Жангылыкъла

Ачыкъ ушакъ, ышандырыу шартла

Кёп болмай  «Ангылатабыз. Къабарты-Малкъар» проектни чеклеринде КъМР-ни саулукъ сакълау министри Рустам Калибатов республиканы Правительствосуну «ВКонтакте» майданында тюзюнлей эфирге къатышханды.

Миллет проектлени бла федерал программаланы толтуруу не халда болгъанына къаралгъанды

Къабарты-Малкъарны Башчысы Казбек Коков районланы бла шахар округланы администрацияларыны башчылары бла кенгеш бардыргъанды. Аны ишине КъМР-ни Правительствосуну Председатели Мусукланы Алий, КъМР-ни Башчысыны Администрациясыны таматасы Мухамед Кодзоков да къатышхандыла.

Сербиядан жангы терекчикле

 Россельхознадзорну Шимал Кавказда регионла аралы Управлениясыны келечилери бу кюнледе Сербиядан Къабарты-Малкъаргъа келтирилген 32 минг алма терекчикге контроль халда кёз жетдиргендиле.

Бирлешип мадар этерге

Аушигерде ГЭС-де от тюшюуге къажау юйретиуле бардырылгъандыла. Анга РусГидро компанияны специалистлери бла МЧС-ни келечилери къатышхандыла.

Битимчиликде уруннганланы къайгъысын кёре

РФ-ни Эл мюлк министерствосуну битимчилик, механизация, химизация эмда битимлени къоруулау департаментини башчысы Роман Некрасов бу кюнледе Къабарты-Малкъарда болгъанды.

Прохладна районда авариягъа тюшген юч сабий къыйын болумдады

Прохладна районда Учебное элни къатында гитче автобусда бара тургъанлай авариягъа тюшген сабийлени ючюсю къыйын болумдадыла, аланы реанимациягъа кёчюргендиле.

Аварияда ачыгъанлагъа тийишлисича медицина болушлукъ бериледи

КъМР-ни Башчысы Казбек Коков Учебный элни тийресинде аварияда ачыгъан сабийлеге медицина болушлукъну бериуню энчи контрольгъа алгъанды. 

Къыйматлы тюбешиу, ачыкъ ушакъ

 КъМР-ни Башчысы Казбек Коков Сангырауланы битеуроссей биригиулерини (ВОГ-ну) президенти  Станиславом Иванов бла ишчи тюбешиу бардыргъанды.

Ууну къайда букъдургъанларын да кёргюзтгендиле

Наркотиклени законсуз сатыу-алыугъа къажау кюреш бардырыуну  чеклеринде РФ-ни ФСБ-сыны КъМР-де Управлениясыны къуллукъчулары, Ич ишле министерствону полициячылары бла бирге республикагъа ууну кёп санда ташыуну къурагъан юч инсанны бузукълукъ ишлерин тохтатхандыла.

Трассагъа ремонт этиледи

«Къоркъуусузлу эмда качестволу автомашина жолла» деген миллет проектни чеклеринде, Куба-Малка трассаны жети километрлик кесегине тынгылы ремонт этиле турады.

Страницы

Подписка на RSS - Жангылыкъла