагъа да къарамай, бир бирлерини жерлерин сыйырыргъа къаты кюрешгендиле. 1904 жылда аллай уруш Россейни бла Японияны араларында башланады. Къанлы сермешледе эки...

Жамауат
12.01.2023 - 09:31 | 👁 9

Подробности...

Жётел къайдан чыгъады

Къыш сууукълада адам жётелден онгсуз болуп тургъанын кёргенле асламысында былай сунадыла: хариб а,сууукъдан бек ауруй кёреме. Болсада иш арталлыда башха тюрлюдю: жётел жаланда сууукъдан...

Жамауат
11.01.2023 - 15:47 | 👁 10

Подробности...

Деменгили къауумдан эди ол

Алгъаракълада юйде анабыз сакълаучу «Заман» газетни номерлерине жангыдан къарагъанымда, аланы арасында 2001 жылда тёртюнчю сентябрьде басмаланнганы къолума тюшеди. 

Жамауат
11.01.2023 - 09:58 | 👁 16

Подробности...

Элни айныуу тохтамайды

Хушто-Сырт малкъар халкъ кёчгюнчюлюкден къайтхандан сора къуралгъан эллерибизденди. 1957 жылда Акъ-Топуракъ, Кёк-Таш, Гюдюргю, Бопу, Жуууннгу, Жора эм башха гитче эллени келечилери ол заманда...

Жамауат
10.01.2023 - 09:25 | 👁 9

Подробности...

Тюрлениуле, ангылатыула, жорукъла

Къыралны жашауунда, башха-башха бёлюмледе кёп тюрлениуле бола барадыла. 

Жамауат
09.01.2023 - 16:45 | 👁 8

Подробности...

Элни тапландырыу- ол тохтаусуз ишди

Чепкенчиланы Нуритдин Жангы Малкъарны администрациясыны башчысы  болуп эрттеден ишлейди. Биз  аны бла тюбешгенибизде, элни тарыхыны эм  жашаууну юсюнден былай айтханды.

Жамауат
09.01.2023 - 14:35 | 👁 9

Подробности...

Халал къыйынны жашауну ёзегине санай

Къарты бар юйню берекети, турмушу да башхаракъ болгъанын абаданларыбыз ёсе келген тёлюге айта, эсгерте тургъанлары бошдан болмаз.

Жамауат
09.01.2023 - 13:00 | 👁 17

Подробности...

Ол Украинаны азатлагъанладан бири эди

Уллу Ата журт урушну кезиуюнде Украинаны азатлар ючюн къазауатда кёп жашларыбыз къанларын тёкгенлерин, жанларын бергенлерин эсибизге тюшсе, бюгюнлюкде ол къыралны Россейге арт буруп тохтагъаны,...

Жамауат
09.01.2023 - 11:00 | 👁 19

Подробности...

«Жюн чындайла - аякъларын, бюсюреу сёзле уа жюреклерин жылытырла»

Бу кюнледе Х.М.Бербеков атлы Къабарты-Малкъар къырал университет бла Шимал-Кавказда «Си-Мед» жаякъ-бет, пластика хирургия эмда стоматология  илму-практика ара   биригип,  республиканы Башчысы ...

Жамауат
09.01.2023 - 10:15 | 👁 24

Подробности...

Бизни къаллай тюрлениуле сакълайдыла

Жангы жыл келгени бла бизни талай тюрлениуле сакълайдыла. 

Жамауат
08.01.2023 - 09:05 | 👁 5

Подробности...

Сёз нёгеригиз болур, иги хапарла бла къууандыргъанлай турур деп ышанама

2023 жылны биринчи жарымына газетге жазылыу бошалды. Ол жумуш редакцияда ишлегенлени жууаплы кезиулеринден бириди. Бу жол тиражыбыз, озгъан кезиу бла тенглешдиргенде, 190 экземпляргъа ёсгенди....

Страницы

КЪАЛГЪАН РУБРИКАЛА

Жангылыкъла
18.01.2023 - 17:22 | 👁 12

Подробности...

Совет аскерчилени эсгергендиле, гюлле салгъандыла

Росгвардияны Къабарты-Малкъарда Управлениясыны келечилери Терк районда  Курп бийикликлеге чыгъыугъа къатышхандыла. Бу иш регионну немисли ууучлаучуладан эркин этилгенини 80-жыллыгъына...

Экономика
18.01.2023 - 13:26 | 👁 5

Подробности...

Ишлерин адамлагъа таплыкъгъа деп къурайдыла

Озгъан жылда Россельхозбанкны Къабарты-Малкъар Республикада бёлюмю 7,3 минг ахча берген карталаны чыгъаргъанды.   Аладан асламысы къыркъ тёрт проценти «Мени картам», 32 проценти иш хакъ алгъан...

