30.11.2023, 13:00 - Билим

Кёп болмай Россей Федерацияны Илму эм бийик билим бериу   министерствосунда «Приоритет-2030» стратегиялы программагъа къошулургъа сюйген билим бериу организацияланы айырырча комиссияны кенгеши болгъанды. Аны чеклеринде алгъаракъдан бери анга къатышхан университетле къаллай жетишимле болдуралгъанларын да билдиргендиле.

30.11.2023, 10:54 - Жамауат

Социал магъаналы продуктланы жыйышдыргъанда ГОСТ-лагъа тюзетиуле кийирилгендиле. Алагъа кёре производительле энди бир орунда 9 гаккы неда 920 эм 985 миллилитр сют сатаргъа эркин тюйюлдюле, деп билдиредиле Генпрокуратураны пресс-службасында.

30.11.2023, 10:23 - Жамауат

Жамауатны келечилери Черек районда жангыртыла тургъан жоллагъа къарагъандыла, тамамланнган ишлеге багъа бергендиле, деп билдиргендиле КъМР-ни Транспорт эмда жол мюлк министерствосуну пресс-службасындан.

30.11.2023, 09:00 - Тарых

1943 жылда 28 ноябрьде бизни къыралны Тегеран шахарда посольствосуну юйюнде уллу конференция башланнган эди. Анда Иосиф Сталин, Франклин Рузвельт эм Уинстон Черчилль тюбешгендиле. Гитлерге къажау къауум Уллу Ата журт урушну кезиуюнде биринчи кере жыйылгъан эди. Анда этилген оноула уа Германияны хорларгъа, урушдан сора кезиулени мамырлыкъ мурдорун салыргъа себеплик этгендиле.

30.11.2023, 09:00 - Экономика

Къабарты-Малкъарны суу эм жылыу бла жалчытхан предприятияларыны «Россети Северный Кавказ» - «Каббалкэнерго» биригиуге кёп заманны тёлемегенлери ючюн борчлары 95 процентге жетгенди. Саулай алып айтханда, биринчи ноябрьге жашау журт-коммунал мюлк бёлюм бла байламлы организацияланы 1,8 миллиард сом берликлери барды. 

29.11.2023, 12:53 - Жамауат

Къабарты-Малкъар къырал университетге кёп белгили  къонакъла  келиучюдюле. Бу  жол да Къырал Думаны депутаты, Социал политика эм  ветеранланы ишлери жаны бла комитетни келечиси  Виктория  Родина студентле бла тюбешгенди.

29.11.2023, 12:46 - Билим

Россейни Финансла министерствосу, «Моифинансы.рф» проектини чеклеринде бардыргъан «Кредит математика: кредитле къалай къуралгъанларын билейик» деген битеуроссей онлайн-марафоннга къатышыргъа чакъырады барыбызны да.

ЖАМАУАТ

Жамауат
25.10.2023 - 14:30 | 👁 18

Подробности...

Энергетикада тарифлени жыл сайын биринчи декабрьде тохташдырлыкъдыла

Аны юсюнден монополиялагъа къажау федерал службаны (ФАС) башчысы Максим Шаскольский Битеуроссей тариф конференцияны кезиуюнде айтханды алгъаракъда. Ол оюм этгеннге кёре, иш алай болса, энчи...
Жамауат
25.10.2023 - 13:34 | 👁 18

Подробности...

Хорлатыргъа сюймеген аскер

Махмут Аскерден тёрт жылгъа таматады. Орамда сабийлени кёбюсюнден жыл саны бла абаданды. Ойнаргъа жыйылгъанланы барысына да ол оноу этеди. Сюйсе оюннга къошады, жаратмаса уа – къыстап, къол жетдирип...
Жамауат
25.10.2023 - 11:24 | 👁 13

Подробности...

Ахшы юйюрню кючлю тамырлары

Чыпчыкъланы Мадина Маданият министерствода ишлеген жылларында республикада устазланы, библиотекачыланы, музей ишчилени, суратчыланы, артистлени – барысын да таныгъанды, билгенди. Кёплеге болушханды....
Жамауат
25.10.2023 - 11:22 | 👁 25

Подробности...

Республиканы белгили жерлерин жаратхандыла

Мындан алда Къабарты-Малкъаргъа белгили блогерле Екатерина бла Дмитрий Козловла эмда «Жолоучулукъдан эсе кёп» телепрограмманы келечилери да келип, республикада жолоучула аслам жюрюген жерлeгe...
Жамауат
25.10.2023 - 11:19 | 👁 17

Подробности...

Газетибизни къадарына кесибиз къайгъырайыкъ

Багъалы шуёхла!
Жамауат
24.10.2023 - 11:15 | 👁 23

Подробности...

Къыйматлыкъны бла монглукъну кезиулю байрамы

Кюз артыны келгени бла байламны, анга тюбегенде бардырылгъан байрамланы кезиулери да жетеди. Аны бла байламлы 21 октябрьде Къабарты-Малкъарны Владимир Вороков атлы культура фондунда «Тбилисоба» аты...
Жамауат
24.10.2023 - 09:05 | 👁 27

Подробности...

Газетге жазылыргъа унутмагъыз

Хурметли жамауат! 
Жамауат
24.10.2023 - 08:50 | 👁 12

Подробности...

Аскерчилеге почта хакъсыз тапдырылады

Россей Федерацияны Къоруулау министерствосу аскерчилеге письмоланы бла посылкаланы тапдыргъан ишин андан ары бардырады.
Жамауат
24.10.2023 - 08:10 | 👁 29

Подробности...

Финансланы юсюнден айтырыкъдыла

Къабарты-Малкъарда жашагъанланы «Финтрек» деген онлайн-проектге къатышыргъа чакъырадыла. Анда финанс окъуулулукъдан жети вебинар бардырыллыкъды. Алагъа уа Россейни Ара банкыны, уллу компанияланы эмда...
Жамауат
23.10.2023 - 15:13 | 👁 19

Подробности...

Магъанасы – жамауатны жарыкъландырыргъа

Быйыл 19 ноябрьде Европаны эм бийик тёппесинде - Минги тауну башында «Географиядан диктант» деген кезиулю халкъла аралы акция боллукъду.  Анга къатышханлагъа таплыкъгъа энчи майдан жарашдырыллыкъды.
Жамауат
23.10.2023 - 15:10 | 👁 31

Подробности...

Ётмек: ачытхы огъесе дрожжла къошуп?

Бир-бир адамла дрожжла бла этилген ётмекни чыртда ашамайдыла. Аны орунуна ачытхы бла басылгъан тылыдан этилгенин сайлайдыла. Нек деп сорсанг а, «дрожжла адамгъа заран салады» дейдиле. Ётмек бишириу...
Жамауат
23.10.2023 - 09:38 | 👁 15

Подробности...

Ийнаныргъа боламыды ариу сёзге?..

Бу хапарны ёзеги жашаудан алыннганды. Аны юсюнден бизге хурметли окъуучубуз Темуккуланы Адил материалын жиберген письмосунда жазгъанды.
Жамауат
22.10.2023 - 10:36 | 👁 16

Подробности...

Аланы жашлыкъ бла Ата журтха сюймеклик элтгендиле алгъа

Тырныауузда жашагъан Жаппуланы Лейля  бу кюнледе редакциягъа жиберген письмосунда  былай жазгъанды: «Юйюбюзде эртте чыкъгъан газетледен кесилип алыннган статьяла,  ариу хат бла жазылгъан дефтерле, ...
Жамауат
22.10.2023 - 09:34 | 👁 66

Подробности...

Игилик этерге арымазгъа – аны жашау жоругъу эди

Тюрк дунияда аты айтылгъан алим, экономика илмуланы доктору, Къыргъыз Республиканы билим бериуюню сыйлы къуллукъчусу, Билим бериуде шёндюгюлю информация технологияланы институтуну ректору  Кубаланы...
Жамауат
21.10.2023 - 10:32 | 👁 38

Подробности...

Сукъланырча, юлгюге да алырча

Тау этекледе жашау  къыйын болса да, таулуланы жюреклери  алагъа  тартадыла. Мен хапарын айтырыкъ   Айшаланы Къубадийни жашы Мурат бла  аны юй бийчеси Хочуланы Къалмукъа  чынтты таулула эдиле. Ала...

Страницы

КЪАЛГЪАН РУБРИКАЛА

Саулукъ
24.10.2023 - 09:05 | 👁 9

Подробности...

Жукъгъан ауруугъа къажау кюрешни кюню

Адамны санларын къурушдурургъа, нерва системасын да бузаргъа боллукъ, артда сакъатлыкъгъа келтирлик неда жашауун юзерик къыйын вирус аурууладан бирини аты – полиомиелитди. Жыл сайын 24 октябрьде анга...
Саулукъ
24.10.2023 - 09:00 | 👁 11

Подробности...

Сабийлеге болушлукъ бериу аны жюрек излемиди

Медицинаны жолун жюрек талпыныулукълары бла сайлап, бюгюнлюкде саулукъларындан къыйналгъанлагъа болушлукъ эте, аланы кеслеринден, жууукъ-ахлуларындан да ыспасха тийишли бола ишлеген жашларыбыз бла...
Спорт
23.10.2023 - 15:12 | 👁 16

Подробности...

Барысын да озгъандыла

«Мамыр Кавказ» деген XII битеуроссей маданият-спорт фестивальны чегинде Владикавказда аскер къол тюйюшден эришиу къуралгъанды. Анга къыралны башха-башха регионларындан эки жюзден аслам гёжеф...
Спорт
23.10.2023 - 15:11 | 👁 16

Подробности...

Бизникиле - биринчиле

Нальчикде Универсал спорт арада грэпплингден бла аны дагъыда Ги тюрлюсюнден битеуроссей эм регионла аралы эришиуле бардырылгъандыла. Майдалла ючюн эки кюнню ичинде къыбыла республикаладан бла...
Спорт
23.10.2023 - 15:10 | 👁 23

Подробности...

Тёппелеге ёрлеген «тауну баласы»

Керимланы Азрет-Алиге аны таныгъанла «тауну баласы» деучю эдиле. Ол СССР-ни альпинизмден устасы, къаячылыкъ спортдан Къабарты-Малкъарны биринчи чемпиону, альпинизмден республиканы кёп кере чемпиону...
Спорт
23.10.2023 - 15:09 | 👁 14

Подробности...

Спортну устасыны хурметине – биринчи эришиу

Россейни спортуну устасы Ахмед Жилетежевни хурметине Нальчикде эркин тутушуудан биринчи битеуроссей эришиу бардырылгъанды. Анга къыралны 17 регионундан 180 гёжеф къатышхандыла.
Тарых
23.10.2023 - 11:11 | 👁 18

Подробности...

Салима

Заурчукъ тыпырдаргъа кюрешди, ычхыналмады. Татлы жукълап тургъан Салима уа, тюрлю-тюрлю тюшле кёре, Зауурчукъну, бууулуп, жанында ёлюп тургъанын билмеди.
Маданият
23.10.2023 - 10:41 | 👁 9

Подробности...

Ол назмула да жаза эди

Жылдан-жылгъа кёп ахшы адамлары бла ёхтемленеди бизни уллу къыралыбыз Россей. Аладан бири Михаил Васильевич Ломоносовду - биринчи орус алим, физик, химик, астроном, естествоиспытатель, философ,...
Тарых
20.10.2023 - 16:26 | 👁 28

Подробности...

Балтиканы илячини

Балтиканы тенгиз авиациясыны айтхылыкъ лётчиги Байсолтанланы Юсюпню жашы Алимге  Совет Союзну Жигити деген сыйлы ат урушну бек къыйын, аскер саугъала алай кёп берилмеген 1942 жылда октябрьде...
Маданият
20.10.2023 - 16:25 | 👁 18

Подробности...

Белгили фильм – Бахсан ауузунда

Къабарты-Малкъарны Курортла эм туризм министерствосундан билдиргенлерине кёре, «Последний богатырь: Наследие» деген фильмни кёп кесеги бизде – Бахсан ауузунда «Къызны чач эшмелери» чучхурну, Акъ...
Маданият
20.10.2023 - 16:24 | 👁 14

Подробности...

Чай ичиуню башхалыгъы

Бизде, тыш къыраллада да не тюрлю азыкъдан сора кёпле чай ичмей къоймайдыла. Ичерге хычыуун болгъандан сора да, аны  саулукъгъа да хайыры барды. Кёп къыраллада аны ичиуде миллет энчиликлени...
Экономика
20.10.2023 - 12:46 | 👁 20

Подробности...

«Автобытсервис» - эм игилени тизмесинде

 Кёп болмай Прохладный  шахар округну администрациясыны башчысы  Вячеслав Архангельский «Иш кёллю Россей» жамауат организацияны Къабарты-Малкъарда бёлюмюню келечисине «Автобытсервис» предприятияны...
Маданият
20.10.2023 - 12:37 | 👁 28

Подробности...

Ол ашхамда жаннган жулдузлай эди

Ахыры. Аллы 19 октябрьде басмаланады.
Спорт
20.10.2023 - 10:56 | 👁 17

Подробности...

Бийик жетишимлери ючюн – сыйлы атла

Республиканы Башчысы Казбек Коковну оноуу бла физкультура бла спортну айнытыугъа салгъан уллу къыйынлары, болдургъан жетишимлери ючюн Мусукаланы Исмайылгъа бла Алина Пековагъа «Къабарты-Малкъарны...
Маданият
20.10.2023 - 09:35 | 👁 12

Подробности...

Этген ишинге кёреди аллыгъынг

Бу швециялы жомакъны Текуланы Жамал кёчюргенди. Ол хар миллетде да тюбеучю къылыкъны юсюнден хапарлайды.

Страницы