22.01.2022, 10:42 - Жамауат

Элбрус районда электрокюч сетьлени Быллымда участкасында мастер болуп ишлеген Диналаны Мухтаргъа, кёп жылланы жарыкъ бетли уруннганы эмда отлукъ-энергетика комплексге уллу къошумчулукъ этгени ючюн Россей Федерацияны Энергетика министерствосуну буйругъу бла «Сыйлы энергетик» деген даражалы ат берилгенди.

22.01.2022, 08:10 - Саулукъ

КъМР-ни Саулукъ сакълау министерствосунда Республикада омикрон-штамм бла байламлы болумгъа аталгъан пресс-конференция бардырылгъанды. Журналистлени сорууларына КъМР-ни саулукъ сакълау министри Рустам Калибатов, Роспотребнадзорну КъМР-де Управлениясыны башчысы Жирослан Пагов, КъМР-ни Саулукъ сакълау министерствосуну штатдан тышында баш врачы-инфекционисти Марина Иванова  жууапла бергендиле. 

21.01.2022, 16:11 - Жангылыкъла

КъМР-ни Башчысы Казбек Коков «Россия-24» каналны корреспондентини сорууларына жууапла бергенди эмда регионда шёндюгю эпидемиология болумну юсюнден билдиргенди. 

21.01.2022, 16:10 - Жангылыкъла

КъМР-ни Башчысы Казбек Коков РФ-ни Президентини Север-Кавказ федерал округда толу эркинликли келечиси Юрий Чайка видеоконференция халда бардыргъан кенгешге къатышханды. Анда сёз СКФО-да санитар-эпидемиология болум сюзюлгенди эмда коронавирус ауруугъа къажау мадарла къалай толтурулгъанларына къаралгъанды.

21.01.2022, 15:51 - Жамауат

Роспотребнадзорну Къабарты-Малкъарны Управлениясындан билдиргенлерине кёре, къаты сууукъла келгенлери бла байламлы, кесекледен къыйналгъанланы санына танг къошулгъанды. Ол себепден  ведомствону келечилери социал магъаналы объектледе эм предприятиялада санитар жорукъла, гигиена эм температура мардала бузулмазча контроль бардырадыла. 

21.01.2022, 15:48 - Жамауат

Кёп болмай Нальчикде Республикалы сабий клиника больницагъа тынгылы ремонт этип башлагъандыла. Аны жангыртыргъа эм керек оборудование бла жалчытыргъа къыралны Правительствосуну резерв фондундан 120 миллиондан аслам сом бёлюннгенди.

20.01.2022, 20:51 - Экономика

 Бюгюн Москвада КъМР-ни Башчысы Казбек Коков ведео-конференцсвязь амал бла Регионла аралы правительстволу комиссияны штабыны жыйылыууна къатышханды. Аны Правительствону Председателини орунбасары Марат Хуснуллин  бардыргъанды.

ЖАМАУАТ

15.11.2021 - 13:35

Жукъгъан ауруу бла байламлы болумну юсюнден сёлешгендиле

Районда эпидемиология болумну эмда COVID-19 коронавирус инфекцияны жайылыууна къажау амалланы юслеринден бу тийрени башха-башха эллеринде озгъан тюбешиуледе сёз баргъанды.

Подробности... | Просмотрено: 12
13.11.2021 - 08:10

Энчи хаты болгъан суратчы

Бараз кюн Нальчикде Суратлау искусстволаны музейинде КъМР-ни халкъ художниги, Россейни Художестволу академиясыны сыйлы академиги Гуданаланы Борисни 70-жыллыгъына жораланнган кёрмюч ачылгъанды.

Подробности... | Просмотрено: 7
12.11.2021 - 16:49

Тюз жашау этерге сюйгенлеге эшикле ачыкъдыла

ФСИН-ни Къабарты-Малкъарда Управлениясында православие иконала ишлеу жаны бла конкурсну эсеплерин чыгъаргъандыла. Эришиуле тутмакълада олтургъанланы араларында бардырылгъан эдиле, деп билдиргендиле ведомствону пресс-службасындан.

Подробности... | Просмотрено: 7
12.11.2021 - 16:35

Нальчикде терекле кёбейедиле

   Республиканы ара шахарында тапландырыу эмда жашиллендириу жумушлагъа уллу эс бурулады, дейдиле мэрияда.

Подробности... | Просмотрено: 10
11.11.2021 - 14:51

Ана тиллени сакълау амалла бардыла

Арт жыллда миллет тиллени окъутуу школлада факультатив халгъа ётгенини юсюнден кёп айтылады эм анга ыразы болмагъанла къолларындан келгенича кюреш бардырадыла. 

Подробности... | Просмотрено: 6
11.11.2021 - 12:28

Энергияны аяуну кюню

Жыл сайын онбиринчи ноябрьде Энергияны аяуну битеудуния кюню белгилегенди. Бу байрамны баш магъанасы ресурсланы аяулу къоратыргъа кереклисине эмда энергияны къайтарып берген жерлени айнытыугъа эс бурууду.

Подробности... | Просмотрено: 3
10.11.2021 - 17:28

Магъаналы документли китап

Къабарты-Малкъар Республиканы уголовный-толтуруучу системасыны ветеранлары – уголовный-толтуруучу ич службаны отставкада полковниги Залимгери Шогемов эм ич службаны отставкадагъы полковниги Анзор Сасиков «Бир ведомствону тарыхы» деген жангы китапны (Къабарты-Малкъар Республикада уголовный-толтуру

Подробности... | Просмотрено: 12
10.11.2021 - 17:22

Сайлагъан усталыгъына кертичилей къалгъан

    Россейни Ич ишле министерствосуну КъМР-ни Черек районунда бёлюмюню таматасыны болушлукъчусу – энчи къауум бла ишлеу жаны бла бёлюмню таматасы ич ишле службаны полковниги Башийланы Аслижан жашаууну асламын сюйген усталыгъына жоралагъанды. 

Подробности... | Просмотрено: 9
10.11.2021 - 11:44

Байрамны чегинде чынла берилгендиле

         МВД-ны республикада управлениясында Ич ишле органланы келечисини кюнюн белгилегендиле.

Подробности... | Просмотрено: 9
09.11.2021 - 16:15

Адамланы онгларын ангылап, къолубуздан келгенча болушлукъ этерге кюрешебиз

Юсюбюздеги жылны он айыны ичине Россельхозбанкны республикада филиалы Къабарты-Малкъарда жашагъан  1800 адамгъа ёнкюч бергенди, битеу да ол сумма 1 миллиард 255 миллион сом болгъанды, деп билдиргенди финанс учрежденияны пресс-службасы.

Подробности... | Просмотрено: 20
09.11.2021 - 12:56

Миллет ашларыбызны тарыхларындан

Бюгюн биз айтырыкъ хапар халкъыбызны сютден этилген ашларыны юсюнденди, тюзюрек айтханда уа - айранны. 

Подробности... | Просмотрено: 6
09.11.2021 - 12:50

Агъачланы айнытыуну къайгъысын кёре

Быйыл 13 ноябрьде  Къабарты-Малкъар «Экология» миллет проектни чеклеринде бардырылгъан  «Агъачланы сакълау» битеуроссей акциягъа къошуллукъду.   

Подробности... | Просмотрено: 3
08.11.2021 - 17:20

Къабарты-Малкъардан студент – саугъаны иеси

«Росспецмаш» ассоциация, ол а А.А. Ежевский атлы миллет саугъаны къураучусуду, Россейни Минпромторгуну себеплиги бла бардырылгъан  эл мюлк машиностроение жаны бла жаш конструкторланы  араларында жыл сайын ётген эришиуде хорлагъанланы атларын белгили этгенди.

Подробности... | Просмотрено: 10
08.11.2021 - 12:17

Къоранчланы азайтыр амалла

Тышында хауа сууукъ бола баргъаны бла коммунал жумушла ючюн тёлеуле да кёбейип башлагъандыла. Алай эсе уа, аланы азайтыр амалланы сагъышын этсе иги боллукъду.

Подробности... | Просмотрено: 4
08.11.2021 - 12:04

Ючюсюмю, экисими, бирими, огъесе…

Алгъаракъда Сайрус Наурастени «Забрасывая  камнями» деген сейир драмасына  къарагъанма. Кёп сагъышла туудургъанды ол мени акъылымда, андан сора кеси кесиме келалмай иги кесек тургъанымы да букъдурмагъанлай айтайым.

Подробности... | Просмотрено: 5

Страницы

КЪАЛГЪАН РУБРИКАЛА

Экономика

20.12.2021 - 07:26

Стратегиялы айнытыуну эм миллет проектлени сорууларына къарагъандыла

Быйылгъы жылда жашауда бардырылгъан Стратегиялы айнытыу  эм миллет проектле жаны бла Къабарты-Малкъар Республиканы Башчысында советни жыйылыуу  болгъанды.

Подробности... | Просмотрено: 7
Тарых

19.12.2021 - 11:33

Бурунгу эллерибиз

Алгъаракъда Булунгудан Къулийланы Ибрагим шуёхум сёлешеди. «Мен санга бир сейирлик жер кёргюзтейим. Сен айлана, жюрюй тураса. Кёп ариу жерле кёре да тургъан болурса, алай бу уа аладан да аламатды», – дейди. 

Подробности... | Просмотрено: 13
Жангылыкъла

19.12.2021 - 08:10

Тау эллеге автобусла жюрюп башлагъандыла

Алгъаракълада билдиргенибизча,  КъМР-ни Башчысы Казбек Коковну буйругъу бла бу айны жетисинде Огъары Малкъар бла Хушто-Сырт эллеге рейсге 23-40  адам сыйыннган «ПАЗ» автобусла  чыкъгъандыла. Ол  а адамланы тилеклери бла  этилген ишди. Биз, Нальчикни 2-чи номерли автовокзалында болуп, водительлеге  бла  пассажирлеге  тюбеп,  болумну юсюнден хапар соргъанбыз. 

Подробности... | Просмотрено: 7
Спорт

19.12.2021 - 08:10

Бызынгылыла барысын да озгъандыла

Озгъан солуу кюнледе Къашхатауда, Черек районну Физкультура, спорт эм жамауат организацияланы ишлери жаны бла комитети къурап, сабийлени араларында турнир бардырылгъанды. Аны ётдюрюуню баш мураты уа ёсюп келген тёлюге аманлыкъчылыкъдан кенгде турууну магъанасын ангылатыу эди. 

Подробности... | Просмотрено: 17
Билим

18.12.2021 - 11:07

Ахшы тёрелени да унутмай, жангычылыкъладан да артха турмай

Тырныауузда 3-чю номерли орта школ ачылгъанлы быйыл 55 жыл толгъанды. Ол магъаданчыланы шахарында бек уллу мектепге саналгъанды. Аны директору Хутуйланы Любовь кеси да ма мында окъугъанды. 

Подробности... | Просмотрено: 14
Тарых

18.12.2021 - 08:10

АСКЕР КЪАЛАДАН – РОССЕЙНИ БЕК АРИУ ШАХАРЫНА ДЕРИ

Тарых къагъытлада белгиленнгенича, бусагъатдагъы Къабарты-Малкъар къырал университетни медицина факультети тургъан жерде 1822 жылда аскер къала салыннганды. Аны жанында уа, суугъа жууукъ, аскер казармала тургъан фонштадт болгъанды.

Подробности... | Просмотрено: 10
Саулукъ

17.12.2021 - 17:08

«Бизни ишибизни жашырынлары кёпдю»

Медицина бир жерде турмайды. Бусагъатда адам кесини саулукъну болумун билирча кёп тюрлю онгла бардыла.  Аллайладан бирине Ультразвуковая диагностика дейдиле, къысха айтханда уа, УЗИ.

