Календарь событий

13 января 2022

Хар сабийге да ана кёзден къарай

Огъурлу таулу аналарыбыздан бири Диналаны Рабийгъат Къазахстанда туугъан тёлюбюзденди. Журтубузгъа къайтыргъа эркинлик берилгенинде, аны атасы Улбашланы Ахмат бла анасы Чепкенчиланы Зухура къолларында тёрт сабийлери бла Жангы Малкъар элге келип, анда юй-журт къурагъандыла. Къудуретни ахшылыгъындан, артда бу юйюрге дагъыда эки жаш бла анча да къыз къошулгъандыла.

Атлары айтылгъынчы, белгили жазыучула кеслерин къайда сынагъандыла?

Бирле биле да болмазла, алай кёп жазыучула, фахмулукълары ачылып, атлары сау дуниягъа белгили болгъунчу, кеслерин башха ишледе да сынап кёргендиле.

Битеуроссей эришиуледе «кюмюш» къытханды

Нижний Новгород шахарда 16 жыллары толмагъан жашланы араларында грек-рим тутушуудан битеуроссей ачыкъ эришиуле бардырылгъандыла.

«Гараж амнистияны» хайырланыргъа ашыкъмайдыла

Озгъан 2021 жылда «гараж амнистияны» Къабарты-Малкъарда жашагъанладан бир адам да хайырланмагъаны, дегенди Росреестрни бизни республикада Управлениясыны башчысы Виталий Дмитриев. Ол аны сылтауун гражданланы документлени жарашдырыргъа заманлары жетмей къалгъанында кёргенди, алай быйыл а ала тирирек болурларына ышаннганын туура этгенди.

Зарагижде ГЭС-ге – беш жыл

Беш жыл мындан алгъа – 2016 жылда 29 декабрьде Зарагиж ГЭС ишлеп башлагъанды. Бу объект Тёбен-Черек ГЭС-лени къауумунда ючюнчю болгъанды. Аны хайырындан республиканы районларын электрокюч бла жалчытыныу бютюнда игиленнгенди, деп белгилегендиле РусГидро компанияны Къабарты-Малкъарда бёлюмюнде.

Сабий поликлиника жангы излемлеге келишеди

Нальчикни Богданка микрорайонунда сабий поликлиника тынгылы ремонт этилгенден сора ачылгъанды.

Къатыш единоборстволада - аслам майдал

Бу кюнледе къатыш единоборстволадан республиканы биринчилиги бла чемпионаты бардырылгъандыла.

«Омикрон» бла болумну сюзгендиле

КъМР-ни саулукъ сакълау министри Рустам Калибатов коронавирус инфекцияны жангы тюрлюсю «омикрон» штаммы жайылып башлагъаны бла байламлы жыйылыу бардыргъанды. Сёз республиканы саулукъ сакълау учреждениялары жукъгъан аурууну жангы тюрлюсюне къажау ишни къураугъа хазырлыкъларыны юсюнден баргъанды.

Жыйылыуну ишине саулукъ сакълау учрежденияланы, медицина жаны бла билим берген организацияланы оноучулары эм КъМР-ни урунуу эм социал жаны бла къоруулау жаны бла министерствону келечилери къатышхандыла.

Огъары Бахсанда сабий садикни ток сетьге къошхандыла

«Россети Шимал Кавказ» компанияны Къабарты-Малкъарда бёлюмюню – «Каббалкэнергону» специалистлери Огъары Бахсанда ишленнген жангы сабий садикни озгъан жылны ахыр кюнлеринде ток сетьге къошхандыла.

«Миллет изданиялада басмаланнган материалла эм алгъа патриот ниетлеге, Ата журтну сюерге чакъыргъан жорукълагъа юйретирге керекдиле»

Дуния башында кёп усталыкъла бардыла, аланы ахшы да, махтаулу да этгенле уа, белгилисича, уруннган адамладыла, жанларын, къанларын да аямагъанлай, сюйген ишлерине солуугъа кетгенден сора да, къуллукъ этип тургъанла. Аллайгъа тюберге, андан дерс алыргъа онг болса уа, ол уллу къууанчды.