Сабий поликлиника жангы излемлеге келишеди

Нальчикни Богданка микрорайонунда сабий поликлиника тынгылы ремонт этилгенден сора ачылгъанды. Бюгюнлюкде аны участогуна онбир минг чакълы гитче пациент киреди.   
Биринчи кюнден окъуна штатда болгъан он педиатр эм невролог, ортопед, УЗИ-диагностик дегенча специалистле да 120-гъа жууукъ сабийге тынгылы приём бардыргъандыла.

Эсге сала айтсакъ, тынгылы ремонт «Саулукъ сакълауну биринчи звенолу медицина учрежденияларын жангыртыу» къырал программагъа кёре бардырылгъанды. Анга федерал эм республикалы бюджетледен 2,1 миллион сом бёлюннгенди. Жангыртыу ишле алты айны ичинде тамамланнгандыла. Аланы кезиуюнде мекямны полун, къабыргъаларын, эшиклерин, мебельни, коммуникацияларын да алышхандыла. Кабинетле жарыкъ эм эркин болгъандыла. Аны бла бирге саусузла бла аурумагъанла бирге жолукъмазча онг да къуралгъанды.

ОРВИ-ден бла ауругъан гитчелеге энчи кабинетде къарайдыла. Дежурный врач эм бек алгъа коронавирусну (COVID-19) тинтирча ПЦР-тест бардырады.  

Врачла айтханнга кёре, энди ишлерге иги да тынч болгъанды. Ата-анала да поликлиниканы ачылгъанына къууаннгандыла эм ол жангы излемлеге келишгенине ыразы болгъанларын айтхандыла.

Магометланы Сулейман.
Поделиться: