Календарь событий

15 января 2022

«Ыннабызны хайырындан билебиз тилибизни»

Арт заманда мени сейирсиндирген эм ёхтемлендирген бир адам болгъан эсе, ол Жантууланы Исламды – Псычох элни школуну 9-чу классыны окъуучусу. Жантуулары бу элге кёчгюнчюлюкден къайтхандан сора тюшгендиле. Дагъыда ала бла бирге анда Байкъазылары, Османлары да жашайдыла. Ислам бла мен социал сетьлени биринде танышханма. Анда ол мени журналистикадан «Жютю къалам» деген проектиме къатышыргъа сюйгенин билдирип жазгъан эди. Псычохда жашагъанын айтханда уа, аны ёз тилибизде алай иги жаза билгени сейир этдирген эди.

Белгили назмучу Мусукаланы Сакинатха - 65 жыл

Белгили поэт Мусукаланы Азнорну къызы Сакинатны чыгъармачылыгъы жашаууну кюзгюсюдю дерге боллукъду. Ол Къыргъызда Сынташ элде туугъанды. Малкъар халкъ кёчгюнчюлюкден къайтханда, Мусукаланы юйюр туугъан эллери Кёнделенде орналадыла.

Сакълыкъгъа чакъыргъанды, жорукъланы эсгертгенди

Эски Жангы жылны байрамында «Полициячы Къар Аппа» школчулагъа къышда жолда къоркъуусузлукъну жорукъларын эсгертгенди. Бу жол акция Черек районда болгъанды.

Жамауат палатаны Жаш тёлю советини жангы къаууму къуралады

Жамауат палатада Жаш тёлю совет – кенгеш органды, аны борчу палатагъа жаш тёлюню законлу сейирлерин эм эркинликлерин къоруулаугъа, жаш тёлю биригиулени ишлерин къураугъа эм жаш тёлю политиканы бардырыугъа себеплик этиудю. Аны мурдорунда жаш адамланы проектлери сюзюледиле, аланы башламчылыкъларын жашауда толтурургъа болушлукъ бериледи.