Жангылыкъла

Токну къоранчларын азайтыу

«Россети Шимал Кавказ» компания бизни республикада электрокючню эсеплеген жангы системаны юч муниципалитетде сынам халда ишлетип кёргенди.

Къабарты-Малкъарны ариу жерлерини суратлары бла - открыткала

Россейни кесинде туризмни айнытыр муратда Ростуризм Россейни Почтасы эм Орус география общество бла бирге къыралыбызны ариу жерлерини суратлары бла открыткала чыгъаргъанды.

Машиналагъа, солугъанлагъа да таплыкъгъа

КъМР-ни Транспорт эмда жол мюлк министерствосундан билдиргенлерича, «Прохладный - Бахсан – Элбрус» федерал жолда 800 машинагъа тохтар жерни къурау  башланнганды.

Элбрус райондан

Юлгюлю юйюрлени санында

Гюл бахчала, гара суула, айбат майданла

Быйыл Къабарты-Малкъарны 100- жыллыгъына  Нальчикни жети скверинде беш минг терек, юлкю эм гюлле  салынырыкъдыла.

Огъары Малкъардан Аушигер башына дери

 Озгъан  байрым  кюн Къашхатауда Маданият юйню аллында, Россейни кюнюне аталып, жыйылыу болгъан эди. 

Тау тёппеге Кугультиновну атын атаргъа чакъыргъанды

Эсигизде эсе, бир жыл мындан алгъа КъМР-ни Альпинизм, таугъа ёрлеу эм спорт туризмден федерацияны таматасы Ёлмезланы Абдул-Халимни болушлугъу бла Къалмукъ Республиканы Башчысы Бату Хасиков Минги тауну тёппесине кётюрюлген эди. 

Хатаны сылтауу - уллу кёллю болуу

Юсюбюздеги жылны аллындан бери республикада эсепге 511 от тюшюу алыннганды.

Къарыусуз юйюрлени къайгъысын кёре

ОНФ-ни Къабарты-Малкъарда бёлюмюню келечилери, кёп сабийли эмда къолайсыз он юйюрге аш-азыкъ хуржунла бла юйде керекли химия затла бергендиле.

Сугъарылгъан жерлени санын кёбейтирге алланып

Кёп болмай Сбербанкны Къабарты-Малкъарда бёлюмю  мелиорация системаны  айнытыргъа эл мюлкде къармашханлагъа  сегиз жылгъа 152 миллион сом ёнкюч бергенди. 

Страницы

Подписка на RSS - Жангылыкъла