23.09.2023, 09:47 - Билим

«Заман» газетде бизни республикада билим берген махкемелени юслеринден терк-терк жазыла турады. Аладан бири  Маданиятны эм Искусстволаны колледжиди. 

22.09.2023, 13:27 - Спорт

Россейни югуну халкъларыны маданият эм спорт «Кавказ оюнла» фестивалы быйыл Ставрополь крайда ётдюрюлгенди, анга СКФО-дан бла ЮФО-дан, ДНР-дан бла ЛНР-дан 16 команда къатышхандыла.

22.09.2023, 13:25 - Спорт

Нальчикде жаш спортчуланы араларында дзюдодан республиканы биринчилиги бардырылгъанды, анга республиканы битеу районларындан 21 жыллары толмагъан эм кючлю гёжефле къатышхандыла. 

22.09.2023, 13:23 - Спорт

Къазанны «Акъ Барс» спорт арасында грек-рим тутушуудан битеукъырал эришиу бардырылгъанды, ол РСФСР-ни сыйлы тренери Мягас Сахабутдиновну хурметине аталгъанды.

22.09.2023, 13:21 - Саулукъ

Биз тохтамай тебип, къымылдап тургъан дунияда жашайбыз. Космосда кенгликни къымылдап (пульсация) турууу, жулдузланы, жылны, кюнню бла кечени алышыныулары бола эсе, мында уа жерде жукъуну бла уянып турууну, солуу алыуну, жюрек шаугютлени ишлеп кенгере, къысхара турууларыны эм башха затланы ритмлери барадыла. Пульсация неда къымылдап туруу-жашауну белгисиди, битеу да жаны болгъан затланы белгисиди.

22.09.2023, 13:17 - Жамауат

РФ-ни Президенти Владимир Путин бу кюнледе къол салгъан буйрукъгъа тийишлиликде, энди хар ким да  инсанлыкъларына шагъатлыкъ этген къагъыт документлени, ол санда паспортну, орунуна аланы электрон тюрлюлерин кёргюзтюрге эркинди. Аллай онг «Госуслуги»  къошакъда  бериледи, деп билдиргендиле КъМР-ни Экономиканы айнытыу министерствосундан.

22.09.2023, 13:16 - Билим

Къабарты-Малкъарда школчула эмда студентле кеслерини финансла жаны бла билимлернин ёсдюрюрге  боллукъдула Алай этерге сюйгенле Россейни Банкыны онлайн дерслерине жазылсынла. «Тёлеулени тарых жолу: къолдан къолгъа берилген ахчаладан башлап, цифралы сомгъа дери» деген дерсни бу Банкны башчысыны биринчи орунбасары Ольга Скоробогатова бардырлыкъды.

22.09.2023, 13:00 - Тарых

Малкъар Россейге къошулгъандан сора, таулуланы башха халкъла бла экономика, политика, культура байламлыкъланы   бютюнда  кенгертирге онглары  болгъанды. XVIII—XIX ёмюрледе Малкъарны географиясына, тарыхына, халкъны жашау турмушуна, культурасына сейир ёсгени эсленеди.

ЖАМАУАТ

Жамауат
16.08.2023 - 11:15 | 👁 10

Подробности...

«Адамланы солууларын къурауну энчи эсепде тутаргъа тийишлиди»

Биз география обществону члени Мокъаланы Тенгиз бла туризмни юсюнден ушакъ этгенбиз.
Жамауат
16.08.2023 - 10:49 | 👁 7

Подробности...

Урушда – жигит, урунууда - жигер

Кёнделенден Отарланы  Фатимат атасы Отарланы Хызырдан кёп хапар эшитгенин айтып, аладан  бири бла газет окъуучуларыбызны  шагъырей этерге сюйгенди.
Жамауат
15.08.2023 - 09:52 | 👁 15

Подробности...

Иш кёллю, ачыкъ сёзлю Къанамат

Чеченланы   Шахан-Герийни  жашы Къанаматха  «РСФСР-ни культурасыны сыйлы къуллукъчусу» деген  ат 1966 жылда   аталгъан эди.Ол заманда Чеченланы  Къанамат Совет (Черек) райисполкомну маданият бёлюмюню...
Жамауат
14.08.2023 - 12:13 | 👁 12

Подробности...

Тау шауданланы татыулу суулары

Газетибиз бла шуёхлукъну эрттеден бери да жюрютгенле асламдыла. Аладан бириди Беккиланы Омар да. Аны журтубузну айбат, тамашалыкъ жерлерибизни юслеринден жазгъан хапарларын окъуучуларыбыз, биз...
Жамауат
14.08.2023 - 12:09 | 👁 17

Подробности...

Къууанчда къууанчдача, бушууда бушуудача жюрютейик кесибизни

Биз кесибизни кюн сайын къалай жюрютебиз, башхаланы халатларын кёрюп, кесибизни нек кёрмейбиз? Халкъ жыйылгъан жерге хар инсан бек биринчи кесини юсюне-башына эс бурургъа керекди. 
Жамауат
14.08.2023 - 10:53 | 👁 18

Подробности...

«Заманны» алыргъа онг барды

ХУРМЕТЛИ ЖАМАУАТ!
Жамауат
13.08.2023 - 09:05 | 👁 20

Подробности...

Мадар этсенг, къадар болур

Шабат  эм ыйых кюнле Абхазия атлы майданда алай сейирликдиле! Мен, бир зат алыргъа керекли болмаса да, базаргъа барыучума. Адамлагъа къараргъа, не затны юсюнден сёлешгенлерине тынгыларгъа. 
Жамауат
12.08.2023 - 11:26 | 👁 10

Подробности...

Жигитликге ёлюм жокъду

Урушха дери Нальчикде аэроклубда окъуп, артда уа Ейскде лётчикле-истребительле хазырлагъан  училищени  да бошап, таулу жашланы къаууму артда Уллу Ата журт урушда душман аскерле бла сермешледе...
Жамауат
12.08.2023 - 09:05 | 👁 8

Подробности...

Фильм кёплени жюреклерине жол тапханды

Бу ыйыкъда Нальчикде Суратлау искусстволаны музейинде коллекционер Хаджиланы Даниялны юсюнден журналист, эм режиссёр Багъатырланы Илиясны «Контражур» деген  фильмин жабыкъ халда кёргюзтюу болгъанды....
Жамауат
11.08.2023 - 09:25 | 👁 5

Подробности...

Учаргъа деп туугъанча эди

Урушха дери Нальчикде аэроклубда, артда уа Ейскде лётчикле-истребительле хазырлагъан тенгиз авиация училищеде окъугъан тенглерин кёз аллына келтиреди. Шёндю аладан бири да сау тюйюлдю. Керменланы...
Жамауат
10.08.2023 - 11:30 | 👁 13

Подробности...

«Биз анга Буба дегенбиз»

Чегем шахардан Аккайланы Алий бизге къарт анасыны анасы Геграланы Токашны къызы Сакинатны  уллу  жюрек жылыу бла эсгерип жазгъанды.  
Жамауат
10.08.2023 - 09:45 | 👁 15

Подробности...

Сабийликни дуниясына къайтаргъан жубанч

Хасаниячы Кючменланы Русланны республикада эм андан тышында да кёпле таныйдыла. Ол бош заманында СССР-ни кезиуюнде чыгъарылгъан машиначыкъланы табып, алагъа реставрация этеди. Бу жумуш анга энчи...
Жамауат
10.08.2023 - 09:30 | 👁 15

Подробности...

Таулу от жагъаны ким сакълар?..

Совет жылладан бери башха миллетли жаш адамла юйюр къурасала, анга къарс ургъан, къууаннган тёреди. Алай бу иш таулулача аз санлы халкъгъа игимиди, огъесе аны кёп санлы халкъланы ичинде эритирге...
Жамауат
09.08.2023 - 17:47 | 👁 11

Подробности...

Жамауат ишни эм башха салып

Теммоланы Музафар Кичибалыкъны жер-жерли самоуправления советини депутаты болуп ишлегенли отуз жылдан атлагъанды. Эллиле аны алты кере бир-бири ызындан башда сагъынылгъан ишни бардыр деп,...
Жамауат
09.08.2023 - 09:38 | 👁 15

Подробности...

Газетге жазылыргъа онг барды

ХУРМЕТЛИ ЖАМАУАТ!

Страницы

КЪАЛГЪАН РУБРИКАЛА

Билим
21.08.2023 - 19:08 | 👁 25

Подробности...

Усталыкъ сайларгъа сюе эсегиз

Школну неда вузну тауусханланы кёплери къайсы усталыкъны сайларгъа билмейме, деп сагъышха къаладыла. Насыпха, бюгюнлюкде алагъа себеплик этген кёп амал барды. Федерал эмда миллет проектлени (аладан...
Право
21.08.2023 - 17:00 | 👁 10

Подробности...

Сабийге къарагъан кезиуде – пенсия балла

Россейни Пенсия фонду тиширыугъа пенсиясын тохташдыргъан кезиуде сабийлеге къарагъан кезиуюн да санайды, ол ананы урунуу стажына киреди.
Билим
21.08.2023 - 16:59 | 👁 14

Подробности...

