Жерчиликни айнытыуну къайгъысын кёре

Кёп болмай Къабарты-Малкъар къырал аграр университетде эл мюлк илмуланы доктору, профессор Пётр  Лучковха аталып халкъла аралы илму-практика конференция ётгенди.   Анга чакъырылгъан сыйлы къонакъланы санында КъМР-ни эл мюлк министрини орунбасары  да болгъанды.

 Жыйылыуну ача,  Тимур Алиевич  Пётр Григорьевични республиканы эл мюлкюне  уллу къыйын салгъан алимледен бири болгъанын  белгилегенди. Бютюнда тау эм тау этекледе терек бахчачылыкъны айнытыугъа энчи къошумчулукъ этгенин,  бюгюнлюкде регионну агропромышленный  комплекс жаны бла стратегиялы кластерлеринден бири - терек бахчачылыкъ кенг жайылгъаны да  аны хатеринден    болгъанын да чертгенди.

Министрни орунбасары арт жыллада терек бахчалыкъ кенг жайыла баргъанын, келир заманда да аслам жангы мюлк къураллыгъын эсге салгъанды. Ол санда былтыр жемиш терекчикледен минг гектардан аслам жерде орнатылгъанын айтханды. Ол керек материаллагъа,  бютюнда  терекчиклеге,  сурам ёсе баргъанын,  бу жаны бла   регионну излемин жалчытырча, былтыр  къошакъ халда 150 гектарда  питомник салыннганын да билдиргенди. 

Алай бла арт беш жылда жемишледен  бла наныкъладан тирликни ёлчеми юч кереге ёсгенди. Былтыр сагъынылгъан битимледен 786 мингден артыкъ жыйылгъаны уа, регионну рекордун окъуна бузгъанды.  

Белгилисича, бусагъатда бай эм тынгылы тирлик алыр ючюн жангы технологияланы  хайырланмай болмайды. Аны ючюн мюлклени иелери бу жанына аслам  эсбурадыла. Аны чеклеринде эм биринчи  сугъарырча мадар  изленеди. Былтыр республиканы Эл мюлк министерствосу, билеклик этер хыйсапда,  алагъа 665 миллион сом бёлгенди.

Андан сора да, Къабарты-Малкъарда  «Гитче эм орта предпринимательство эм кеслери бир тюрлю иш башлагъанлагъа болушлукъ тапдырыу» миллет проект тири бардырылады.  Сагъынылгъан кезиуде проектге къатышханлагъа  федерал эм республикалы бюджетледен 95 миллион сом берилгенди.  

 

Курданланы Сулейман.
Поделиться: