23.06.2024, 10:00 - Жамауат

Огъары Малкъардан Атабийланы Алийни жашы Исмайыл кесини заманына билимли адам болгъанды. Ол Мухолда орта школну бошагъандан сора, Нальчикде Къабарты-Малкъар пединститутну тарых факультетин тауусханды. Жыл санына къарамай, эсли жаш адамны КПСС-ни Черек райкомуну биринчи секретарыны болушлукъчусуна тийишли кёргендиле, ол комсомолну райкомунда  ишлеп тургъанды. 

22.06.2024, 10:30 - Спорт

СССР-ни спортуну устасы Бабаланы Къууанчны хурметине  тюнене Нальчикде «Гладиатор» спорт арада дзюдодан 18 жыллары толмагъан жашланы бла къызланы араларында битеуроссей эришиуню ачылыуу болгъанды. Анга Россейни 20-дан аслам регионундан 500-ден кёп умутландыргъан спортчу къатышханды. 

21.06.2024, 16:10 - Тарых

1941 жылда 22 июньда СССР-ни Баш Советини Президиуму битеулю мобилизация башланнганын билдиреди. 23 июньдан аскерге 1905-1918 жыллада туугъанла алынадыла. Чакъырыу Ленинград, Прибалтий, Запад, Киев, Одесса, Харьков, Орлов, Москва, Архангельск, Урал, Сибирь, Приволжск, Шимал-Кавказ эм Закавказье аскер округлада бардырылады.

21.06.2024, 15:27 - Жамауат

Июньда республикада жууунуу кезиу башланады, аны бла байламлы МЧС-ни регион бёлюмюню ишчилери кёлледе бла суулада солугъан адамланы къоркъуусузлукълары къалай жалчытылыннганын сюзгендиле.

21.06.2024, 14:37 - Жамауат

Узакъ тау элибиз Хабазда жашайды Хатукаланы Мухтарны бла Зухураны юйюрлери. Ала жамауат аллында намыслары-сыйлары жюрюген адамладыла. Бир уллу жигитлик этмеген эселе да, беш сабийни – тёрт къызны бла жашны ёсдюрюп, аланы таулу юйюрледе тёре бола келиучюсюча, ариу къылыкъда, таза ниетде юйретгендиле.  

21.06.2024, 14:27 - Документле

КЪАБАРТЫ-МАЛКЪАР РЕСПУБЛИКАНЫ ПАРЛАМЕНТИНИ Б Е Г И М И

21.06.2024, 10:58 - Жамауат

Юйюрлеринде 2019-2030 жыллада ючюнчю неда андан кёбюрек сабий къошулгъанла. Тамата сабийлени жыл санларына, сора дагъыда юйюр къуралгъаныны регистрациясы болгъанына къараллыкъ тюйюлдю.

21.06.2024, 10:37 - Жамауат

Водительни удостоверениясыны болжалы чыкъгъан эсе, аны бла машинаны жюрютюрге чек салынады. Бузукълукъ этген адам 5-15 минг сом тазир тёлерикди, аны машинасын а энчи стоянкагъа саллыкъдыла.

    

ЖАМАУАТ

Жамауат
10.05.2024 - 11:05 | 👁 21

Подробности...

«Чыгъармачылыкъ адамны солутхан этеди»

Сурат ишлей билген бир энчи  фахмуду. Ол усталыкъгъа   сабийлени юйретсенг,  ол аланы дуниягъа  къарамларын байыкъландырады. Кеси студия ачып, гитчелени, абаданланы да бу хунерликге юйретген къызыбыз...
Жамауат
10.05.2024 - 08:19 | 👁 12

Подробности...

Тюзню терсге киши да буралмазча

КъМР-ни Маданият фондунда 1941-1945 жыллада болгъан Уллу Ата журт урушда Хорламгъа жоралап «тёгерек стол» болгъанды. Аны  Къабарты-Малкъар Республиканы  Миллетлени ишлени эмда жамауат  проектле жаны...
Жамауат
09.05.2024 - 10:45 | 👁 21

Подробности...

Ата журтха сюймекликлери неден да багъалы болгъанды

Сиз кёрген суратдагъы эсгертме къанга редакцияда тагъылады. Бу тизмедеги адамла уа миллет журналистиканы мурдорун салгъанладыла деп таукел айтыргъа боллукъбуз. Жыл санлары отузгъа окъуна жетмеген...
Жамауат
09.05.2024 - 10:15 | 👁 22

Подробности...

Алгъышлау

Къабарты-Малкъар Республиканы Башчысы К.В.Коковну Хорламны кюню бла  алгъышлауу
Жамауат
09.05.2024 - 09:06 | 👁 32

Подробности...