Биринчи устазны къагъыты

Быйыл Устазны бла насийхатчыны жылын белгилеуню чеклеринде китапханачыла да анга атап, аслам ишни бардыргъанлай турадыла. Эсигизге салайыкъ, 2023 жыл сагъынылгъан белги бла Россейни Президенти...
Право
21.08.2023 - 15:00 | 👁 5

Подробности...

Ишлегенлени пенсияларына къалай къошуллукъду

Планнга кёре пенсияларына жангызда ишлемеген инсанлагъа къошулады.
Спорт
21.08.2023 - 14:59 | 👁 7

Подробности...

Даражалы эришиуден – тёрт майдал

СССР-да къыралны дзюдодан жыйымдыкъ командасыны биринчи тренери Владлен Андреевни хурметине аталып  Москвада эр кишилени эм тиширыуланы араларында «FONBET» деген  битеуроссей эришиу бардырылгъанды....
Маданият
21.08.2023 - 09:07 | 👁 15

Подробности...

Акъ жугъутур

Эртте-эртте, бек сансыз-санаусуз заманлада, Минги тауну башы айыры болмагъанды. Юсюнде да, бусагъатдача, къанга бузла жылтырамагъандыла.
Саулукъ
21.08.2023 - 09:05 | 👁 5

Подробности...

«Къоркъуу жаланда бал тузда тюйюлдю»

Бир-бир аурууладан къыйналса, адам анга толусунлай ашын тюрлендирирге тюшеди. Аладан бири диабетди. Бусагъатда бу къыйын ауруу терк жайылып барады, сабийлени араларында да ол санда. Ала конфет-къалач...
Жангылыкъла
21.08.2023 - 09:01 | 👁 6

Подробности...

Газетге жазылыргъа онг барды

ХУРМЕТЛИ ЖАМАУАТ!
Маданият
19.08.2023 - 12:00 | 👁 10

Подробности...

Сексен жылдан сора атасыны майдалын жашы аллыкъды

Газаланы Къарайны жашы Магомет Уллу Ата журт урушну кезиуюнде «Ленинградны къоруулагъаны  ючюн» майдалгъа тийишли болгъан эди. Алай анга шагъатлыкъ этген къагъыт а берилмей къалгъан эди. 80 жылгъа...
Тарых
19.08.2023 - 10:23 | 👁 10

Подробности...

Унутулмазлыкъ такъыйкъала

Холам-Бызынгы ауузун бир кере кёрген, бери  къайтмай къалмаз. Мен кесим да  аны ариулугъундан тоялмайма. Бир жол а ары  къарындашларымы  Екатеринбургдан келген шуёхлары бла бирге къауум адам болуп...
Маданият
19.08.2023 - 09:05 | 👁 9

Подробности...

Байламлыкъланы ариу тёрелери

Къоншу миллетлени жазыучуларыны юслеринден айта, газет окъуучуларыбызны аланы чыгъармалары бла шагъырей эте турабыз. Арада байламлыкъ жюрютюрге, башха халкъланы культуралары, адет-тёрелери, тарыхлары...
Тарых
18.08.2023 - 17:05 | 👁 13

Подробности...

Къызыл аскерни бу къазауатда хорламы уллу стратегия магъананы тутханды

Курск сермеш Экинчи дуния урушда бек уллуладан  бирине саналгъанды. Ол 1943 жылны 5 июлюнда  башланып,  23 августда Харьковну алыу бла бошалгъанды. Къызыл аскерни бу къазауатда хорламы  уллу ...
Билим
18.08.2023 - 15:04 | 👁 19

Подробности...

Сабий школгъа хазыр болурча

Республиканы башха жерлериндеча,  Чегем районда да «Сабийни школгъа хазырла»  деген чакъырыу бла тёрели жандауурлукъ акция бардырыллыкъды.  Аны чеклеринде  муниципалитетде къолайсыз  юйюрлеге тийишли...
Билим
18.08.2023 - 15:02 | 👁 20

Подробности...

Министр Терк районда болгъанды

Кёп болмай КъМР-ни Жарыкъландырыу эм илму министри Анзор Езаов «Къабарты-Малкъарда школ системаны жангыртыу» регион проектни чеклеринде бардырылгъан ишле бла шагъырейленирча  Терк районда бир къауум...
Тарых
18.08.2023 - 13:36 | 👁 11

Подробности...

Кавказ душмандан азатланнганына атап

Орус география обществону башламчылыгъы бла, Кавказ немис-фашист ууучлаучуладан азатланнганына 80 жыл толгъанына аталып, «Кавказский рубеж – 2023» деген аты бла автопробег болгъанды.

Страницы