05.06.2023, 08:10 - Билим

Лепшокъланы Азрет-Алийни къызы Джауарият Бедикни орта школунда  ингилиз тилден устазды. Ол Пятигорскну Лигвистика институтун тауусханды. Алай мектепде ишлеп башлагъынчы, бёлек заманны Пятигорскда «Туристический Кавказ» деген газетде уруннганды.

03.06.2023, 09:05 - Жамауат

Къабарты-Малкъарда китап чыгъарыугъа жол тынч болмагъанды. Къара таныгъан белгили адамларыбыз ал китапларын Дагъыстанда Темирхан-Шурада М.Мавраевни китап басмасында басмалагъандыла. Сёз ючюн, ана тилибизде Асанланы Локъман кесини «Къылыкъ китабын», анда Кязимни «Ийман-исламы» да болуп, 1908 жылда анда чыгъаргъанды. Кязим «Солтан-Хамидни жырын такъгъанда, Орус Басханда Дымовлары чыгъаргъандыла аны китап халда. Окъуу китапланы окъуна, революциягъа дери, андан сора да Дагъыстандан келтиргендиле. Ала къумукъ тилде эдиле. Энейланы Магометни «Малкъар алифби» деген харфлыгъы латин харфла бла 1924 жылда чыкъгъанды. Дагъыда Дондагъы Ростовда «Крайнациздат» атлы китап басма чыгъаргъан окъуу китапла бла хайырланнгандыла адамла.

02.06.2023, 16:50 - Саулукъ

Кёребиз: инфарктдан сора кёпле ишлерине къайталмайдыла. Юйде да хазна зат эталмайдыла. Биз Огъары Малкъарны больницасыны баш врачы Чаналаны Аслижан бла бу къыйын проблеманы юсюнден ушакъ этгенбиз.

 

02.06.2023, 16:48 - Маданият

Июньну ал кюнлери Къулийланы Къайсынны эсгериу бла байламлыды бизде. Отуз сегиз жыл болады быйыл ол, жарыкъ жулдуз учуп кетгенча, бу дуниядан айырылгъанлы.  Алай поэтни философиясы, фикири, жашаугъа кёз къарамлары, сюймеклиги, назмуларында жыйылып, бусагъат заманда да биргебизге келгенлей турадыла. 

02.06.2023, 15:51 - Маданият

Кёп болмай Пятигорск шахарда  Халкъ мюлкню эм  къырал къуллукъну россейли академиясыны (РАНХиГС) Шимал Кавказда бёлюмюнде «Диалог культур» деген фестиваль болгъанды. Анга хар замандача, Ставрополь крайда жашагъан диаспораланы келечилери, преподавательле эм башхала   къатышхандыла. 

02.06.2023, 15:48 - Саулукъ

Кёп болмай Къабарты-Малкъар къырал университетде Тютюн ичиуге къажау турууну  битеудуния кюнюне жоралап медицина факультетини келечилери   школчулагъа тематикалы  акция бардыргъандыла.

02.06.2023, 12:50 - Жамауат

«Нальчик» курортну, кесини йод-бром, сероводород, азот-жылы суулары, Тамбукан кёлню дарман балчыгъы бла саулай къыралда окъуна алчы курортладан бири болургъа, алгъын жылладача, бийик даражасын артха къайтарыргъа амалы барды. Республиканы быллай онгларыны, аланы толуракъ хайырланыуну юсюнден РАЕН-ни академиги, РФ-ни илмусуну сыйлы къуллукъчусу Пшикан Таов айтады.

02.06.2023, 12:42 - Спорт

«Нальчик» спорт арада дзюдодан биринчи командалы республикалы эришиу бардырылгъанды. Ол СССР-ни спорт устасы Газаланы Русланны хурметине къуралгъанды. Турнирге битеу да тогъуз команда къатышханды. Алагъа 114 спортчу киргенди.

ЖАМАУАТ

Жамауат
26.04.2023 - 10:14 | 👁 18

Подробности...

Къайсы эт хайырлыды?

Къайсы  эт хайырлыды?  Этни сюйгенлени арасында адамны саулугъуна къайсы хайыуанны эти иги болгъанына уллу даулаш барыучуду. Аны бла байламлы  аланы бир къауумуну  къурамы бла шагъырейлендирирге...
Жамауат
26.04.2023 - 10:13 | 👁 50

Подробности...

Бир бирни эшите билиу да жашауну бир мурдоруду

Иги жашайбызмы биз? Огъесе таба баргъан чаба барыр дегенлей, тоймай, дагъыда кёпден-кёпню излей, шукур эте билмейми къалгъанбыз? Арт жыллада Уллу Ата журт урушну, Уллу Хорламны, къазауатны кесини...
Жамауат
26.04.2023 - 08:12 | 👁 58

Подробности...

От тюшюуге дайым сакъ болургъа керекди

Къабарты-Малкъарны от ёчюлтюучю-къутхарыучу къауумлары былтыр аллай шартла болгъан жерлеге 1750 кере чыгъып мадар этгендиле. Жарсыугъа, от тюшгенини хатасындан онбеш тамата инсан эмда беш сабий...
Жамауат
24.04.2023 - 13:02 | 👁 43

Подробности...

Кимге да сейирдиле ала

Миллет хазнабыздан Алгъаракъда биз сизни тюрлю-тюрлю къанатлыланы бла жаныуарланы юслеринден сейир таурухла бла шагъырей этген эдик. Бюгюн да ол теманы андан ары бардыра, жангылары бла танышдырыргъа...
Жамауат
24.04.2023 - 12:58 | 👁 37

Подробности...

Тынгылы эм къоркъуусуз жолла

КъМР-де Транспорт эмда жол мюлк министерствосундан  билдиргенлерича, бу кюнледе   игилендирилирге керекли  эм уллу объектден биринде - «Экинчи Чегем-Булунгу» жолну бир къауум жеринде тынгылы ремонт...
Жамауат
23.04.2023 - 10:09 | 👁 26

Подробности...

«Депутатларыбыз эллилери, жерлери ючюн къайгъырадыла»

Уяналаны Рамазанны жашы Азрет Къашхатауну жер-жерли самоуправление советине башчылыкъ этеди. Ары дери уа ол  шахарны администрациясыны таматасы болгъанды. РФ-ни Жер-жерли самоуправление органларыны...
Жамауат
22.04.2023 - 09:05 | 👁 39

Подробности...

«Жюрегиме жетген макъамны эшитсем, анга тепсеу да къураялама»

Адамла бурун заманладан бери да тепсеуню юсю бла сезимлерин, сюймекликлерин, ич дунияларын билдирирге кюрешгендиле. Бизни миллетде да тепсеулеге уллу магъана берилгенди. Аласыз бир той, къурманлыкъ...
Жамауат
20.04.2023 - 14:12 | 👁 41

Подробности...

Эти сютю да дарманды

Эчки сютню ийнекникинден баш энчилигинден  бири аллергия этдирмегениди.  Ийнек сютча аны да казеинлери барды,  болсада аллергияны къозгъагъан альфа-1s тюрлюсю жокъду.  Аны бла бирге эчки сютню...
Жамауат
20.04.2023 - 11:07 | 👁 27

Подробности...

Чач тарамыгъыз нени ачыкълайды?

Бирле эрттенликде чачларын жыйып кетедиле, бирле бошлап къоядыла, башхала уа бурма этедиле. Психолог Марк Карнер тиширыуланы бу тюрлю сайлаулары нени юсюнден билдиргенин ангылатханды.
Жамауат
20.04.2023 - 08:59 | 👁 17

Подробности...

Газет миллетибизни къыраллыгъын белгилейди

Хурметли жамауат!
Жамауат
20.04.2023 - 08:00 | 👁 26

Подробности...

Къайсы къуллукъда да адамланы сейирлерин къоруулагъанма, аланы излемлерине чюйре келген оноулагъа къажау сюелгенле

Бу кюнледе белгили политик Заурби Нахушев кесини 80-жыллыгъын белгилейди. Ол республиканы толтуруучу, законла чыгъарыучу органларында кёп жылланы оноучу къуллукълада ишлегенди, жамауат иш бла...
Жамауат
19.04.2023 - 14:45 | 👁 8

Подробности...

«Тюрк тилле манга бек сейирдиле»

Нальчик шахарны тёртюнчю номерли школунда устаз болуп ишлеген Юлия Бекузарова  кёп тилни биледи. Малкъар тилге да юйренип башлагъанды, бизни фольклорну тинтеди. Ол манга ингилиз тилден бир талай...
Жамауат
19.04.2023 - 11:29 | 👁 16

Подробности...

Къол усталыгъы кёплеге жарагъанды

Темуккуланы Аскербийни бек  иги таный эдим. Биз къоншула эдик. Ол мал  сояргъа уста эди да, орамыбызда той, къурманлыкъ болсун, тилете да турмай, ол жумушну айыпсыз тамамлаучу эди. Андан сора да, аны...
Жамауат
19.04.2023 - 10:30 | 👁 13

Подробности...

Иш кёллюлюк эмда усталыкъ

Бир кюн ишден келип, азыкъ-зат да ашагъынчы, кеси къатышмагъанлыкъгъа, саулай бу ишден хапары болгъан, алыкъа акъылбалыкъ болмагъан Гочияланы Масхутну жашы Ибрахим ёпке солуу этип, Асланнга келеди.
Жамауат
19.04.2023 - 10:12 | 👁 33

Подробности...

«Заманнга» жазылыргъа унутмагъыз

Багъалы шуёхла!  «Заман» миллетибизни жангыз газетиди. Аны бетлеринде малкъар халкъны маданиятыны, тарыхыны, бюгюннгю жашаууну, айтхылыкъ адамларыны, жетишимлерини эмда жарсыуларыны юсюнден...

Страницы

КЪАЛГЪАН РУБРИКАЛА

Маданият
24.04.2023 - 12:59 | 👁 41

Подробности...

Келинни баш ауун алыу, сый бериу

Миллетибизни адет-тёрелерини арасында баш ау алыу бла сый салыу уллу жерни алады, бек магъаналыларындан бириди. Той баргъан кезиуде анга энчи эс бурулады, аны кёпле сакълап да турадыла.

Жангылыкъла
24.04.2023 - 09:54 | 👁 36

Подробности...

«Заманны» хар таулу юйюрге

Багъалы шуёхла!  «Заман» миллетибизни жангыз газетиди. Аны бетлеринде малкъар халкъны маданиятыны, тарыхыны, бюгюннгю жашаууну, айтхылыкъ адамларыны, жетишимлерини эмда жарсыуларыны юсюнден...

Экономика
24.04.2023 - 09:05 | 👁 35

Подробности...

Кюзлюклеге жарсырча тюйюлдю

«Россельхозараны» Къабарты-Малкъарда бёлюмюню специалистлери сабанлагъа чыгъып, кюзлюк будай эмда арпа не халда болгъанларына къарагъандыла. Ишни Басхан, Чегем эм Зольск районда бардыргъандыла.

Жангылыкъла
20.04.2023 - 17:06 | 👁 53

Подробности...

Къурулушну бла ЖКХ-ны ишлерини эсеплери чыгъарылгъандыла

КъМР-ни Башчысы Казбек Коков РФ-ни Къурулуш эмда жашау журтла-коммунал мюлк министерствосуну коллегиясыны бла Регионланы айнытыу жаны бла правительстволу комиссияны президиумуну бирикген...

Право
20.04.2023 - 14:10 | 👁 27

Подробности...

Автоинспекторла - сабий садлада

Къабарты-Малкъарда МВД-ны Къырал автоинспекциясыны къуллукъчулары Нальчикни 9-чу эм 10-чу номерли сабий садларында жолну жорукъларын юйретгендиле.

Право
20.04.2023 - 14:09 | 👁 19

Подробности...

Бохчаны къайтаргъандыла

11 апрельде КъМР-дн МВД-ны управлениясына 65-жыллыкъ нальчикчи тиширыу сёлешгенди. Ол бир сагъат артха банкомат тийресинде болгъанында, ким эсе да сумкасындан 13 550 сом ахчасы бла бохчасын...

Жангылыкъла
20.04.2023 - 12:28 | 👁 36

Подробности...

Боюнларына салыннган борчланы толтургъандыла

Бу кюнледе «Нарт» къонакъ юйде от ёчюлтюу бла байламлы юйрениуле ётгендиле. Аны ведомствону энчи къауумуну аслам адам жашагъан  кёпкъатлы юйледе тюшген отланы ёчюлтюуге хазырлыгъын тинтиу мурат...

Саулукъ
20.04.2023 - 12:27 | 👁 14

Подробности...

«Адам къайсы жыл санда да эсин, акъылын, оюм этиуюн тас этмей тураллыкъды»

 Абаданлыкъда адам  бир кечени окъуна жукъусуз къалса, къан басымы  мардадан  башха болуп, къыйналабыз. Хау, биз башыбыз акъ болгъанда да, мыйыбыз жаш заманыбыздача ишлесе сюебиз. Алай алимле...

Право
20.04.2023 - 11:04 | 👁 21

Подробности...

Жалгъан сайт къурап адамланы алдагъанды

23 февральда Къабарты-Малкъарда МВД-ны Урван районда бёлюмюне Нарткъаладан 46-жыллыкъ эр киши сёлешгенди. Ол интернетде бир тюкенде агъачны тышын тазалагъан станокну алырча 17 510 сом ахча...

Право
20.04.2023 - 11:03 | 👁 22

Подробности...

Жаш адамланы наркотикледен сакъларгъа алланып

Ведомствола аралы «Россейни сабийлери-2023» оператив-профилактика ишлени кезиуюнде КъМР-де МВД-ны «Баксан» постда полицияны тамата лейтенанты Зарета Бесланеева Куба-Табаны 1-чи орта школуну...

Право
20.04.2023 - 08:33 | 👁 18

Подробности...

Водительлени хазырлаугъа жууаплы къараргъа къараргъа керекди

Къабарты-Малкъарны Жамауат палатасында водительлени хазырлау, алагъа транспортда жолда жюрюрге эркинлик бериуню юсюнден жыйылыу болгъанды. Анга Жарыкъландырыу эм илму министерствону билим бериуде...

Саулукъ
19.04.2023 - 14:44 | 👁 19

Подробности...

Жылыу келди, аны бла бирге уа – тамакъ ауруу

Къышны сууугъу кетсе, кёпле тамакълары аурумазлыкъ сунадыла. Асламыбыз ангинадан  жаланда жауунла кёп жаугъан, желле ургъан, шулпулу кезиуледе,  жамауат транспортда чючгюрюучюле бла бирге...

Маданият
19.04.2023 - 14:44 | 👁 10

Подробности...

ЭКИ ЁМЮРНЮ ОРТАСЫНДА

ХАПАР

Жашау былай терк тюрлене баргъанына сейир этеди Бислиймат. Жашы, туудукълары уа ангыламайдыла аны. Келинле уа бютюнда. Алай не былай деп айтырча, кеси тенглери да...

Экономика
19.04.2023 - 09:30 | 👁 28

Подробности...

Кредит бериу ёсе барады

Россельхозбанкны Къабарты-Малкъарда бёлюмю быйыл биринчи кварталда адамлагъа 130 займны чеклеринде 100 миллиондан аслам сом бергенди. Ол а озгъан жылны бу кезиуюню кёрюмдюсюнден эки кереге кёпдю,...

Экономика
19.04.2023 - 09:05 | 👁 24

Подробности...

Тёлеу карталаны саны кёбейгенди

Россельхозбанкны Къабарты-Малкъарда бёлюмю быйыл биринчи кварталда бир минг чакълы тёлеу карта чыгъаргъанды. Хайырланыучула бегирек да VISA Instant Issue картаны жаратадыла. Финанс учреждение...

Страницы