Тизгиннге аладан жаланда 200-сю къайтханды

Алгъаракълада каналладан биринде «Подольские курсанты» киногъа къарагъанма. Анда 18-20-жыллыкъ жаш адамла, шёндюгю кёз бла  къарагъанда, алагъа сабийле дерге да боллукъду, душманны Москвагъа къоймаз...
Жамауат
08.05.2024 - 13:25 | 👁 32

Подробности...

Кюзлюкле тап халдадыла

Жыл сайын «Россельхозцентрни» республикада бёлюмюню келечилери уллу къоранчлагъа келтирирге боллукъ аурууланы, къурт-къумурсхаланы  ачыкълар муратда  дайым тинтиуле  бардырадыла.  Аны бла байламлы...
Жамауат
08.05.2024 - 13:24 | 👁 29

Подробности...

Этден иги кесек сатылгъанды

Шимал-Кавказстатны управлениясындан билдиргенлерича, Къабарты-Малкъарда жылны биринчи кварталында  этден (союлмагъан ауурлукъда) эл мюлклени барысында да 24,2 минг тонна сатылгъанды. Ол,  былтыр бу...
Жамауат
08.05.2024 - 13:23 | 👁 34

Подробности...

Къоркъуусузлукъгъа - аслам эс

Белгилисича, Россельхознадзорну Шимал-Кавказда регионла аралы управлениясыны специалистлери бизни республикада теплицалары болгъан мюлкледе  болумгъа  кёз-къулакъ болгъанлай  турадыла. 
Жамауат
08.05.2024 - 13:21 | 👁 19

Подробности...

Эм устала сайланнгандыла

«Россети Шимал Кавказ» компанияны Къабарты-Малкъарда бёлюмюнде – «Каббалкэнергода» - «Урунууну къоруулау жаны бла эм иги уполномоченный» деген атха конкурс бардырылгъанды. РФ-ни Урунуу кодексине...
Жамауат
08.05.2024 - 13:20 | 👁 27

Подробности...

Мектепи тийресинде терекле орнатхандыла

Россейде «Эсгериуню бахчасы» атлы халкъла аралы экология-патриот акция быйыл энди бешинчи жылны бардырылады. Аны (акцияны) мураты уа- Уллу Ата журт урушда жоюлгъанланы хурметлерине атап, 27 миллион...
Жамауат
08.05.2024 - 11:06 | 👁 22

Подробности...

Ана уа ахыр кюнюне дери сакълап, ышанып турду…

Газаланы Таусолтан бла Къудайланы Жалдуз Чегем ауузунда Эл-Тюбюнде тынч-ырахат жашай эдиле. Аланы беш уланлары бла юч къызлары бар эди: Къайсын, Абдул-Керим, Алий, Сагъыт, Омар, Сафият, Асият,...
Жамауат
08.05.2024 - 10:41 | 👁 19

Подробности...

«Жетишимибизни мурдору ата-анала бла байламлыкъны къурауду»

Бизни жашларыбыз бла къызларыбыз, бирсиледен артха къалмай, тутхан ишлеринде бет жарыкълы, хурметли да болсала – ол шартха барыбыз да кёлленебиз. Нальчикни сабий садларында, мектеплеринде таматалыкъ...
Жамауат
08.05.2024 - 09:06 | 👁 11

Подробности...

Фатарны иеси ким болгъаны билир ючюн

Роскадастрны регионда бёлюмюнде эсгертгенлерича, 2023 жылны мартында тепдирилмеген мюлкню иелерини юсюнден энчи данныйлени ючюнчю инсаннга билдирмеуню юсюнден закон кючюне киргенди.
Жамауат
08.05.2024 - 09:05 | 👁 16

Подробности...

Хыйлачыланы жангы амаллары

Жашауда къаллай тюрлениу болса да, хыйлачыла да алагъа кёре жангы алдау амал табаргъа кюрешедиле. Адамлагъа телефон бла сёлешип, кеслерин банкланы ишчилерича неда правону къоруулагъан органланы...
Жамауат
07.05.2024 - 17:14 | 👁 20

Подробности...

«Адамда таза ниетлиликни, кертичиликни багъалайма»

Элбрус районда фахмулу сабийле кёпдюле. Аллахдан келген белгини заманында эслеп, аны айнытыр ючюн а кючлерин аямай кюрешген аталагъа бла аналагъа ыспас этерчады. Огъары Басханда жашагъан Жаппуланы...

Страницы

КЪАЛГЪАН РУБРИКАЛА

Спорт
22.06.2024 - 10:30 | 👁 10

Подробности...

Бабаланы Къууанчны хурметине – битеуроссей эришиу

СССР-ни спортуну устасы Бабаланы Къууанчны хурметине  тюнене Нальчикде «Гладиатор» спорт арада дзюдодан 18 жыллары толмагъан жашланы бла къызланы араларында битеуроссей эришиуню ачылыуу болгъанды....
Тарых
21.06.2024 - 16:10 | 👁 13

Подробности...

