Жангылыкъла

Сагъынылгъан проетни чеклеринде

 Огъары Басханны да ара орамы  Адыр-Сууну  1,2 километр чакълы бирине  тынгылы ремонт этилип, жангы излемлеге келиширча болгъанды.

Жолла мардалагъа келиширча

КъМР-ни Транспорт эмда жол мюлк министерствосундан билдиргенлерича, Элбрус элде «Къоркъуусуз эм качестволу автомобиль жолла» миллет проектге кёре  Мусука улу,  Школьная эм Бук орамла мардалагъа келиширча болгъандыла. Саулай алып айтханда, тынгылы ремонт ишле 1,3 километр  чакълы бирде баргъандыла. 
 

Газетге жазылыргъа онг барды

ХУРМЕТЛИ ЖАМАУАТ!

Огъары Басханны жол жумушлары бошалдыла

Билдире тургъаныбызча, Огъары Бахсан элни ичи бла баргъан жоллагъа «Качестволу эм къоркъуусуз жолла» деген миллет проектни чеклеринде ремонт этилгенди.  1,2 километр жол жангыртылып, шёндюгюлю излемлеге келишген халгъа келтирилгенди, деп билдиредиле КъМР-ни Транспорт министерствосуну пресс-службасы.

Магъаналы жумушха уллу кёллю болмайыкъ

ХУРМЕТЛИ ЖАМАУАТ!

Жолла мардалагъа келиширча

Бу кюнледе «Къоркъуусуз эм качестволу автомобиль жолла» миллет проектге кёре,  Элбрус районда алты километр чакълы бирде юч жолгъа  тынгылы ремонт этилликди. Бюгюнлюкде  жангыртыу ишле  Элбрус, Огъары Бахсан элледе эм Жантуугъан альплагерьге баргъан жоллада барадыла.

Газетге жазылыргъа алыкъа онг барды

ХУРМЕТЛИ ЖАМАУАТ!

Келлик заманнга борчла белгиленнгендиле

Басма юйде 1 августда «КъМР-ни Журналистлерини союзу» ОО-ну правленини жыйылыуу къуралгъанды. Анда белгиленнген организацияны иши бла байламлы соруула сюзюлгендиле.

Фатарла къайда учуздула

Ингушетия  бла Къабарты-Малкъар, «Домклик» сервисни тинтиулерине кёре, жангы юйледе бек учуз фатарлары болгъан юч регионну санына киргендиле.

Танг кесек соруугъа къаралгъанды

Къабарты-Малкъарны Регионнга оноу этиу арасы (ЦУР)  бир ыйыкъгъа тёрт жюзден аслам соруугъа къарагъанды. Аланы асламысы «Telegram», «Однаклассники», «ВКонтакте» социал сетьледе кётюрюлген «Инцидент Менеджмент» системаны амалы бла жарашдырылгъан проблемаладыла.  

Сагъынылгъан сорууланы кёбюсю, хар замандача, социал къоруулау, жашау журт-коммунал мюлк, тийрени игилендириу, жолланы тапландырыу, саулукъ сакълау эм башха соруула бла байламлыдыла. Аланы хар бирине  специалистле тынгылы къарап, профильлерине кёре тийишли ведомстволагъа билдиредиле.

Страницы

Подписка на RSS - Жангылыкъла