31.01.2023, 12:00 - Экономика

Регионлада инвестициялы стандартны быйыл кийирип бошаргъа кереклисини юсюнден РФ-ни Правительствосуну Председателини биринчи орунбасары Андрей Белоусов айтханды.

31.01.2023, 11:00 - Тарых

Эрик бек хайырлы кёгетледен бириди. Адамла аны бизни ёмюрге дери да ёсдюрюп хайырланып тургъандыла. Эрикни 2000 тюрлюсю белгилиди. Бюгюнлюкде адамла аны 350 тюрлюсюн ёсдюредиле. Ол терек 25 жыл жашайды.

31.01.2023, 09:35 - Спорт

Росгвардияны КъМР-де управлениясында аскер къуллукъчуланы эм подразделенияланы  территориялы органланы ишчилерини  араларында шахматладан турнир ётгенди.

 

31.01.2023, 09:35 - Саулукъ

Бусагъатда диабет бек терк жайылып барады. Сабийлени араларында окъуна кёпдю. Ала конфет – къалач ашамай къалай турсунла?  Белгилисича, сахарный диабетден  ауругъанла татлы  затланы  ауузланыугъа  энчи эс бурургъа керекдиле.

31.01.2023, 08:10 - Билим

Быйыл Къабарты-Малкъарда «Билим бериу» миллет проектге кёре,бир къауум  мектепни спорт заллары марадлагъа келиширча тийишли ишле бардырыллыкъдыла. Аны бла бирге Нальчикде 9-чу эм  19-чу номерли эм 13-чю прогимназияда энчи сооруженияла да жарашдырыллыкъдыла. 

30.01.2023, 12:50 - Жамауат

Лашкутачыла Акъайланы Къубадийни къызы Фатима бла баш иеси Къаракъызланы Мусса  беш сабий ёсдюредиле. Баш иеси Къаракъызланы Ахматны жашы Мусса бла ала бир юйюр къурап жашагъанлы 24 жыл болады. Фатима юйюрде жангыз сабий болуп ёсгенликге, Муссаны уа 13 эгечи бла къарындашы бар эди. Аланы асламы бюгюнлюкде да Къыргъызда жашайдыла. Мусса бла эки къарындашы бери келип юйюрленнгендиле. Фатима бла уа аны 90-чы жылланы ахырында Лашкутада жашагъан жууукълары танышдыргъан эдиле.

ЖАМАУАТ

Жамауат
18.01.2023 - 14:02 | 👁 9

Подробности...

Алдап, иги кесек ахчаны къымгъанды

Республиканы инсаны юйюрню алдап, 550 минг сомларын урларгъа умут этгенди. Анга ачылгъан уголовный иш къабыл кёрюлюп, сюдню къараууна берилгенди.

Жамауат
18.01.2023 - 12:30 | 👁 9

Подробности...

Тёлюню сейирлерин эссиз этмейик

Шёдюгю жаш тёлюню миллетибизни маданияты, тарыхы бла шагъырей этиу  жашауну бек магъаналы кесегиди дерге боллукъбуз.  Биз школчуларыбыз, студентлерибиз да ёз тиллеринде аман сёлешгенлерини юсюнден...

Жамауат
18.01.2023 - 09:25 | 👁 7

Подробности...

«Асыры сууукъдан, солууунг окъуна айланмайды…»

Жангы жылда биринчи кюнле бизни республикада иги да жылы болгъандыла. 

Жамауат
18.01.2023 - 09:05 | 👁 3

Подробности...

Артрит болгъанынгы къалай ангыларгъа боллукъду?

«Сюеклерим ауруйдула» деген болмаса, биз аурууну атын билмейбиз. 

Жамауат
17.01.2023 - 11:25 | 👁 10

Подробности...

Уллу-гитче да зауукълукъ таба

Къашхатауну ортасында алгъын ханс басып, кир-кипчик да жыйылып тургъан жерде бусагъатда тизгинли, кёзге да ариу кёрюннген «Дана» деген аты бла сабий солуу парк орналгъанды. Ол ачылгъанлы быйыл юч...

Жамауат
17.01.2023 - 09:05 | 👁 11

Подробности...

Россейде эм биринчи болуп къуралгъан затла

Къадар адам хайырланнган кёп затланы, сёз ючюн, радиоприёмникни, чыракъны, паровой машинаны бизни жерлешлерибиз къурагъанларыны юсюнден кёпле биледиле. Дагъыда бу тизмеге самолётну, вертолётну,...

Жамауат
17.01.2023 - 09:05 | 👁 4

Подробности...

Урушну оту кюйдюргенле

Газаланы Таусолтан бла Къудайланы Жалдуз Чегем ауузунда Эл-Тюбюнде тынч, ырахат жашагъандыла. Аланы беш жашлары бла эки къызлары бар эди. Жашла Къайсын, Абдулкерим, Алий, Сагъыт, Омар ариу...

Жамауат
16.01.2023 - 16:29 | 👁 3

Подробности...

Уста сёзлю, уста къоллу Исса

Миллетибизде кёп устала бардыла: темирчиле, хуначыла эм башхала. Аланы ишлерине къарай, сейир этебиз, къууанабыз, махтанабыз, ёхтемленебиз. Араларында бек айырмалыла да бардыла. Аладан бири Быллым...

Жамауат
16.01.2023 - 15:36 | 👁 8

Подробности...

Къолу – уста, жюреги – халал

Жюрек сайлауларына кертичилей къалгъанларындан сора да, жашауда бардыргъан жумушларын бошдан айырмагъанларын, ол ызда кеслери да не къадар айный, бирсилеге да болушлукъ этерге...

Жамауат
16.01.2023 - 15:06 | 👁 6

Подробности...

Сууларыны тазалыгъы кёзню къаматады

Тёрт жыл мындан алгъа Аттасауланы Ахматны жашы Тахирни башламчылыгъы бла «Къара-суу» деген табийгъат заказникни жеринде «Бабугент T» сатыу маркасы болгъан минерал буз сууну шешалагъа къуйгъан...

Жамауат
16.01.2023 - 09:25 | 👁 7

Подробности...

Къарыу - бюртюкледеди

Бусагъатда тюкенледе бюртюкледен этилген ётмек сатадыла, бюртюкле къошулгъан ашла кёпден - кёп болуп барадыла. 

Жамауат
15.01.2023 - 09:05 | 👁 4

Подробности...

«Следователь законну жакъчысыды»

Шунгарланы Хасанны жашы Мурат Россейни Следствие комитетини КъМР-де следствие управлениясында  ишлегенли 15 жылдан атлагъанды. 

Жамауат
14.01.2023 - 12:00 | 👁 11

Подробности...

Миллетин, элин да сюйген Науруз

Кёп болмай Яникой элни айныууна кёп къыйын салгъанладан бири Таппасханланы Мыртаны жашы Науруз, тукъум тамата, дуниясын алышханды.

Жамауат
13.01.2023 - 15:55 | 👁 8

Подробности...

Тахта кёгетчиликни айнытыргъа алланып

Быйыл биринчи  январьдан башлап къыралны эл мюлкде уруннганларына   картоф бла башха  тахта кёгетлени  ёсдюрюрге  болушлукъ  берирча   федерал проект ишлеп башлагъанды. 

Жамауат
13.01.2023 - 11:35 | 👁 7

Подробности...

Ипотекагъа алгъан фатар ючюн тынгылы ремонт этиу тёлеуню берирге керекмиди?

Россей Федерацияны Жашау журт кодексини 153-чю статьясыны биринчи кесегине тийишлиликде, жашау журтла эмда коммунал жумушла ючюн гражданла бла организацияла заманында эмда толусунлай тёлеп...

Страницы

КЪАЛГЪАН РУБРИКАЛА

Жангылыкъла
23.01.2023 - 08:10 | 👁 9

Подробности...

Кёпюрлени жангыртыу жаны бла иш кёпдю

«Къоркъуусузлу тынгылы жолла» деген миллет проектни чеклеринде бизни республикада жаланда жолланы угъай, кёпюрлени, путепроводланы да жангыртадыла. Алай бла быйыл эки жерде мадар этилликди....

Билим
22.01.2023 - 12:00 | 👁 13

Подробности...

Шёндюгю излемлеге келишеди, иги окъургъа кёллендиреди

Тёбен Чегемни орта школуну окъуучулары бла устазлары  жангы окъуу жылларын  жарыкъ эмда жылы  класслада башлагъан эдиле. Шёндюгюлю окъуу юйлени излемлерине келишген объект энди кёзню къууандырады...

Жангылыкъла
22.01.2023 - 09:05 | 👁 14

Подробности...

Поликлиника жангы излемлеге келиширикди

Жууукъ заманда Вольный Ауулда Будай улу атлы  орамда  34 мингден аслам адамгъа къарагъан поликлиника, жангыртылып, бюгюннгю излемлеге келиширча боллукъду.

Маданият
21.01.2023 - 15:55 | 👁 8

Подробности...

Аны кючлю, жарыкъ да фахмусу

КъМР-ни халкъ артисткасы Байзуллаланы Хусейни къызы Роза малкъар къараучулагъа угъай да, битеу тюрк дуниягъа да белгили актрисады. 

Билим
20.01.2023 - 19:15 | 👁 5

Подробности...

«Сабийге устазны къарамы, ауазыны тауушу окъуна уллу магъананы тутадыла»

Нальчикни бир-бир предметлени терен окъутхан тогъузунчу номерли школуну устазы Ностуланы Сакинат сабийлени орус тилни бла литератураны жашырынлыкъларына тюшюндюрюп келгенли энди къыркъ жыл...

Экономика
20.01.2023 - 15:13 | 👁 13

Подробности...

Аны продукциясына бирси къыраллада да сурам уллуду

Къабарты-Малкъарда налмасдан тюрлю-тюрлю инструментле жарашдыргъан  «Терекалмаз» предприятие   639 миллион сом багъасына продукция чыгъаргъанды. Ол  былтыр бу заман бла тенглешдиргенде, 60...

Экономика
20.01.2023 - 15:11 | 👁 8

Подробности...

Ток бла байламлы жерлени жангыртырыкъдыла

Быйыл «Россети Северный Кавказ»-«Каббалкэнерго» компанияны Къабарты-Малкъарда бёлюмю республикада  энергокюч комплексни  жангыртыргъа  эм  ремонт ишле бардырыргъа 281 миллион сом бёллюкдю.   Алай...

Экономика
20.01.2023 - 14:10 | 👁 8

Подробности...

Бизнес бла кюрешгенлеге тюрлениулени юсюнден

Предпринимательлеге тийишли талай законла бла жорукъла кюч алгъандыла быйыл. Бу материалда аланы юсюнден айтайыкъ.

Экономика
20.01.2023 - 14:04 | 👁 14

Подробности...

«Эл мюлкде уруннганлагъа себеплик тапдыргъанны тохтатырыкъ тюйюлбюз»

Россельхозбанкны Къабарты-Малкъар Республикада бёлюмюню таматасы Алим Сокуров газетни корреспонденти бла ушагъында финанс учрежденияны шёндюгю ишини, эл мюлкде уруннганлагъа къаллай себеплик...

Саулукъ
19.01.2023 - 15:38 | 👁 15

Подробности...

Больничныйни тёлеуню низамы

Кёплерибиз ауругъаныбызгъа, къыйналгъаныбызгъа да къарамай, ахчаны тас этмез ючюн, ишге жюрюрге, аурууну аягъы юсюнде кётюрюрге кюрешебиз. 

Тарых
19.01.2023 - 12:48 | 👁 8

Подробности...

Жигитни жигитлигин эсгере

Устаз жаратылгъанлы да сыйлы хунерди, жер юсюнде жашау болгъаны къадар жашарыкъ хунерди. Огъары малкъарлы устаз жашны аты, этген кишилиги да устазлагъа, аланы окъуучуларына да юлгю болгъанлай...

Билим
19.01.2023 - 11:39 | 👁 7

Подробности...

Сабийлик муратларына элтген ышаннгылы атламла

Къайсы миллетни да  тамблагъы кюню – ол аны бюгюннгю жаш тёлюсюдю. Бусагъатда жер-жерледе окъуп, билим ала, аслам тюрлю усталыкъны  жашырынлыкъларына тюшюне тургъан  жашларыбыз бла къызларыбыз ёз...

Саулукъ
19.01.2023 - 10:30 | 👁 9

Подробности...

«Пастаны тишлеригизни халларына кёре сайласагъыз игиди»

Кёбюсюнде тюкеннге кирсенг, къайсы тиш жууучу паста сайларгъа билмей къаласа. Бу теманы юсюнден стоматолог Мокъаланы Валентина бла ушакъ бардыргъанбыз.

 
Саулукъ
19.01.2023 - 10:00 | 👁 6

Подробности...

Билимли врач, хунерли оноучу

Геграланы Оюсну къызы Лилия сюйген усталыгъына Санкт- Петербургда анестезиологланы хазырлау бла битеу Россейге белгили школну таматасы, профессор, медицина илмуланы доктору Анатолий Николаевич...

Илму
18.01.2023 - 18:52 | 👁 7

Подробности...

Нейрохирург тиширыу

Кеслерини сайлагъан усталыкълары бла бирге ол сфера бла байламлы илму ызда да жетишимли болгъанларыбыз бардыла. Ала медицинада бютюнда асламдыла. Аллай къыйын ишде ишлей, анда алгъан сынамларын...

Страницы