23.09.2023, 09:47 - Билим

«Заман» газетде бизни республикада билим берген махкемелени юслеринден терк-терк жазыла турады. Аладан бири  Маданиятны эм Искусстволаны колледжиди. 

22.09.2023, 13:27 - Спорт

Россейни югуну халкъларыны маданият эм спорт «Кавказ оюнла» фестивалы быйыл Ставрополь крайда ётдюрюлгенди, анга СКФО-дан бла ЮФО-дан, ДНР-дан бла ЛНР-дан 16 команда къатышхандыла.

22.09.2023, 13:25 - Спорт

Нальчикде жаш спортчуланы араларында дзюдодан республиканы биринчилиги бардырылгъанды, анга республиканы битеу районларындан 21 жыллары толмагъан эм кючлю гёжефле къатышхандыла. 

22.09.2023, 13:23 - Спорт

Къазанны «Акъ Барс» спорт арасында грек-рим тутушуудан битеукъырал эришиу бардырылгъанды, ол РСФСР-ни сыйлы тренери Мягас Сахабутдиновну хурметине аталгъанды.

22.09.2023, 13:21 - Саулукъ

Биз тохтамай тебип, къымылдап тургъан дунияда жашайбыз. Космосда кенгликни къымылдап (пульсация) турууу, жулдузланы, жылны, кюнню бла кечени алышыныулары бола эсе, мында уа жерде жукъуну бла уянып турууну, солуу алыуну, жюрек шаугютлени ишлеп кенгере, къысхара турууларыны эм башха затланы ритмлери барадыла. Пульсация неда къымылдап туруу-жашауну белгисиди, битеу да жаны болгъан затланы белгисиди.

22.09.2023, 13:17 - Жамауат

РФ-ни Президенти Владимир Путин бу кюнледе къол салгъан буйрукъгъа тийишлиликде, энди хар ким да  инсанлыкъларына шагъатлыкъ этген къагъыт документлени, ол санда паспортну, орунуна аланы электрон тюрлюлерин кёргюзтюрге эркинди. Аллай онг «Госуслуги»  къошакъда  бериледи, деп билдиргендиле КъМР-ни Экономиканы айнытыу министерствосундан.

22.09.2023, 13:16 - Билим

Къабарты-Малкъарда школчула эмда студентле кеслерини финансла жаны бла билимлернин ёсдюрюрге  боллукъдула Алай этерге сюйгенле Россейни Банкыны онлайн дерслерине жазылсынла. «Тёлеулени тарых жолу: къолдан къолгъа берилген ахчаладан башлап, цифралы сомгъа дери» деген дерсни бу Банкны башчысыны биринчи орунбасары Ольга Скоробогатова бардырлыкъды.

22.09.2023, 13:00 - Тарых

Малкъар Россейге къошулгъандан сора, таулуланы башха халкъла бла экономика, политика, культура байламлыкъланы   бютюнда  кенгертирге онглары  болгъанды. XVIII—XIX ёмюрледе Малкъарны географиясына, тарыхына, халкъны жашау турмушуна, культурасына сейир ёсгени эсленеди.

ЖАМАУАТ

Жамауат
28.08.2023 - 20:09 | 👁 10

Подробности...

Хайырланыучулагъа себепликге

Социал фонд жалчытхан жумушла бла аслам адам хайырланнганларын, соруула чыгъа тургъанлары бла байламлы специалистледен болушлукъну къалай алыргъа боллугъун эсгертиуню фонд дурус кёргенди.
Жамауат
28.08.2023 - 18:59 | 👁 17

Подробности...

Ёхтемленнгенибизни белгисин хурметлегендиле

Алгъаракъда биз РФ-ни Байрагъыны кюнюн белгилегенбиз.
Жамауат
28.08.2023 - 17:52 | 👁 12

Подробности...

Кёллени дарманлыкълары кетерилмезча

Тамбукан кёлле кеслерини энчи табийгъат къурамлары бла Россейде угъай, андан тышында да белгилидиле. Шимал Кавказны, къыралны башха регионларыны курортларында хайырланылгъан дарман балчыкъ андан...
Жамауат
28.08.2023 - 17:51 | 👁 13

Подробности...

Жаш тёлю ара хайырланыргъа берилликди

КъМР-ни Къурулуш эмда  жашау журт-коммунал мюлк министерствону пресс-службасындан билдиргенлерича, былтыр  Нальчикде эрттеден бери къурулушу бармай тохтап тургъан  мекямны – театрланы  къаласын-...
Жамауат
28.08.2023 - 12:14 | 👁 12

Подробности...

Бугъаны жыкъгъан гёжеф

Халкъыбызда къарыулу кишиле не заманда да болгъандыла. Кёп болмай аллай бир гёжефни хапарын эшитгенме.  Огъары Малкъарда Мухолда Асанланы Берегетни жашы Ибрагим жашагъанды. Элде атлары айтылгъан...
Жамауат
28.08.2023 - 12:13 | 👁 15

Подробности...

Отлукъгъа багъаланы болуму сюзюлгенди

Къабарты-Малкъарны Правительствосуну Председателини биринчи орунбасары Сергей Говоров республикада эл мюлк товарла чыгъарыучуланы отлукъ бла жалчытыуну эмда рынокда анга багъаланы  юсюнден кенгеш...
Жамауат
28.08.2023 - 08:10 | 👁 7

Подробности...

Маданият байламлыкъланы кючлеген жолоучулукъ

Алтынчы Халкъла аралы «Минг солууда - бир ауаз» деген фестивальда тюрлю-тюрлю спектакльлеге къаралгъанды. Сахнагъа биринчи Трабзонну труппасы чыкъгъанды. Андан сора фахмуларын ол жерли театрны...
Жамауат
27.08.2023 - 10:06 | 👁 11

Подробности...

Миллетни чынтты жашы

Бу кюнледе Уллу Ата журт урушну ветераны, Элбрус районну сыйлы инсаны Бийчеккуланы Исмайылны жашы Хажи-Мурат туугъанлы  100 жыл болады.
Жамауат
26.08.2023 - 10:15 | 👁 20

Подробности...

Мураты аны Бахсан ауузуна келтиргенди

Кёп болмай  ишни юсю бла Минги таугъа альпинистлени элтген гидледен бири Реза Бардаран бла танышыргъа тюшгенди. Аны бла телефон бла сёлешген заманда, гюржюлю суннган эдим.   
Жамауат
26.08.2023 - 10:04 | 👁 19

Подробности...

Аны окъуучулагъа салгъан къыйынын энтта да унутмагъандыла

Бизге ниет байлыкъдан юлюш этген, кёп затха юйретген, окъутхан, жашауда насийхатчыбыз болгъан устазланы, баям, киши да унута болмаз. Келе тургъан жангы окъуу жылны аллында да педагогика ишге саулай...
Жамауат
26.08.2023 - 09:02 | 👁 11

Подробности...

Ёмюрлюк жарсыу – ана бла бала

Жер башында жашагъан хар адам биреуню сабийиди. Хар инсанда да барды ананы къыйыны. Сабийле тууулгъан юйде атылгъанлада да.   
Жамауат
25.08.2023 - 17:07 | 👁 14

Подробности...

Айырмалы экспортёрланы сайлагъандыла

«Жылны экспортёру»  Битеуроссей премияны эришиу  комиссиясы Шимал Кавказ федерал округда хорлагъанланы белгилегенди, деп билдиргендиле КъМР-ни Экономиканы айнытыу министерствосундан.
Жамауат
25.08.2023 - 14:19 | 👁 11

Подробности...

Хобустаны тузлау

Къыш айлада хайырланыргъа деп жарашдырылгъан бахча кёгетлени бек игилеринден бири тузланнган хобуста болгъаны, адамны саулугъун кючлеуде ол кёп затха жарагъаны эрттеден белгилиди. Аны хазырлауда юй...
Жамауат
25.08.2023 - 14:19 | 👁 17

Подробности...

Мектеп жашау бла къаты байламлы болургъа борчлуду

Шёндюгю школну баш борчу бюгюнлюкде неди деген соруу бек магъаналыладан бириди. Анга жууап излей, биз къауум специалист бла ушакъла бардыргъанбыз.  
Жамауат
25.08.2023 - 09:19 | 👁 13

Подробности...

Тарыхны билиуню магъанасы бюгюнлюкде къаллайды?

Саулай къыралланы, энчи бир инсанны да жашауунда тарых къаллай магъананы тутады? Бу соруу сагъышландырмай къоймады, нек дегенде тюненени дерсин унутханны бир эсеп сакълайды – бирча халатланы...

Страницы

КЪАЛГЪАН РУБРИКАЛА

Тарых
05.09.2023 - 09:00 | 👁 23

Подробности...

Кофеде кеслерине къоркъуу кёргенле

Шёндюгю дунияда кофени сюйгенлени саны, аны жаратмагъанладан эсе кёп болур, баям. Сатыуда бу затны къадар тюрлюсюн табаргъа боллукъду: сюйсенг къууурулгъан бюртюклерин, дагъыда тартылгъан, терк...
Тарых
04.09.2023 - 16:31 | 👁 10

Подробности...

Терен акъыллы Таусолтан

Тарыхха  къарасанг,  миллетибизни билимге итиннген, халкъын  сюйген кёп ахшы уланлары болгъанды. Аллай жигит  жашларыбызыдан бири уа  Шакъманланы Таусолтан эди. Ол 1891 жылда туууп, Шимал Кавказны...
Экономика
04.09.2023 - 09:05 | 👁 21

Подробности...

Эл мюлкде къармашханлагъа себеплик этиуню юсюнден

Къабарты-Малкъарда «Мени Бизнесим» ара къурап, республикада эл мюлк товарла чыгъарыучулагъа къыралны жанындан не бла себеплик этилгенини юсюнден «тёгерек стол» бардырылгъанды. КъМКъАУ-ну «Экономика»...
Маданият
02.09.2023 - 09:15 | 👁 11

Подробности...

