01.07.2022, 08:18 - Тарых

КъМР-ни 100-жыллыгъына

Бу сурат 1957 жылда Къашхатауда алыннганды. Анда олтургъанла (солдан онгнга) школну директору Шауаланы Миналданды,  Фёдор  Яковенкоду, Насталаны Сохтады эмда устаз Роза Сергеевады. Сюелгенле уа ол заманда тамата классланы окъуучуларыдыла. Бизни бюгюннгю хапарыбыз а Фёдор Михайлович Яковенкону юсюнденди. 

30.06.2022, 16:00 - Экономика

Кёп болмай РусГидро компанияны Къабарты-Малкъарда бёлюмю гитче Черек ГЭС-ни къурулушун башлагъанды. Бюгюнлюкде специалистле аны мурдорун хазырлап  кюрешедиле.  Ол «Россейде жангыртылыныргъа жарагъан энергетиканы айнытыу» къырал программагъа кёре бардырылады.

30.06.2022, 15:00 - Спорт

Бу кюнледе «Эльбрус» курортда тау лыжаладан «Элбрусну саугъалары» деген битеуроссей эришиуле бардырылгъандыла. Анда хорлагъанланы саугъалаугъа «Кавказ.

30.06.2022, 14:00 - Экономика

Кёп болмай РФ-ни Президенти Владимир Путин Къырал Советни президиумуну кенгешинде къурулуш эм жашау журт-коммунал мюлк бёлюмлени 2030 эмда 2035  жыллада айнытыуну стратегиясыны юсюнден айтханды.

30.06.2022, 10:13 - Политика

Апрельде Нальчикде солуп кетген Донбассдан келген сабийле бюгюнлюкде Пятигорскда  художестволу гимнастикадан Битеуроссей эришиулеге хазырланадыла. Аны юсюнден  КъМР-ни Башчысыны бла Правительствосуну пресс-службасындан билдиргендиле.

30.06.2022, 09:05 - Жангылыкъла

КъМР-ниТарифле эм жашау журт надзор жаны бла къырал комитетини  2021 жылда 28 декабрьде 279-чу буйругъуна кёре, быйыл  биринчи июньдан башлап  электрокюч ючюн тарифлеге къошуллукъду.  Анга кёре,  шахарлада бла элледе жашагъанла    1кВт сагъат ток ючюн  4,35 сом тёлерикдиле. Ол себепден «Россети Северный Кавказ» - «Каббалкэнерго» хайырланнган электрокюч ючюн эсеплеген приборланы показаниялары бла сагъынылгъан кезиуге тёлерге чакъырады. Ызы бла андан сора ойналгъан сагъатла   жангы тариф  бла тергелликдиле. 

29.06.2022, 17:24 - Жамауат

КъМР-ни Табийгъат байлыкъла  эмда экология жаны бла министерствосу жай кюнледе жамауатха бютюн сакъ болургъа,  агъачда эм анга жууукъ жерледе  къургъакъ бутакъланы, къауданны эм башха затланы да кюйдюрюрге жарамагъанын эсге салады. 

ЖАМАУАТ

Жамауат
09.06.2022 - 13:50 | 👁 5

Подробности...

Эйнштейн къалай окъугъанды?

Белгили алим Альберт Эйнштейн артыкъ иги окъумагъанды, математиканы да хазна билмегенди деп кёпледен алай эшитирге боллукъду. 

Жамауат
09.06.2022 - 13:18 | 👁 6

Подробности...

Эссизлик хатагъа келтирир

  Миллет сезим… 

Жамауат
09.06.2022 - 09:25 | 👁 16

Подробности...

Уллу кёллюлюк игиге келтирмез

Жай жылыула келгени бла адамла заманларын суу боюнунда, кёлледе да ётдюредиле. 

Жамауат
08.06.2022 - 16:31 | 👁 9

Подробности...

Солтанбекни алма тереклери

22 июнь - Эсде тутууну эмда бушуу этиуню кюню

Редакцияда  къабыргъада уллу болмагъан жасы мермер таш орнатылыпды. Анда «Коммунизмге жол» (шёндю «Заман») газетни Уллу Ата...

Жамауат
08.06.2022 - 12:54 | 👁 9

Подробности...

Информацияны – магъанасы уллуду

Электрон устройствола, социальный сетьле, интернетде почта сервисле – была бары да бизге жашырын кёз жетдиргенлей турадыла, бизни юсюбюзден хар нени да кеслери сюйгенлерича...

Жамауат
07.06.2022 - 16:20 | 👁 9

Подробности...

Юч ёмюрню кёрген Капалау

Хасания элде  жюз эмда андан кёп  жылла жашагъанланы саны  ал жыллада  иги кесек эди. Ала Къазакъланы Кезийбан, мени атам Холаланы Далхат, Махай, Якуб, дагъыда башхала .  Аланы араларында ...

Жамауат
07.06.2022 - 16:15 | 👁 5

Подробности...

Хар юйде да изленнген пылесос къайдан чыкъгъанды?

Жангы затла къураучу американлы Айвз Макгаффни 1869 жылда 8 июньда кеси къурагъан пылесос аппаратха патент алады. Ол анга Whirlwind («къолда тутуп бир жанына бурургъа») деген ат береди.

Жамауат
07.06.2022 - 12:26 | 👁 8

Подробности...

Кёп хата адамны кесинден чыгъады

Эл мюлк бла кюреширге тийишли жерлеге кир-кипчик тёгюу, алагъа къарамай, ханслагъа басдырып, жукъгъа жарамазча этиу не жаны бла да бек уллу проблемагъа саналады. Россельхознадзорну Шимал Кавказда...

Жамауат
06.06.2022 - 12:33 | 👁 12

Подробности...

Милицияны подполковниги

Заман дегенинг алай терк барады, бирде айла бир ыйыкъча ётедиле. Хар кезиуню уа кеси жигитлери: урунууда, башха бёлюмледе алчыла. Заман озгъанлыкъгъа, аланы  ахшы ишлери уа эсден кетмейдиле.

Жамауат
05.06.2022 - 12:55 | 👁 9

Подробности...

Аны къол ызы энчиди

Къудайланы Азизни жашы Иссаны республиканы жамауаты иги таныйды. Аны къол ишлерини ызы энчиди. Аланы кёрмючледе кёрсенг, жылыуларындан билесе Исса этгенин. 

Жамауат
04.06.2022 - 10:02 | 👁 14

Подробности...

«Жашау къуруда байрамладан къуралып къалмайды»

Таулу тиширыула башларына, юйлерине, юйюрлерине не заманда да къаты болгъандыла. Бюгюн-бюгече да ма алай барады. Аллайладан бири Огъары Малкъарда ёсген Бичиланы Хусейни къызы Баблинады...

Жамауат
03.06.2022 - 09:39 | 👁 12

Подробности...

100 жылдан атлагъанда да – сыфатлары жаш

Филиппинский тенгизде дунияда эм кёп жашагъан адамланы айрыкамлары барды. Анда Окинава атлы японлу жерчикде жыл санлары жюзден атлагъан беш жюзге жууукъ адам турадыла.

Жамауат
03.06.2022 - 05:39 | 👁 20

Подробности...

Халкъны ыспасына тийишлиле

Бу материалны газетге Огъары Чегемден Газаланы Исхакъ жиберген эди. Ол издания бла кёп жылланы байламлыкъ жюрютгенди, малкъар халкъны тарыхыны, аш-суу хазнасыны, Чегем аузунда жашагъанланы юсюнден...

Жамауат
01.06.2022 - 14:03 | 👁 11

Подробности...

Математиканы искусствогъа алышханды

Къадар дегенинг алайды –   кимге тюберигин, жашауу къалай къураллыгъын алгъадан бир адам да билмейди.  Ма Аппайланы Жаухар да Къабарты-Малкъар къырал университетни физика-математика факультетин...

Жамауат
01.06.2022 - 12:01 | 👁 10

Подробности...

Жугъутурла

Кёп жылла мындан алда «Чегем» заповедникде егерь болуп ишлегенме. Башхача айтханда, кийик жаныуарлагъа къалауурлукъ этгенме. Хар къалауурну кесини жери бар эди.

Страницы

КЪАЛГЪАН РУБРИКАЛА

Спорт
22.06.2022 - 16:25 | 👁 8

Подробности...

Минги таугъа сынамлы ёрлеучюле чыгъарыкъдыла

Алгъаракълада билдиргенибизча, Къабарты-Малкъарны къыраллыгъын белгилеуню чегинде августда «Эльбрусиада – 2022» боллукъду. Анга кёре Россейни жер-жерлеринден келип, Минги таугъа бир жолгъа 100...

Жангылыкъла
22.06.2022 - 16:22 | 👁 11

Подробности...

Ремонтну кезиуюнде талай канал ишлерик тюйюлдю

Россейни телевидение эмда радиобериулени сетини (РТРС-ни) «Къабарты-Малкъар Республиканы РТПЦ-сы» бёлюмюнден билдиргенлерине кёре, аны Нальчикде, 2-чи Рабочая элде орналгъан Н-180 радиотелевидение...

Тарых
22.06.2022 - 13:20 | 👁 6

Подробности...

Ырысхыларын, къарыуларын да аямагъандыла

Уллу Ата журт урушну жылларында Къызыл аскерге бла флотха болушуу бир да болмагъанча кенг жайылгъан эди. 

Билим
22.06.2022 - 10:42 | 👁 12

Подробности...

«Спортну аслам тюрлюлерин айнытыргъа тийишлиди»

Алгъа заманлада Пионерлени двореци (бюгюн Сабийлени эм жаш тёлюню чыгъармачылыкъ двореци) къошакъ билим берген кёп профильли учрежденияча ишленнгенди, анда Туризм эм краеведение бёлюм 1985 жылда...

Право
22.06.2022 - 10:42 | 👁 10

Подробности...

Биягъы эсирип

Элбрусчу, кеф болуп, машинаны рулюну артында экинчи кере тутулгъанды.

Жангылыкъла
21.06.2022 - 17:39 | 👁 12

Подробности...

Билим бериуге, жарашдырыучу предприятиялагъа да себеплик эте

«Россети Шимал Кавказ» компания социал магъаналы объектлени кесини электрокюч инфраструктурасына къошуугъа энчи эс бурады. Андан билдиргенлерича, бизни республикада ишлене тургъан орта школну...

Право
21.06.2022 - 15:55 | 👁 7

Подробности...

Полициячыны басаргъа умут этгенди

Прохладначыгъа право низамны сакълаучугъа зорлукъ сынатханына ишекликде терслеу материалла ачылгъандыла.

Саулукъ
21.06.2022 - 14:44 | 👁 17

Подробности...

Саусузлагъа багъыуну сайлагъанды

 Хирург Гюлюйланы Фозия Лашкута элде Махтини бла Галинаны юйюрлеринде туугъанды. Школну къоншу элде Жанхотияда алтын майдалгъа тауусханды, ызы бла Къабарты-Малкъар къырал университетни медицина...

Экономика
21.06.2022 - 09:50 | 👁 8

Подробности...

Байламлыкъланы икючлендирирге таукелдиле

  Кавказ.РФ  биригиуню директору Хасан Тимижев  бла  Россейни  экология  операторуну таматасы  Денис Буцаев  Петербургдагъы  XXV халкъла аралы экономика форумда байламлыкъда ишлеуню юсюнден...

Тарых
21.06.2022 - 09:05 | 👁 5

Подробности...

Оююнларыбыз унутулмасынла

Бюгюнлюкде халкъыбызны жаш тёлюсюню  миллетибизни тарыхына, жашау турмушуна, оюнларына, жырларына бла тепсеулерине сейири уллуду. Бютюнда ала телевидение, радио неда интернет болмагъан кезиуде жаш...

Спорт
20.06.2022 - 16:27 | 👁 5

Подробности...

Чирик кёлде – Россейни чемпионаты

Республиканы Черек районунда, Чирик кёлледе, фридайвингден Россейни чемпионаты болгъанды. 

Маданият
20.06.2022 - 12:00 | 👁 10

Подробности...

Сахна бла поэзия – ёмюрлюк сюймеклик

Къулийланы Къайсын атлы Малкъар къырал драма театрны актрисасы, КъЧР-ни сыйлы артисткасы Урусланы Роза 1973 жылдан бери РФ-ни СТД-сыны члениди, маданиятда жетишимлери ючюн Мечиланы Кязим атлы...

Билим
20.06.2022 - 11:08 | 👁 13

Подробности...

Ахшы муратлагъа элтген ышаннгылы атламла

Жыл сайын школланы тауусхан жашларыбыз бла къызларыбыз кеслерини жетишимлери бла жаланда аланы окъутханланы эмда ёсдюргенлени къууандырып къоймай, бизни да ёхтемлендиредиле. Айхай да, ол жетишим...

Тарых
20.06.2022 - 09:05 | 👁 16

Подробности...

Брест къала – жигитликни бла чыдамлыкъны юлгюсю

Уллу Ата журт уруш башланнган кюннге

1941 жылда 22 июньда эрттенликде сагъат тёртде Уллу Ата журт уруш башланнганды. Иги хазырланнган эки миллион сынаулу немисли солдат,...

Маданият
20.06.2022 - 09:05 | 👁 8

Подробности...

Уста Музыкант, республикада биринчи ПОЛИГРАФИСТ фахмусу бла да эсде тургъан

Орусбийланы тукъумда Исмайыл деген атны жюрютген бир ненча эр киши болгъанды.

Страницы