Жангылыкъла

Жалгъан продукциягъа жол бермез хыйсап бла

Юслеринде цифралы белгилери борчлу халда болургъа керек товарланы тизмесине РФ-ни Правительствосуну оноуу бла сыра эмда артыкъ кючлю болмагъан чагъыр продукция къошулгъандыла.

Электрокюч компания бла арагъыз къысхаракъ болурча

«Россети Шимал Кавказ» компанияны Къабарты-Малкъарда бёлюмю – «Каббалкэнерго» телефон номеригизни неда электрон почтагъызны бизге жазып билдиригиз дейди электрокючню хайырланыучулагъа.

Отлукъ къуй да, хайырын кёр

МТС компания, кесини «МТС Premium» программасын хайырланыучулагъа деп жангы акция къурагъанды.

Батырлыгъы юлгю болгъанлай къаллыкъды

 «Кавказ бизникиле жанлыды» деген патриот акцияны чеклеринде Росгвардияны КъМР-де Управлениясыны къуллукъчулары «Хорламны волонтёрлары», «Юнармиячыла» эмда «Кавказский рубеж» излеу отрядны келечилери бла тюбешгендиле. 

Табийгъатны тапландырыуда-жангы амалла

КъМКъАУ-ну «Къурулуш эм жерлени жарашдырыу» эмда «Механизация эм предприятияланы энергия бла жалчытыу» факультетлеринде «Къурулушда, табийгъатны тапландырыуда, эл мюлк производствону механизациясында инновациялы оноула» деген Битеуросей илму-сынам конференция бардырылгъанды.

Терек бахчачылыкъ

Къабарты-Малкъарны эл мюлклеринде жаз башы ишле бошалыргъа кёп къалмагъандыла. Ол санда бу кюнледе  алма тереклени  орнатып бошагъандыла. Саулай алып айтханда,  быйыл жемиш терекчикледен 1500 гектардан асламда салыр мурат барды.  

Элбрус райондан

Бу кюнледе Элбрус районну халкъны социал жумушларын жалчытхан комплексли арасында солугъан абадан адамланы араларында кёчгюнчюлюкню сынагъанла, урунууну ветеранлары эм сабийликлери Уллу Ата журт урушну кезиуюне тюшгенле да бардыла.  

Жолла тап эм къоркъуусуз болурча

Элбрусда «Къоркъуусуз эм качестволу жолла» миллет проектге кёре, подряд организация  Сога улу  бла Лесная орамлагъа тынгылы ремонт этип башлагъанды. 

Китап хана жангы излемлеге келиширикди

Тырныауузда  «Культура» миллет проектге кёре Отарланы Керим атлы китап ханагъа тынгылы ремонт этиле турады.

Бир болсакъ, биз хорларыкъбыз

Бу кюнледе Къабарты-Малкъарда «Бизни кючюбюз бирликдеди» деген аты бла автопробегни ахыргъы кезиую ётгенди. Ол Башкъортостанда Кумертау шахарда башланып, Уфада, Волгоградда, Махачкъалада, Грозныйде эм Нальчикде баргъанды. Анга аскер къазауатланы ветеранлары эм аскерде сакъатлыкъ алгъанла къатышхандыла. 

Страницы

Подписка на RSS - Жангылыкъла