Чыгъармачылыкъны жолу бла – жетишимлеге

1929 жылда Профсоюзланы Къабарты-Малкъар область советинде ходожестволу самодеятельностьну миллет тепсеу къаууму къуралгъанды. Аны атына алгъа «Агитбригада», ызы бла «Къызыл Кавказ»  дегендиле....
Билим
02.09.2023 - 09:05 | 👁 15

Подробности...

«Насийхатчылыкъны къуралгъаны аламат жумушду»

Узакъ тау элде ёсген жаш тёлю окъуу махкемеледе билим алып, артда ызларына къайтып ишлерге итинселе, аллай шарт кёллендирмей къоймайды. Нек дегенде туугъан, жашагъан да эллерин айнытырыкъ, аны...
Билим
31.08.2023 - 18:40 | 👁 16

Подробности...

Эришиуле ана тилни даражасын айнытадыла

Алгъаракъда «Ёз тилни эмда ана литератураны эм ахшы устазы» деген ат бла Битеуроссей усталыкъ эришиуню республика даражалы уруму озгъанды. Эсигизге салайыкъ, ол РФ-ни Жарыкъландырыу министерствосуну...
Тарых
31.08.2023 - 17:24 | 👁 15

Подробности...

Тарых бла адам къадарла

Малкъар жазыучу Гуртуланы Элдар уллу романладан башлап, къысха хапарлагъа дери жазгъанды. Орус, тюрклю, гюржюлю, къабартылы, къыргъызлы, башха жазыучуланы жигитлери да аны хиайры бла малкъар тилде...
Жангылыкъла
31.08.2023 - 15:38 | 👁 19

Подробности...

Эски чархлары болгъан машиналаны иелери тазир тёлерикдиле

Автомашиналары болгъанла  биринчи сентябрьден башлап  техникаларына бютюнда сакъ болургъа керекдиле. Аны тазирге келтирлик тапсыз ишлеген затларыны тизмеси иги да кенгертилгенди.
Саулукъ
31.08.2023 - 15:01 | 👁 10

Подробности...

Дарманладан сора башха амалла да хайырлыдыла

Нальчикде «Бубновскийни арасы» ачылгъанлы анда кёпле саулукъларын игилендиргендиле. Сергей Михайлович Бубновский дунияда аты айтылгъан докторду. Алай ол саусузланы дарманла бла угъай, кеси къурагъан...
Тарых
31.08.2023 - 13:00 | 👁 19

Подробности...

Ол халкъына игиликле излеген къауумдан эди

Орусбийланы тукъумда Исмайыл деген атны жюрютген бир ненча белгили адам болгъанды. Баям, аладан бек белгилилери Мырзакъулну жашыды. Ол «У подошвы Эльбруса», «Закон и обычай на Кавказе» деген ишлени...
Тарых
31.08.2023 - 12:01 | 👁 12

Подробности...

Халкъны сейири аны сейири эди

Биринчи дуния уруш башланнганда, ары барыргъа деп тийреде къабарты полк къуралады. Аны санында кёп таулу жаш да бар эди. Аладан бири Улбаш улу Келлет болгъанды.
Тарых
31.08.2023 - 10:54 | 👁 18

Подробности...

Къыралны биринчи танкы

1920 жылда  31 августну бизни къыралда чыкъгъан биринчи танкны туугъан кюнюне санаргъа боллукъду. Конструкторланы, аскерчилени, тарыхчыланы арасында аны юсюнден даулашла да бола туруучудула.
Саулукъ
30.08.2023 - 20:55 | 👁 17

Подробности...

Айныргъа, ёсерге итиннгенле кёп жашайдыла

 Жашлыкъны, ариулукъну сакълар амал бармыды? Ёмюрлюк  жашлыкъны жашырынлыгъын табаргъа адам улу хар заманда да итинип келгенди. Кёп ёмюрлени ичинде алхимикле бла врачла дуния бла бир рецептлени...
Спорт
29.08.2023 - 11:06 | 👁 25

Подробности...

Эм алгъа къоркъууунгу хорларгъа керексе

Профессионал фрирайд – спортну бек сейир тюрлюсюдю, анда лыжалада неда сноубордда былайда уа учаргъа жарамаз деген тау тикледе учаса, къаялы жерледе секиресе.
Саулукъ
29.08.2023 - 10:00 | 👁 7

Подробности...

«Халны иги жанына тюрлендирирге кюрешебиз, алай адамла да уллу кёллю болмазгъа тийишлидиле»

Медиклени айтханларына кёре, Шимал Кавказда, ол санда Къабарты-Малкъарда да, туберкулёз уллу жарсыу болгъанлай къалады. Жарсыугъа, арт жыллада андан акъылбалыкъ болмагъанла да ауругъанлары эсленеди....

Страницы