01.07.2022, 08:18 - Тарых

КъМР-ни 100-жыллыгъына

Бу сурат 1957 жылда Къашхатауда алыннганды. Анда олтургъанла (солдан онгнга) школну директору Шауаланы Миналданды,  Фёдор  Яковенкоду, Насталаны Сохтады эмда устаз Роза Сергеевады. Сюелгенле уа ол заманда тамата классланы окъуучуларыдыла. Бизни бюгюннгю хапарыбыз а Фёдор Михайлович Яковенкону юсюнденди. 

30.06.2022, 16:00 - Экономика

Кёп болмай РусГидро компанияны Къабарты-Малкъарда бёлюмю гитче Черек ГЭС-ни къурулушун башлагъанды. Бюгюнлюкде специалистле аны мурдорун хазырлап  кюрешедиле.  Ол «Россейде жангыртылыныргъа жарагъан энергетиканы айнытыу» къырал программагъа кёре бардырылады.

30.06.2022, 15:00 - Спорт

Бу кюнледе «Эльбрус» курортда тау лыжаладан «Элбрусну саугъалары» деген битеуроссей эришиуле бардырылгъандыла. Анда хорлагъанланы саугъалаугъа «Кавказ.

30.06.2022, 14:00 - Экономика

Кёп болмай РФ-ни Президенти Владимир Путин Къырал Советни президиумуну кенгешинде къурулуш эм жашау журт-коммунал мюлк бёлюмлени 2030 эмда 2035  жыллада айнытыуну стратегиясыны юсюнден айтханды.

30.06.2022, 10:13 - Политика

Апрельде Нальчикде солуп кетген Донбассдан келген сабийле бюгюнлюкде Пятигорскда  художестволу гимнастикадан Битеуроссей эришиулеге хазырланадыла. Аны юсюнден  КъМР-ни Башчысыны бла Правительствосуну пресс-службасындан билдиргендиле.

30.06.2022, 09:05 - Жангылыкъла

КъМР-ниТарифле эм жашау журт надзор жаны бла къырал комитетини  2021 жылда 28 декабрьде 279-чу буйругъуна кёре, быйыл  биринчи июньдан башлап  электрокюч ючюн тарифлеге къошуллукъду.  Анга кёре,  шахарлада бла элледе жашагъанла    1кВт сагъат ток ючюн  4,35 сом тёлерикдиле. Ол себепден «Россети Северный Кавказ» - «Каббалкэнерго» хайырланнган электрокюч ючюн эсеплеген приборланы показаниялары бла сагъынылгъан кезиуге тёлерге чакъырады. Ызы бла андан сора ойналгъан сагъатла   жангы тариф  бла тергелликдиле. 

29.06.2022, 17:24 - Жамауат

КъМР-ни Табийгъат байлыкъла  эмда экология жаны бла министерствосу жай кюнледе жамауатха бютюн сакъ болургъа,  агъачда эм анга жууукъ жерледе  къургъакъ бутакъланы, къауданны эм башха затланы да кюйдюрюрге жарамагъанын эсге салады. 

ЖАМАУАТ

Жамауат
11.05.2022 - 09:09 | 👁 12

Подробности...

Казбек Коков Атажукинода жашагъанла бла тюбешгенди

КъМР-ни Башчысы Казбек Коков Бахсан районнга ишчи жумуш бла барып, Атажукино элде жашагъанла бла тюбешгенди.

Жамауат
10.05.2022 - 09:39 | 👁 15

Подробности...

Сермешле бла – Эльбагъа дери

Ата журтубузгъа фашист Германия чапханда, Тёбен Чегемни жашлары да, къолларына сауут алып, аны къорууларгъа чыкъгъандыла. Андан Экинчи дуния урушха 320 адам кетген эди. Аланы араларында бизни...

Жамауат
09.05.2022 - 09:39 | 👁 12

Подробности...

Аслангерийни ётгюр уланлары

Габоланы Аслангерийни Чегем аузунда танымагъан хазна жокъ эди. Аны уллу юйюрюнде алты къыз бла беш жаш ёсгендиле. Уллу Ата журт уруш башланнганда, къаяла кибик жашлары, къолларына сауут алып,...

Жамауат
08.05.2022 - 16:22 | 👁 10

Подробности...

Уста сапёр

Акътопуракъчы Тохаланы Сулейни жашы Ануар Уллу Ата журт уруш башланырны тюз аллында – 4 июньда – чакъырылгъанды аскерге. Алай бла урушну ал кюнлеринден окъуна окъ, от ичине тюшгенди. Махтау...

Жамауат
07.05.2022 - 15:35 | 👁 12

Подробности...

Ата журту ючюн къазауатха киргенди

Уллу Ата журт урушну къыйын кюнлери бюгюн да унутулмагъандыла. Анда жигитлик этгенлени, туугъан жерлери ючюн къанларын-жанларын аямагъан жашларыбызны, къызларыбызны атлары алтын харфла бла тарыхны...

Жамауат
07.05.2022 - 09:00 | 👁 12

Подробности...

Низамлыгъы бла башхалагъа юлгюлюдю

Жаникаланы Чукай гитчелигинден окъуна низамлы болгъанды, эриннген деген затны билмегенди, жууаплылыкъны  сезгенди. Мектепде иги окъугъаны бла къалмай, спорт бла кюрешгенди: футбол команданы...

Жамауат
06.05.2022 - 13:11 | 👁 29

Подробности...

Алмаланы ёсдюредиле эм сатаргъа жарашдырадыла

Урван районда  терек бахчалыкъла  ёсдюрген предприятияланы биринде алманы сатардан алгъа тийишли халда жарашдырырча  мадар да  этилгенди. Белгилисича, алычу продукциягъа эс бурурча аны товар...

Жамауат
06.05.2022 - 08:43 | 👁 8

Подробности...

Кеси аллына иш къурагъаннга пособие берилемиди?

Быллай адам ишсизге саналмайды, аны себепли тийишли къырал  арада эсепге туруп, анда болушлукъ алыр амалы жокъду. Пособие алыргъа сюе эсе уа, НПД («профессионал доход») деген налогну тёлеуню тыйып...

Жамауат
06.05.2022 - 07:07 | 👁 16

Подробности...

Ырысхы реабилитация жумушлагъа къоратыллыкъды

Россей Федерацияны Правительствосуну Председатели Михаил Мишустин медицина  биригиулени шёндюгюлю реабилитация оборудование бла жалчытыуну юсюнден бегимге къол салгъанды.

Жамауат
05.05.2022 - 08:43 | 👁 10

Подробности...

Ачыкъ сёзлю, керти тенг

Иги адамны ёмюрю къысха болады десек, сауланы кёллерине тиербизми экен. Неда жалгьан сёз айтмагьы эдик, Аллахны чамландырырча. Аны айтханым, кёп ахшы тенгибиз дуниядан замансыз кетгендиле да, аны...

Жамауат
04.05.2022 - 11:44 | 👁 10

Подробности...

Жоллада иш къазауат барады

Экинчи Чегем – Булуннгу жолну Хушто-Сыртны ичи бла баргъан кесегинде жангыртыу ишле барадыла. Саулай айтханда, быйыл Тёбен Чегемден бу элге дери участкасында мадар этилликди.

Жамауат
03.05.2022 - 09:00 | 👁 8

Подробности...

«Элни адамлары игидиле, жууашдыла, иш кёллюдюле»

Атталаны Жамалны жашы Алий Къыргъызстанда туууп, бери къагъанакълай тюшюп, Урванда ёсген биринчи тёлюденди. Аны жашаугъа, урунуугъа  къарамларыны юсюнден бардыргъанбыз ушагъыбызны.

Жамауат
02.05.2022 - 10:21 | 👁 11

Подробности...

Садакъаны сууаплылыгъы уллуду

Муслийманла исламда эки уллу байрамладан бирин - Оразаны белгилерге хазырланадыла.  Рамазан айда сау кюнню кеслерин ашдан, суудан, аман ишледен, къылыкъладан тыйып, Аллахха табынып, тилекле этип,...

Жамауат
01.05.2022 - 11:02 | 👁 12

Подробности...

Жигер ана, огъурлу тиширыу

Аналаны юслеринден назмула, поэмала, жырла, китапла жазылыр, спектакльле салыныр ючюн да къалмагъанды. Болсада бизге дери, бизден сора да, аланы юслеринден не кёп сагъынылып, не уллу махтау...

Жамауат
29.04.2022 - 20:45 | 👁 19

Подробности...

Озгъан жылда Жамауат палата къалай ишлегенин сюзгендиле

КъМР-ни Башчысы Казбек Коков Къабарты-Малкъарны Жамауат палатасыны таматасы Хазратали Бердов бла ишчи тюбешиу бардыргъанды.

Страницы

КЪАЛГЪАН РУБРИКАЛА

Маданият
10.06.2022 - 10:59 | 👁 4

Подробности...

Музыканы юсю бла туугъан жерни тарыхына сюймекликни кючлей

Къабарты-Малкъарны 100-жыллыгъына атап, республиканы Жамауат палатасы, Тиширыуланы союзу бла Маданият фонду жаш жырчыланы араларында «Сени жырлайма, туугъан жерим»...

Спорт
10.06.2022 - 10:55 | 👁 6

Подробности...

Камчаткадан келип да сынагъандыла кеслерин

Бу кюнледе Нальчик шахарда къатыш аскер тутушуудан - ММА-дан –юйрениу-жарау эришиуле ётгендиле.

Тарых
09.06.2022 - 18:04 | 👁 4

Подробности...

Эм буруннгулу журтубуз

Малкъар эл Хызны-Сууну ауузунда, Аргудан бла Сукан-Сууну, Малкъар Черекни эм аны бутакъларыны баш жаны тийрелеринде орналгъанды. Аны бла къоншулукъда шимал жанындан Къабарты, къыбылада – Сванетия...

Экономика
09.06.2022 - 16:28 | 👁 19

Подробности...

Предпринимательле бла ачыкъ халда сёлешгендиле

Къабарты-Малкъар Республикада ишлеген предпринимательле кризисге къажау жарашдырылгъан программала бла ёнкюч ахча алыргъа боллукъдула.

Жангылыкъла
09.06.2022 - 15:34 | 👁 5

Подробности...

Жалгъан продукциягъа жол бермез хыйсап бла

Юслеринде цифралы белгилери борчлу халда болургъа керек товарланы тизмесине РФ-ни Правительствосуну оноуу бла сыра эмда артыкъ кючлю болмагъан чагъыр продукция къошулгъандыла.

Жангылыкъла
09.06.2022 - 15:30 | 👁 4

Подробности...

Электрокюч компания бла арагъыз къысхаракъ болурча

«Россети Шимал Кавказ» компанияны Къабарты-Малкъарда бёлюмю – «Каббалкэнерго» телефон номеригизни неда электрон почтагъызны бизге жазып билдиригиз дейди электрокючню хайырланыучулагъа.

Спорт
09.06.2022 - 14:37 | 👁 11

Подробности...

Тохтаусуз жараула, талпыныулукъ да жетишимлени ёзеги

Элбрус районда  Байзуллаланы Юсюпню атын жюрютген олимпиада резервли спорт школну элледе бёлюмлеринде  грек-рим тутушуу бла кёп сабий кюрешеди. 

Жангылыкъла
09.06.2022 - 14:27 | 👁 8

Подробности...

Отлукъ къуй да, хайырын кёр

МТС компания, кесини «МТС Premium» программасын хайырланыучулагъа деп жангы акция къурагъанды.

Маданият
09.06.2022 - 14:03 | 👁 11

Подробности...

Аллах неге ышарады?

Чыпчыкъланы Магометни жашы Борис 1948 жылда Къыргъызда туугъанды. Хапарларыны бирини эпиграфында «Аталарыбыз алгъын биз туугъан жерде жашай эдиле, энди уа биз аталарыбыз туугъан жерде жашайбыз...

Спорт
09.06.2022 - 12:38 | 👁 17

Подробности...

Элбрусчула саугъаланнганланы санында

Элбрус районну Байзуллаланы Юсюпню атын жюрютген олимпиада резервли спорт школуну спорт гимнастикадан бёлюмюнежюрюгенле тюрлю-тюрлю  эришиуледе дайым жетишимли боладыла. 

Саулукъ
08.06.2022 - 16:24 | 👁 6

Подробности...

Багъыуну мурдору – саусузну врачха ышаныууду

Умутландыргъан жаш хирург Руслан 1990 жылны 1 июлюнда Хасауланы Хажбекирни бла Натальяны, Мусукланы Хаджимуратны къызы, юйюрлеринде туугъанды. Сабийлиги Чегемде ётгенди, анда орта школну...

Спорт
08.06.2022 - 15:15 | 👁 8

Подробности...

Айырмалыла Москвагъа барлыкъдыла

Республиканы Спорт министерствосу билдиргеннге кёре, бу кюн анга  Нальчикде «Гладиатор» спорткомплексде грэпплингден СКФО-ну биринчилиги ётгенди. Биринчи кюнде Шимал Кавказны битеу субъектлеринден...

Саулукъ
08.06.2022 - 15:10 | 👁 10

Подробности...

Адамгъа, маллагъа, жерге да заранлы хансла

Эл мюлк жерледе заранлы битимлеге къажау иш не заманда да бардырылып турургъа керекди. 

Жангылыкъла
07.06.2022 - 16:33 | 👁 18

Подробности...

Батырлыгъы юлгю болгъанлай къаллыкъды

 «Кавказ бизникиле жанлыды» деген патриот акцияны чеклеринде Росгвардияны КъМР-де Управлениясыны къуллукъчулары «Хорламны волонтёрлары», «Юнармиячыла» эмда «Кавказский рубеж» излеу отрядны...

Тарых
07.06.2022 - 16:13 | 👁 5

Подробности...

Эр кишилени буруннгу юс кийимлери

Алгъын жаш адамны ас­кер къуллукъгъа хазырлау бла бирге аны юс кийими эсге алыннганды. Аскерчи жашны кийимини энчиликлери болгъандыла. Ол кийим, жаш жюрюгенде, чапханда, ат юсюнде баргъанда чырмау...

Страницы