Битеуроссей эришиуледе «кюмюш» къытханды

Нижний Новгород шахарда 16 жыллары толмагъан жашланы араларында грек-рим тутушуудан битеуроссей ачыкъ эришиуле бардырылгъандыла. Алагъа тыш къыралладан, ол санда Азербайджандан, Венгриядан, Литвадан, Молдавиядан да, спортчула къатышхандыла.

Ауурлукълары 55 килограммгъа жетмегенлени къауумунда Элбрус районну Байзуллаланы Юсюп атлы спорт школну сохтасы Ёзденланы Заурбек да демлешгенди. Ол тёрт тюбешиуде да кишиге оздурмагъанды, ахырында къаты кюрешде башха спортчугъа хорлатханды. Алай бла Заурбек кюмюш майдалгъа тийишли болгъанды. Аны Россейни сыйлы тренери Локияланы Юрий бла тренер Балаланы Алим юйретедиле.

Суратда Ёзденланы Заурбек.

Анатолий ТАЛАЕВ.
Поделиться: