Жангылыкъла

Туристлени санына къошула барырча

Арт жыллада Шимал Кавказда, ол санда Къабарты-Малкъарда солургъа сюйгенлени санына танг къошула барады. Сёз ючюн,  быйыл жайда  былтырдан эсе 25 процентге кёп адам келгенди.   Тюзюн айтханда, юч айны ичинде регионну 600 минг турист жокълагъанды. Сегиз айгъа уа къонакъланы саны 1,1 миллионнга жетгенди. Аладан танг кесеги неда 740 минги Элбрус курортда кечиннгендиле.  

Миллет газетибизни сансыз этмейик

 Хурметли жамауат!

Жолланы тапландырыуда айырмалыла

Кёп болмай Москвада «Транспортну ыйыгъы-2023» деген халкъла аралы кёрмюч-форумда Шимал Кавказдан  Къабарты-Малкъар бла    Чечен республикала  «Къоркъуусуз эм тынгылы автомобиль жолла» миллет проектни жетишимли бардыргъанлары ючюн  саугъаланнгандыла.

Газет миллетни къыраллыгъыны бир белгисиди

Хурметли жамауат!  

«Заманны» къадарына уллу кёллю болмайыкъ

Хурметли жамауат!

Жаш тёлю политикагъа аслам эс бёлюнеди

«Регион для молодых» деген федерал программаны чеклеринде кёп болмай Къашхатауда жаш тёлю ара ачылгъанды. Энтта аллай бири Нарткъала шахарда да  боллукъду, деп билдириледи КъМР-ни Башчысы Казбек Коковну телеграм-каналында.

«Заманны»-хар таулу юйюрге

Хурметли жамауат!

Жолла омакъ эм къоркъуусуз болурча

Нальчикде беш жылны ичинде жюз километр чакълы жол жангыртыллыкъды.  Ол санда экинчи жылда  2-чи Таман Дивизияны, Чернышевский, Осетин, Малкъар,  Байсултан улу, Карашаев, Жабаги Казаноко, Тенгизов, Абидов, Мусука улу, Ингуш, Юность эм Тепличный орамлагъа тынгылы ремонт  этилликди. 

Жангыз газетибизге себеплик этейик

Хурметли жамауат!

Магъаналы жумушха уллу кёллю болмайыкъ

Хурметли жамауат!

Страницы

Подписка на RSS - Жангылыкъла