08.12.2022, 15:20 - Право

Хауа болум тюрленнгени бла байламлы  къырал автоинспекторла водительлени сакъ болургъа, жолда жюрюуню жорукъларын сакъларгъа чакъырадыла.

08.12.2022, 13:35 - Жамауат

  Николай Самохвалов Къабарты-Малкъарны кёп жерлеринде жолоучулукъда болуп, аллай кезиуледе кёргенини бла эшитгенини юслеринден газетлеге, ол санда «Заманнга» да жазгъанлай тургъанды. Республиканы тарыхына да эс бургъанды. Артыкъда тау жерледе жолоучулукъларын бек жаратханларын, кёп сейир адамлагъа тюбегенлерин да ол сюйюп суратлагъанды жазмаларында. Аны аллай жолоучулукъларындан бирини юсюнден жазгъаны бла сизни да шагъырей этерге сюебиз. Ол таулу къойчуланы юслеринден къалай уллу жюрек жылыулукъ бла жазгъанын кесигиз да сезериксиз.

08.12.2022, 12:21 - Политика

КъМР-ни Башчысы Казбек Коков ыйыкъ сайын бардырылыучу «муниципал сагъатны» кезиулю жыйылыуун ётдюргенди.

08.12.2022, 11:30 - Тарых

Белгисиз солдатны кюню — Россейде сыйлы кюнледен бириди. Ол 2014 жылдан бери 3 декабрьде жыл сайын белгиленеди, кеси да къыралыбызны эм андан тышында да  къазауатлада жигитча сермеше жан берген совет эмда россейли аскерчилени хурметлерине тохташдырылгъанды.

08.12.2022, 09:30 - Жамауат

Къыш сууукълагъа юйлени, объектлени да хазырлайдыла. Адамла кеслерине жылы кийимле аладыла, алай бирле уа «темир шуёхларыны» юслеринден унутуп къоядыла. Кюнлени бир кюнюнде жолда къалыргъа неда ремонтха къадар ахча къоратыргъа сюймей эсегиз а, алай этерге жарамайды.

08.12.2022, 09:05 - Жангылыкъла

Росгвардияны Звёздный элде аскер бёлюмюнде «Дунияда эм иги адамгъа» деген сабий сурат конкурсну эсеплери чыгъарылгъандыла. Конкурс Ананы кюнюне аталып,  аскерчилени сабийлерини араларында бардырылгъан  «Анама сюймеклик бла» акцияны чегинде ётгенди.  

ЖАМАУАТ

Жамауат
01.11.2022 - 11:30 | 👁 8

Подробности...

Балконла бла лоджияла фатаргъа кирмейдиле

Балконла бла лоджияла фатарны битеулю жерине кирмейдиле. Республиканы Кадастр палатасындан аланы араларында башхалыкъ неде болгъанын ангылатхандыла.

Жамауат
01.11.2022 - 09:05 | 👁 7

Подробности...

Не жаны бла хайырлы гранат

Гранат — кёпле сюйген, бек жаратхан жемишди, алай тюз айтыргъа сюе эсегиз а, ол жемиш угъай, наныкъды. Андан суула, соусла, тюрлю-тюрлю ашарыкъла этедиле. Бюртюклери бла ашланы жасалайдыла.

Жамауат
31.10.2022 - 16:41 | 👁 6

Подробности...

Табийгъатны кесинден чыкъгъаннга ушайды

Кёнделеннге бурулгъан жерге жете баргъанлай, юсюнде жамычысы бла эр кишини эсгертмесин узакъдан окъуна кёрюрге боллукъду. Халкъда анга  «Сагъышлы таулу» дейдиле. Кертиси бла да, эсгертмеге...

Жамауат
31.10.2022 - 16:02 | 👁 6

Подробности...

Кеси ахчасына аскерчилеге дарманла алгъанды

Озгъан ыйыкъда социальный сетьледе Нальчик шахарны 14-чю гимназиясыны 6-чы классыны къуучусу Мухамед Моков кесини ахчасына Украинада бардырылгъан энчи операциягъа къатышхан россейли аскерчилеге...

Жамауат
31.10.2022 - 14:41 | 👁 3

Подробности...

Къыйналып табылгъан насып

Таулу анала!.. Сизге жетген ким болур?  Къыйын кезиуледе да юй тутдугъуз, сабий ёсдюрдюгюз, жашауну кёп тюрлю бёлюмлеринде урундугъуз, ненча кере халкъны сакъладыгъыз? Сый, даража да излемедигиз...

Жамауат
31.10.2022 - 12:16 | 👁 4

Подробности...

«Ёлюм къайда сатылгъанын айт»

«Ёлюм къайда сатылгъанын айт» деген битеуроссей акцияны экинчи кесегинде  МВД-ны Черек районда акъылбалыкъ болмагъанланы  ишлери жаны бла бёлюмюню инспектору полицияны капитаны Марина Жерухова бла...

Жамауат
31.10.2022 - 12:08 | 👁 4

Подробности...

Энди жол жангы мардалагъа келишеди

Бу кюнледе  «Регион, муниципал эм жер-жерли  магъаналы автомобиль жолланы игилендириу» федерал программаны чеклеринде «Майский – Октябрьский» жолну 5,09 километр чакълы бирин мардалагъа келиширча...

Жамауат
31.10.2022 - 12:06 | 👁 3

Подробности...

Арбазла кёзге хычыуун кёрюнюрча

Къабарты-Малкъарны ара шахарында жамауат аслам хайырланнган жерледен тышында,  кёп фатарлы юйлени арбазларын тапландырыугъа да аслам эс бурулады.

Жамауат
31.10.2022 - 11:07 | 👁 7

Подробности...

Фермалагъа - къошакъ халда электрокюч

«Россети Шимал Кавказ» компания быйыл тогъуз айны ичинде Къабарты-Малкъарда агропромышленность комплексге кирген 50 объектни электрокюч сетьлеге къошханды. 

Жамауат
30.10.2022 - 11:02 | 👁 7

Подробности...

Усталыгъы, хунерлиги бла да махтау тапханды

Тейрикъулланы Зухура малкъар тилден бла адабиятдан окъутхан фахмулу устазларыбыздан бириди. Ол  Нальчикни 2-чи номерли  лицейинде ишлейди. Жангы окъуу жыл  бла бирге  аны жашауунда сейир кезиу...

Жамауат
29.10.2022 - 11:01 | 👁 5

Подробности...

Сёзю ётген, жашаугъа таукел кёзден къарагъан киши эди

Адамла тууадыла, ёседиле, жашайдыла,  ууахтылары жетсе  уа, кетедиле узакъ дуниялагъа, бир заманда да къайтмазча ызларына. Этген ишлери, айтхан сёзлери къаладыла ахлуларыны, жамауатны да эслеринде...

Жамауат
28.10.2022 - 15:20 | 👁 14

Подробности...

Батарейле иги жылынмай эселе

Кюз келип, хауа да сууукъдан сууукъ болуп башлагъаны бла коммунал предприятияла юйлеге жылыу берип тебирерге керекдиле. 

Жамауат
28.10.2022 - 13:21 | 👁 4

Подробности...

Хыйлачыла энтта да тирилгендиле

Роспотребнадзорну Къабарты-Малкъарда Управлениясында адамлагъа аланы атларындан хыйлачыла сёлеширге боллукъларын энтта да къайтарып билдиредиле, сакъ болургъа чакъырадыла. Анда айтханларына кёре,...

Жамауат
28.10.2022 - 12:22 | 👁 4

Подробности...

Болмагъан къырал пошлинаны тёлетгенди

2022 жылны сентябрь айында 22 кюнню ичинде бир эр киши, полициячыма деп, алдап, Нартандан тишырыугъа сёлешип тургъанды. Ол сиз интернетде кёп заманны дарманла сатхан фирма алдатхан адамланы...

Жамауат
28.10.2022 - 09:05 | 👁 7

Подробности...

Сюйген жюреклеге чырмау болуу къыйынды

Марьямны школ замандан окъуна кёп тенги болгъанды. Тенг къызлары аны бла заман ётдюрюрге бек сюйгендиле. Туугъан кюнлерине чакъырыргъа да ёч эдиле. Ма аллай жыйылыуланы биринде ол Азрет бла...

Страницы

КЪАЛГЪАН РУБРИКАЛА

Жангылыкъла
15.11.2022 - 11:10 | 👁 11

Подробности...

Айырмалы энергетикни сайлайдыла

«Россети Шимал Кавказ» компанияны Къабарты-Малкъарда бёлюмюнде – «Каббалэнергода» конкурс башланнганды. «Алай болургъа жарамайды» деген чакъырыу бла къуралгъан эришиулеге, оборудованиягъа ремонт...

Илму
15.11.2022 - 10:42 | 👁 6

Подробности...

Тили жыргъа ушайды

Иги жазаргъа юйренирге боламыды? 

Спорт
15.11.2022 - 10:09 | 👁 11

Подробности...

Зокаланы Артурну хурметине

Нальчикде 25-27 ноябрьде спортну боксдан устасы Зокаланы Артурну хурметине жораланнган турнир бардырыллыкъды.

Билим
15.11.2022 - 10:00 | 👁 12

Подробности...

Санларыны эм психологиясыны да саулугъу - насыпны баш шарты

Кёп болмай  Къабарты-Малкъар къырал университетде Россейни «Знание» жамауат биригиую  къурап  «Ментальное здоровье» форум ётгенди.

Жангылыкъла
15.11.2022 - 10:00 | 👁 19

Подробности...

Иши къыйматлы болгъан «112» система

Къабарты-Малкъарда телефон бла сёлешиулени жарашдыргъан араны мурдорунда къуралгъан 112-Системада кече, кюн да дайым ишлеп тургъан «122» телефон ыз ачылгъанды, деп билдиргендиле республиканы...

Жангылыкъла
15.11.2022 - 09:05 | 👁 7

Подробности...

Жолланы жангыртыугъа алланып

Къабарты-Малкъарда келир жылда жолланы игилендирирча  алгъадан келишим этилгенди. 

Экономика
14.11.2022 - 16:02 | 👁 16

Подробности...

Кесибизде чыгъарылгъан урлукълагъа кёчерге

Россейни эл мюлк министри Дмитрий Патрушев министерствону оператив штабыны кезиулю кенгешин бардыргъанды.

Право
14.11.2022 - 15:55 | 👁 5

Подробности...

Агъачны сакълаугъа юлюшлерин къоша

«Агъачны сакълайыкъ» экология акцияны чеклеринде  Росгвардияны КъМР-де Управлениясыны аскерчилери регионда министерстволаны бла ведомстволаны келечилери бла бирге Нальчикде Хорламны паркында эки...

Саулукъ
14.11.2022 - 13:00 | 👁 9

Подробности...

Тютюн ичиуню къалай къояргъа боллукъду?

Бусагъатда тютюн ичиу суу уртлагъанлай болуп къалгъанды. 

Спорт
14.11.2022 - 12:46 | 👁 10

Подробности...

Акъылманны хурметине

Нальчикге къыралыбызны регионларындан эркин тутушуудан Мечиланы Кязим атлы Битеуроссей турнирге къатышыргъа жаш гёжефле жыйышхандыла. Бюгюн алада базманда  ауурлукъларын тохташдырыу боллукъду. ...

Жангылыкъла
14.11.2022 - 12:18 | 👁 5

Подробности...

Таулада связьны игилендириу барады

МТС организация Минги тауну тийресинде связьны тап халгъа келтириу жаны бла кёп иш бардыра келеди. Алай бла бу кюнледе ол жумушуланы кезиулю ишлерин тамамлап бошагъандыла. Энди ол тийредеги элледе...

Жангылыкъла
14.11.2022 - 10:00 | 👁 10

Подробности...

Элле Интернет бла жалчытылынырча

РФ-ни Цифралы айнытыу, связь эмда аслам коммуникацияла жаны бла министерствосу кесини  телеграм-каналында  «Цифралы кемчиликлени кетериу» деген къыйматлы  проект жашауда  къалай тюрлю...

Право
14.11.2022 - 09:35 | 👁 9

Подробности...

Юй сатып алгъанда сакъ болугъуз

Сиз кесигизге юй неда фатар сатып алама десегиз, ол ишге болушлукъчуланы къатышдырыргъа керек тюйюлдю, деп ангылатадыла Росреестрни Къабарты-Малкъарда Управлениясында. Быллай сатыу-алыугъа хакъ...

Саулукъ
13.11.2022 - 12:00 | 👁 8

Подробности...

Коронавирусну юсюнден жангы шартла

Кёп болмай  Къабарты-Малкъар къырал университетни медицина бёлюмю вузну 90-жыллыгъына жоралап,  «Диализ Нальчик» медицина учрежденияда «Биз коронавирусну (COVID-19) юсюнден не билебиз?» деген аты...

Билим
12.11.2022 - 14:00 | 👁 11

Подробности...

Закийни аты унутулмазча

Алгъаракъда билдиргенибизча, Магас шахарны администрациясы Къулийланы Къайсынны 105-жыллыгъына жораланнган чыгъармачылыкъ конкурсну бардыргъанды. 

Страницы