Жангылыкъла

Учузуракъ жол хакъ

   «СберТройка»  карта бла  Нальчикде    шахарда эллиге  жууукъ  пассажир транспортха  олтурургъа боллукъду. 

Семиртгичле бла графикге кёре жалчытылынадыла

Быйыл кезиулю  сабан ишлени чеклеринде 46,9 минг тонна  неда,  былтыр бла тенглешдиргенде,  109 процентге кёп семиртгич къоратыллыкъды. 

Сакълыкъны тас этмезге чакъырады

КъМР-де Оператив штаб республиканы жамауатын бла къонакъларын келе тургъан байрамла бла алгъышлайды эмда сакъ болургъа чакъырады, террорчулукъ ишледен къорууланыуну быллай амалларына да юйретеди:

Чабакъланы кёбейтиуге къошумчулукълары

РусГидро компанияны Къабарты-Малкъарда бёлюмюню келечилери бу кюнледе Терк, Бахсан, Чегем, Черек эм Малка суулагъа эмда анга къошулгъан черекчиклеге 300 мингден артыкъ чабакъчыкъ (каспий лосось) жибергендиле.

Кёк отлукъ бла жалчытыучула кесибизде чыгъарылгъан оборудованияны сайлайдыла

Тыш къыралладан келтирилген продукцияны кесибизде чыгъарылгъан тюрлюлерине алышындырыу иш тири бардырылып башланнганлы экинчи ай озгъанды. Алай «Газпром газораспределение Нальчик» компания бу жаны бла мадар этип тебирегенли уа талай жыл окъуна болады.

Токну урлаучуланы тохтар умутлары жокъду

Электрокюч бла жалчытыучу «Каббалкэнерго» компания токну урлаугъа къажау рейдлени дайым бардыргъанлай турады.

Экология болумну игилендирирге алланып

Къабарты-Малкъар бийик тау заповедник «Марш парков-2022»  битеуроссей акцияны чеклеринде жамауатны «Заповедная симфония» деген тёртюнчю республикалы  экология фестивальгъа къатышыргъа чакъырады.

Жигитлерибизни атлары унутулмазча этгендиле

 КъМР-ни Башчысы Казбек Коков  телеграм-каналында Уллу Ата журт урушну фронтларында сермешген аппаларыны аскер жолларыны юслеринден  билдиргенди. Анга жазылгъанла аны хапарына уллу эс бургъандыла.

Продукциясын ашыгъып сакълайдыла

Нальчикде бийик вольтлу аппаратура заводда чыгъарылгъан  устройстволагъа  Россейден тышында, ол санда  Белоруссияда  бла Къазахстанда да, сурам уллуду. Аланы Урал, Новочеркасск, Брянск электровозла ишлеген   заводлада да  ашыгъып сакълайдыла. 

Арт жыллада завод тыш къыралладан келтирилген  затланы хайырланмагъаны ючюн, толусунлай кесини материалы бла  ишлейди. Ол  бюгюнлюкде чырмалмазгъа  ахшы себепликди.

Энчи кийимлеге сурам дайым ёсе барады

Аладан бирине бахилаланы санаргъа боллукъду.  Ала тазалыкъ изленнген кёп жерде хайырланыладыла – медицина аралада, косметология  кабинетледе,  компаниялада, предприятиялада эм башхалада. 

Страницы

Подписка на RSS - Жангылыкъла