Календарь событий

25 января 2022

Январьда кючюне къаллай федерал законла киргендиле

Айлыкъны бек аз ёлчеми, аналыкъ капитал, спорт бла кюрешгенлеге налог вычет. Дагъыда федерал законлада къаллай тюрлениуле киргендиле кючлерине? Аны юсюнден бу статьяда окъугъуз.

Биринчи атламлары кёллендиргендиле

Теуаланы Амирхан эки жыл мындан алгъа  бокс бла кюрешип  башлагъанды.  Аны тренери Жанатайланы Русланды.

Черек райондан хапарла

Черек районну администрациясыны башчысы Къулбайланы Алан  Герпегежге баргъанды. Аны биргесине ары дагъыда район администрацияны башчысыны орунбасары  Башийланы Рамазан, районну  администрацияны башчысыны орунбасарыны къуллугъун толтура тургъан  Альберт Харсиев да баргъандыла.

Акъыл бла адамлыкъ бирди

Абшаланы Тахирни жашы Магомет Зольск районну Хабаз элинде туугъанды, 1963 жылда КъМКъУ-ну физика-математика факультетин айырмалы бошагъанды. Студент жылларындан бери Росгидрометни Бийик тay-геофизика институтунда ишлеп келеди.

Къабарты-Малкъар Республика къуралгъанлы 100-жыллыгъына

Атабийланы Магомет  къыркъ жылны бир заманлада аты кенг айтылып тургъан «Москва» колхозгъа башчылыкъ этгенди. Аны Къабарты-Малкъарны, саулай къыралны аллында да къыйыны бек уллуду.