05.06.2023, 08:10 - Билим

Лепшокъланы Азрет-Алийни къызы Джауарият Бедикни орта школунда  ингилиз тилден устазды. Ол Пятигорскну Лигвистика институтун тауусханды. Алай мектепде ишлеп башлагъынчы, бёлек заманны Пятигорскда «Туристический Кавказ» деген газетде уруннганды.

03.06.2023, 09:05 - Жамауат

Къабарты-Малкъарда китап чыгъарыугъа жол тынч болмагъанды. Къара таныгъан белгили адамларыбыз ал китапларын Дагъыстанда Темирхан-Шурада М.Мавраевни китап басмасында басмалагъандыла. Сёз ючюн, ана тилибизде Асанланы Локъман кесини «Къылыкъ китабын», анда Кязимни «Ийман-исламы» да болуп, 1908 жылда анда чыгъаргъанды. Кязим «Солтан-Хамидни жырын такъгъанда, Орус Басханда Дымовлары чыгъаргъандыла аны китап халда. Окъуу китапланы окъуна, революциягъа дери, андан сора да Дагъыстандан келтиргендиле. Ала къумукъ тилде эдиле. Энейланы Магометни «Малкъар алифби» деген харфлыгъы латин харфла бла 1924 жылда чыкъгъанды. Дагъыда Дондагъы Ростовда «Крайнациздат» атлы китап басма чыгъаргъан окъуу китапла бла хайырланнгандыла адамла.

02.06.2023, 16:50 - Саулукъ

Кёребиз: инфарктдан сора кёпле ишлерине къайталмайдыла. Юйде да хазна зат эталмайдыла. Биз Огъары Малкъарны больницасыны баш врачы Чаналаны Аслижан бла бу къыйын проблеманы юсюнден ушакъ этгенбиз.

 

02.06.2023, 16:48 - Маданият

Июньну ал кюнлери Къулийланы Къайсынны эсгериу бла байламлыды бизде. Отуз сегиз жыл болады быйыл ол, жарыкъ жулдуз учуп кетгенча, бу дуниядан айырылгъанлы.  Алай поэтни философиясы, фикири, жашаугъа кёз къарамлары, сюймеклиги, назмуларында жыйылып, бусагъат заманда да биргебизге келгенлей турадыла. 

02.06.2023, 15:51 - Маданият

Кёп болмай Пятигорск шахарда  Халкъ мюлкню эм  къырал къуллукъну россейли академиясыны (РАНХиГС) Шимал Кавказда бёлюмюнде «Диалог культур» деген фестиваль болгъанды. Анга хар замандача, Ставрополь крайда жашагъан диаспораланы келечилери, преподавательле эм башхала   къатышхандыла. 

02.06.2023, 15:48 - Саулукъ

Кёп болмай Къабарты-Малкъар къырал университетде Тютюн ичиуге къажау турууну  битеудуния кюнюне жоралап медицина факультетини келечилери   школчулагъа тематикалы  акция бардыргъандыла.

02.06.2023, 12:50 - Жамауат

«Нальчик» курортну, кесини йод-бром, сероводород, азот-жылы суулары, Тамбукан кёлню дарман балчыгъы бла саулай къыралда окъуна алчы курортладан бири болургъа, алгъын жылладача, бийик даражасын артха къайтарыргъа амалы барды. Республиканы быллай онгларыны, аланы толуракъ хайырланыуну юсюнден РАЕН-ни академиги, РФ-ни илмусуну сыйлы къуллукъчусу Пшикан Таов айтады.

ЖАМАУАТ

Жамауат
25.05.2023 - 13:00 | 👁 31

Подробности...

Жууаплылыкъны толусунлай сезе, жамауатдан ыразылыкъ табады

Озгъан жылда «КъМР-ни сыйлы врачы» деген даражалы атха тийишли болгъанланы санында Нальчикде республикалы клиника больницаны доктору Геккиланы Сапарны къызы Жаннет да болгъанына аны таныгъанла,...
Жамауат
25.05.2023 - 11:00 | 👁 12

Подробности...

Чамдан, оюндан чыкъгъан насып

Бирле айтадыла ол алай боллукъ тюйюлдю деп, биз аны таныйбыз, хапарын бек иги билебиз дегенле да бардыла. Ким биледи, тюзю къалай болур? Окъуучуларыбызны араларында да табылырла бу хапарны эшитгенле...
Жамауат
25.05.2023 - 10:54 | 👁 32

Подробности...

Бирликге жораланнган атлам

Шёндю газетлеге бла журналлагъа жаздырыу къыстау барады. Башхаланы билмейме, мен а  миллетибизни жангыз газети «Заман» ючюн къайгъырама. Таулума деген да аны айныры, кёп болуру ючюн къайгъырыргъа...
Жамауат
25.05.2023 - 10:35 | 👁 33

Подробности...

Аны илмугъа салгъан къыйыны бюгюн да эсленеди

Республикада культурологиядан биринчи доктор, белгили кесаматчы Орусбийланы Фатима жашаудан кетгенли он жылдан атлагъанды. Жазгъан ишлери бла маданият хазнабызгъа тийишли юлюш къошханды. 
Жамауат
25.05.2023 - 10:23 | 👁 48

Подробности...

Элни тутуругъу аны иш кёллю адамларыдыла

Элбрус районда орналгъан Бедик эл 1922 жылда къуралгъанды. Ол заманда аны аты «Малкъар племсовхоз» болгъанды.
Жамауат
25.05.2023 - 09:35 | 👁 42

Подробности...

Жашил байлыкъларыбызны сакъларгъа эмда кёбейтирге

«Агъачланы сакълау» деген федерал проект адамларыбызгъа таплыкъгъа, игиликге деп бардырылады, миллет агъачларыбызны сакълау бла байламлыды. Аны магъанасы бирди – агъачланы жангыртыу. Бу борч а эки...
Жамауат
25.05.2023 - 09:10 | 👁 11

Подробности...

«Заманны» хар таулу юйюрге

Багъалы шуёхла!  
Жамауат
25.05.2023 - 09:05 | 👁 20

Подробности...

Тиширыуларыбызны сыфатларын не затла бузадыла?

Бирде тиширыула бютюн ариу кёрюнебиз деп сыфатларын, кеслерини юсюнден бирсилени оюмларын да осал жанына айландырадыла.  Аны юслеринден косметолог Эдикаланы Анжела бла ушакъ этгенбиз. 
Жамауат
25.05.2023 - 08:10 | 👁 39

Подробности...

Агъачланы сакълау

«Агъачланы сакълау» федерал проектни чеклеринде аслам тюрлю агротехника жумуш тамамланады. Ала аны эм магъаналы кесегинден биридиле. Къабарты-Малкъарда мюлкледе агъачланы айнытыу эмда заранлы битимле...
Жамауат
24.05.2023 - 16:00 | 👁 17

Подробности...

Тыш къыраллы люстра

Болгъан иш Къауум заман мындан алгъа болгъан ишди. Хасан бла Хусей деп элде эки туугъан къарындаш жашайдыла. Туугъан къарындашла да эгизле. Санлары, сыфатлары бир бирге асыры ушагъандан, устазлары,...
Жамауат
24.05.2023 - 11:35 | 👁 37

Подробности...

Ток ючюн тёлемегенле жууапха тартыладыла

 «Россети Северный Кавказ» - «Каббалкэнерго» биригиуню Нальчикде бёлюмюню келечилери токну эркинликсиз хайырланнганланы тинтир ючюн терк-терк рейдле бардырадыла. Алай  бла быйыл беш айгъа токну...
Жамауат
24.05.2023 - 09:11 | 👁 64

Подробности...

Почтагъа барыргъа ашыгъыгъыз!

Багъалы шуёхла!
Жамауат
23.05.2023 - 15:25 | 👁 43

Подробности...

Узакъ ёмюрлюкню жашырынлыкълары

Кёп жашауну амаллары
Жамауат
23.05.2023 - 10:18 | 👁 60

Подробности...

Къадарлары адамлыкъны, жарыкъ муратха ийнаныуну юлгюсю

Люаза окъургъа итиннгенди. Жетижыллыкъ школну ахшы бошагъанды, аны биргесине халкъыбызны белгили адамлары Зумакъулланы Борис, Ахматланы Мусса окъугъандыла. Алай Люазагъа андан ары билим алыргъа эркин...
Жамауат
22.05.2023 - 17:02 | 👁 88

Подробности...

Къадарлары адамлыкъны, жарыкъ муратха ийнаныуну юлгюсю

Къалай сейирдиле адамланы къадарлары, бирде насыплы, жарыкъ, бирде уа ачылыкълары бла къанны сууута. Ата-бабаларыбызны жашауларына къарай, ала бла ушакъ эте, инсан кёп затха чыдаяллыгъын, алда мураты...

Страницы

КЪАЛГЪАН РУБРИКАЛА

Маданият
19.05.2023 - 16:27 | 👁 157

Подробности...

Юйле да адамлагъа ушайдыла…

Суратлау искусстволаны  А.Л. Ткаченко атлы музейинде журналист эм суратчы Владислав Битоковну энчи кёрмючю ачылгъанды. Аны адамны къол аязына сыйыннган юйчюклери къараучулагъа сейир...

Маданият
19.05.2023 - 14:57 | 👁 127

Подробности...

Белгили кинофильмден кийимле – Нальчикде

Къабарты-Малкъар къырал университетде «Эрмитаж-Кавказ» маданият-билим бериу арада белгили режиссёр   Александр  Сокуровну 2011 жылда тюшюрюлген «Фауст»  кинофильмине  тигилген кийимлени кёрмючю...

Спорт
19.05.2023 - 14:54 | 👁 127

Подробности...

Даражалы эришиулеге сайланнгандыла

«Спорт терроргъа къажауду» деген чакъырыу бла Прохладный эм Нальчик шахарлада женгил атлетикадан Къабарты-Малкъарны чемпионаты бла биринчилиги ётгендиле.

Тарых
19.05.2023 - 14:51 | 👁 135

Подробности...

«Къазауатны сылтауларын тынгылы тинтирге керекди»

21 май - Кавказ урушда   ёлген адыгланы эсгериуню кюню

Хар жылдан да 21 майда Кавказ урушда (1817—1864 жж.) жоюлгъанланы эсгериуню кюню белгиленеди. Ёмюр бла жарым жыл мындан алгъа болгъан...

Спорт
19.05.2023 - 14:43 | 👁 78

Подробности...

Жаш спортчулагъа иги сынам

Кавказ урушда ёлгенлени хурметлерине аталып, Нальчикде дзюдодан 2010-2011 жыллада туугъан жашчыкъланы араларында тёрели регионла аралы эришиу бардырылгъанды. Анга бизни республикадан, Адыгеядан...

Жангылыкъла
18.05.2023 - 15:00 | 👁 119

Подробности...

Хыйлачыла тирилгендиле – сакъ болугъуз!

Бизни республикада коммерциялы предприятиялагъа арт кезиуде Роспотребнадзорну КъМР-де Управлениясыны атындан кёп сёлешип башлагъандыла

Саулукъ
18.05.2023 - 15:00 | 👁 119

Подробности...

Тишлеге бакъгъан алай багъа некди?

Адамланы кёбюсю  стоматологлагъа жаланда тишлери ауруса барадыла. Аланы арасында  къоркъуп неда ахча тёлерге сюймей кеси аллына сау боллугъун сакълап тёзгенле да танг кесекдиле. Болсада аны бла...

Спорт
18.05.2023 - 12:00 | 👁 68

Подробности...

Кюмюш къоллу болгъанды

Каспийск шахарда, Суракат Асиятиловну хурметине аталып, грек-рим тутушуудан IV халкъла аралы эришиу къуралгъанды. Анда майдалла эм багъалы саугъала ючюн Россейни аслам регионундан, Беларусьдан,...

Жангылыкъла
18.05.2023 - 12:00 | 👁 86

Подробности...

Сакъатлагъа тынчлыкъгъа

Республикада туризм жаны бла сакъат адамлагъа тынчлыкълы онгла къурау баш магъаналы борчладан бириди

Билим
18.05.2023 - 12:00 | 👁 174

Подробности...

«Эришиуледе устаз кесине аслам сейир затны ачады»

Шимал Осетияны билим бериуде ишлегенлени усталыкъларын ёсдюрген республикалы институтуну башламчылыгъы бла къуралгъан эмда бардырылгъан «Биз башхалабыз, алай эсе да, барыбыз да тенгбиз!» деген...

Маданият
18.05.2023 - 12:00 | 👁 95

Подробности...

Тёлюден тёлюге кёче келген къыйматларыбыз

Бусагъатда жюз бла къыркъ беш къыралда белгиленеди бу байрам. Анга уллу, гитче  да къатышады. Сёз ючюн, «Музейлени кечеси» деген фестивальгъа сау юйюрле келедиле

Право
18.05.2023 - 12:00 | 👁 72

Подробности...

Билимлерин айнытыргъа итинедиле

РФ-ни Къырал Думасыны депутаты Виктория Родина регионда ыйыкъны чеклеринде Нальчикни 11-чи школуну 7-чи классларыны окъуучулары  бла финанс билимни дерсин бардыргъанды. 

Спорт
18.05.2023 - 11:00 | 👁 57

Подробности...

Каратечилерибиз – алчыланы къауумунда

Краснодарда кёкусинкайдан «Шиханны кубогу» битеуроссей эришиуню финал сермешлери болгъандыла. Алагъа къыралны 24 регионундан 800-ден аслам спортчу къатышханды.

Спорт
18.05.2023 - 09:35 | 👁 56

Подробности...

Школ лигагъа къатышхандыла

Челябинскде баскетболдан мектеплени араларындан бардырылгъан 2022-2023 сезонда «Локобаскет – школ лига» битеуроссей чемпионатны финал оюнлары болгъандыла. Алагъа къыралны битеу субъектлеринден...

Спорт
18.05.2023 - 09:35 | 👁 91

Подробности...

Белгили сумочула бла юйрениуле

Бу кюнледе Нальчикде сумодан юйрениу жыйылыула бла тренерлеге семинар къуралгъандыла, алагъа башчылыкъны Россейни жыйымдыкъ командаларыны таматасы Юрий Голубовский этгенди.

Страницы