Ата журтубуз ючюн жууаплылыкъны сезгенлерин жазгъандыла

1941 жылда 22 июньда СССР-ни Баш Советини Президиуму битеулю мобилизация башланнганын билдиреди. 23 июньдан аскерге 1905-1918 жыллада туугъанла алынадыла. Чакъырыу Ленинград, Прибалтий, Запад, Киев,...
Право
21.06.2024 - 15:24 | 👁 6

Подробности...

Жашырын информацияны ачыкъ этгенлеге - тазир

Былтыр Россейни Президенти реестрде болгъан фатарланы неда юйлени юслеринден (ЕГРН) шартланы  сатыу, жалгъан сайтланы къурау ючюн административ жууаплылыкъны къатыландырыуну юсюнден законнга къол...

Саулукъ
30.05.2024 - 11:54 | 👁 14

Подробности...

Жюрегини излемине кертичилей къала

Сайлагъан усталыгъы бла жамауатдан ыразылыкъ табып ишлеген врачларыбызданды Мусукланы Зайнап. Ол Нальчикде Кардиология диспансерни врачы-кардиологуду. Ишине уллу кёллю болмай, ауругъанлагъа эс...
Тарых
29.05.2024 - 17:47 | 👁 13

Подробности...

Терен акъыллы Таусолтан

Тарыхха къарасанг, миллетибизни билимге итиннген, халкъын сюйген кёп ахшы уланлары болгъанды. Аллай жигит жашларыбыздан бири уа Шакъманланы Таусолтан эди. Ол 1891 жылда туууп, Шимал Кавказны...
Билим
29.05.2024 - 16:56 | 👁 23

Подробности...

Фахмулу жаш адамланы белгилегендиле

Кёп болмай Къабарты-Малкъар къырал университетде Жаш фахмуланы слёту болгъанды. Аны чеклеринде школчуланы арасында бардырылгъан Шимал Кавказны онекинчи ачыкъ олимпиадасында кеслерин айырмалы...
Тарых
29.05.2024 - 15:35 | 👁 34

Подробности...

Эски сурат хапар айтады

Миллетни тарыхы  адамланы къадарларындан къуралады. Бирде кесинг шагъат болурса неда сейир къадары болгъан адамны юсюнден эшитирсе. Бютюнда бек журтунгдан айырылгъанны неда озгъан замандагъыланы...
Саулукъ
29.05.2024 - 15:33 | 👁 16

Подробности...

Сакълыкъ артыкъ боллукъ тюйюлдю

Быйыл жыл башланнганлы Къабарты-Малкъарны медицина организацияларында 82 мингден аслам сабийге профилактика халда къаралгъанды, деп билдириледи КъМР-ни Саулукъ сакълау министерствосуну пресс-...
Жангылыкъла
29.05.2024 - 15:32 | 👁 24

Подробности...

Сабийлени солуулары тынчлыкълы къуралырча

Республикада сабийлени жай солууларын къурау бла байламлы МЧС-ни жер-жерли бёлюмю контроль эм профилактика ишни бардырып тебирегенди. Бусагъатда анда эсепде 13 стационар лагерь, мектеплени...
Жангылыкъла
29.05.2024 - 15:04 | 👁 17

Подробности...

Кюзлюкледе иги болум сакъланады

Быйыл хауа болум терк-терк тюрлене тургъаны себепли къылкъылыла эки ыйыкъ алгъа чакъгъандыла. Бир-бир жерледе терк-терк сакъ жауунла баргъанларыны, иги кесек кюнню сууукъ кюнле сакъланнганлары...
Экономика
29.05.2024 - 15:01 | 👁 27

Подробности...

Алмадан танг кесек сатылгъанды

Россельхознадзорну Шимал Кавказда управлениясыны Къабарты-Малкъарда  бёлюмюнден билдирилгенича, быйыл жыл башланнганлы тышына  алмадан  50,7 минг тонна сатылгъанды. Ол былтыргъы кёрюмдюден артыкъ...
Жангылыкъла
29.05.2024 - 08:55 | 👁 19

Подробности...

Миллетни ниет хазнасын сакъларгъа себеплик этеди

Хурметли жамауат!
Спорт
28.05.2024 - 14:53 | 👁 22

Подробности...

Тырныауузчула барысын да хорлагъандыла

Алгъаракъда Нарткъала шахарны «Эльбрус» деген картодромунда Шимал Кавказны Кубогу деген эришиу ётгенди. Ол энчи аскер операцияда ёлген аскерчилени хурметлерине жораланнган эди. Аны Россейни ДОСААФ-ны...

Страницы