Малчылыкъда иги ёсюм эсленеди

Шимал-Кавказстатны управлениясындан билдиргенлерине кёре, быйыл  ууакъ малланы бла тууарланы саны иги кесекге кёбейгенди.  Алай бла бюгюнлюкде мюлклени барында да 277,3 минг тууар, ол санда 146,3 ийнек барды. Былтыр бу заман бла  тенглешдиргенде эки къауумда да 1,6 эм 4,7 процент ёсюм эсленеди.  Къойла бла эчкиле да былтырдан   14,3 процентге кёбейгендиле. Юй къанатлыланы юсюнден айтханда да, алгъа кёрюмдюден  10,8 процентге артыкъды. 

Бирси кезиуледеча, малланы, юй къанатлыланы да танг кесеги, неда 70,3 проценти,  энчи иелилеге жетеди. Саулай алып айтханда, энчи иеликледе, ол санда арбазлада ийнеклени – 65, къойла бла эчкилени – 43 эм юй къанатлыланы 43,2 проценти кечинеди.

Элли фермер мюлкле бла энчи предпринимательле тууарладан - 17,4, ол санда ийнекледен – 22, ууакъ малладан - 35 эм юй къанатлыладан 12 процентин тутадыла. 

Аны бла бирге, былтыр республикада эл мюлк продукцияны бар тюрлюсюнден 89,5 миллиард сом багъасына чыгъарылгъанды. Ол, буруннгу жыл бла тенглешдиргенде, 10,1 процентге кёпдю.  

Саулай алып айтханда, продукцияны иги кесеги,  неда 59 проценти, битимчиликге жетеди, экинчи жерде уа  малчылыкъ бёлюм барады.

 

Поделиться: