Жангылыкъла

Шимал Кавказда ауругъанланы саны азды

Мындан алгъа федерал газетлеге бардырылгъан тинтиулеге кёре, Къабарты-Малкъарда эм аны тёгерегинде орналгъан республикалада психика ауруулары болгъанла башха жерледен  эсе аздыла, деп билдиреди РИА «Новости».

Газетге жазылыргъа онг барды

ХУРМЕТЛИ ЖАМАУАТ!

КъМР-ни мектеплеринде ана тилледен жангы окъуу китапла

Республиканы мектеплерине бу кюнледе малкъар тилден бла адабиятдан, къабарты тилден бла адабиятдан жангы китапла келгендиле. Ала 5-6 классланы эмда 1-чи классланы окъуучуларына деп жарашдырылгъандыла. Битеу да оналты окъуу литература барды. Аланы тиражлары 61160 экземплярды.

Каспий чабакъла – череклерибизде

 КъМР-ни Табийгъат байлыкъла эмда экология министерствосу республиканы череклерине кеслери ёсдюрген чабакъчыкъланы жибергендиле.

Кырдыкны кюйдюрюу адамланы жашауларына къоркъуулуду

Кюнню къызыулугъу бла байламлы эм адам улуну эссизлиги бла байламлы, от ёчюлтюучюлеге суткагъа 10 кереден аслам чыгъаргъа тюшеди чакъырыулагъа. Асламында къургъакъ кырдык жанады. Аны баш сылтауу уа адамла атып кетген тютюнден неда суу бла ёчюлтмей къойгъан жаннган отдады.

Кёп сабийли аналаны иги кесеги пенсиягъа чыкъгъандыла

 Законодательствогъа тийишлиликде, кёп сабийли аналагъа пенсиягъа болжалдан алгъа чыгъаргъа эркинлик бериледи. Къабарты-Малкъарда 2023 жылда бу онгну 480 ана хайырланнганды, аладан 29-суну беш эм андан кёп баласы барды, 86-ны – тёрт эм 366-ны - юч.

Чернобыльчылагъа – ай сайын тёлеуле

1986 жылны 26 апрелинде эм уллу техноген къыйын болум тарыхха киргенди. Бюгюнлюкде бизни республикада аны хатасын кетериуге къыйын салгъан 659 пенсиячы жашайды, алагъа Социал фонддан ай сайын тёлеуле бериледиле.

Жангыртыу ишле къыстау барадыла

Бу кюнледе республиканы жол фонду бёлген ахчагъа   «Вольный Ауул - Хасания - Герпегеж - Къашхатау» жолгъа тынгылы ремонт этиле турады. Аны чеклеринде Хасанияны ара Атто улу орамыны 3,9 километр чакълы бири жангыртыллыкъды. 

Жол омакъ эм къоркъуусуз болгъанды

Бу кюнледе «Къоркъуусуз эм качестволу автомобиль жолла» миллет проектге кёре,   «Элбрус» миллет паркда орналгъан  юйретиу-спорт базалагъа  «Шхелди» бла  «Джантуугъан» альплагерьлеге баргъан автомобиль  жолгъа тынгылы ремонт этилип бошалгъанды. 

Сынамы бла болушур муратдады

Жаш тёлюбюз республикабыздан тышында къыралыбызны эм белгили вузларында, илму араларында билим алып, усталыкъгъа юйреннгенлеринден сора да, хунерлиликлери, окъууда жетишимлери бла да айырмалы болсала, айхай да, биз барыбыз да аны ючюн къууанабыз эмда ёхтемленебиз. 

Страницы

Подписка на RSS - Жангылыкъла