Жангылыкъла

Огъары Чирик кёлледе – терк интернет

Кёп болмай «Ростелеком» компания бир километр бийикликде орналгъан  Огъары Чирик кёл туркомплексге  3,5 километр  чакълы  оптика кабель тартханды. Алай бла комплексде отуз бир   гитче къонакъ  юйчюкню цифралы  телевидение бла жалчытырча эм  Wi-Fi ишлерча   мадар этилгенди.

Аманлыкъчыла соруудан къутулалмагъандыла

Кёп болмай «Россети Северный Кавказ» – «Каббалкэнерго» биригиуню специалистлери Чегем шахарда  пластикден абериле чыгъаргъан фабрикада  аслам  ток урланнганын тинтгендиле. 

Ток бла тынгылы жалчытырча

Кёп болмай Нальчикде токчула «Завокзальный» микрорайонда жашагъан  онбеш минг адамны, ол санда онеки чакълы   социал объектни ток бла жалчытхан «СКЭП» подстанцияны ток  ызларын тинтип бошагъандыла. Керек жерлеринде ремонт этгендиле, бир къауум затны жангыртыргъа да тюшгенди.

Заманында тёлегенлени санына къошула барады

Къабарты-Малкъарда быйыл сегиз айгъа хайырланылгъан электрокюч ючюн  1,2 миллиард сомдан аслам тёленнгенди, ол кёрюмдю  98 процентге жетеди, деп билдиргендиле «Каббалкэнерго» биригиуню пресс-службасындан.

Чегем район - алчыланы санында

Кёп  болмай Нальчикде Къырал концерт залда  агропромышленный  комплексде (АПК) уруннганланы кюнюн белгилегендиле.
Ол кюн бёлюмню айнытыугъа уллу къыйын салгъанлары ючюн танг кесек адам саугъалагъа тийишли болгъанды. 

Эссизликни бла кесине базыныулукъну ахыры – жарсыу

Бу кюнледе РФ-ни МЧС-ини КъМР-де Баш управлениясында жай жууунуу кезиуню эсеплерин чыгъарып, аны жабылгъаныны юсюнден билдиргендиле. Озгъан жазда республикада 9 пляж бла 4 база (къайыкъла орналгъан жерле) ишлегендиле. Кёлледе къуллукъларын бардыргъан битеу къутхарыучула борчларын толтуруугъа сюелирден алгъа юйрениу курсланы ётюп, тийишли къагъытла алгъан эдиле.

Ток ючюн тёлеуде низам игилене барады

Къабарты-Малкъарда быйыл ал сегиз айны ичинде адамла хайырланылгъан электрокючню багъасыны 98 процентин тёлегендиле. Ахча бла тергегенде, ол 1,2 миллиард сомдан артыкъ болгъанды, деп билдиргендиле «Россети Шимал Кавказ» компанияны бизни республикада «Каббалкэнергода» бёлюмюнден.

Кёп бёлюмледе ёсюм эсленеди

Быйылны биринчи жарымына Къабарты-Малкъар Республиканы социал бёлюмюню бла экономикасыны айныууну эсеплери чыгъарылгъандыла. Алагъа кёре, баш макроэкономика кёрюмдюле иги болгъанлай къаладыла. Эл мюлкде, жарашдырыучу промышленностьда, жашау журтла эмда жолла ишлеуде, сатыу-алыуда ёсюм эсленеди. Республиканы кеси файдаларына да къошула барады. Бюджет ахчагъа ишлегенлени хакълары да 2019 жылдан бери аз-аздан  кёбейеди. Республикада жашагъанланы файдаларыны ёсе барыулары жаны бла КъМР алчылыкъны тутады. Ала быйылны биринчи жарымында 15,7 процентге ёсгендиле.

Жолла жангыртыладыла

Къабарты-Малкъарны Жол фондундан быйыл муниципалитетлеге 1,3 миллиард сом бёлюннгенди. Берилген ахчагъа 29 жол (35 километрден артыкъ) жангыртыла турады, ол санда Нальчик шахар округда сегиз орамда мадар этиледи, дегендиле республиканы 

Байрамлада хата чыкъмазча

Промышленный продукцияны законсуз сатыу-алыуны тохтатыу жаны бла къырал комиссияны жыйылыуунда пиротехника продукцияны чыгъарыугъа, сатыугъа чек салыуну мадарларын белгиленнгендиле, деп билдириледи МЧС-ни официал сайтында.

Страницы

Подписка на RSS - Жангылыкъла