17.06.2024, 10:30 - Жамауат

КъМР-ни Транспорт эмда жол мюлк министерствосуну келечилери Булунгу таба баргъан жолда жангыртыу ишле къалай бардырылгъанына къарагъандыла. 

17.06.2024, 08:04 - Документле

КЪАБАРТЫ-МАЛКЪАР РЕСПУБЛИКАНЫ БАШЧЫСЫНЫ У К А З Ы

16.06.2024, 15:20 - Документле

КЪАБАРТЫ-МАЛКЪАР РЕСПУБЛИКАНЫ БАШЧЫСЫНЫ У К А З Ы

16.06.2024, 10:05 - Жамауат

Къабарты-Малкъар  Республиканы Башчысы К.В. Коковну Къурман байрам бла  алгъышлауу

16.06.2024, 10:00 - Жамауат

РФ-ни МЧС-ини Элбрус излеу-къутхарыу отрядыны къутхарыучусу Глашланы Ислам Минги тауну тёппесине РФ-ни Президенти Владимир Путинни суратын чыгъаргъанды. Бу атламын ол Россейни кюнюне жоралагъанды. 

16.06.2024, 08:20 - Документле

КЪАБАРТЫ-МАЛКЪАР РЕСПУБЛИКАНЫ ПАРЛАМЕНТИНИ Б Е Г И М И

16.06.2024, 08:11 - Жамауат

Бу кюнледе Къабарты-Малкъарны Владимир Вороков атлы культура фондунда «Мен сени сюеме, Россеё!» деген аты бла Россейни  эмда Орус тилни кюнлерине  аталгъан тюбешиу болгъанды.   

16.06.2024, 08:03 - Документле

КЪАБАРТЫ-МАЛКЪАР РЕСПУБЛИКАНЫ БАШЧЫСЫНЫ У К А З Ы

    

ЖАМАУАТ

Жамауат
16.05.2024 - 08:54 | 👁 16

Подробности...

Керти сёз нёгеригизден айырылмагъыз

Хурметли жамауат!
Жамауат
16.05.2024 - 08:40 | 👁 20

Подробности...

Басманы тарыхы неден башланнганды?

Францияда 1631 жылда La Gazette деген ат бла биринчи газет чыгъады. «Газета» деген сёз битеу тиллеге ма андан сора киргенди. Алай тарыхчыла оюм этгенлерине кёре уа, аны мурдорун бурун Римде излерге...
Жамауат
16.05.2024 - 08:25 | 👁 13

Подробности...

Бу айда тюрлениуле

Биринчи майдан башлап, терек бахчачылыкъ биригиуле болгъан участкалагъа газны хакъ алмай тартырыкъдыла. Кёк отлукъ быргъыланы жашау журтлагъа дери ахча тёлетмей жетдирген программа шёндюге дери ишлеп...
Жамауат
15.05.2024 - 13:46 | 👁 16

Подробности...

Жалгъан банкир

Хыйлачыланы айтханларына ийнанып, нальчикчи тиширыу «къоркъуусуз» счётха 467 минг сомун ашыргъанды.
Жамауат
15.05.2024 - 13:45 | 👁 14

Подробности...

Саулукъларына сакъ бола башлагъандыла

Арт жыллада кеслерине къаратыргъа сюйгенлени санына къошула барады.  Аны баш сылтауларындан бирлери – жерлешлерибизни саулукъларына сакъ бола башлагъанларыды эмда ишлеген инсанлагъа диспансеризацияны...
Жамауат
15.05.2024 - 10:30 | 👁 19

Подробности...

Хорламны паркы къураллыкъды

Экинчи жыл Уллу Хорламны 80- жыллыгъы белгиленирикди. Анга  жоралап Нальчикде Хорламны паркын къурар муратлыдыла. Ол байрамгъа дери хазыр болургъа керекди. 
Жамауат
15.05.2024 - 10:00 | 👁 24

Подробности...

Жангы излемлеге келиширикди

Келир заманда халкъла аралы «Нальчик» аэропортха тынгылы ремонт этилликди. Ишле 2030 жылны ахырына дери бошалыргъа керекдиле. Анга ахча  федерал бюджетден бёлюнюрюкдю.
Жамауат
15.05.2024 - 09:00 | 👁 16

Подробности...

Къызыл, сары эм башха тюрлю чайла

Чай ичмеген, аны сюймеген хазна адам болмаз. Къара, къызыл, жашил, сары, акъ тюрлюлери окъуна бардыла аны. Дагъыда кёпле билмеген неда эшитмеген мате, улун, пуэр, каркаде, матча деген аллайла да.
Жамауат
15.05.2024 - 08:30 | 👁 11

Подробности...

Устаны сайлагъандыла

Урунууну къоруулауну айлыгъына атап, «Газпром газораспределение Нальчик» компанияда «Юйню эмда фатарны ичинде орнатылгъан газ оборудованияны техника жаны бла жумушларына къарагъан эм иги слесарь»...
Жамауат
14.05.2024 - 09:00 | 👁 34

Подробности...

Уруш жолланы сабийле эсгередиле

Къулийланы  Къайсын атлы  Малкъар къырал драма театрда Нальчик шахарны онтёртюнчю номерли  гимназиясыны окъуучулары «Ол жолланы унутургъа  жарамаз» деген спектакльни кёргюзтгендиле. Жаш артистле «...
Жамауат
13.05.2024 - 12:35 | 👁 17

Подробности...

Таулагъа, таулулагъа да энчи хурмет бла жазылгъан тизгинле

Кеси заманында аты айтылгъан устаз Геннадий Коммодов малкъар халкъны огъурлулугъуну, аланы жашау болумларыны, тауланы да юсюнден кёп оюмларын къагъытха тюшюрюп къойгъанды. Аллай эсгериулеринден...
Жамауат
13.05.2024 - 12:32 | 👁 18

Подробности...

«Кёк бла жер арасында»

Быллай аты бла Зумакъулланы Танзиляны бир бирини ызындан келген эки китабы барды. Мен аланы къайтарып окъуучума.
Жамауат
13.05.2024 - 09:05 | 👁 8

Подробности...

«Сайлауума сокъуранмайма, ыразыма»

Фармацевт усталыкъ магъаналы болгъанына сёз да жокъду. Къайсы бирибиз тюбемегенбиз анга. Аптекагъа кирмеген, дарман сатып алмагъан, алагъа аны игисин, табын сормагъан хазна адам болмаз. Бюгюннгю...
Жамауат
12.05.2024 - 09:23 | 👁 11

Подробности...

Къачан да ал сатырда эди

Гитлерчи фашистле Ата журтубузгъа чапханда, ала бла сермешге кёп таулу жашла кетген эдиле. Ала жанларын-къанларын аямай уруш этгендиле. Кёплери да ызларына къайтмай къалгъандыла. Келгенлени да...
Жамауат
11.05.2024 - 10:35 | 👁 10

Подробности...

Жигит аппам

Уллу Ата журт урушда жигитлиги бла аты айтылгъан таулу жашны – Къудайланы Гергъокъну жашы Шамшудинни – юсюнден биз жаза-жаза тургъанбыз. 

Страницы

КЪАЛГЪАН РУБРИКАЛА

Документле
17.06.2024 - 08:04 | 👁 4

Подробности...

КЪАБАРТЫ-МАЛКЪАР РЕСПУБЛИКАНЫ БАШЧЫСЫНЫ УКАЗЫ

КЪАБАРТЫ-МАЛКЪАР РЕСПУБЛИКАНЫ БАШЧЫСЫНЫ У К А З Ы
Документле
16.06.2024 - 15:20 | 👁 7

Подробности...

КЪАБАРТЫ-МАЛКЪАР РЕСПУБЛИКАНЫ БАШЧЫСЫНЫ УКАЗЫ

КЪАБАРТЫ-МАЛКЪАР РЕСПУБЛИКАНЫ БАШЧЫСЫНЫ У К А З Ы
Документле
16.06.2024 - 08:20 | 👁 3

Подробности...

КЪАБАРТЫ-МАЛКЪАР РЕСПУБЛИКАНЫ ПАРЛАМЕНТИНИ БЕГИМИ

КЪАБАРТЫ-МАЛКЪАР РЕСПУБЛИКАНЫ ПАРЛАМЕНТИНИ Б Е Г И М И

Спорт
03.06.2024 - 14:29 | 👁 22

Подробности...

Даражалы эришиуде – ючюнчю жер

Магаданны «Колымский» спорт арасында, Олимпиаданы чемпиону Валерий Попенченкону хурметине аталып, боксдан тёрели 53-чю эришиу ётдюрюлгенди. Быйыл аны баш саугъасы – агъач ладья – ючюн къыралны отуз...
Маданият
03.06.2024 - 13:56 | 👁 13

Подробности...

Керти сюймеклик

Бирде тауча бийик адамланы къатларында жашагъанынгы билмейсе, аны ангыларгъа заман жетмейми, озуп кетипми, ким билсин. Бирде уа, къадар алай бурады жолунгу, аны жингиригинде тюбейсе, сунмай...
Жангылыкъла
03.06.2024 - 11:45 | 👁 24

Подробности...

«Заман» ниет хазнабызны сакълайды

Хурметли жамауат!                                                                                                           
Экономика
03.06.2024 - 09:00 | 👁 15

Подробности...

«Чырмауланы хорларгъа юйреннгенме»

  Таулу тиширыула башларына, юйлерине, юйюрлерине не заманда да къаты болгъандыла. Бюгюн-бюгече да ма алай барады. Мен хапарын  айтырыкъ аллайладан бириди. Ол Огъары Малкъарда ёсген Бичиланы Хусейни...
Документле
02.06.2024 - 09:00 | 👁 14

Подробности...

КЪАБАРТЫ-МАЛКЪАР РЕСПУБЛИКАНЫ ПРАВИТЕЛЬСТВОСУНУ БЕГИМИ

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е ПРАВИТЕЛЬСТВА КАБАРДИНО-БАЛКАРСКОЙ РЕСПУБЛИКИ КЪАБАРТЫ-МАЛКЪАР РЕСПУБЛИКАНЫ ПРАВИТЕЛЬСТВОСУНУ Б Е Г И М И
Документле
01.06.2024 - 13:00 | 👁 13

Подробности...

КЪАБАРТЫ-МАЛКЪАР РЕСПУБЛИКАНЫ ПАРЛАМЕНТИНИ БЕГИМИ

КЪАБАРТЫ-МАЛКЪАР РЕСПУБЛИКАНЫ ПАРЛАМЕНТИНИ Б Е Г И М И
Документле
01.06.2024 - 08:30 | 👁 9

Подробности...

КЪАБАРТЫ-МАЛКЪАР РЕСПУБЛИКАНЫ ПАРЛАМЕНТИНИ БЕГИМИ

КЪАБАРТЫ-МАЛКЪАР РЕСПУБЛИКАНЫ ПАРЛАМЕНТИНИ Б Е Г И М И
Документле
31.05.2024 - 17:44 | 👁 10

Подробности...

КЪАБАРТЫ-МАЛКЪАР РЕСПУБЛИКАНЫ БАШЧЫСЫНЫ БУЙРУГЪУ

КЪАБАРТЫ-МАЛКЪАР РЕСПУБЛИКАНЫ БАШЧЫСЫНЫ Б У Й Р У ГЪ У
Тарых
31.05.2024 - 14:28 | 👁 18

Подробности...

Ата-бабаларыбызны ахыры болмагъан шырхылары

Биченнге хазыр болуп энди чыгъабыз деп тургъанлай, таякъ жауунла бир тохтамай, эки-юч кюнню баргъанлай турдула. Таматала: "Бу жаугъанла кырдыкны аудурургъа  боллукъдула, - деп жарсыйдыла. Жолла...
Саулукъ
31.05.2024 - 14:24 | 👁 12

Подробности...

Марданы билиу кёп хатадан сакълайды

Алгъаракълада «Ланцет» деген даражалы медицина журнал аш-азыкъ бла саулукъну байламлыкъларыны юсюнден уллу тинтиуню эсеплерин басмалагъанды. Алимлени халкъла аралы къаууму 1990 жылдан 2017 жылгъа...

Страницы