Жангылыкъла

Агропромышленность бёлюм электрокюч бла толусунлай жалчытынады

«Россети Шимал Кавказ» компания Къабарты-Малкъарда агропромышленность бёлюмде 80 чакълы объектге 7 мВт электрокюч жиберип башлагъанды. Аланы арасында малла жайыу бла кюрешген мюлкле, теплица комплексле, терек бахчала эмда жемиш продукцияны жыйыучу объектле да бардыла. Районланы юсюнден айтханда, барындан да кёп Чегем районнга эс бёлгендиле: мында 18 эл мюлк предприятиягъа 2 МВт жиберилгенди. Ток ызлагъа къошулгъан жангы объектлени саны уа (19) Урван районда кёбюрек болгъанды.

Къыстау къышха хазырланадыла

Белгилисича, къыш сууукълада  энергообъектле уллу ауурлукъ бла ишлейдиле, аны ючюн аварияланы да иги кесеги ол кезиуледе болады. Ол себепден  бу кюнледе «Россети Северный Кавказ» – «Каббалкэнерго» биригиуню келечилери республиканы электрокюч  комплексин тынгылы хазырларча жумушланы тамамлап кюрешедиле. 

Магъаналы жумушха бирден къайгъырайыкъ

Багъалы шуёхла!

Памяти маэстро, Юрия Темирканова

Уважаемые друзья! С прискорбием сообщаем, что из жизни ушел наш выдающийся земляк, величайший дирижёр мира, Юрий Хатуевич Темирканов. 3 ноября 2023г. с 12 часов в Музыкальном театре в г. Нальчике будет  проходить мероприятие, посвященное памяти великого сына Кабардино-Балкарской Республики.

Министерство культуры КБР

Тематикалы класс сагъатла бардыргъандыла

Нальчикни 7-чи номерли школунда от тюшюуден сакъланыугъа жораланнган юйрениуле ётгендиле.

Аналыкъ капиталны – турмуш болумланы игилендириуге

2023 жылны аллындан башлап республикада 2343 юйюр аналыкъ капиталны болушлугъу бла жашау-турмуш болумларын игилендиргендиле. Ол ишлеге Россейни Социал фондуну регионда бёлюмю застройщиклеге, банклагъа, жашау журт кооперативлеге бла юйле неда фатарла сатханлагъа бир миллиарддан аслам сом тёлегенди.

«Заман»-къыраллыгъыбызны белгисиди

Хурметли жамауат!  

Борчладан къутулур амал

 

Хурметли жамауат!

Къабарты-Малкъарны кёп фатарлы юйлеге тынгылы ремонт этиу Фонду «Жангы жылгъа - борчсуз» деген акциясын бардырып башларыгъыны юсюнден билдиреди. Кёп фатарлы юйню ремонтуна берилирге керек тёлеуню борч этген эсегиз, бу акцияны кезиуюнде аны саулай жапсагъыз, сизден къошакъ ахча (пеня) алынырыкъ тюйюлдю. Къысхасы: сиз борчугъузну эмда кезиулю тёлеуюгюзню бересиз, регион оператор а сизге салыннган тазирни жокъгъа санаргъа сёз береди.

Ауругъанлагъа пособие тёленеди

2023 жылда Социал фондну республикада бёлюмю 47 334 ауругъаннга пособие тёлегенди, аны ючюн 42 миллион сом къоратылгъанды. 22 350 пособие проактив амал бла тохташдырылгъанды, адамлагъа ахчаны алыр ючюн заявление жазаргъа керек болмагъанды. Больничный листле къырал жумушланы порталында жарашдырылгъандыла. 

Магъаналы жумушха уллу кёллю болмайыкъ

Багъалы шуёхла!

Страницы

Подписка на RSS - Жангылыкъла