07.10.2022, 20:12 - Жамауат

РФ-ни Президенти мобилизациягъа тюшген инсанланы эркинликлерин сакълау жаны бла законланы къабыл кёргенди. Алагъа кёре, энчи операциягъа къатышханланы урунуу жерлери сакъланырыкъдыла, дагъыда алагъа кредит каникулла берилликдиле.

07.10.2022, 20:11 - Саулукъ

Устазны кюнюне жораланып, Чегем районну администрациясында айырмалы устазланы бла юйретиучюлени саугъалау ётгенди. Анга район администрацияны башчысы Юра Борсов, билим бериу управленияны таматасы Жанна Арипшева эм дагъыда башхала къатышхандыла.

07.10.2022, 16:33 - Жангылыкъла

Хайырланылгъан электрокючню багъасын келир айны онунчусуна дери тёлерге кереклисин къайтарып эсгередиле «Россети Шимал Кавказ» компанияда. 

07.10.2022, 16:31 - Экономика

КъМР-ни Экономиканы айнытыу министри Рахайланы Борис Миллет банкны Къабарты-Малкъарда бёлюмюню башчысыны къуллугъун толтургъан Аслан Калов бла тюбешгенди.

07.10.2022, 16:26 - Саулукъ

Москвада «Ана бла бала» деген ХХШ битеуроссей илму-билим форумда Къабарты-Малкъарны Перинатал арасында сабийден ауурлукълары болгъан тиширыулагъа реанимация болушлукъ этиуню къурау Россейде айырмалы 98 араны санында бек игиледен бирине саналгъанды. 

06.10.2022, 20:16 - Билим

Устазны халкъла аралы кюню Нальчикде, хар замандача, къууанчлы халда озгъанды. Эсгерте кетейик, бир къауум жылдан бери бу кюнде республика даражада мектепге дери билим бериуде ишлегенлени да ала бла бирге саугъалайдыла. Билесиз, Юйретиучюню кюню 27 сентябрьде белгиленеди.

06.10.2022, 09:05 - Жангылыкъла

2022 жылны 5 октябринде Жылы-Сууда ырхы келгенди, деп билдиргендиле МЧС-ге. 

ЖАМАУАТ

Жамауат
19.09.2022 - 19:26 | 👁 6

Подробности...

Беш къарындашын бла алты эгечин тапханды

Хар юйюр да кесича насыплыды, дейдиле. Алай да болур. Мен а уллу юйюрде ёсген сабийле, аланы ата-аналары бирсиледен эсе насыплы сунама. Не десенг да дуния жашауда адамгъа кёп тюрлю...

Жамауат
19.09.2022 - 16:59 | 👁 13

Подробности...

Мудах эсгериуледен толу ингир

Бу  кюнледе  Долинскеде Политика репрессиялада жлюлгъанланы  мемориальнда белгили революционер  Гемуланы Ако туугъанлы 130 жыл толгъанына аталып жыйылыу болгъанды.

Жамауат
19.09.2022 - 13:46 | 👁 5

Подробности...

Жолда эсли болургъа чакъыргъандыла

Нальчикде школланы тийрелеринде жолдан къоркъуусуз къалай  ётерге жарагъанын ангылатыу жазыула этилгендиле. Бу жумуш жолда жюрюуню къоркъуусузлугъуну битеуроссей ыйыгъыны чеклеринде къуралгъанды...

Жамауат
19.09.2022 - 12:07 | 👁 8

Подробности...

Ачыгъаннга болушлукъну мычымай этерча – россейли прибор

Роскосмос ажашхан неда къыйын болумгъа тюшген адамны спутник связь бла терк табарча энчи радиомаякны жарашдыргъанды. Ол къыйын хауа болумлада, къарны тюбюнде  да ишлейди. Республиканы Курортла эм...

Жамауат
18.09.2022 - 16:00 | 👁 8

Подробности...

Мюлк тамата эм уста къураучу

Кетенчиланы Чокуйну жашы Борисни аты республикада, андан тышында да мюлк жюрютюуню устасы деген ангылам бла байламлыды. Ол Россейни жашау-коммунал мюлкюню сыйлы ишчисиди, Урунууну Къызыл...

Жамауат
18.09.2022 - 12:00 | 👁 15

Подробности...

Хан Тёбе

Кёнделеннге кире баргъанлай, жолну сол жанында бир дуппур барды, ол  артыкъ уллу да тюйюлдю, бийиклиги эки къатлы юй чакълы болур.

Жамауат
18.09.2022 - 09:05 | 👁 16

Подробности...

Баш борчларына къудуретни сакълауну санайдыла

Элбрусда агъачла тогъуз минг гектардан аслам жерде ёседиле. 

Жамауат
16.09.2022 - 15:39 | 👁 6

Подробности...

Жигитлиги бла атын айтдыргъан уучу

Бурун заманда Малкъарда жюрюген белгили уучуну Уллубашланы Башулукну жашы Уучуну юсюнден  Туудуланы Борисни хапарын басмалайбыз.

Жамауат
16.09.2022 - 14:59 | 👁 10

Подробности...

Россейни Жигитлери студентле бла тюбешгендиле

Бу кюнледе Къабарты-Малкъар къырал университетде Россейни Жигитлери Владимир Терехов, Владимир Алимов эм Валерий  Куков бла тюбешиу болгъанды.  

Жамауат
16.09.2022 - 10:55 | 👁 13

Подробности...

Республикагъа келген жолоучуланы саны ёсгенди

Къабарты-Малкъаргъа июль -август айлада келген жолоучуланы саны 60 процентге ёсгенди, деп билдиреди РФ-ни Туризм жаны бла федерал агентствосу. Ал...

Жамауат
15.09.2022 - 15:15 | 👁 21

Подробности...

Къабарты-Малкъарны къурулушчулары Херсон областьда мектепни жангыртадыла

Къабарты-Малкъарны Башчысы Казбек Коковну буюрууу бла Херсон областьны Каланчак шахарыны биринчи номерли битеулю билим береген школунда республиканы къурулушчулары ремонт бардырадыла. Битеу ишле...

Жамауат
15.09.2022 - 08:50 | 👁 12

Подробности...

Уллу эм жангы излемлеге келишген мектеп

Келир жылны ахырына «Билим бериу» миллет проектге кёре Нальчикде къыстау къурулушу баргъан  «Восточный» микрорайонда   1,5 минг окъуучугъа  жангы мардалагъа келишген мектеп ишленирикди.

Жамауат
14.09.2022 - 19:37 | 👁 2

Подробности...

Аны жюрегини излеми къатындагъылагъа къайгъырыуду

Малкъарланы Зайнаф атасы Жантууланы Махмутну бла анасы Нафисатны уллу юйюрлеринде ёсе, эм алгъа къатындагъылагъа болушургъа, хурмет берирге юйреннгенди.

Жамауат
14.09.2022 - 17:17 | 👁 16

Подробности...

Газны хакъсыз тартыргъа ким эркинди

Россейде жашау журтланы газ ызлагъа хакъсыз къошуу жангы бла программа толтурулады. Анга къалай къатышыргъа боллугъун ангылатыргъа сюебиз.

Жамауат
14.09.2022 - 14:33 | 👁 4

Подробности...

Жолда жюрюуню жорукъларына къаллай тюрлениуле кийирилгендиле?

Быйыл сентябрьде жолда жюрюуню бир-бир жорукъларына тюзетиуле кийирилгендиле.

Страницы

КЪАЛГЪАН РУБРИКАЛА

Экономика
26.09.2022 - 20:47 | 👁 4

Подробности...

Экспортха себеплик этиу тохтамайды

Россейге санкцияла кийирилгени ючюн бизни республикада тыш къыралла бла сатыу-алыу этген предприятияланы ишлерине дайым къаралады. Алада тюбеген чурумланы ачыкълау иш тири бардырылады, дейдиле...

Спорт
26.09.2022 - 20:34 | 👁 4

Подробности...

«Спортчуну бла аны юйретгенни араларында бир бирни ангылаулукъну магъанасы уллуду»

Жаболаны Музафарны къызы Марина тхэквондо ИТФ-дан Россейни спортуну устасыды. 1997, 1998 эм 2003 жыллада Шимал Кавказны биринчиликлеринде уллу жетишимлеге жетгенди. Андан сора, Шотландияда жаш...

Саулукъ
26.09.2022 - 20:10 | 👁 5

Подробности...

Сакълыкъны унутургъа жарамайды

Бусагъатда ковидден ауругъанланы асламысы къыйналмай къутуладыла. Сора тынчайыргъа боламыды? Огъесе сакъ болургъамы керекди? Аны юсюнден биз Нальчик шахарны биринчи номерли поликлиникасыны баш...

Билим
26.09.2022 - 19:59 | 👁 8

Подробности...

Усталыкълагъа жангы мастерскойлада юйретирикдиле

«Билим бериу» миллет проектни чеклеринде Б. Г. Хамдохов атлы агропромышленный колледжни Майскийде бёлюмюнде къууанчлы халда юч мастерской ачылгъанды: электрокюч кабель ызланы хайырланыу,...

Жангылыкъла
26.09.2022 - 19:36 | 👁 5

Подробности...

Аскер махтаулукъну белгисине саналлыкъды

Георгий тасманы Россейни аскер махтаулугъуну эмда Уллу Ата журт урушда Хорламны  белгилерини тизмесине кийирирге белгиленеди. Ол жаны бла законну проектин Къырал Думаны депутатлары биринчи...

Экономика
26.09.2022 - 19:11 | 👁 15

Подробности...

Къурулуш эм инвестиция проектле бла байламлы соруулагъа къарагъандыла

Къмр-ни Башчысы Казбек Коков къурулуш бёлюмде эм инвестиция проектлеге къарау бла байламлы штабны биринчи жыйылыуун бардыргъанды.

Спорт
26.09.2022 - 16:11 | 👁 14

Подробности...

Айтхылыкъ гёжефлерини хурметлерине - турнир

Тырныауузда грек-рим тутушууну айнытып башлагъанла СССР-ни спортуну усталары Байзуллаланы Юсюпню бла Мирзойланы Хызырны хурметлерине жоралап, жыл сайын турнир бардырылады.

Право
26.09.2022 - 16:03 | 👁 12

Подробности...

Жорукъланы эсгертгендиле

«Жолда жюрюуню къоркъуусузлугъуну ыйыгъы» битеуроссей акциягъа республиканы жюзден аслам школчусу къатышханды.

Маданият
23.09.2022 - 21:00 | 👁 5

Подробности...

«Таттиуканы жыры»

Халкъ жырланы асламысы жашауда болгъан ишлени юслеринден айтады. 

Экономика
23.09.2022 - 20:04 | 👁 6

Подробности...

Эл мюлкде къармашханлагъа – онгла

Россейни Правительствосу къыралда эл мюлкге болушлукъ бериуню кенгертеди. Тийишли онгла алыргъа боллукъланы санына энди кеслери алларына иш бардыргъанла, иели мюлклери болгъанла да киредиле....

Саулукъ
23.09.2022 - 12:59 | 👁 4

Подробности...

«Адам иги кёрмей башлагъанлай, мычымай врачха жетерге тийишлиди»

Катаракта (кёзлеге ау тюшген ) жайылгъан аурууду, аны багъыуну  алчы амалын республикалы больницаны офтальмология бёлюмюнде хайырланадыла. 

Спорт
23.09.2022 - 12:11 | 👁 7

Подробности...

Кёл кётюрген эришиуле

Нальчикде «Кросс нации» деген аты бла чабыуну битеукъырал кюню белгиленнгенди. Анга республиканы шахарларындан бла эллеринден 1500-ге жууукъ адам къатышхандыла. Аны жер-жерли администрацияны...

Спорт
23.09.2022 - 12:01 | 👁 3

Подробности...

Усталыкъларын кёргюзтгендиле

Нальчик шахарда «Юность России» деген спорткомплексде  Къабарты-Малкъарны от ёчюлтюучю -къутхарыу гарнизонуну жыйымдыкъ командаларыны арасында эришиуле ётгендиле. Бу жумуш от ёчюлтюу-къутхарыу...

Экономика
23.09.2022 - 09:00 | 👁 14

Подробности...

Кеслери иш къурагъанлагъа онгла

Кеслери иш къурап къармашханлагъа деп жарашдырылгъан налог (НПД) жангыды, анга  инсанла кеси эркинликлери бла кёчерге боллукъдула, дегендиле ФНС-ни Къабарты-Малкъарда бёлюмюнде.

Маданият
22.09.2022 - 20:58 | 👁 2

Подробности...

«ТИШИРЫУ! Кёз жарыгъым сен…»

Ана, эгеч, сюйгенинг – тиширыуну юсюнден жазмагъан поэт,  аны юсюнден жырламагъан жырчы, аны сыфатын этмеген суратчы да, анга деп ишленмеген юй да, анга аталмагъан умут да болмазла.

Страницы