Календарь событий

11 января 2022

Ата журтубузну душмандан жигитлеча къоруулагъандыла, жигерликлери бла аны кючлегендиле

Миллетибизни сайлама жашлары, къызлары къазауатда, урунууда болсала да, кишиликлери, жегирликлери, адамлыкълары, адепликлери, тизгинликлери бла да атларын айтдыргъандыла, халкъгъа махтау келтиргендиле.

ТАС БОЛУП КЪАЙТХАН НАСЫП

Жашауда неден да баш, неден да магъаналы тёзюм болгъанын кимден да ахшы биледи Асият. Бютюнда жашауу экиге бёлюннгенли. Жанына тиедиле нёгерлерини айтылгъан, айтылмагъан да сёзлери. Тынгылайды, сейир эте адам табийгъатына: жюрегинг жалан, жаралы болса, анга тюкюрлюкле топпа-толу кёреме тёгерекде.

Къазакъланы музейлери Шимал кавзны республкиаларында ачыллыкъдыла

Ставрополь крайны къазакъланы тарыхларыны мультимедиялы музейини бёлюмлери Къабарты-Малкъарда, Чеченде, Шимал Осетия-Аланияда бла Дагъыстанда ачыллыкъдыла. Бу субъектлени барысында да Къазакъланы Терк аскер обществолары барды. Музейни башчысы Игорь Кочубеев айтханнга кёре, ала ишлерин быйыл сентябрьде башларыкъдыла.

Аналыкъ капиталны – аскер ипотеканы тёлеуге

«Сабийлери болгъан юйюрлеге къырал болушлукъ этиуню къошакъ амаллары» федерал законну 10-чу статьясына тюрлениуле кийириу» 451-чи номерли федерал законнга тийишлиликде ипотеканы аналыкъ капиталны ахчасы бла тёлерге жарарыкъ организацияланы тизмеси кенгертилгенди.

«Эльбрус» курортха баргъан жолну ырхыладан къоруулайдыла

Къабарты-Малкъарны ичи бла баргъан Прохладный–Баксан–Эльбрус А-158 федерал жолну узунлугъу 104 километрди, аны 19 участкасы къоркъуулу жерлеге саналадыла. Жауунла уллу жаугъан кезиуде, суу кётюрюлюп, ырхыла да келип, жолланы бузуучудула. Аны бла байламлы жоллагъа къарагъан «Кавказ» федерал казна учреждение Тырныаууз шахар, Быллым, Бедик, Огъары Бахсан, Элбрус эм Нейтрино эллени тийрелеринде ырхыладан къоруулагъан, битеу да алты километр узунлугъу болгъан бетон къабыргъала сюегенди.

Гражданланы мюлклерине налог салыуда жангылыкъла

Федерал налог службаны КъМР-де Управлениясындан билдиргенлерине кёре, адамланы транспорт средстволарына эмда жеринден тепдирилмеген мюлклерине озгъан жыл ючюн налогланы быйыл жангы тюрлениулеге тийишлиликде тергерикдиле.

Республикада неандерталецле жашагъанларыны шагъатлыкълары табылгъандыла

ТАСС-дан билдиргенлерине кёре, археологла Къабарты-Малкъарны бийик тау районларындан биринде орта палеолитни кезиуюнден къалгъан -  120-70 минг жыл мындан алгъа - неандерталецле тургъан жерни тапхандыла.

Халкъны жигитлиги къыралыбызны жюрегинде – Москвада Александровский паркда - ёмюрлюк этилгенди

Гитлерчи Германиягъа да Кавказны нефти артыкъда керек болгъанды. Аны ючюн фашист аскерле Шимал Кавказны зорлаугъа уллу кюч салгъандыла. Душман командование Дондан ётюп, Къобанны, Шимал Кавказны, Азов эм Къара тенгизлени кюнчыгъыш жанларын къолгъа этерге борчла салгъанды аскерчилерине. Ызы бла Кавказ тауланы кюнбатыш эм кюнчыгъыш жанларындан кирип, Закавказьеге, андан ары Тюркге жетерге, бу къыралны да Совет Союзгъа къажау урушха къатышдырыргъа мурат болгъанды.