28.02.2024, 17:31 - Тарых

Германияны алимлери Къарачай-Черкесде дунияда эм эски шахарладан бирин тохташдыргъандыла. Ол белгили археологланы араларында уллу даулашха эмда сейирге къалдыргъанды.

28.02.2024, 10:54 - Жамауат

Актёр эм поэт Владимир Высоцкийни туугъан кюнюде Уралда алыкъа жамауатха кёргюзтюлмеген суратланы кёрмючю болгъанды.

28.02.2024, 10:30 - Жамауат

Ата журтну къоруулаучусуну кюнюне аталып, РФ-ни Жууапха тартылгъанланы терсликлерине жолукъдурууну федерал службасыны КъМР-де Управлениясыны уголовно-толтуруу инспекциясыны къуллукъчулары республиканы школларында Кишиликни дерслерин бардыргъандыла. Тюбешиуле Черек, Прохладна, Чегем, Май, Урван эм Лескен районланы орта школларыны 7-чи-11-чи классларыны окъуучулары бла къуралгъандыла.

28.02.2024, 10:00 - Спорт

Спортну къыш тюрлюлерини кюнюне аталып, Элбрусну  Азау таласында тау лыжа спортну слалом эм уллу слалом тюрлюлеринден эришиу къуралгъанды. 

28.02.2024, 09:30 - Жамауат

«Туризм эм къонакъбайлыкъны къурау» миллет проектни хайыры бла Элбрус районну Тегенекли элинде тёрт модуль юйню къурулушу бошалгъанды, деп бидиредиле Курортла эм туризм министерстводан.

28.02.2024, 09:05 - Жамауат

Былтыр Россейде биринчи сентябрьде «Ветеринарияны юсюнден» къырал законнга кийирилген тюрлениулеге тийишлиликде, маллагъа эн салыу эмда аланы эсеплеу - борчлу халда этилирге керек болгъан ишлеге саналгъандыла. Ол излем быйыл мартда кюч аллыкъды, деп билдиргендиле КъМР-ни Ветеринария управлениясындан.

28.02.2024, 09:00 - Жамауат

«Кавказ» трассаны бизни республиканы ичинде кесегинде эки кёпюрде реконструкция ишле бардырыллыкъдыла. Биринчиси Къоба-Таба элден узакъ бармай алайладады, экинчиси уа бу трасса бла Басхан – Къызбурун жол бирге къошулгъан жердеги кёпюрдю.

28.02.2024, 09:00 - Жамауат

Бу кюнледе Нальчикде 4-чю номерли гимназияда  «Илмуну юсюнден дерсле» деген ат бла фестиваль ётгенди.


ЖАМАУАТ

Жамауат
30.01.2024 - 09:34 | 👁 19

Подробности...

Насыпха насып къошулур

Тас бола, унутула баргъан бир-бир адет-тёрелерибизни, тарыхыбызны аз юзюгюн окъуна туурагъа чыгъарыргъа кёл салып кюрешген адамларыбызгъа бек уллу хурмет этерге, аланы сёзлерин багъалай билирге хар...
Жамауат
30.01.2024 - 08:38 | 👁 9

Подробности...

Сууукъдан, къарангыдан да къутхаргъандыла

 Республиканы полициячылары жолда машиналары сыннган эки къызгъа болушхандыла, ачыкъланнганыча, ала Египетден къонакъладыла.
Жамауат
29.01.2024 - 16:21 | 👁 14

Подробности...

Ол сейир хапарланы билдириучю эди

Кёчгюнчюлюкден къайтхан жыллада белгили журналистлерибизден бири Улакъланы  Ибрагимни жашы Аныуар эди.  Кёп заман  радиону  эл мюлк бёлюмюню редактору  болуп  тургъанды. 
Жамауат
29.01.2024 - 15:12 | 👁 13

Подробности...

Ачыгъан болмагъанды

Тюнене 18 сагъат 22 минутда Нальчикде «Дубки» сатыу-алыу араны тийресинде орналгъан тюкенлени бир къауумуну башлары жана турады,  деген билдириу РФ-ни МЧС-ини КъМР-де Баш управлениясыны...
Жамауат
29.01.2024 - 14:47 | 👁 15

Подробности...

Миллет сезимлик сабийликден башланады

Миллет сезим… Анга бизни ата-бабаларыбыз къачан да энчи магъана бере жашагъандыла.  Ол хар халкъны да тутуругъуду,  дерге боллукъду. Алай бюгюнлюкде биз анга эс бёлмей башлагъанча кёрюнеди. 
Жамауат
29.01.2024 - 14:44 | 👁 8

Подробности...

Чеклени тохташдырыу иш къыйматлы барады

Жеринден тепдирилмеген мюлкню Бирикген къырал реестринде (ЕГРН) чеклени реестри бек магъаналы жерни  алады. Тийишли Миллет системаны къурагъанда аслам информацияны ма андан алгъандыла.
Жамауат
29.01.2024 - 08:50 | 👁 17

Подробности...

Билим бериуде къыйыны уллуду

Огъары Малкъарда  ахшы, юлгюлю юйюрле кёпдле. Аладан бири Россей Федерацияны сыйлы устазы  Темуккуланы Мукайны жашы Адильни юйюрюдю. Элинде аты айтылгъан устаз элли жылны Огъары Малкъарда Уммайланы...
Жамауат
28.01.2024 - 11:11 | 👁 11

Подробности...

Халкъ бирча къажау сюелгенди

1944 жылны 27 январында Жигит Ленинград шахар толусунлай эркин этилген эди.
Жамауат
28.01.2024 - 09:35 | 👁 20

Подробности...

«Шимал Кавказны табийгъатын, адамларын да жюрегинден сюйгенди»

Кавказгъа солургъа неда илму жумушла бла келгенле тауланы деменгилиликлерине, табийгъатны ариулугъуна сейир этмей къоймагъандыла. Аланы чыгъармаларында уа энчи жерни Элбрус алгъанды. Бу эки тёппели...
Жамауат
27.01.2024 - 14:40 | 👁 10

Подробности...

Аслам бузукълукъ ачыкъланнганды

Нальчикде жолда жюрюуню жорукълары къалай толтурулгъанларын тинтген кезиуде къырал автоинспекторла 150-ден аслам бузукълукъну ачыкълагъандыла. 
Жамауат
27.01.2024 - 09:12 | 👁 14

Подробности...

Кредитге алгъан товарны артха къайтарыргъа жараймыды?

Бизни къыралда товарны алышыу неда артха къайтарыу жаны бла жорукъла бирчадыла, аны багъасы къалай тёленнгенине кёре тюрленмейдиле, дейик. Алай аны кредитге алгъанда уа иш къалай боллукъду? Бу...
Жамауат
26.01.2024 - 15:24 | 👁 16

Подробности...

Сейир саугъа

Домбайда «Тарелка» къонакъ юйню билмеген хазна адам болмаз. Алай аны ары къалай бла эм не себепден тюшгенин билгенле уа бюгюнлюкде аздыла.
Жамауат
26.01.2024 - 09:05 | 👁 20

Подробности...

Интернет болгъунчу адамла къаллай журналла окъугъандыла?

Къыралыбызны алгъын кезиулеринде, шёндюча не Интернет, не къадар телеканал болмагъанлыкъгъа, адамла информациядан къытлыкъ хазна сезмегендиле. Алагъа китапла басмаланнгандыла, телевиденияда бериуле...
Жамауат
25.01.2024 - 15:20 | 👁 17

Подробности...

Ишлемеген тишлемез, алай солургъа уа унутмагъыз!

Бирле ишчи заманда арымай-талмай кюрешип, кюнню ичинде толтурургъа белгилеген жумушларын барысын да этедиле ол угъай, эркин заманлары окъуна къалады. Башхаланы уа къарыулары жукъгъа да жетмейди, ала...
Жамауат
25.01.2024 - 13:00 | 👁 12

Подробности...

Тирилик болса, монглукъ да келир

Орта Азиядан бла Къазахстандан къайтхандан сора Чегем ауузунда орналгъан Акъ-Топуракъ, Кёк-Таш, Гюдюргю, Бопу, Жуууннгу, Жора эм башха гитче эллени келечилери  1957 жылда Къабарты-Малкъар...

Страницы

КЪАЛГЪАН РУБРИКАЛА

Маданият
30.01.2024 - 08:33 | 👁 13

Подробности...

«Сохталарымы къол усталыкъны жаратханлары манга эм уллу саугъады»

Бизни чынтты хунерликлери болгъан  къол усталарыбыз асламдыла.  Мисирланы Сакинат да аланы санында энчи жерни алады десек, жангыллыкъ тюйюлбюз. Чирик кёлню жагъасында бардырылгъан «Алтын къол»...
Билим
29.01.2024 - 15:04 | 👁 17

Подробности...

Ангылаулары болгъанланы чакъырадыла

Жангы жыл башланнганлы бери «Лига экскурсоводов» атлы жарыкъландырыу  программагъа къатышыргъа ол жаны бла ангылауу болгъанланы алып тебирегендиле. Аны  мураты усталыкъ  хунерликни айнытыргъа тийишли...
Билим
29.01.2024 - 15:03 | 👁 15

Подробности...

Окъуучула бла тюбешиу къурагъандыла

Республиканы окъуучулары КъМКъУ-ну «ПРОФСТАРТ» атлы биринчи профориентация магъаналы форумгъа жыйылгъандыла.  Ол университетни Минги тауну тийресиндеги окъуу-илму комплексини мурдорунда...
Спорт
29.01.2024 - 14:23 | 👁 16

Подробности...

Даражалы эришиуде – алчылыкъ

Красноярскда эркин тутушуудан эр кишилени бла  тиширыуланы араларында «Иван Ярыгинни кубогу» деген 35-чи халкъла аралы эришиу къуралгъанды.
Спорт
29.01.2024 - 14:21 | 👁 10

Подробности...

Хорлам – къызларыбызны къауумунда

Ессентукде баскетболдан «Локобаскет – школ лига» эришиуню ахыр оюнлары ётдюрюлгендиле. Юч кюнню ичинде биринчилик ючюн къызланы сегиз, жашланы да жети къаууму кюрешгендиле.
Спорт
29.01.2024 - 14:18 | 👁 8

Подробности...

Гёжефлерибизде танг кесек майда

«Донну кубогу» деген аты бла тхэквондону олимпиада тюрлюсюнден битеуроссей эришиу бардырылгъанды. Аны ахыр кюнюнде Къабарты-Малкъарны спортчулары кеслерини жыл сан эм ауурлукъ къауумларында тогъуз...
Тарых
29.01.2024 - 09:05 | 👁 14

Подробности...

Эрттегили бохчаны хапары

Къабарты-Малкъарда орта ёмюрледен къалгъан тарых эсгертмеленн тинтиучю, тарых илмуланы кандидаты Мызыланы Исмайыл Ташлы-Таланы тийресинде буруннгулу къабырланы къазып ачханлы иги кесек заман озгъанды...
Тарых
28.01.2024 - 09:00 | 👁 8

Подробности...

КЪар жаугъан кюн

Къар жауады. Алай жарыкъ жауады, сууукъду деп, тарыгъырыгъынг окъуна келмейди. Дунияны, сени жюрегинги да таза этгенине уа къууанаса, ыразы боласа. – Аллахны хар кюню да саугъады, – дейди къоншум,...
Тарых
27.01.2024 - 13:00 | 👁 15

Подробности...

Жигитликни, жашаугъа итиниулюкню, чыдамлылыкъны 872 кюню бла кечеси

Ленинградны блокадасы адам улуну тарыхында бек кюйсюз, ачы, къыйын заманларындан бириди десек, жангыллыкъ тюйюлбюз. Тюрлю-тюрлю шартлагъа кёре, аны кезиуюнде шахарчыланы жартысы ачдан, сууукъладан...
Жангылыкъла
27.01.2024 - 11:25 | 👁 11

Подробности...

Урлукъ бла башха регионланы да жалчытады

Шимал-Кавказстатдан билдиргенлерича, Къабарты-Малкъарда биринчи кварталда урлукълукъну хазырлап башлайдыла. Быйыл да ол тёре бузулмагъанды.
Маданият
27.01.2024 - 11:00 | 👁 15

Подробности...

Тюненебизни, бюгюнню да кинолада сакълай

Къайдан да махтау бла къайтыучу кинорежиссёр, сценарист Къумукъланы Залимханны жашы Магометни аты республикада, андан тышында да кёп иги клип бла, кино бла байламлыды. Ол, сёз ючюн, 2016 жылда...
Маданият
27.01.2024 - 11:00 | 👁 13

Подробности...

Ахырзаман

Бюгюн да, хар замандача, акъсакъал танг аласы бла тенг турду, арбазгъа чыкъды, нюрюн тёге тургъан кюннге къарады. Эки къолун анга узатды, жюреги жылынды. Сора узакъ аламгъа кёз къарамын бурду да,...
Право
27.01.2024 - 09:35 | 👁 7

Подробности...

Хыны сёлешген, тюртген да жууапха тартыллыкъды

Ахыр кезиуде инсанла властьны келечиси ишчи борчун толтургъанын биле тургъанлай, анга чабыуул этгенлерини юслеринден билдириуле кёпден-кёп болуп барадыла. Ол санда право низамны сакълаучулагъа...
Маданият
27.01.2024 - 09:35 | 👁 16

Подробности...

«Сахнагъа юйреннген адам аны излегенлей турады»

Малкъар сахнабызда жаш фахмуларыбызны саны ёсе баргъаны  бек къууандырады. Занкишиланы Марат да аланы арасында алчы жерни алгъаны баямды.  Аны «Эгечле», «Насыпны жулдузу», «Анам», «Унут да къой», «...
Маданият
26.01.2024 - 18:43 | 👁 22

Подробности...

Тепсеуню жашау къадарларына сайлагъанла

 «Балкария» фольклор-этнография къырал тепсеу ансамбльни артистлерин къараучула таныйдыла, хар концертде да жарыкъ тюбейдиле.  Сёзсюз, анга себеплик а тепсеучюлени бийик фахмулулукълары,...

Страницы