Жангылыкъла

Къошакъ тёлеулеге кимле эркиндиле

Бюгюнлюкде Къабарты-Малкъарда жыл санлары 80 жылдан атлагъан 20 300 адам жашайдыла, деп билдиреди Россейни Социал  фондуну регионда бёлюмюню пресс-службасы.  

Эки районубуз да алчыланы санында

«Республикабыздан эки район гитче шахарлада бла тарых тийреледе ырахат болумну къурау жаны бла бек иги проектлени битеуроссей конкурсуна къатышхандыла эмда хорлагъандыла. Ала Майский эмда Чегем шахарладыла.

Заман аз къалгъанды

Хурметли жамауат!

Борчларын тёлерге ашыкъмайдыла

Быйыл жылны биринчи жарымында  «Россети Северный Кавказ» - «Каббалкэнерго» биригиу кёп заманны ичинде  борчларын жапмагъан   58,7 минг абонентни  токну хайырланмазча чек салыргъа оноу этгенди.  Саулай алып айтханда, аланы 1,35 миллиард сом берликлери бар эди.

Заман аз къалгъанды

Сиз 2023 жылны экинчи жарымына «Заман» газетге бир тюрлю сылтаула бла жазылалмай къалгъан эсегиз, халны тюзетирге онг барды.

Газетни алыргъа онг барды

ХУРМЕТЛИ ЖАМАУАТ!

Борч этип тургъанла токсуз къалгъандыла

Быйылны биринчи жарымында «Россети Шимал Кавказ» компанияны республикада бёлюмюню – «Каббалкэнергону» токсуз къаллыкъланы «къара тизмесине» борч этип тургъан 58,7 минг абонент тюшгенди. Аланы барыны да берликлери 1,35 миллиард сомгъа жетген эди.

Къармашханлагъа - ахча себеплик

Быйыл Къабарты-Малкъардан онсегиз фермер конкурс айырыуну жетишимли ётюп, «Агростартап» грантла къоллу болгъандыла. Ахчаны ала кеслерини эл мюлк бизнеслерин айнытыугъа къоратыргъа боллукъдула, деп билдиргендиле республиканы Эл мюлк министерствосундан.

Аспир приглашает прозаиков в литературные резиденции

И максимально сокращает путь между автором и издевательством.

Газетге жазылыргъа алыкъа онг барды

Сиз 2023 жылны экинчи жарымына «Заман» газетге бир тюрлю сылтаула бла жазылалмай къалгъан эсегиз, халны тюзетирге онг барды.

Страницы

Подписка на RSS - Жангылыкъла