Жангылыкъла

Келгенлеге тынгылагъанды, тийишли буйрукъла бергенди

КъМР-ни Башчысы Казбек Коков республиканы инсанларыны къаууму бла ыйыкъ сайын бардырыучу тюбешиуюн ётдюргенди

Медиклени хурметлерин кёргендиле

Кёп болмай КъМР-ни саулукъ сакълау министри Рустам Калибатов коллегалары бла бирге  Уллу Ата журт урушда жоюлгъан медиклени эсгергенди.

Аз тюбеген къанатлыла кёп жайылырча

Битеудунияда кийик табийгъатны фондуну бёлюмю (WWF) эм РАН-ны Къабарты-Малкъарда тау тийрелени экологиясыны институтуну специалистлери быйыл июльда республикада аз тюбеген къанатлыланы картасын хазырларыкъдыла. Анга кёре келир заманда аланы агъачны энчи сакъланнган жерлерине (ОЗУ) къошарча мадар этилликди.   

Байрамны ветеранны арбазына келтиргендиле

Росгвардияны КъМР-де Управлениясыны къуллукъчулары эмда  Звездный элде аскер бёлюмню оркестри Уллу Ата журт урушну ветераны Семен Хармацха энчи байрам къурагъандыла.

Юйлени саны кёбейе барады

Былтыр жашау журтланы хайырланыугъа бериу жаны бла саулай Шимал Кавказда бизни республика ючюнчю жерни алгъанды. Тийишли рейтингни РИА агентство къурагъанды.

Фронтда нёгерлерин эсгергендиле, къазауатны юсюнден хапар айтхандыла

Полициячыла Уллу Ата журт урушну ветеранларына къонакъгъа барып, аланы Уллу Хорламны 77-жыллыгъы бла алгъышлагъандыла.

Жашау журтланы къурулушу селеймейди

 Къабарты-Малкъар  РИА агентствону тизмесине кёре, 2021 жылда хайырланылыргъа берилген жашау журтланы саны бла Шимал-Кавказ федерал округну регионларыны арасында экинчи жерни алады. Россейли регионланы битеулю рейтингинде уа  отузунчу жердеди.

Санкцияланы болумунда экономикагъа тутхучлулукъ этиуню мадарлары сюзюлгендиле

«Россей Федерацияны Къырал Советини экономиканы соруулары эмда жангы коронавирус инфекцияны жайылыууна къажау сюелиу жаны бла ишчи къауумуну жыйылыуунда санкцияланы болумунда экономикагъа тутхучлулукъ этиуню мадарлары сюзюлгендиле», - деп билдиргенди  ол селектор кенгешге къатышхан Казбек Коков кесини телеграм-каналында.

Сабанланы буздан къорууларгъа – 25 миллион сом

Быйыл эл мюлк жерлени буз уруудан къорууларча мадарлагъа Къабарты-Малкъарны бюджетинден 25 миллион сом бёлюнюрюкдю.

Азатлыкъны келтиргенлеге – ёмюрлюк махтау

Къабарты-Малкъарны Башчысы Казбек Коков 1941-1945 жыллада Уллу Ата журт урушда ёлген аскерчилени хурметлерине ишленнген «Махтаулукъну Ёмюрлюк оту» мемориалгъа гюлле салгъанды.

Страницы

Подписка на RSS - Жангылыкъла