«Омикрон» бла болумну сюзгендиле

КъМР-ни саулукъ сакълау министри Рустам Калибатов коронавирус инфекцияны жангы тюрлюсю «омикрон» штаммы жайылып башлагъаны бла байламлы жыйылыу бардыргъанды. Сёз республиканы саулукъ сакълау учреждениялары жукъгъан аурууну жангы тюрлюсюне къажау ишни къураугъа хазырлыкъларыны юсюнден баргъанды.

Жыйылыуну ишине саулукъ сакълау учрежденияланы, медицина жаны бла билим берген организацияланы оноучулары эм КъМР-ни урунуу эм социал жаны бла къоруулау жаны бла министерствону келечилери къатышхандыла.

Шимал-Кавказ федерал округну инфекция ауруулагъа къажау штатда болмагъан баш специалисти Марина Иванова европалы къыраллада бла Америкада коронавирус къалай жайылгъаныны юсюнден билдириуню этгенди. М. Иванова артыкъда «омикрон» штаммны жайылгъаны ёсе баргъанын чертгенди. Ол шарт саулукъ сакълауда амбулатория бёлюмню ишин тийишлисича къураргъа кереклисин излейди дегенди. Бу болум бла байламлы Россейни регионларында ишни къолгъа алып башлагъандыла, госпитальлада ишлерге клиника ординатурада окъугъанланы, медицина вузланы бла колледжлени студентлерин сакълайдыла.  

Къабарты-Малкъар къырал университетни медицина факультетини деканы Мызыланы Исмайыл билдиргеннге кёре, жукъгъан ауруугъа къажау дарман салдыргъан ишге 2500 студент бла ординатор къатышыргъа хазырдыла.

Андан сора, «Призвание» деген эм КъМКъУ-ну медицина колледжлерини оноучулары Мадина Шогенова бла Светлана Пшибиева айтханнга кёре, ала эки мингден аслам окъуучуну сагъынылгъан ишге бёлюрге боллукъдула.

Больницаланы бла поликлиникаланы оноучулары аллай болушлукъ этгенлеге ыразылыкъларын билдиргендиле эм студентлени билимлерин къаллай жерледе хайырланыргъа боллукъларын тынгылы айтхандыла.

Сынаугъа кёре, вузланы бла колледжлени окъуучулары регистратуралада бла телефонла орналгъан аралада адамладан билдириулени алыучудула, юйлеге дарманланы тапдырадыла, ауругъан адамланы юсюнден федерал регистрлени толтурадыла, андан сора да терк болушлукъ берген бригадалада айланнган врачланы болушлукъчулары болуп ишлейдиле.

Амбулатория бёлюмлени санларына студентлени бла ординаторланы къошулуулары, медицина учрежденияланы аслам ишчилерин ауругъан адамлагъа къараргъа эм заманларын кёбюрек бёлюрге себеплик этериги баямды.

Жыйылыугъа къатышханла энтта да бир кере халкъ асламлагъа, ол санда медицинада ишлегенлеге да, коронавирусха къажау дарман салдырыуну  эм ревакцинацияны магъанасын ангылатхандыла, деп билдиргендиле редакциягъа республиканы Саулукъ сакълау министерствосуну пресс-службасындан.  

Бизни корр.

 

 

 

Поделиться: