Жангылыкъла

ГЭС-ле чурумсуз ишлейдиле

"РусГидро» компанияны Къабарты-Малкъарда бёлюмюнде быйыл биринчи кварталда ишлерини эсеплерин чыгъаргъандыла. Саулай айтханда, ГЭС-лени бары да бу кезиуде 42,06 миллион киловатт-сагъат электрокюч бергендиле

Эт продукция бла жалчытыу игиди

Былтыр  Къабарты-Малкъарда этден бла андан  этилген  продукциядан 78,6 минг тонна чыгъарылгъанды. Аны элли минг тоннасына жууугъу  эл мюлк организацияла бла элчи фермер мюлклеге жетеди.  Эсге сала айтсакъ,  республиканы рынокларында 63,5 минг тоннадан кёп хайырланылмайды. Ол себепден тышына сатарча да ахшы онгла  бардыла.   Аны юсюнден бизге КъМР-ни Эл мюлк министерствону пресс-службасындан билдиргендиле. 

Сёз байрамлагъа хазырланыуну, жаз башы сабан ишлени юслеринден баргъанды

КъМР-ни Башчысы Казбек Коков бардыргъан оператив кенгешде сёз келир байрамгъа хазырланыуну юсюнден баргъанды.

Уллу Ата журт урушну тарыхын ахшы билгенлерин кёргюзтгендиле

Къабарты-Малкъарны Жамауат палатасында Жаш тёлю советни башламчылыгъы бла республиканы жаш аскерчилерини араларында «Эсде тутабыз, ёхтемленебиз!» деген аты бла викторина бардырылгъанды. Ол Уллу Хорламгъа 77 жыл толгъанына аталып къуралгъанды.

Черекле чабакълы болурча

Кёп болмай Черек  районну администрациясыны башчысы Къулбайланы Алан,  чабакъчылыкъны федерал агентствосуну  КъМР-де бёлюмюню таматасыны къуллугъун таматасы Башиланы Аскер,"Каббалкмелиоводхоз» управленияны болжаллы халда  толтургъан Жанкёзланы Жамал къатышып,Черекге 45 мингден аслам ала чабакъчыкъ  (фарель)жиберилгенди. 

Казбек Коков кезиулю «муниципал сагъатны» бардыргъанды

 КъМР-ни Башчысы Казбек Коков  кезиулю «муниципал сагъатны» бардыргъанды. Анга КъМР-ни Правительствосуну Председатели Мусукланы Алий, КъМР-ни Башчысыны Администрациясыны таматасы Мухамед Кодзоков, КъМР-ни Правительствосуну Председателини орунбасары Марат Хубиев,  муниципал къуралыуланы оноучулары къатышхандыла.

Ишни тындырыуну болжалларындан таймазгъа эмда качествону селейтмезге буюрулгъанды

  КъМР-ни Башчысы Казбек Коков КъМР-ни Правительствосу бла бу кюнледе бардыргъан кенгешде сёз къурулушну эмда жашау журтла-коммунал мюлкню юсюнден баргъанды.

«Ёлюмсюз полкну» магъаналылыгъы ёсе барады

Къабарты-Малкъарда 9 майда «Ёлюмсюз полк» тёрели халда ётерикди. Аны юсюнден КъМР-ни Башчысы Казбек Коков кесини телеграм-каналында билдиргенди.

Экологияда чурумлагъа сабийлени кёз къарамлары

Битеуроссей Халкъ фронтну Къабарты-Малкъарда бёлюмю Звёздный элден школчулагъа республикалы экология-биология арада экскурсия къурагъанды.

«Терекалмазны» продукциясына сурам элли процентге ёсгенди

 Аны юсюнден бизге   заводну таматасыны  производство эм маркетинг жаны бла орунбасары Ахмед Тлеужев билдиргенди.

Страницы

Подписка на RSS - Жангылыкъла