Жангылыкъла

Бахсанда къылкъылыланы орадыла

Кёп болмай  Терк, Май эм Прохладна районланы  мюлклеринде кюзлюк будайны бла  жазлыкъ арпаны  оруп башлагъандыла.  Бу кюнледе уа тийишли ишле Бахсан районда да башланнгандыла. Бусагъатда мында  670 гектарда  жазлыкъ арпа кетерилгенди.  Орта эсеп бла алып айтханда, бир гектардан 40 центнер тирлик чыгъады. Жерлени танг кесеги урлукъгъа деп ёсдюрюлгенледиле.   

Конкурс для журналистов «Семья и будущее России – 2023»

Объявлен Всероссийский конкурс для журналистов, блогеров, студентов и аспирантов «Семья и будущее России»-2023. Дедлайн 25 июля 2023 года.

Бир бирге ал бермей

Билдиргенибизча, бу кюнледе Нальчикде от ёчюлтюу-къутхарыу спортдан регионла аралы эришиу бардырылады. Анга СКФО-ну субъектлеринден 7 команданы санында 130 адам къатышадыла. Къауумлада тиширыула да бардыла. Ала бары да жыл санларына кёре юч къауумгъа юлешинип эришедиле. Профессионал от ёчюлтюучюле бла бирге Нальчикге жаш тёлю да келгенди.

Газетге жазылыргъа онг барды

ХУРМЕТЛИ ЖАМАУАТ!

Ырхы тозуратхан жолланы тапландыргъандыла

Алгъаракъалада сакъ жауунланы хатасындан,  бирси  тау эллегеча,  Жанхотиягъа  да табийгъатны кюйсюзлюгюн сынаргъа тюшгенди.  Аны бла байламлы  КъМР-ни Башчысы  Казбек Коков, Транспорт эмда жол мюлк министр Аслан Дышеков эм  районну администрациясыны башчысы Артур Балкизов бла бирге  жеринде болуп, болум бла шагъырейленнгендиле.

Таза суу бла тынглы жалчытырча

Быйыл Къабарты-Малкъарда «Таза суу» регион проектге кёре, ичер суу бла жалчытырча танг кесек иш этиледи.

Тазалаучу сооруженияла ишленирикдиле

Быйыл Тырныауузда кир сууну тазалагъан  жерле  ишленирикдиле. 

Элле айбат болурча

 Бу кюнледе Элбрус районда «Эл жерлени комплекс халда айнытыу» къырал программагъа кёре игилендириу ишле къыстау барадыла.

Ремонт ишле андан ары бардырыладыла

Жемтала элдеги амбулатория  сексенинчи жыллада ишленип, ремонт этилмей, осал халгъа жетип тура эди. Бу кюнледе анга ремонт этиу къыстау бардырылады.  Ол ишле Черек районну администрациясыны башчысы Къулбайланы Аланны, Жемталаны башчысы Артур Доховну эмда  эллилени спонсор болушлукълары бла бардырылады.

Сабийлеге ахча алырча этилгенди

2023 жылны аллындан башлап Россейни Социал фондуну республикада бёлюмю 77 448 сабийни ата-анасына бир пособияны тёлегенди, аны ючюн 3,1 миллиард сом бёлюннгенди. 

Страницы

Подписка на RSS - Жангылыкъла