Календарь событий

03 января 2022

Миллет проектле – жангырыуну себеби

Озуп баргъан 2021 жылда республикабызда кёп тюрлю жумуш тындырылгъанды – асламысы миллет проектлени себеплиликлери бла. Аланы чеклеринде, къурулушха эмда жангыртыу ишлеге къадар ырысхы бёлюнюп барады.