«Гараж амнистияны» хайырланыргъа ашыкъмайдыла

Озгъан 2021 жылда «гараж амнистияны» Къабарты-Малкъарда жашагъанладан бир адам да хайырланмагъаны, дегенди Росреестрни бизни республикада Управлениясыны башчысы Виталий Дмитриев. Ол аны сылтауун гражданланы документлени жарашдырыргъа заманлары жетмей къалгъанында кёргенди, алай быйыл а ала тирирек болурларына ышаннганын туура этгенди.

Эсге сала айтсакъ, «гараж амнистия» былтыр биринчи сентябрьде башланнганды. «Жер-жерли самоуправление эмда къырал власть органла гараж орналгъан жерни иеликге хакъ алмай берирге борчлудула. Алай мында талай энчилик барды: гараж тынгылы объектге саналыргъа, кеси да 2004 жылгъа дери ишленип болургъа керекди», - деп чертгенди Виталий Дмитриев.

Быллай объектлери болгъанладан техпаспорт неда ГСК изленирикди. Не тюрлю къагъыт да болсун, ол кёп къалмай жыйырма жыл мындан алгъа берилип болургъа тийишлиди. Алай эсе уа, адам, эм биринчиден, жер-жерли администрациягъа атланыргъа керекди. «Кеси да жер участка къалайда болгъанын кёргюзтюп, аны схемасын тийишдирген заявленияны да къошуп. Бу схеманы кадастр инженер жарашдырады. Ызы бла документле администрациягъа бериледиле. Анда аны тийишдириуню юсюнден бегим чыгъаргъанларындан сора жер участканы межевой планы жарашдырылады», - деп къошханды Росреестрни республикада Управлениясыны башчысы.

Алай бла жерни учётха саладыла, жер-жерли самоуправление орган а аны ол инсаннга хакъсыз береди. Ол участкада орналгъан объект законсуз ишленнгеннге эм алайдан кетерилирге саналса уа – администрация угъай дерге боллукъду.

Улбашланы Мурат хазырлагъанды.
Поделиться: