Огъары Бахсанда сабий садикни ток сетьге къошхандыла

«Россети Шимал Кавказ» компанияны Къабарты-Малкъарда бёлюмюню – «Каббалкэнергону» специалистлери Огъары Бахсанда ишленнген жангы сабий садикни озгъан жылны ахыр кюнлеринде ток сетьге къошхандыла.

Бу учрежденияда 42 сабийге жерле къуралгъандыла. Билдиргенибизча ол 2021 жылны ахыр кезиулеринде хайырланыугъа берилгенди. Кеси да «Демография» миллет проектни чеклеринде ишленнгенди. Анда хар неда сабийлеге таплыкъгъа деп этилгенди.

Алай бла заявкагъа кёре бу объектге 100 кВт берилгенди. Энергетикле, ишлерин болжалына созмай, къысха заманны ичинде тынгылы тындыргъандыла.

Омарланы Мурат хазырлагъанды.
Поделиться: