Къатыш единоборстволада - аслам майдал

Бу кюнледе къатыш единоборстволадан республиканы биринчилиги бла чемпионаты бардырылгъандыла. Анда «Эльбрус» спорт клубубузну келечилери, бийик усталыкъларын кёргюзте, аслам майдал къытхандыла.

Алай бла къыйын сермешледе Шахмурзаланы Кантемир, Жарашыуланы Тимур, Мисирланы Алий хорлагъандыла. Экинчи жерлеге Имран Мендикеев, Тимур Джамалдиев, Атабийланы Ислам, Чочайланы Амир, Аккыланы Амин чыкъгъандыла. Гыллыланы Азрет, Чочуйланы Идрис, Амир Дзагов ючюнчюле болгъандыла. 1-2-чи жерлени алгъанла энди СКФО-ну чемпионатында эриширикдиле.

Жашланы тренерле Жантуудуланы Азамат, Насыплыланы Азрет, Ёлмезланы Дагиб юйретедиле.

Кульчаланы Зульфия.
Поделиться: