24.02.2024, 09:05 - Тарых

Чегем ауузунда кёчгюнчюлюкге дери аслам эл бар эди. Аланы хар бирини да кесини энчи тарыхы, аты да болгъанды. Аланы бир къауумуну юсюнден биология илмуланы кандидаты Жаубермезланы Мурат архивле бла ишлеп, сейир затла жыйышдыргъанды. Аны ол иш бла шагъырей этейик.

23.02.2024, 08:47 - Жамауат

Къабарты-Малкъар Республиканы хурметли жамауаты! Сизни Ата журтну къоруулаучусуну кюню бла алгъышлайма! Бу байрам къыралыбызны аскерини бла флотуну махтаулу тарыхыны белгисиди. Быллай кюнде биз Ата журтубузну къоруулаучуларыны тюрлю-тюрлю тёлюлерин, къанлы къазауатда туугъан жерлери, Ата журтну эркинлиги эмда жалынчакъсызлыгъы ючюн жанларын-къанларын аямай кюрешгенлени уллу хурмет бла эсгеребиз, аланы жигитликлерине баш урабыз.  

22.02.2024, 11:00 - Жангылыкъла

«Къоркъуусуз эмда  качестволу жолла» деген миллет проектге тийишлиликде  Черек районну Жемтала элини ара орамыны  жолу тап халгъа келтирилгенди.

22.02.2024, 10:30 - Жамауат

Чеченланы Бисо редакцияны къонагъы болуп, кесин, ишини юсюнден да кёп хапарлагъанды. Ол ушакъдан  оюмла бла сизни да  шагъырейлендирирге сюебиз.  

22.02.2024, 10:30 - Саулукъ

 Катаракта (кёзлеге ау чабыу) жайылгъан аурууду, аны багъыуну  алчы амалын республикалы больницаны офтальмология бёлюмюнде хайырланадыла. Биз аны башчысы Марат Афаунов бла  ушакъ бардыргъанбыз.  

22.02.2024, 10:23 - Маданият

Испанияда алано итле (бульдогла) неда алан эгерле бурунладан бери белгилидиле. Алимле айтханнга кёре, бешинчи ёмюрде Аланла Ибериягъа чабыууллукъ этгенлеринде биргелерине келтиргендиле. Аланланы бир къаууму Шимал Африкагъа кетгенлеринден сора, ала иелери бла анда-мында жайылгъандыла.

22.02.2024, 10:11 - Жамауат

Къабарты-Малкъарда былтыр эл мюлк продукцияны 26,5 процентин фермерле бла энчи предпринимательле чыгъаргъандыла. Аны юсюнден КъМР-ни элчи мюлклени эмда эл мюлк кооперативлени Ассоциациясыны (АККОР) жыйылыуунда республиканы эл мюлк министри Хасан Сижажев айтханды. Кенгеш кёп болмай Чегем районда ётген эди.

22.02.2024, 09:00 - Жамауат

«Кавказ» трассаны бизни республиканы ичинде кесегинде эки кёпюрде реконструкция ишле бардырыллыкъдыла. Биринчиси Къоба-Таба элден узакъ бармай алайладады, экинчиси уа бу трасса бла Басхан – Къызбурун жол бирге къошулгъан жердеги кёпюрдю.


ЖАМАУАТ

Жамауат
07.02.2024 - 09:15 | 👁 8

Подробности...

Тереклени бла юлкюлени бутакъларын кесиу

Быйыл Къабарты-Малкъарны тийресинде къыш хазна сууукъ болмагъанды, къар да артыкъ жаууп къыйнамагъанды. Аны себепли тереклеге эмда юлкюлеге хата жетмегенди. Тергеулеге кёре,  кюнню халы былай сау...
Жамауат
06.02.2024 - 13:38 | 👁 19

Подробности...

Баш жоругъу – тутхучлулукъ бла сабырлыкъ

«Заман» халкъыбызгъа къуллукъ этип, аны жумушларын толтуруп, биринчи хапарчысы болуп келгенли 100 жыл болады. Ол кезиуню ичинде къыралыбызны, республикабызны жашауларында да кёп тюрлю ишле, уллу...
Жамауат
06.02.2024 - 13:31 | 👁 6

Подробности...

Тютюнню мардасыз ичиу къан тамырланы бузады

Врачла ол ауруугъа «жалгъан затланы хатасындан чыкъгъан ауруу» дейдиле. Адамла уа анга «тютюнчюню бутлары», деп айтадыла. Ол аурууну жаратхан баш сылтауладан бири уа - тютюнлеге табыныуду.
Жамауат
06.02.2024 - 12:32 | 👁 14

Подробности...

Къонакъланы сейирлерин къозгъагъандыла

Къабарты -Малкъар къырал заповедник жангы жылда ишин Ата журтубузну ара шахарында Москвада ВДНХ-да «Россей» деген кермючге къатышыудан башлагъанды. Къуру Россейде угъай, саулай Европада да, бийик тау...
Жамауат
06.02.2024 - 12:31 | 👁 5

Подробности...

Поэтни аты бюгюн да эсдеди

- Аллай уланы болгъан халкъ насыплыды. Къабарты-Малкъар - аламат, жомакълы жерледен бириди. Анда ариу эм фахмулу адамла жашайдыла. Аланы бай маданиятлары бла адабиятлары барды. Бу республикада...
Жамауат
06.02.2024 - 12:16 | 👁 10

Подробности...

Президентни ышаннгылы адамы

Бизни жерлешибиз, Быйсыланы Темиржанны  республикада, андан тышында да кёпле таныйдыла. Ол  Украинада энчи аскер операция башланнганлы, волонтёр болуп, анда къуллукъ этген жерлешлерибизге, башха ...
Жамауат
06.02.2024 - 10:42 | 👁 7

Подробности...

Хасаниячыла - алчыла

Бу кюнледе КъМКъУ-да информатикадан бла информацияны къоруулау жаны бла «INFO-2023» республикалы олимпиадада хорлагъан школчуланы къууанчлы халда белгилегендиле.
Жамауат
05.02.2024 - 12:00 | 👁 9

Подробности...

Республикабызны иги билгенлеге – саулукъларын кючлерча саугъала

Газетде дайым билдире тургъаныбызча, Москвада ВДНХ-да къыралыбызны субъектлерини тарыхлары, маданиятлары, жашаулары бла шагъырейлендирген уллу кёрмюч барады.   
Жамауат
05.02.2024 - 10:30 | 👁 10

Подробности...

Дарманланы хакъсыз кимге бередиле?

Бу жаны бла эки льгота барды: дарманланы хакъсыз бериу эмда эки кереге учуз этип сатыу. Аланы хакъ тёлемей кимле алыргъа боллукъларыны юсюнден (толу тизмеси) РФ-ни Правительствосуну 1994 жылда 30...
Жамауат
05.02.2024 - 08:50 | 👁 9

Подробности...

Жётелни хорларгъа жарагъан амалла

Къышда  адам жётелден онгсуз болуп кёп къыйналыучуду, аны кёргенле асламысында былай сунадыла, сууукъ ичине кирип, аны хатасындан  ауруй кёреме.
Жамауат
04.02.2024 - 10:00 | 👁 13

Подробности...

«Кёлюнг толмай тынгылаяллыкъ тюйюл эдинг»

Нальчикде Искусстволаны Шимал-Кавказ къырал институтуну маданият эмда искусствола колледжинде кишиликни дерси бардырылгъанды. Ол  Ленинград фашист ууучлаучуланы къуршоуундан эркин этгенли 80-...
Жамауат
03.02.2024 - 10:38 | 👁 12

Подробности...

Игиликге бла биригиулюкге къуллукъ эте

Ана тилибизде газетибиз чыгъып башлагъанлы быйыл 100 жыл болады. Ол сау ёмюрдю.
Жамауат
02.02.2024 - 13:00 | 👁 11

Подробности...

Дунияда Cейир ишле боладыла

Норвегиялы Лонгиир дуния башында Шималны бек узагъында орналгъан шахарды. Анда сейир адетле жюрюйдюле. Хар бир ишчи мекямны аллында снегоходла неда ит улоула турур жер барды. Ары кире келгенлей а,...
Жамауат
02.02.2024 - 11:20 | 👁 12

Подробности...

Кишилиги эмда жигерлиги бла айырмалы эди

Бизни спортчуларыбыз не заманда да атларын махтау бла айтдыргъандыла. Ала Олимпиада оюнлагъа, дунияны, Европаны чемпионатларына къатышып, рекордла салгъандыла. Бюгюн сайтны окъуучуларын Эфендиланы...
Жамауат
02.02.2024 - 10:54 | 👁 18

Подробности...

Айырмалылагъа – ыразылыкъ, майдалла да

Россейни МЧС-ини Къабарты-Малкъарда Баш управлениясында, ведомствону дознание органларына 69 жыл толгъанына аталып, энчи къауумну къууанчлы жыйылыуу болгъанды.

Страницы

КЪАЛГЪАН РУБРИКАЛА

Право
06.02.2024 - 12:15 | 👁 8

Подробности...

Сакъ болургъа юйретгендиле, жууаплылыкъны ангылатхандыла,

Черек районну школларыны окъуучулары эм аланы ата-аналары бла тюбешиуле къуралгъандыла. Право низамны сакълаучулары алагъа экстремизмни бла терроризмни къужурлукъларын ангылатхандыла.
Саулукъ
06.02.2024 - 10:41 | 👁 9

Подробности...

«Тазалыкъ – саулукъну мурдоруду»

Бир-бирде сууда окъуна вирус болургъа болады. Аладан бири ротавирусду. Аны юсюнден  биз инфекционист Жанна Бербекова бла ушакъ этгенбиз.  
Право
06.02.2024 - 10:39 | 👁 5

Подробности...

Байламлыкъланы кючлер муратлыдыла

РФ-ни Аманлыкъчыланы терсликлерине жолукъдуруу жаны бла  федерал службасыны КъМР-де Управлениясы республиканы Жарыкъландырыу эм илму министерствосу бла байламлыкъланы кючлейди. 
Спорт
06.02.2024 - 09:00 | 👁 12

Подробности...

Бийик жетишимлеге итине

Элбрус районну олимпиада резервли школуну каратеден бёлюмюню спортчусу Керим Алихаджиевге эришиуледе болдургъан бийик жетишимлери ючюн «Россейни спортуну устасы» деген ат берилгенди.  
Право
06.02.2024 - 08:50 | 👁 14

Подробности...

Чекчи жерлеге киргенде – энчи жорукъ

Былтыр октябрьда республиканы чеклеринде тюрлениуле болгъандыла, аланы санындан ариу табийгъат жерлени талайы кетерилгендиле.
Саулукъ
05.02.2024 - 13:44 | 👁 17

Подробности...

«Адам иги жашаса, кёп заманны жашлай турады»

Алтмышжыллыкъланы къырал пенсиягъа ашырады, адамла да уллайгъаннгача къарайдыла. Алаймыды кертиси бла да? Огъесе?.. Аны юсюнден биз психолог Муртазланы Фаризат бла ушакъ этгенбиз.  
Право
05.02.2024 - 13:40 | 👁 14

Подробности...

Къол усталаны чыгъармаларына сейир этгендиле

Россейни Аманлыкъчыланы терсликлерине жолукъдуруу жаны бла  федерал службасыны КъМР-де Управлениясыны производство бёлюмю Нальчикде Абхазия майданда сатыу-алыу ярмаркагъа къатышады. Ары  жууапха...
Билим
05.02.2024 - 13:39 | 👁 25

Подробности...

Магъаналы эришиуле

Бу кюнледе Элбрус районну сабий эм жаш тёлю чыгъармачылыкъны айнытыу Мокъаланы Магомет атлы арасында «Техноградха жолоучулукъ» деген конкурсну кезиулую байрамы ётгенди. Анга, тёредеча, бери жюрюген...
Жангылыкъла
05.02.2024 - 10:30 | 👁 16

Подробности...

От ёчюлтюу гидрантланы талайында – бузукълукъла

Россейни МЧС-ни регионда Баш управлениясындан билдиргенлерине кёре, озгъан жылны ахырында от тюшгенде хайырланылгъан эшикдеги суу быргъыланы халларына къаралгъанды. Бу ишге ведомствону бёлюмлерини,...
Маданият
05.02.2024 - 09:00 | 👁 17

Подробности...

Табийгъат анга фахму, огъурлулукъ да берген эди

Бу суратдан кёзюнгю алмай, анга къарап турлугъунг келеди. Бетлеринден нюр жарыкълыкъ тёгюле тургъан адамла. Кеслери да бир бирге бир бек ушайдыла, эгеч бла къарындаш окъуна сунарса аланы.
Маданият
04.02.2024 - 09:35 | 👁 11

Подробности...

«Къадар къачан да мени тепсеулеге къайтаргъанлай тургъанды»

2023 жылны ахыр кюнлеринде республикабызны маданият жашауунда къууанчлы иш болгъанды - Дагъыстанны ара шахары Махачкъалада халкъла аралы конкурсда Кёнделенни «Тауланы жарыгъы» къаууму лауреатланы...
Спорт
02.02.2024 - 13:00 | 👁 23

Подробности...

Айырмалы дзюдочулагъа – ыразылыкъ къагъытла

Черек районну администрациясыны пресс-службасындан билдиргенлерича, бу кюнледе Огъары Жемталаны 2023 жылда жетишимли болгъан дзюдочуларын республиканы Жаш тёлю ишлери жаны бла министерствосунда...
Саулукъ
02.02.2024 - 11:00 | 👁 11

Подробности...

Амбулаторияны къурулушу барады

Кенжеде «Саулукъ сакълау» миллет проектге кёре,  амбулаторияны къурулушу къыстау барады. Эсге сала айтсакъ, эски мекям   1950 жылда сюелтилиннгенди. 
Саулукъ
02.02.2024 - 10:50 | 👁 13

Подробности...

Учрежденияланы жангыртыугъа – аслам эс

Къабарты-Малкъарда 2030 жылны ахырына   отуз чакълы медицина  организация ишленирикди. Аны бла бирге  «Саулукъ сакълау» миллет проектге эм «Саулукъ сакълауну биринчи звеносун жангыртыу» программагъа...
Саулукъ
02.02.2024 - 10:45 | 👁 10

Подробности...

Мингнге жууукъ инсаннга къаралгъанды

Къабарты-Малкъарда «Онкология ауруулагъа къажау туруу» регион программаны эм «Саулукъ сакълау» миллет проектге кёре, Онкология диспансерде, Республикалы клиника хирургия арасында эм Районла аралы кёп...

Страницы