Подробности... | Просмотрено: 8
Право

17.12.2021 - 17:02

Жалгъан продукцияны чыгъаргъанла бла кюрешиуню баш амалы – аланы жууапха тартыу

Жууукъ заманда Россейде жалгъан промышленный, аш-азыкъ продукцияны чыгъаргъанланы уголовный жууапха тартып тебирерикдиле. Аланы адамны саулугъуна заранлары болмаса да, производительлени неда тутмакъгъа олтуртурукъдула неда уллу тазир тёлетирикдиле. Кодексге бу тюзетиулени Роспотребнадзор МВД бла бирге жарашдыра турады, ызы бла ала Къырал Думаны къараууна ийилликдиле, деп билдиреди «Московский комсомолец-Кавказ» газет.

Подробности... | Просмотрено: 5
Тарых

17.12.2021 - 16:56

Бёрюлеге къобуз согъуу

Бир жол, жашлары аскерден келген къоншуларымда, къурманлыкъда болама. Кесигиз билгенден, къоншугъа хар заманда да сыйлы жер жетеди. Мен отоугъа киргенде, шапа элтип стол таматаны онг жанына олтуртады.

Подробности... | Просмотрено: 7
Саулукъ

17.12.2021 - 15:08

Хаталары уа болурму медицинада хайырланнган къуртланы?

Не сейир, медицинада кёп затха бир оюм жокъду. Бир алимле хайырлыды дегеннге башхала  хаталыды дейдиле. Къан эмиучю къуртла бла болум да алайды. Бири махтай, башхалары уа сёге… 

Подробности... | Просмотрено: 6
Билим

17.12.2021 - 14:20

Чынтты патриотланы ёсдюре

Нальчикде Байсолтанланы Алимни атын жюрютген 19-чу номерли орта школда краеведенияны «Аяз» деген клубу  иги кесек заманны жетишимли ишлеп келгенди. Анга башчылыкъны  кёп жылланы ичинде устаз, педагогика илмуланы кандидаты Жансуйланы Солтанны къызы Золотарева  Ирина этип тургъанды.

Подробности... | Просмотрено: 5
Тарых

16.12.2021 - 15:41

Чёпе

... 1904 жыл. 27-чи январь. Японияны кемелери Порт-Ар­тур тийресинде тургъан орус кемелеге чабыууллукъ этип, кёп заран саладыла. Алай бла башланнган эди орус-япон уруш. Бек уллу сермешле Маньчжурияны тийресинде бардырылгъандыла.

Подробности... | Просмотрено: 16
Жангылыкъла

16.12.2021 - 14:11

Жарыкъ жолла - къоркъуусузлукъну себеби

КъМР-ни Транспорт эмда жол мюлк министерствосу «Къоркъуусуз эм тынгылы автомобиль жолла» миллет проектни чеклеринде аслам жумуш тамамлайды. Тынгылы ремонт ишле бла бирге, жолла кече жарыкъ болурча мадар да этиледи. 

Подробности... | Просмотрено: 11
Маданият

16.12.2021 - 10:50

«ИГИЛИКГЕ ЖАРАТЫЛГЪАН КЪАРАЧАЙ!»

 Къарачай-Черкесни халкъ поэти, КъЧР-ни бла КъМР-ни сыйлы журналисти Мамчуланы Тариэльни къызы Дина  бюгюн къарачай-малкъар халкъны уллу поэтлеринден бириди. Ол  Огъары Марада ёсгенди, жашагъанды.

Подробности... | Просмотрено: 9
Право

16.12.2021 - 10:27

Пенсиягъыз къыралныкъы болмагъан фондха кёчюрюлген эсе

Ахыр заманда кёплеге «Сизни пенсиягъыз Къыралныкъы болмагъан пенсия фондда жыйылады» деген жазыулары бла письмола келип башлагъандыла. Алай сиз кесигиз аны юсюнден заявление жазмагъан эсегиз, былайда аманлыкъчыла да ишлегендиле деген къоркъуу барды, деп билдиредиле РФ-ни Пенсия фондуну республикада бёлюмюню пресс-службасындан.

Подробности... | Просмотрено: 3

Страницы