20.05.2024, 09:00 - Билим

Къабарты-Малкъар къырал университетде ингилиз тилден олимпиада бардырылгъанды. Аны башламчылары уа, хар замандача, СГИ-ни тыш къыраллы тилле кафедрасыны келечилери  болгъандыла.

20.05.2024, 09:00 - Жамауат

Бизден туристлеге быйыл жюзден артыкъ тыш къыралгъа жол ачылыпды, ол санда къыркъ къыралгъа самолётла тюзюнлей учадыла. Аланы асламысына виза керекмейди неда аны алада аэропортлагъа келгенден сора жарашдырыргъа жарайды.

20.05.2024, 08:59 - Билим

Сабийлени бла жаш тёлюню чыгъармачылыкъ юйюнде Къабарты-Малкъарны окъуучуларыны «Умники и умницы» атлы регион даражалы онунчу гуманитар телеолимпиадаларыны ахыр уруму озгъанды. Интеллектуал жаны бла эришиуню финалына уа республиканы башха-башха школларыны онунчу классларындан жыйырмадан аслам жаш бла къыз къатышханды. 

19.05.2024, 10:05 - Маданият

Элбрус районда Гузиланы Дженнет къатышмагъан, бардырмагъан бир маданият жумуш болмайды. Жыр айтыугъа,  устазлыкъгъа да къалай келгенини юсюнден болгъанды бизни аны бла ушагъыбыз.

19.05.2024, 09:05 - Жамауат

Быйыл Юйюрню халкъла аралы кюню «Юйюрню ырахматлыгъы» деген чакъырыу бла  ётгенди. Аны энчи белгиси да барды: жашил тёгерекни ичинде жюрек,  къызыл бла ызланып. Ол  сюймеклик, ангылашыныулукъ, хурметлик болгъан юйюрню белгисиди.    

19.05.2024, 08:04 - Документле

КЪАБАРТЫ-МАЛКЪАР РЕСПУБЛИКАНЫ ПРАВИТЕЛЬСТВОСУНУ Б Е Г И М И

18.05.2024, 10:00 - Жамауат

Аллахутала эр кишини бла тиширыуну жаратып, экисини арасында жорукъла салгъанды: оноу кимде болгъанын, бир бирлери бла къалай жюрютюрге кереклисини, юйюр къурагъанда болумланы.   

 

   

ЖАМАУАТ

Жамауат
07.05.2024 - 09:14 | 👁 8

Подробности...

Хорлам тюзлюк ючюн кюрешгенледе боллукъду

Арт кезиуде Запад къыралланы келечилери, ол санда Американы Бирлешген   Штатлары да Украинагъа тохтаусуз болушлукъ этип тургъанларына сокъуранып башлагъандыла. Аны баш сылтауу РФ-ни Сауутланнган...
Жамауат
07.05.2024 - 09:05 | 👁 13

Подробности...

«Дарман хансладан жыйылгъан бал не ауруугъа да жарайды»

Тау эллерибизде чибинчилик бла кюрешгенле бардыла. Балны саулукъгъа уллу хайыры болгъаны да белгилиди, аны сюйгенле да кёпдюле. Алай бал чибинлени кеслерини энчи жашаулары, итиниулери болгъанын...
Жамауат
06.05.2024 - 20:09 | 👁 11

Подробности...

Заманны хапарчысы

Эрттегили суратха къарай, сейир этесе – кимле болурла андагъыла, къайда тюшгендиле, жашауну айланч-къыланч жолларында не затлагъа тюбедиле, жазыулары къалай болду, къадар алагъа не буюрду? Дагъыда...
Жамауат
06.05.2024 - 20:06 | 👁 18

Подробности...

Жаш адамланы сейирлерине кёре тындырылгъан жумушла

Россей Федерацияны Президенти Владимир Путинни оноуу бла Росмолодёжьну «Жаш адамлагъа регион» деген проектини чеклеринде Къабарты-Малкъар Республикада кёп жумушла тамамлагъан жаш тёлю арала...
Жамауат
06.05.2024 - 13:26 | 👁 19

Подробности...

Улутхачылыкъ бла кюрешде право билимни ёсдюрюрге

Къабарты-Малкъарны Жамауат палатасында республиканы жер-жерли самоуправление органларыны улутхачылыкъгъа къажау ишлери сюзюлгендиле.  
Жамауат
06.05.2024 - 12:43 | 👁 9

Подробности...

Социал сетьле чырмаусуз ишлерча

Къабарты-Малкъарда предпринимательлеге деп интернетде социал сетьледе ишлерин тирилтирге юйретген тренинг ётгенди алгъаракъда. Анга бизнес бла кюрешгенлени чакъыргъан эдиле. Тренингге къатышханлары...
Жамауат
06.05.2024 - 09:00 | 👁 14

Подробности...

Жукъусузлукъну хорлауну къыйматлы амаллары

Жайда кюн узуннга айланады, къысха кечелени бир къауумла жукъусуз ётдюрюрге ёчдюле. Аны сылтауу неде  болгъаныны юсюнден кёп тюрлю оюмла жюрюйдюле. Федерал басмада тапхан белгили россейли...
Жамауат
06.05.2024 - 09:00 | 👁 23

Подробности...

Эл айнытыуну жолу бла барады

1957   жылда туугъан жерлерине къайтыргъа  эркинлик берилгенде,  ташлы талачыла да  кеслерини эллерине келедиле. Андан   эл  айнып,  аягъы  юсюне  тура  башлайды.  Ол жылдан окъуна     школ   ишленип...
Жамауат
05.05.2024 - 10:30 | 👁 8

Подробности...

Къабарты-Малкъар Республиканы Башчысы К.В.Коковну Пасха байрам бла алгъышлауу

Къабарты-Малкъарны православный христианларын сыйлы байрам бла жюрегимден къызыу алгъышлайма!  Пасха  дин ахлулагъа жангырыуну къууанчын сездирген, игиликге ийнандыргъан, огъурлу ишлеге кёллендирген...
Жамауат
05.05.2024 - 10:02 | 👁 7

Подробности...

«Бу дуниягъа жарыкълыкъ, игилик келтире эсем, кесими насыплыгъа санайма»

Тиширыу – анады, эгечди, юйню от жагъасын сакълаучусуду. Бу дуниягъа ол ахшылыкъ, жылыулукъ, ышаннгылылыкъ, жарыкълыкъ, чомартлыкъ келтирир ючюн жаратылгъанды. Аллай ариу ниетли бир ненча тиширыу...
Жамауат
05.05.2024 - 09:05 | 👁 10

Подробности...

Билимин, жюрек жылыуун да аямагъанды эллилеринден

Наршауланы Абдулкеримни жашы Хажимуса къыркъ жылгъа жууукъ   заманны Тёбен Чегемни больницасында врач-невропатолог  болуп ишлегенди. Ол кезиуде районда аны танымагъан, хурмет этмеген хазна адам...
Жамауат
04.05.2024 - 10:00 | 👁 13

Подробности...

АТЫ ИГИЛЕНИ ТИЗГИНЛЕРИНДЕ АЙТЫЛАДЫ

Кёп жылланы ичинде Къабарты-Малкъар къырал университетде ингирде эм заочно окъугъанла жаны бла проректор болуп тургъан, Халкъланы шуёхлукъларыны орденине тийишли кёрюлген Чегембайланы Маржан,...
Жамауат
04.05.2024 - 09:05 | 👁 10

Подробности...

Кючюню нюрюн кенгнге жая

Жыл сайын 3 майда къарачай халкъ Жангырыууну кюнюн белгилейди. Ол байрам КъЧР-ни Башчысыны Указы бла 1997 жылда тохташдырылгъанды. Ма ол кюн 1957 жылда биринчи къарачай юйюрле  Ата журтларына...
Жамауат
03.05.2024 - 17:24 | 👁 8

Подробности...

Эсепле чыгъарылгъандыла

Къабарты-Малкъар Республиканы Башчысы Казбек Коков Федерал казначействону КъМР-де Управлениясыны таматасы Шумахо Утижев бла ишчи тюбешиу бардыргъанды. Анда ведомствону 2023 жылда эмда быйылны биринчи...
Жамауат
03.05.2024 - 17:23 | 👁 15

Подробности...

Къабарты-Малкъар Республиканы Башчысы К.В.Коковну Къарачай халкъны жангырыууну кюню бла алгъышлауу

Къарачай-Черкесни Башчысы Темрезланы Борисбийни жашы Рашитни эмда къарындаш республиканы жамауатын саулай да Къарачай халкъны жангырыууну кюню бла жюрегимден къызыу алгъышлайма.

Страницы

КЪАЛГЪАН РУБРИКАЛА

Билим
20.05.2024 - 09:00 | 👁 3

Подробности...

Юйюрню жылына аталгъанды

Къабарты-Малкъар къырал университетде ингилиз тилден олимпиада бардырылгъанды. Аны башламчылары уа, хар замандача, СГИ-ни тыш къыраллы тилле кафедрасыны келечилери  болгъандыла.
Билим
20.05.2024 - 08:59 | 👁 4

Подробности...

Алчыла белгиленнгендиле

Сабийлени бла жаш тёлюню чыгъармачылыкъ юйюнде Къабарты-Малкъарны окъуучуларыны «Умники и умницы» атлы регион даражалы онунчу гуманитар телеолимпиадаларыны ахыр уруму озгъанды. Интеллектуал жаны бла...
Жангылыкъла
20.05.2024 - 08:52 | 👁 6

Подробности...

Газетни къадарына уллу кёллю болмайыкъ

Багъалы шуёхла!

Тарых
15.05.2024 - 11:01 | 👁 8

Подробности...

Таулула битимлени ахшы хайырланнгандыла

Бизни миллетни тиширыулары къачан да юйюрлерини, сабийлерини да саулукъларына сакъ болгъандыла. Аммаларыбызны заманында медицина артыкъ кенг жайылып болмагъаны себепли, ала тёгерекде ёсген битимлени...
Маданият
15.05.2024 - 10:00 | 👁 30

Подробности...

«Инсанны къууанчын ётдюрген бек уллу жууаплылыкъды»

Халкъыбызны эм ариу адетлери тойланы, къурманлыкъланы ётдюрюу бла байламлыдыла. Арт кезиуде быллай байрамларына кёпле артистлени да къатышдырадыла, ала да, фахмуларын, къарыуларын аямай, адамланы...
Билим
13.05.2024 - 12:44 | 👁 35

Подробности...

Болжаллагъа тюрлениуле кийирилгендиле

Быйыл мектеплени бошагъанла сайлау халда берлик Бир къырал экзаменледен къайсы болса да бирин жангыдан  жазаргъа онг табарыкъларыны юсюнден къыралыбызны Президенти Владимир Путин кесини жыл сайын...
Маданият
13.05.2024 - 12:43 | 👁 29

Подробности...

Ахчала!..

Колхозну бухгалтери Жууашны сауулгъан ийнегинден сора да ючлю бугъасы бар эди. Иеси аны бузоу заманындан бери халжардан чыгъармай бакъгъанлай тургъанды. Мал алай семиреди, тюз да жумуртхача, тёп-...
Жангылыкъла
13.05.2024 - 08:58 | 👁 31

Подробности...

Газетибизни къадарына билеклик этейик

Хурметли жамауат!
Документле
13.05.2024 - 08:30 | 👁 13

Подробности...

КЪАБАРТЫ-МАЛКЪАР РЕСПУБЛИКАНЫ ПАРЛАМЕНТИНИ БЕГИМИ

КЪАБАРТЫ-МАЛКЪАР РЕСПУБЛИКАНЫ ПАРЛАМЕНТИНИ Б Е Г И М И
Документле
09.05.2024 - 10:54 | 👁 20

Подробности...

КЪАБАРТЫ-МАЛКЪАР РЕСПУБЛИКАНЫ ПРАВИТЕЛЬСТВОСУНУ БЕГИМИ

КЪАБАРТЫ-МАЛКЪАР РЕСПУБЛИКАНЫ ПРАВИТЕЛЬСТВОСУНУ Б Е Г И М И
Жангылыкъла
08.05.2024 - 14:10 | 👁 46

Подробности...

Эришиуле Тогъузаланы Кемалны хурметине жораланадыла

Он биринчи майда 10 сагъатда Къашхатауда орналгъан спорткомплексде волейболдан къызланы араларында Уллу Ата журт урушну эмда урунууну ветеранынаТогъузаланы Кемалны эсгериуге жораланнган регионла...
Экономика
08.05.2024 - 13:29 | 👁 31

Подробности...

Ток бла сылтасусуз болурча

Быйыл биринчи кварталда «Россети Северный Кавказ» биригиуню келечилери ара  сетьлеге  700-ге жууукъ  жангы абонентни къошуп,   ток бла сылтаусуз этгендиле. Саулай алып айтханда,  ала  10,5 мегаватт (...
Экономика
08.05.2024 - 13:27 | 👁 10

Подробности...

Къоранчланы азайтыргъа онг табылгъанды

Кёп болмай «Россети Северный Кавказ» – «Каббалкэнерго» биригиуню таматасыны къуллугъун толтургъан   Резуан Загаштоковну  башчылыгъы бла  ишчи    комиссиясыны кенгеши болгъанды. Анда баш тема быйыл...

Страницы