Жангылыкъла

Къутхарыучула бла хайырлы ушакъла

Россейни МЧС-ини республикада Баш управлениясы  «Мени къоркъуусуз каникулларым» деген акцияны чегинде «Намыс» сабий реабилитация арада профилактика иш бардыргъандыла.

Жай солуу кезиуге энергообъектлени хазырлауну юсюнден сёлешиннгенди

Москвада КъМР-ни Башчысы Казбек Коков «Россети» ПАО-ну генеральный директору Андрей Рюмин бла ишчи тюбешиу бардыргъанды. Аны кезиуюнде республикада электросеть комплексни айнытыуну, активлени бирикдириуню онглары сюзюлгендиле эмда  жай солуу кезиу башланыргъа энергообъектле къалай хазырланнганларына къаралгъанды.

Ипотеканы хайырланнганла асламыракъдыла

Быйыл биринчи апрельге чыгъарылгъан  эсеплеге кёре, банкланы кредит  бохчалары 68 миллиард сомгъа жетип келеди. Былтыр бу заман бла тенглешдиргенде, ол 21,4 процентге кёпдю.

Сенгирчге жайылмазча

Сенгирчге къысха заманда аслам жайылгъан, иги кесек жерни бийлеген эм сабанлыкъланы да ашап, жокъ этерге жетдирген,  заранлы къумурсхаладан бирине саналады.

Табийгъатха заран жетмезча

КъМР-ни Табийгъат байлыкъла эмда экология министерствосуна бойсуннган «Сакъланыргъа тийишли табийгъат жерлени хайырланыу эм тынгылы объектлени къурулушун бардырыу жаны бла дирекция»   Тырныауузда «Таза къырал» миллет эм "Экология" федерал  проектлеге кёре,   2021-2023 жыллагъа белгиленнген ишлени бардырады.

Антына кертичилей къалгъанды

Россейни Чекчи аскерлерини кюнюне аталып, Нальчикни 28-чи школунда тамата сержант Денис Сидоровични хурметине «Жигитни партасы» ачылгъанды.  

Жаш предпринимательлеге себеплик этиуню амаллары сюзюлгендиле

КъМР-ни Башчысы Казбек Коков Предпринимательликни кюнюнде Къабарты-Малкъар Республиканы предпринимательликге себеплик этген «Мой бизнес» деген арада болгъанды.

Мараккону жыйыу къыстау барады

Бахсан районну администрациясыны Эл мюлк, аш-азыкъ эм жер байламлыкъла жаны бла  управлениясындан билдиргенлерича, мюлкледе  мараккону  жыйып башлагъандыла. Аладан эм уллулары Баксанёнок элде орналадыла.

Урунуу халланы ачыкъ этиу баш борч болгъанлай къалады

КъМР-ни Башчысы Казбек Коков СКФО-да жашырын ишлегенлени санын азайтыу эмда урунуу халланы ачыкъ этиу жаны бла ведомствола аралы комиссияны  видеоселектор жыйылыууна къатышханды.

Аскерни тизгинлерин кючлерге муратлыдыла

РФ-ни Къырал Думасыны депутатлары «Аскер борчну эм аскер къуллукъну юсюнден» федерал законнга тюзетиулени биринчи окъулууда къабыл кёргендиле.

Страницы

Подписка на RSS - Жангылыкъла