23.03.2023, 10:29 - Жангылыкъла

Къабарты-Малкъарда «Къоркъуусуз эм качестволу автомобиль жолла» миллет проектге кёре,  уллу иш бардырылады. Ол санда бусагъатда  федерал   Урван–Уштулу федерал эм Эски Черек – Жемтала – Сукан-Суу республикалы жолла бирге къошулгъан участок жангыртыла турадыла.

23.03.2023, 08:59 - Тарых

Бабугентден ёргерек барып, жолну онг жанында, аллы да кёл болуп, суучукъ келеди. Аны кесинден да къукурт ийис урады. Анга Ийисли суу дейдиле. Андан ёргерек барсанг, Секиртмеге жетесе. Озгъан ёмюрню къыркъынчы жылларында алайда къая юзюлюп, жолчуланы да басхан эди. Алайгъа Къая юзюлген деп да айтадыла. Секиртмени баш жанына уа Тёбен Тепчонукъ дейдиле.

23.03.2023, 08:29 - Спорт

Элбрус районда спорт тири айныйды, ол а бу жаны бла иш тынгылы бардырылгъаныны эсебиди. Районну Физкультура эм спорт комитетини башчысы Жаппуланы Магомет айтханнга кёре, жараулагъа тийишлисича даража берилир эм спортчула жетишимли болур ючюн, спорт школла, аскер комиссариат, ДОСААФ-ны жер-жерли бёлюмю бла байламлыкъла жюрютюледиле, арада бир бирге себеплик да этиледи. 

23.03.2023, 08:10 - Маданият

Бизни миллетде ата-бабаларыбызны заманларындан бери адам улуну къылыгъына бла халине  аслам эс бёле келедиле. Тиширыугъа, эр кишиге да бек магъаналы болгъанды юйюрюне, тукъумуна айып келтирмезча кесин жюрютюу.

22.03.2023, 18:52 - Саулукъ

Бизни республикада субай болама деп ауруп, ызы бла ёлюп кетгенле болгъандыла. Арыкъ болургъа кюрешгенле кёпдюле, ала барысы да диетала тутаргъа кюрешедиле. Алай бир-бирде ол диеталаны хаталарындан больницагъа окъуна тюшедиле.

22.03.2023, 16:58 - Политика

КъМР-ни Башчысы Казбек Коков Россей Федерацияны Президентини Шимал-Кавказ федерал округда толу эркинликли келечиси Юрий Чайканы башчылыгъы бла видеоконференция халда бардырылгъан кенгешге къатышханды. Аны кезиуюнде сёз энчи аскер операциягъа къатышханланы гуманитар эмда техника болушлукъну къурауну юсюнден баргъанды. 

22.03.2023, 13:04 - Политика

О Законе Кабардино-Балкарской Республики "Об утверждении дополнительного соглашения к Соглашению о предоставлении бюджету Кабардино-Балкарской Республики из федерального бюджета бюджетного кредита для частичного покрытия дефицита бюджета Кабардино-Балкарской Республики и дополнительного соглашения к Соглашению о предоставлении бюджету Кабардино-Балкарской Республики из федерального бюджета бюджетного кредита для погашения бюджетных кредитов на пополнение остатков средств на счетах бюджетов субъектов Российской Федерации"

ЖАМАУАТ

Жамауат
20.02.2023 - 09:05 | 👁 4

Подробности...

Черек район

Кёп болмай Нальчикде  "Радуга" реабилитация арагъа   Запорожье  областьдан ата-аналары бла бирге  саулукъларын  кючлерге онтёрт сакъат сабий келгенди.  Алагъа учрежденияны келечилери  жарыкъ...

Жамауат
19.02.2023 - 09:05 | 👁 7

Подробности...

Аны жашау жоругъу – чурумладан къачмазгъа, алгъа таукел барыргъа

Миллетибизде жашауда кеслерини жерлерин табаргъа, хар жаны бла да айныргъа итиннген иш кёллю жашларыбыз бла къызларыбыз кёпдюле. Ол къууандырмай  къоймайды. Мени бюгюннгю жигитим Гуппойланы...

Жамауат
19.02.2023 - 08:10 | 👁 6

Подробности...

Ала жюреклерибизде жашайдыла

Оналтынчы февралдьда Бабугент элде орналгъан орта школда Ата журтну чеклерини тышында кеслерини аскер борчларын толтургъанланы эсгериу кюнюне аталып «Эсде тутуу – Афганистан» деген...

Жамауат
18.02.2023 - 09:05 | 👁 4

Подробности...

Къыйынына – бийик багъа

Къайгъырмазланы Арсен Москваны педагогика къырал университетинде ишлегенли 5 жылдан артыкъ болады. Бийик билим берген окъуу юйде ол «Маяк»  проектни жашауда бардыргъанладан бириди. Кеси  айтханнга...

Жамауат
18.02.2023 - 08:10 | 👁 8

Подробности...

Кёкден кёсеу сермеген Къанамат

Тарыхда бола келгенича, къайсы миллетни да атын махтау бла айтдыргъанла аны жигит, таукел, ётгюр адамларыдыла. Алгъаракъда Луганск халкъ республикада аскер борчун толтура ауушхан лётчик, авиацияны...

Жамауат
17.02.2023 - 16:45 | 👁 3

Подробности...

Къаллай терезеле игирек болурла хайырланыучулагъа?

Шёндю жангы юйле ишлегенле, фатарла сатып алгъанла кёпдюле.  Тынгылы терезелени къалай сайларгъа боллукъду? Аны юсюнден  къурулушчу Кючмезланы  Жамал бла ушакъ этгенбиз.

 
Жамауат
17.02.2023 - 15:20 | 👁 7

Подробности...

Кючбюсюреу киеулюк

Хажомар бла Жабраил бир жыллыкълыла,  бир элде туугъандыла. Сабийликден  бир бирлеринден айырылмай ахшы тенгле болуп ёсгендиле. Хажомар ата-ана къолунда жангыз жаш. Жабрайылни уа эгечи, къарындашы...

Жамауат
17.02.2023 - 13:09 | 👁 4

Подробности...

Магъаналы жумушну болжалгъа салмайыкъ

Журметли жамауат!

Жамауат
17.02.2023 - 12:50 | 👁 10

Подробности...

Къыраллагъа болушлукъ ёседи

Тюркде жер тебиуден сора оюлгъан юйлени бла тюкенлени тонаула аслам  бола  башлагъандыла.

Жамауат
17.02.2023 - 08:10 | 👁 6

Подробности...

Къырал жумушланы – электрон халда

Росгвардияны Къабарты-Малкъарда управлениясыны лицензия-эркинлик бериу жаны бла  арасы  къырал жумушланы электрон халда алыргъа чакъыргъанды.

Жамауат
17.02.2023 - 08:00 | 👁 11

Подробности...

Къолдан уста футболчу

Мени бюгюннгю жигитим Аппайланы Заур туугъан элинде сыйы жюрюген жашладан бириди. Ол а кёпню тутады. Бюгюнлюкде кеси да Тёбен Чегемни жер-жерли самоуправлениясыны депутатыды, жаш тёлюге хаман эс...

Жамауат
16.02.2023 - 16:05 | 👁 6

Подробности...

Республикада жашагъанла алтынны сатып алыргъа ёчдюле

Озгъан жылда Россельхозбанкны Къабарты-Малкъар Республикада бёлюмю багъалы темирледен этилген 191 ахча сатханды, аладан 29 кюмюш эм 162 алтындыла. Бу кёрюмдю буруннгу жыл бла тенглешдиргенде 3...

Жамауат
16.02.2023 - 15:45 | 👁 5

Подробности...

Билимин ёз жерибизде хайырланыр муратлыды

Алгъаракълада  КъМР-ни Саулукъ сакълау министерствосу саугъалагъанланы арасында Элсюерланы Танзиля да барды. Ол бюгюнлюкде Къабарты-Малкъар къырал университетни Медицина факультетини ординатурасын...

Жамауат
16.02.2023 - 11:59 | 👁 7

Подробности...

"Заманнга" жазылыргъа онг барды

Хурметли жамауат!

Жамауат
15.02.2023 - 13:37 | 👁 6

Подробности...

Аны сёзю, дарманы да асыулукъ тапдырадыла саусузлагъа

Кеслерине  уллу махтау излемей, болсада къолларындан келгенни аямай, заманларын да къызгъанмай, тутхан ишлери бла кёплеге болушлукъ эте келгенле тюбегенлери жюрегибизге хычыуун тиеди.

Страницы

КЪАЛГЪАН РУБРИКАЛА

Маданият
04.03.2023 - 09:35 | 👁 30

Подробности...

Бирге ишлеуню амалларын сюзгендиле

Кёп болмай Къабарты-Малкъар къырал университетде Кърымны эм Севастопольну вузларыны келечилери бла тюбешиу болгъанды. Анга Кърымны федерал университетини ректоруну кенгешчиси, доцент, экономика...

Спорт
03.03.2023 - 16:13 | 👁 38

Подробности...

Умуту - кезиулю биринчиликде хорларгъа

Ленинград областьны Выборг шахарында 17 жыллары толмагъан гёжефлени араларында ауур атлетикадан Россейни биринчилиги бардырылгъанды. Анга 59 регионундан 500-ден аслам жаш бла къыз къатышхандыла....

Спорт
03.03.2023 - 16:12 | 👁 28

Подробности...

Кърымны бла Россейни жыйымдыкъ командаларында – тырныауузчу каратечиле

Элбрус районну бла Кърымны араларында шуёхлукъ эм спорт байламлыкъла иги кесек заманны жюрютюледиле. Кърымдан спортчула Тырныауузда эришиулеге къатышадыла, районну олимпиада резервли спорт школуну...

Жангылыкъла
03.03.2023 - 16:10 | 👁 27

Подробности...

Электрокюч бла жалчытыу игиленирикди

«Россети Шимал Кавказ» компания былтыр Къабарты-Малкъарда электрокюч сетьлеге 36 жашау журт комплексни къошханды. Аланы барына да 9,1 МВт бёлюннгенди. 

Жангылыкъла
03.03.2023 - 08:21 | 👁 27

Подробности...

Аналыкъ капиталны турмушну игилендириуге

 Аналыкъ капиталны программасы ишлеп башлагъанлы Къабарты-Малкъарда аны болушлугъу бла 63 772 юйюр жашау-турмуш болумларын игилендиргендиле, жангызда 2022 жылда аланы саны 4 054-ге жетгенди....

Право
02.03.2023 - 12:24 | 👁 11

Подробности...

Аз-аз урлай, иги кесек ахчаны къымгъанды

Нальчикни полициячылары юч миллион сомну урлагъанына ишеклини тутхандыла.

Маданият
02.03.2023 - 09:35 | 👁 21

Подробности...

Баш къыйматыбыз – ёз тилибиз

Белгилисича, кимге да кесини тили татлы, иги, ангылашымлы кёрюнеди. Анга алимле, саулай адам улу да угъай демейди. Эрттегили цивилизацияны кезиуюнде жашагъан халкъланы барысы да дуния...

Право
02.03.2023 - 09:05 | 👁 11

Подробности...

Жумушланы юйден чыкъмай тамамларгъа онг барды

КъМР-де МВД-ны Къырал автоинспекциясы водительлеге ведомствону эсепге салыу-экзамен бёлюмлерини жумушларын электрон халда толтурууну хайырлылыгъын ангылатады. Аланы юйден да чыкъмай,  Госуслуги...

Спорт
02.03.2023 - 08:24 | 👁 21

Подробности...

Жыйымдыкъ командала къуралгъандыла

Прималкинское элде Къабарты-Малкъарны Спорт министерствосуну себеплиги бла кикбоксингден 14 жыллары толмагъан спортчуланы араларында республиканы чемпионаты бла биринчилиги бардырылгъандыла.

Маданият
02.03.2023 - 08:10 | 👁 7

Подробности...

Къойдан ненча юлюш этиледи?

Былай бир къауум адам болуп олтургъан жерде: тойдамы, къурманлыкъдамы болады. Къысха айтханда, мал союлгъан жерде: «Аланла, къойдан ненча юлюш этиледи»,-деген хапарла сагъыныла, сагъыныла турадыла...

Тарых
02.03.2023 - 08:08 | 👁 11

Подробности...

Кючлюлени оюнлары

Биз бюгюн сизни миллетибизде кенг жюрюп тургъан эки оюн бла шагъырей этерге сюебиз. Алагъа акъылбалыкъ болгъан кезиуден башлап ойнагъандыла. Биринчи оюн  «Токъмакълашыуду».

Экономика
01.03.2023 - 17:22 | 👁 23

Подробности...

Иги тигерге юйретирикдиле, иш бла да жалчытырыкъдыла

Къабарты-Малкъарда кийим тикген «Бахсан» фабрика биригиу кесине кадрла хазырларча, тигерге юйретген ара ачарыкъды. Бюгюнлюкде ол   Россейни Къоруулау министерствосуну заказын толтургъан, ...

Право
01.03.2023 - 10:21 | 👁 11

Подробности...

Къанларын саусузлагъа бергендиле

Росгвардияны КъМР-де Управлениясыны къуллукъчулары «Жюрекден жюрекге» донор акциягъа къатышып, республикада саулукъ сакълау учрежденияланы кереклерине  къанларын бергендиле. Аны аллында уа ала...

Право
01.03.2023 - 09:35 | 👁 3

Подробности...

Къар тюбюне тюшгенини сылтаулары тинтиледиле

КъМР-ни прокуратурасы Чегетде сноубордда учхан инсан ауушханы бла байламлы тинтиуле бардырады.

Право
01.03.2023 - 09:05 | 👁 7

Подробности...

Тарыхына юйретедиле, муратларын ангылатадыла

Жолда жюрюуню жаш инспекторларыны къымылдаууну 50-жыллыгъын белгилеуню чеклеринде «Биз ЮИД-ни сайлайбыз» акция бардырылады. Биринчилени санында аны сабий чыгъармачылыкъны «Кюн шахар» академиясыны...

Страницы