Календарь событий

01 января 2022

Жашауубузну жарытхан тин хазнабыз

Хар замандача, озгъан жыл республикада культура жаны бла этилген ишлени санап бошар онг жокъду. Алай а аланы бир къауумун эсгерирге онг барды.
Биринчиден, Къулийланы Къайсын атлы Малкъар къырал драма театрны мекямында ремонт бошалып, анда ишлегенле, къараучула да театрны бюгюнледе излемлерине кёре жангыргъан юйюне киргендиле. Аны ачылгъаны Малкъар халкъны жангырыу кюнюне аталгъанын да энчи белгилерчады.