22.01.2022, 10:42 - Жамауат

Элбрус районда электрокюч сетьлени Быллымда участкасында мастер болуп ишлеген Диналаны Мухтаргъа, кёп жылланы жарыкъ бетли уруннганы эмда отлукъ-энергетика комплексге уллу къошумчулукъ этгени ючюн Россей Федерацияны Энергетика министерствосуну буйругъу бла «Сыйлы энергетик» деген даражалы ат берилгенди.

22.01.2022, 08:10 - Саулукъ

КъМР-ни Саулукъ сакълау министерствосунда Республикада омикрон-штамм бла байламлы болумгъа аталгъан пресс-конференция бардырылгъанды. Журналистлени сорууларына КъМР-ни саулукъ сакълау министри Рустам Калибатов, Роспотребнадзорну КъМР-де Управлениясыны башчысы Жирослан Пагов, КъМР-ни Саулукъ сакълау министерствосуну штатдан тышында баш врачы-инфекционисти Марина Иванова  жууапла бергендиле. 

21.01.2022, 16:11 - Жангылыкъла

КъМР-ни Башчысы Казбек Коков «Россия-24» каналны корреспондентини сорууларына жууапла бергенди эмда регионда шёндюгю эпидемиология болумну юсюнден билдиргенди. 

21.01.2022, 16:10 - Жангылыкъла

КъМР-ни Башчысы Казбек Коков РФ-ни Президентини Север-Кавказ федерал округда толу эркинликли келечиси Юрий Чайка видеоконференция халда бардыргъан кенгешге къатышханды. Анда сёз СКФО-да санитар-эпидемиология болум сюзюлгенди эмда коронавирус ауруугъа къажау мадарла къалай толтурулгъанларына къаралгъанды.

21.01.2022, 15:51 - Жамауат

Роспотребнадзорну Къабарты-Малкъарны Управлениясындан билдиргенлерине кёре, къаты сууукъла келгенлери бла байламлы, кесекледен къыйналгъанланы санына танг къошулгъанды. Ол себепден  ведомствону келечилери социал магъаналы объектледе эм предприятиялада санитар жорукъла, гигиена эм температура мардала бузулмазча контроль бардырадыла. 

21.01.2022, 15:48 - Жамауат

Кёп болмай Нальчикде Республикалы сабий клиника больницагъа тынгылы ремонт этип башлагъандыла. Аны жангыртыргъа эм керек оборудование бла жалчытыргъа къыралны Правительствосуну резерв фондундан 120 миллиондан аслам сом бёлюннгенди.

20.01.2022, 20:51 - Экономика

 Бюгюн Москвада КъМР-ни Башчысы Казбек Коков ведео-конференцсвязь амал бла Регионла аралы правительстволу комиссияны штабыны жыйылыууна къатышханды. Аны Правительствону Председателини орунбасары Марат Хуснуллин  бардыргъанды.

ЖАМАУАТ

11.12.2021 - 08:10

Деменгиликлери ёхтемлендиреди, ариулукълары чыгъармачылыкъгъа кёллендиреди

Кавказ - жаш тауланы журтуду. Беш минг метрден артыкъ бийикликлери болгъан жети таудан алтысы Къабарты-Малкъардадыла. Ол санда тёппеси 5642 метрге жетген деменгили Элбрус да. Мындан башлап кюнчыгъыш таба таула алашадан-алаша бола барадыла. Андан сора да, ёзенле, биченликле кёп тюбейдиле.

Подробности... | Просмотрено: 17
10.12.2021 - 17:15

Къоркъуусузлукъну жалчытыргъа- бирча къайгъыра

Къабарты-Малкъарда «Къоркъуусуз республика» учреждение жамауатны ырахатлыгъын жалчытыр муратда шахар тийреде, жоллада эм башха жерледе да видеокамераланы санын кёбейтеди,  деп билдириледи КъМР-ни Транспорт эмда жол мюлк министерствосуну пресс-службасындан.

Подробности... | Просмотрено: 18
10.12.2021 - 15:28

Полковникни насийхат сёзлери

Быйыл россей аскерни полковнигине - Уяналаны Рамазанны жашы Валерийге 73 жыл  толлукъ эди.

Подробности... | Просмотрено: 6
09.12.2021 - 16:05

2013 жылгъа дери чыкъгъан телевизорла къачан эски боллукъдула

Айныу деген неге жетгенди! Энди битеу да федерал каналла цифралы технология бла ишлейдиле. 

Подробности... | Просмотрено: 10
09.12.2021 - 15:59

Жигерлиги эмда асыллыгъы бла табылгъан уллу махтау

Жангоразланы Ибрагим 1958 жылда Къазахстанда Акъмола областьда «Ижевский» совхозгъа жаш  специалист болуп келген эди. 

Подробности... | Просмотрено: 12
09.12.2021 - 15:34

Адам улугъа бек къоркъуулу тогъуз палах

Америкалы миллиардерле, басма органла билдиргенлерине кёре, къыямадан кеслерин сакълар ючюн, Жангы Зеландияда жер тюбюню теренинде бункерле хазырлайдыла.

Подробности... | Просмотрено: 8
08.12.2021 - 15:22

Энчи юйню сатып алыргъа ипотека болушурукъду

Россей Федерацияны Правительствосуну  быйыл  18 октябрьде къабыл этилген бегимине кёре (жашау журтланы сатып алыуда  ипотека  кредитлени ёлчемлерин тохташдырыу бла байламлы), энчиликлени белгилеу, РФ-ни инсанларына 2020-2022 жыллагъа деп берилген ёнкючлени, кредитле берген эм башха биригиулеге  алмай къалгъан файдаларын къайтарыу  эм Россей Федерацияны бир къауум актларына тюрлениуле кийириу бла байламлы» инсанлагъа энчи юйлени сатып алыргъа эм аллай журтланы къурулушларын бардырыргъа 7 процент ставка бла ипотека кредит берирге онг барды.

Подробности... | Просмотрено: 10
07.12.2021 - 13:49

ДАУТА

 Биз, къайда эсе да бирде, узакъда, ахшы адамланы табып, аланы юслеринден газетге жазабыз. 

Подробности... | Просмотрено: 12
07.12.2021 - 13:47

Ана кёлю - балада, аны кёлю уа?

Бир адам да сюймейди къартлыгъында жангызлыкъны сынаргъа. Бютюнда жашы, туудукълары болуп тургъанлай.

Подробности... | Просмотрено: 10
07.12.2021 - 13:11

Таматаланы осуятларын толтургъанды

Жолоучулукъ аламат затды, не кёп заман ётсе да унутмайса анда кёрген жерлени, танышахан адамланы. 2013 жылда Тюркню Ялова шахарында онекинчи халкъла аралы тепсеу фестивалы ётдюрюлген эди. Байрам бошалгъандан сора,  къарачайлыла бла малкъарлыла жашагъан Чифлик элге барыргъа излейбиз.

Подробности... | Просмотрено: 20
06.12.2021 - 16:19

Мадар этмей туруудан хайыр жокъду

Отуз жылдан аслам заманны ичинде Яникой элде да бир къауум тамата алышыннганды. 

Подробности... | Просмотрено: 10
06.12.2021 - 15:28

Ахчаны жюрютюуню юсюнден билимигизни сынап кёрюгюз

Озгъан айны ахырындан башлап, бу айны оналтынчысына дери Россейни Банкы, Стратегиялы башламчылыкъланы агентствосу бла бирге финанс окъуулулукъ жаны бла битеуроссей онлайн-зачёт бардырадыла. Анга гражданла бла предпринимательле къатышыргъа боллукъдула.

Подробности... | Просмотрено: 13
06.12.2021 - 10:47

Кишиликлери, ётгюрлюклери ючюн да - майдалла

Кёп болмай  РФ-ни ич ишле министри полицияны генералы Владимир Колокольцевни  буйругъу бла  Къабарты-Малкъарны органларында ишлегенлени къаууму борчларын  бет  жарыкълы толтургъанлары ючюн ведомстволу саугъалагъа тийишли болгъандыла.

Подробности... | Просмотрено: 2
06.12.2021 - 10:41

Жолчула къышха хазырдыла

Шимал Кавказда жоллагъа къарагъан «Кавказ» Управление къышха тынгылы хазырланнганды. 

Подробности... | Просмотрено: 4
05.12.2021 - 08:10

«Табийгъат да, жарсыулу кезиуню эсине тюшюрюп, кесича ачыулана эди»

Эндреуюк айны биринчи кюнюнде Огъары Малкъарны жамауаты, межгитге жыйылып, Саутуда урушну кезиуюнде, хаталары-хылилери болмай къырылгъан эллилерин эсгередиле.

Подробности... | Просмотрено: 10

Страницы

КЪАЛГЪАН РУБРИКАЛА

Спорт

13.01.2022 - 14:41

Битеуроссей эришиуледе «кюмюш» къытханды

Нижний Новгород шахарда 16 жыллары толмагъан жашланы араларында грек-рим тутушуудан битеуроссей ачыкъ эришиуле бардырылгъандыла.

Подробности... | Просмотрено: 4
Право

13.01.2022 - 14:31

«Гараж амнистияны» хайырланыргъа ашыкъмайдыла

Озгъан 2021 жылда «гараж амнистияны» Къабарты-Малкъарда жашагъанладан бир адам да хайырланмагъаны, дегенди Росреестрни бизни республикада Управлениясыны башчысы Виталий Дмитриев.

Подробности... | Просмотрено: 4
Жангылыкъла

13.01.2022 - 14:29

Зарагижде ГЭС-ге – беш жыл

Беш жыл мындан алгъа – 2016 жылда 29 декабрьде Зарагиж ГЭС ишлеп башлагъанды. Бу объект Тёбен-Черек ГЭС-лени къауумунда ючюнчю болгъанды. Аны хайырындан республиканы районларын электрокюч бла жалчытыныу бютюнда игиленнгенди, деп белгилегендиле РусГидро компанияны Къабарты-Малкъарда бёлюмюнде.

Подробности... | Просмотрено: 3
Жангылыкъла

13.01.2022 - 12:44

Сабий поликлиника жангы излемлеге келишеди

Нальчикни Богданка микрорайонунда сабий поликлиника тынгылы ремонт этилгенден сора ачылгъанды.

Подробности... | Просмотрено: 7
Спорт

13.01.2022 - 12:00

Къатыш единоборстволада - аслам майдал

Бу кюнледе къатыш единоборстволадан республиканы биринчилиги бла чемпионаты бардырылгъандыла.

Подробности... | Просмотрено: 3
Жангылыкъла

13.01.2022 - 10:47

Огъары Бахсанда сабий садикни ток сетьге къошхандыла

«Россети Шимал Кавказ» компанияны Къабарты-Малкъарда бёлюмюню – «Каббалкэнергону» специалистлери Огъары Бахсанда ишленнген жангы сабий садикни озгъан жылны ахыр кюнлеринде ток сетьге къошхандыла.

Подробности... | Просмотрено: 5
Право

12.01.2022 - 22:01

Сабийлеге жолда машинаны жюрютюрге ышаннган кезиуле ачыкъланнгандыла

Республикада акъылбалыкъ болмагъанла, машинаны жюрютюрге эркинликликсиз, жолгъа чыкъгъанлары бла байламлы шартла ачыкъланадыла. Аны юсюнден КъМР-де Ич ишле министерствода бардырылгъан брифингде белгили этилгенди.

Подробности... | Просмотрено: 4
Жангылыкъла

12.01.2022 - 21:49

Республика конкуренция иги айныгъанланы санына къошулгъанды

Къыралны субъектлерини толтуруучу власть органлары товар рыноклада конкуренцияны айнытыу жаны бла 2020 жылда къалай ишлегенлерини эсеплерин чыгъаргъандыла РФ-ни Экономиканы айнытыу министерствосунда.

Подробности... | Просмотрено: 6
Жангылыкъла

12.01.2022 - 21:47

Ф.М. Достоевскийни 200-жыллыгъына атап - конкурс

Жангы жылны аллында республиканы Жамауат палатасында Ф.М. Достоевский туугъанлы 200-жыл толгъанына аталгъан «Мой Достоевский» деген конкурсну эсеплери чыгъарылгъандыла.

Подробности... | Просмотрено: 6
Спорт

12.01.2022 - 21:42

Биринчи даражалы эришиуюнде - хорлам

Майкопда тёрели ушуну туйшоу, шуайцзяо и лэйтай бёлюмлеринде Россейни чемпионаты бла биринчилиги бардырылгъандыла.

Подробности... | Просмотрено: 2
Маданият

12.01.2022 - 15:12

Къаялада - бурун жашагъан адамланы суратлары

Орус география обществону «Альтаир» жаш тёлю клубуну башчысы Мокъаланы Тенгиз айтханнга кёре, Къабарты-Малкъарны Бахсан ауузунда краеведле къаялада табылгъан суратланы тинтиу бла кюрешедиле. Аланы биринчи 2013 жылда Хапаланы Назир эслеген эди, ол суратланы жууукъ-тенглерине кёргюзте тургъанды.

Подробности... | Просмотрено: 9
Билим

12.01.2022 - 14:20

Ачылгъанлы кёп болмайды, алай жетишимлери аз тюйюлдюле

Кёп болмай Тырныауузда Отарланы Керимни атын жюрютген 1-чи номерли лицейде «Энчи сабий» ресурс ара ачылгъанлы онбеш жыл толгъанын белгилегендиле. Эсге сала айтсакъ, ол инклюзив амал бла окъутурча сынау халда ишлеп башлагъан эди, бюгюнлюкде уа ишин жетишимли бардыргъан учрежденияды.  

Подробности... | Просмотрено: 2
Тарых

11.01.2022 - 21:13

Ата журтубузну душмандан жигитлеча къоруулагъандыла, жигерликлери бла аны кючлегендиле

Миллетибизни сайлама жашлары, къызлары къазауатда, урунууда болсала да, кишиликлери, жегирликлери, адамлыкълары, адепликлери, тизгинликлери бла да атларын айтдыргъандыла, халкъгъа махтау келтиргендиле.

Подробности... | Просмотрено: 6
Маданият

11.01.2022 - 19:43

ТАС БОЛУП КЪАЙТХАН НАСЫП

Жашауда неден да баш, неден да магъаналы тёзюм болгъанын кимден да ахшы биледи Асият. Бютюнда жашауу экиге бёлюннгенли. Жанына тиедиле нёгерлерини айтылгъан, айтылмагъан да сёзлери.

Подробности... | Просмотрено: 8
Маданият

11.01.2022 - 15:18

Къазакъланы музейлери Шимал кавзны республкиаларында ачыллыкъдыла

Ставрополь крайны къазакъланы тарыхларыны мультимедиялы музейини бёлюмлери Къабарты-Малкъарда, Чеченде, Шимал Осетия-Аланияда бла Дагъыстанда ачыллыкъдыла. Бу субъектлени барысында да Къазакъланы Терк аскер обществолары барды.

Подробности... | Просмотрено: 7

Страницы