Жангылыкъла

Газетни къадары кеси къолубуздады

Багъалы шуёхла!

Хайырланыучулагъа хар жаны бла да тап тюшерча

Хурметли инсанла! Токну эсеплеген приборланы кёргюзтюулерин хар ай сайын 23-26 кюнледе «Каббалкэнерго» компаниягъа билдирирге кереклисин унутмагъыз.

Тыш къыралдан келгенле экзаменле берликдиле

Биринчи майда къабыл этилген регламентге кёре  Къабарты – Малкъар къырал университетде мигрантла комплекс экзамен бераллыкъдыла: анга орус  тил, тарых, обществознание киредиле.

«ЗАМАННЫ»- хар таулу юйюрге

Хурметли жамауат!

Жангыз газетибизге билеклик этейик

Хурметли жамауат!

Черек жагъала таза болурча

Солуу кюнде «Экология» миллет проектге кирген «Сейир суу объектлени сакълау» федерал проектге кёре, «Россейни суулары» деген экология акция ётерикди. Аны магъанасы черек жагъаланы кир-кипчикден тазалап, тап халгъа келтириргеди.

Халкъ бла байламлы жумушха уллу кёллю болмайыкъ

Хурметли жамауат!

Газет тарыхны сакъларгъа себеплик этеди

Хурметли жамауат! 

Газет -заманны кюзгюсюдю

Хурметли жамауат!

Бахчаларында - кезиулю ишле

РФ-ни ФСИН-ини КъМР-де Управлениясыны бахчаларында жаз башы кезиулю ишле башланнгандыла.  Бюгюнлюкде 350 гектарда урлукъ салыннганды, - деп билдиргендиле    ведомствону пресс-службасындан.

Страницы

Подписка на RSS - Жангылыкъла