06.12.2023, 12:37 - Жамауат

От тюшгени бла байламлы къыйын болумланы, алада ачыгъан адамланы санын азайтыр мурат бла МЧС-ни регионда надзор эм профилактика иш жаны бла инспекторлары муниципалитетни келечилери бла Бахсан районда от тюшгенини юсюнден билдирген системаланы орнатхандыла. 

06.12.2023, 12:36 - Жамауат

Кюзде эмда къышда адамны ашы башха-башха продуктладан бютюнда бай болургъа керекди. Алай болса, ол вирус ауруулагъа жукъмазча, стрессге хорлатмазча къарыу алады, кеси да тирирек болады.

06.12.2023, 12:34 - Тарых

Алгъыннгы номерибизде биз Чеченланы Шамилни, Уллу Ата журт урушну ветераныны, кеси заманында Зокаланы Келлетни юсюнден жазгъан материалын хазырлап басмалагъан эдик. Келлетни уа Хамза деп къарындашы болгъанды, ол да аныча жигит, батыр, ётгюр жаш. Къарындашладан бирин айтып, бирсисини атын сагъынмай къойсакъ, тюз боллукъ да болмаз. Ол мурат бла беребиз бу материалны да басмагъа, Хамзаны бетинде битеу Уллу Ата журт урушда Хорлам келтирирге болушхан аскерчилерибизни хурметлерин этип, аланы эсгерип. Бир киши да унутулмагъанды, бир зат да унутулмагъанды, ёмюрюк жигитлиг а эсибизден кетерик тюйюлдю.  

06.12.2023, 12:01 - Политика

У К А З ГЛАВЫ КАБАРДИНО-БАЛКАРСКОЙ РЕСПУБЛИКИ КЪАБАРТЫ-МАЛКЪАР РЕСПУБЛИКАНЫ БАШЧЫСЫНЫ У К А З Ы

06.12.2023, 09:59 - Жангылыкъла

«Газпром газораспределение Нальчик» компанияны ишчилени «Восточный» микрорайонда ишленнген жангы школну котельнясына газ тартып бошагъандыла. Ала ары созгъан быргъыны узунлугъу юч жюз метрге жетеди.

05.12.2023, 12:00 - Маданият

Саратовну Л.В. Собинов атлы консерваториясыны композиция бла музыка теория кафедрасыны выпускниги, жаш композитор Малкъандуланы Ахматны эм уллу ишлеринден бири «Откровение» деген альбомуду.

05.12.2023, 11:04 - Жамауат

Хурметли жамауат! Биз кюн сайын республикабызда тамамланнган ишлени газетни бетлеринде ачыкълайбыз, халкъыбызны тарыхын, маданиятын, къууанчларын, жарсыуларын, ниетлерини бла муратларыны юсюнден дайым материалла басмалайбыз.

ЖАМАУАТ

Жамауат
24.11.2023 - 17:07 | 👁 10

Подробности...

Кеч табылгъан насып

Аскербий бла Зарият бир элде туугъандыла, ёсгендиле, жашагъандыла. Жашагъандыла десек да, Аллахха шукур, бюгюнлюкде да сау-саламатдыла. Жыл санларын айтханда, алтмышдан атлап тебирегенди. Алай,...
Жамауат
24.11.2023 - 16:58 | 👁 11

Подробности...

Иш кёллюлюгю бла атын къыралыбызны тарыхына алтын харфла бла жазгъанды

Элли жыл мындан алгъа СССР-ни Баш Советини президиумуну Указы  бла таулу халкъны жигер къызы  Яникойну сыйлы инсаны Уммайланы Хусейинни къызы Фазийка иш кёллюлюгю ючюн Ленинни ордени бла экинчи кере...
Жамауат
24.11.2023 - 16:20 | 👁 13

Подробности...

Сюйген ишине берилген инсан

Милицияны майору Тохаланы Абдуллахха Хушто-Сыртны аягъында Чегем чучхурлагъа баргъан таргъа кирген жерде орналгъан «Тарны иеси» деген ашханасында тюбегенбиз. Ол аны жашлары бла бирге ариу, суу...
Жамауат
24.11.2023 - 13:23 | 👁 7

Подробности...

ГЭС-ле къышха хазырдыла

«РусГидро» компанияны Къабарты-Малкъарда бёлюмю келир къыш кезиуде чырмаусуз ишлерге хазыр болгъанына шагъатха тийишли паспорт алгъанды. 
Жамауат
24.11.2023 - 13:22 | 👁 16

Подробности...

Чай огъесе кофе?

Адамла бек сюйген затладан биридиле была экиси да. Кёбюсюнде ол алада кофеин болгъаны бла байламлыды. Ол а адамны санын, чархын тирилтген затды. Саулукъгъа хайыры уа болурму аны?
Жамауат
24.11.2023 - 13:20 | 👁 8

Подробности...

Юч жаш – юч жол

Хамит бла Айшат юйюр къурагъанларында, таматаладан бири: «Туугъанла да жаш болсунла, элибизге да баш болсунла!»- деп, алгъыш этген эди. Биринчи жашлары  Аслан болду, экинчилери - Осман, ючюнчюлери –...
Жамауат
24.11.2023 - 11:00 | 👁 13

Подробности...

Келишим этерге унутмагъыз

Юй неда фатар къоллу болгъан инсан ток бла жалчытыучу компания бла да келишим этерге керекди. Ол борчну иеликге тохташхандан сора отуз кюнню ичинде тамамларгъа тийишлиди, деп билдиргендиле «...
Жамауат
23.11.2023 - 11:05 | 👁 8

Подробности...

Улоуну мияласын жууучу

Жыл сайын къыш жууукълашып башлагъанлай бла автомашиналары болгъанла, бютюнда эсли водительле, анга хазырланып башлаучудула. Ала техниканы чархларын алышындырыргъа керекдиле, башха затларына да эс...
Жамауат
23.11.2023 - 11:00 | 👁 8

Подробности...

Тарыхны билиу – шуёхлукъ байламлыкълагъа себеплик

«Социо-маданият проектлеге болушлукъ этиу эм айнытыу «Мирт» ара» коммерциялы болмагъан организацияны башламчылыгъы бла Къабарты-Малкъарны Жамауат палатасында, 115-чи атлары дивизияны тарыхына...
Жамауат
23.11.2023 - 10:45 | 👁 10

Подробности...

БИЙИК ДАРАЖАЛЫ КЪОНАКЪБАЙЛЫКЪ

Бу жол а мени жолгъа атландыргъан къарындашымы жашы Ибрагим эди. Ол юй бийчеси, юч къызы бла да бара, мени да биргелерине чакъыргъанды.
Жамауат
23.11.2023 - 09:45 | 👁 13

Подробности...

Жашаууну асламысын илмуну айнытыргъа жоралагъанды

Тюрколог, къарачай-малкъар тил билимни   айнытыугъа уллу къыйын салгъан алим, филология илмуланы  доктору, профессор Гузеланы Магомедни жашы Жамалгъа 82 жыл  толады. Аны бла байламлы   филология...
Жамауат
22.11.2023 - 16:31 | 👁 10

Подробности...

Газет миллетни къыраллыгъыны бир белгисиди

Хурметли жамауат!  «Заман» миллетибизни жангыз газетиди. Аны бетлеринде малкъар халкъны маданиятыны, тарыхыны, бюгюннгю жашаууну, белгили адамларыны, жетишимлерини эмда жарсыуларыны юсюнден...
Жамауат
22.11.2023 - 10:52 | 👁 12

Подробности...

Кесигизни алдатдырып къоймагъыз

Коммунал службадан келгенме деген хар кимге да эшикни ачаргъа ашыкъмагъыз. Ол адам хыйлачы болургъа боллукъду.
Жамауат
22.11.2023 - 10:50 | 👁 7

Подробности...

Хыйлачылагъа алданмагъыз

«Кесинг артха сёлеш» онлайн-проектни чеклеринде «Жалгъан лотереяла эмда оюнла: хыйлачылыкъны къалай ачыкъларгъа эмда кесинги алдатмазгъа» деген вебинар ётерикди. Анда информациялы технологияланы...
Жамауат
22.11.2023 - 09:15 | 👁 14

Подробности...

Череклени жагъаларын тазаларыкъдыла

Запад-Каспий суу управленияны кезиулю кенгеши кёп болмай Нальчикде ётгенди. Ары келгенлеге республиканы Правительствосуну Председателини биринчи орунбасары Сергей Говоров салам берип, ал сёзюн...

Страницы

КЪАЛГЪАН РУБРИКАЛА

Жангылыкъла
23.11.2023 - 09:30 | 👁 16

Подробности...

Туристлени санына къошула барырча

Арт жыллада Шимал Кавказда, ол санда Къабарты-Малкъарда солургъа сюйгенлени санына танг къошула барады. Сёз ючюн,  быйыл жайда  былтырдан эсе 25 процентге кёп адам келгенди.   Тюзюн айтханда, юч айны...
Жангылыкъла
23.11.2023 - 09:20 | 👁 12

Подробности...

Миллет газетибизни сансыз этмейик

 Хурметли жамауат!
Саулукъ
22.11.2023 - 16:36 | 👁 18

Подробности...

Тюнгюлмей жашау этерге онгла бардыла

Бизни не зат насыплы этеди? Депрессия (тюнгюлюу) нек жайылып барады? Аны юсюнден врач Бёзюланы Жамиля бла ушакъ этгенбиз.  
Маданият
22.11.2023 - 16:33 | 👁 11

Подробности...

ЖИГИТЛИК ЖОЛЛАНЫ ЭСГЕРЕ

 «Жигитликге къайда да жер барды», – деген сёз жюрюйдю эрттеден да. Къарачай-малкъар жигитлик жырланы алгъанда, баям, «Къарча» энчи жерде турады. «Къарачайны атасы» деп атагъанды халкъы жакъчы...
Жангылыкъла
22.11.2023 - 13:54 | 👁 17

Подробности...

Жолланы тапландырыуда айырмалыла

Кёп болмай Москвада «Транспортну ыйыгъы-2023» деген халкъла аралы кёрмюч-форумда Шимал Кавказдан  Къабарты-Малкъар бла    Чечен республикала  «Къоркъуусуз эм тынгылы автомобиль жолла» миллет проектни...
Маданият
22.11.2023 - 12:49 | 👁 13

Подробности...

Дунияны бла инсанны бирлигине ийнаныу бла

Къазахлы къарындашыбыз, жазыучу, жамауат-политика къуллукъчу, профессор Роллан Сейсенбаев Къайсынны иги таныгъанды. Аны бла байламлы энчи эсгериулерин, сагъышларын ол аламат тизгинлеринде...
Саулукъ
21.11.2023 - 11:00 | 👁 11

Подробности...

Дарманла бла хайырланыргъа ашыкъмай…

Ауругъандан сора дарманла ичсек, саныбызгъа – чархыбызгъа бек уллу хата тюшюребиз. Хау, ауругъаныбыз кетеди,алай башха  жерибиз къыйнап башлайды. Аурумаз ючюн а ашыбызны тап къураргъа керекбиз....
Жангылыкъла
21.11.2023 - 10:50 | 👁 10

Подробности...

Газет миллетни къыраллыгъыны бир белгисиди

Хурметли жамауат!  
Экономика
21.11.2023 - 09:35 | 👁 23

Подробности...

Къырал налогла къалай жыйылгъанларына кёре айныйды

Будайланы Исмайылны жашы Расул   РФ-ни Налог службасыны КъМР-де Управлениясыны таматасыны орунбасарады. Ол РФ-ни къырал граждан службаны 1-чи класслы кенгешчисиди, «КъМР-ни сыйлы экономисти» атха...
Тарых
20.11.2023 - 16:37 | 👁 13

Подробности...

Къарабекни туудукълары

Тукъумда жюрюген хапаргъа кёре  Жашуулары Малкъарда Кърымдан келген Къарабек деген кишиден жайылгъандыла. Иш а былай болгъанды.
Билим
20.11.2023 - 16:06 | 👁 9

Подробности...

Талпыныулукъ ышанлары аны алгъа элтедиле

 Быйыл Къабарты-Малкъар къырал университетни колледжлерини бла институтларыны  башха-башха бёлюмлерин къызыл дипломлагъа бошагъанланы саны 600 чыкълы адам болгъанды.
Саулукъ
20.11.2023 - 11:19 | 👁 7

Подробности...

Сарыуу келип къыйналса адам…

Элли жылдан атлагъанланы асламысы сарыулары келип къыйналады. Нек болады алай? Не этерге боллукъду? Бу сорууланы юсюнден врач – терапевт Бёзюланы Жамиля бла ушакъ этгенбиз.
Жангылыкъла
20.11.2023 - 08:56 | 👁 81

Подробности...

«Заманны» къадарына уллу кёллю болмайыкъ

Хурметли жамауат!
Маданият
19.11.2023 - 09:05 | 👁 8

Подробности...

Маданиятха жууукълашдырыу

15  ноябрьде Малкъар  къырал драма театрда  бардырылгъан  концертге жаш тёлюню  тюбешиую  десек тюзюрек болур.  Ары  Нальчикдеги автобиль-жол  колледжни бла Герпегежни мектебини окъуучулары келген...
Билим
18.11.2023 - 10:15 | 👁 12

Подробности...

Усталыгъында ёсерге сабийле кёллендиредиле

Элеккуланы Наталья Тырныауузну 3-чю мектебини школгъа дери билим бериу бёлюмюнде ишлегенли 25 жылдан атлагъанды. Нёгерлери анга бийик усталыгъы, сабийлени юйретиуге чыгъармачылыкъ кёзден къарагъаны,...

Страницы