Жангылыкъла
18.01.2023 - 12:28 | 👁 13

Подробности...

Бюгюн ахыр кюндю

Жангы жылгъы байрамладан сора кёпле назы тереклерин орамлагъа атадыла. Ол а кир-кипчикни ташыгъан службалагъа жюк болады. Быллай болуму тюзетир ючюн «Экологистика» организация  «Зёленый дозор»...

Право
18.01.2023 - 10:42 | 👁 5

Подробности...

Фатарны хыйлачыладан сакълар амал

Адам кесини жеринден тепдирилмеген мюлкюн хыйлачыладан сакъларгъа боллукъду.

Саулукъ
18.01.2023 - 09:05 | 👁 4

Подробности...

«Алагъа бизни болушлугъубуз, ангылауубуз, тёзюмлюлюгюбюз бек керекдиле»

Бюгюнлюкде, битеу дуниядача, бизни республикада  аутизм синдромлары болгъан  сабийчиклеге уллу эс бурулады. Алагъа деп энчи арала ачыладыла.  Нальчикдеги махкемеге таматалыкъны Дикинова Фатимат...

Жангылыкъла
17.01.2023 - 12:00 | 👁 10

Подробности...

Буз къаланы къурулушу къыстау барады

Нальчикде «Спорт жашауну мардасы» федерал проектге кёре буз къаланы къурулушу къыстау барады.  Ол Нальчик сууну жагъасында 2-чи Тамань дивизия атлы орамда орналады.  Аны уллулугъу тёрт минг...

Маданият
17.01.2023 - 11:00 | 👁 7

Подробности...

Игиликге ийнаныуну юлгюсю

Урунууну Къызыл Байрагъы, Къызыл Жулдуз орденлени иеси, КъМР-ни халкъ поэти Отарланы Сарымырзаны жашы Керимни аты малкъар халкъны адабият хазнасында энчи тёр жерде сакъланады

Экономика
17.01.2023 - 10:19 | 👁 8

Подробности...

Болум къууандырады

Кёп болмай Къабарты-Малкъарны экономиканы айнытыу министри Рахайланы Борис былтыргъы жылгъа социал экономика болумну  эсеплери  бла шагъырейлендиргенди. Аны юсюнден бизге министерствону пресс-...

Право
17.01.2023 - 09:35 | 👁 5

Подробности...

Инсанланы жарсыуларына – аслам эс

Январьда кючюне кирген федерал законланы асламы социал болушлукъ бла байламлыдыла. Аланы юслеринден бу къысха статьядан билирге боллукъду.

Саулукъ
17.01.2023 - 09:05 | 👁 9

Подробности...

Поликлиникаланы жангыртыугъа –аслам эс

Къабарты-Малкъарда «Саулукъ сакълауну биринчи бёлюмюн игилендириу» программагъа кёре 2025 жылгъа Нальчикде   бла  район аралы больницалада битеу поликлиникалагъа тынгылы ремонт этерге эм  жангы...

Саулукъ
17.01.2023 - 09:05 | 👁 8

Подробности...

Кезлеу сууларыбыз бла хайырланайыкъ

Сууну юсюнден кёп айтадыла. 

Экономика
16.01.2023 - 16:19 | 👁 5

Подробности...

Айырмалыкъларыны сылтауу - тири къармашыулукъда

Зольск районну  «Россети Северный Кавказ» - «Каббалкэнерго» биригиуню эм жетишимли ишлеген бёлюмюне  саналгъанды. 

Маданият
16.01.2023 - 15:55 | 👁 9

Подробности...

Эрттегили сыйлы ана тилибиз

Жашау къалай барса да, аны чархын бургъан адамды.

Саулукъ
16.01.2023 - 09:05 | 👁 6

Подробности...

Жюрек ауруулу болгъанланы тёлюсю

Совет Союзну заманында къан басым уллу болгъаны алай кёп нек тюбемей, бюгюнлюкде уа хар экинчиде да нек табылады? Аны юсюнден «АиФ» газетни корреспонденти Лидия Юдинагъа жюрек-тамыр хирургия жаны...

Право
15.01.2023 - 13:33 | 👁 10

Подробности...

Айырмалылагъа – алгъышла бла дипломла

Сюд приставланы федерал службасыны КъМР-де Управлениясында сабий суратланы «Эм ахшы жангы жылгъы открытка» конкурсунда алчыланы саугъалау болгъанды. Ведомствону башчысы Бауаланы Ахмат къууанчлы...

Страницы