Жангылыкъла

Эски чархлары болгъан машиналаны иелери тазир тёлерикдиле

Автомашиналары болгъанла  биринчи сентябрьден башлап  техникаларына бютюнда сакъ болургъа керекдиле. Аны тазирге келтирлик тапсыз ишлеген затларыны тизмеси иги да кенгертилгенди.

Суу бла жалчытыу игиленеди

«Таза суу» миллет проектни чеклеринде Къабарты-Малкъарда суу бла жалчытхан инфраструктураны къурау эмда жангыртыу жаны бла аслам иш этиле барады, деп билдиргендиле республиканы Къурулуш эмда ЖКХ министерствосундан.

Солуу бийик даражада къуралырча

Къабарты-Малкъарда турист-солуу комплексни халын тинтиу тири тамамланады. Аны бла байламлы бу кюнледе Курортла эм туризм министерствону ишчилери Элбрус районну администрациясыны келечилери бла бирге къонакъбайлыкъ бла кюрешген организациялада бла ашханалада болгъандыла.

Жаш къутхарыучулагъа - чынла

Россейни МЧС-ини Къабарты-Малкъарда Баш управлениясында энчи составны къууанчлы жыйылыуу болгъанды – жаш къутхарыучулагъа чынла берилгендиле.

Энчи къауумгъа солуу ырахатлы болурча

 Шимал Кавказда саулукъларында чекленнген онглары болгъан адамланы солууларын къурауну юсюнден «тёгерек стол» болгъанды, анга Россейни 10 регионуну келечилери, турфирмаланы башчылары, гидле къатышхандыла, деп билдиредиле республиканы Курортла эм туризм министерствосундан.

Патриот ниетлени айныта

РусГидро компанияны Къабарты-Малкъарда бёлюмюнде Россейни Байрагъыны кюнюн белгилегендиле. Гидроэнергетикле анга Нальчикни маданият айнытыу арасыны чыгъармачылыкъ студиясыны жаш келечилерин да чакъыргъандыла къонакъгъа.

Энтта да жазылыргъа боллукъсуз

ХУРМЕТЛИ ЖАМАУАТ!

Газетге жазылыргъа онг барды

ХУРМЕТЛИ ЖАМАУАТ!

Магъаналы жумушха уллу кёллю болмайыкъ

ХУРМЕТЛИ ЖАМАУАТ!

Газетни алыргъа онг барды

ХУРМЕТЛИ ЖАМАУАТ!

Страницы

Подписка на RSS - Жангылыкъла