Календарь событий

31 января 2022

Кёз аллыма жашчыкълай келедиле

Уруш башланыр жылны аллында тюш кёрген эдим. Черек сууну онг жагъасында ёмюрлюк чынарла  ёсген бийик тёшню бла Къашхатауну орталарында терен къолда  эки самолёт бир бирлерин къууадыла. Бирини къабыргъасында къызыл жулдузу жылтырайды,

Жамауатны келечилеринден бир кемчилик да ычхынмайды

Кёп болмай Битеуроссей халкъ фронтну Къабарты-Малкъарда бёлюмюню келечилери радиода тюзюнлей эфирде жамауатны жарсыуларыны  юсюнден хапар айтхандыла. Ала  билдиргенлерине кёре,  кёп магъаналы  жумушла къалай  мамаланнганларына  контроль бардырадыла. 

Къырал казнагъа къоранч 50 миллионнга жетгенди

РФ-ни СК-сыны КъМР-де следствие управлениясыны энчи магъаналы бузукълукъланы тинтиу жаны бла бёлюмюню къуллукъчулары «Капитал-Инвест» компанияны баш бухгалтерине уголовный иш ачхандыла.

Тюзлюкню таукел жакъчысы Къабарты-Малкъар Республика къуралгъанлы 100-жыллыгъына

Россейде Романовлары патчах тахталарындан тайдырылгъанларында, дуния терк тюрленип башлайды. Шимал Кавказда миллет, жер эм культура вопросланы тамамларгъа онг чыгъады. Магомет Терк халкъланы 1918 жылда 16-чы февральдан 15-чи мартха дери баргъан экинчи область съездлеринде малкъар делегациягъа башчылыкь этеди

От ёчюлтюучюле ниет, къарыу жаны бла да айырмалы болургъа тийишлидиле

    От ёчюлтюучюню иши, айхай да, адамдан уллу жигитлик, огъурлу жюрек, адамлагъа сюймекликни излейди. Аны сайлагъан инсан кесини жанына къоркъуу болгъанын сезеди, алай эсе да, къыйынлыкъгъа тюшгенлени къутхарыргъа ашыгъады.

Кадастр палатагъа къагъытланы алыу-бериуде жангычылыкъла

Федерал Кадастр палатаны башчысы Владислав Ждановну оноуу бла энди жеринден тепдирилмеген мюлкню Бирикген къырал реестринден (ЕГРН) информация бла байламлы документлени курьер жиберип алыу эм бериу жумушну багъасы иги да азайгъанды.

Чегемде кёпюрню жангыртадыла

Кёп болмай Чегем сууну башы бла  ётген «Кавказ» Р-217 федерал жолда кёпюрге тынгылы ремонт этип башлагъандыла.  Бусагъатда подряд организация объектни  бузуп кюрешеди

Хар сабийге ана–ата энчи жол излерге керекдиле

Бусагъатда пандемия кёп юйюрлени чайкъалтханды.Сабий юйле кёп болгъандыла, интернатлада да балаланы саны ёсе баргъан болмаса, азаймайды.Психологла юйюрлени бир ненча тюрлюлерин белгилейдиле. 

Поликлиникалагъа болушлукъгъа 31 миллион сом бёлюннгенди

Коронавирус аурууну жангы тюрлюсю «Омикронну» хатасындан поликлиникаланы ишлерине иги кесек къошулгъанды, аны бла байламлы Къабарты-Малкъар Республикагъа болушлукъгъа деп 31 миллион сом берилликди.

Аллай оноу коронавирусну жангы штаммын тыяргъа эм поликлиникалада болгъан онгланы толусунлай хайырланып, инфекциягъа къажау мадарланы тийишлисича бардырыр ючюн этилгенди.