Жангылыкъла

Мектепни ток бла жалчытхандыла

Кёп болмай «Россети Северный Кавказ» – «Каббалкэнерго» биригиуню келечилери Басханда  электрокюч  ызлагъа жангы мектепни къошхандыла. Алай бла  социал магъаналы объектге  420 киловатт ток берилгенди. 

Саулукъларын кючлер хыйсапда

Кёп болмай  Саулукъну битеудуния кюнюне жоралап Нальчикни ара солуу паркында «Хар кимге да саулукъ» деген марафон болгъанды. Акциягъа къатышханла терек бахчагъа кирген жерден  башлап Курорт залгъа дери 10 километрни ётгендиле.

Усталыкъ сайларгъа эм урунургъа болушадыла

Кёп болмай Къабарты-Малкъар къырал университетде жаш адамлагъа урунургъа эм  усталыкъ сайларгъа болушхан  «Россейде иш. Тап онгланы заманы» деген  битеуроссей ярмарка болгъанды. Бу жол анга юч жюзден аслам студент къатышханды. 

Байламлыкъда ишлеу къыйматлыды

Кёп болмай «Россельхозцентр» учрежденияны Къабарты-Малкъарда бёлюмюню специалистлери Чегемде «ЭКО-КУЛЬТУРА» биригиуню   теплицасында болгъандыла.

Малчылыкъда - ахшы кёрюмдюле

ШималКавказстатны управлениясындан билдиргенлерича, быйыл малчылыкъда ахшы кёрюмдюле эсленедиле.  Мартны аллында чыгъарылгъан эсеплеге кёре, мюлклени барында да 276,2 тууар саналады. Былтыр бу заман бла тенглешдиргенде, ол 4 мингнге асламды. 

Эл мюлк техниканы жангыртдыла

Къабарты-Малкъарны эл мюлк  бёлюмюде уруннганла быйыл 54  жангы техника къоллу болгъандыла. Регионну Эл мюлк министерствосундан билдиргенлерине кёре, ол былтырны кёрюмдюсю бла тенглешдиргенде, эки кереге кёпдю.

Солугъанланы къонакъ юйледе алдатмазча

Россейде къонакъ юйлени цифра паспортлары жарашдырыллыкъдыла, аланы болушлукълары бла солугъанла къонакъ юйлени юслеринден толу информацияны алаллыкъдыла эм аланы юслеринден кеслерини оюмларын жазаллыкъдыла. Аны юсюнден Къырал Думаны жыйылыуунда Росаккредитацияны башчысы Назарий Скрыпник билдиргенди.

Алгъышлау сёзле узакъдан кёрюнюрча

Къабарты-Малкъар Республиканы Радио эмда телебериулени арасы 5 апрельде – школчуланы экологиядан битеуроссей олимпиадаларыны ахыр кесеги ачылгъан кюн – Нальчикде телевидение къаланы юсюнде тюрсюнлю чыракъла жанарча этерикди. Анда Олимпиаданы белгиси эмда «Школчуланы экологиядан битеуроссей олимпиадаларына къатышханланы алгъышлайбыз!» деген жазыу да узакъдан окъуна кёрюнюрюкдюле.

Къыйын кезиу хатасыз ётерча

Россейни МЧС-ни Къабарты-Малкъарда Баш управлениясында къыйын болумланы алгъадан билиу эм аланы хаталарын кетериу, регионда от тюшюуге къоркъуусузлукъну жалчытыу жаны бла комиссияны жыйылыуу болгъанды.

Республикада Белгород областьдан сабийле солурукъдула

Бу кюнледе Къабарты-Малкъаргъа Белгород областьдан сабийлени солургъа келтиргендиле.

Страницы

Подписка на RSS - Жангылыкъла