Календарь событий

12 января 2022

Сабийлеге жолда машинаны жюрютюрге ышаннган кезиуле ачыкъланнгандыла

Республикада акъылбалыкъ болмагъанла, машинаны жюрютюрге эркинликликсиз, жолгъа чыкъгъанлары бла байламлы шартла ачыкъланадыла. Аны юсюнден КъМР-де Ич ишле министерствода бардырылгъан брифингде белгили этилгенди.

Республика конкуренция иги айныгъанланы санына къошулгъанды

Къыралны субъектлерини толтуруучу власть органлары товар рыноклада конкуренцияны айнытыу жаны бла 2020 жылда къалай ишлегенлерини эсеплерин чыгъаргъандыла РФ-ни Экономиканы айнытыу министерствосунда.

Ф.М. Достоевскийни 200-жыллыгъына атап - конкурс

Жангы жылны аллында республиканы Жамауат палатасында Ф.М. Достоевский туугъанлы 200-жыл толгъанына аталгъан «Мой Достоевский» деген конкурсну эсеплери чыгъарылгъандыла.

Биринчи даражалы эришиуюнде - хорлам

Майкопда тёрели ушуну туйшоу, шуайцзяо и лэйтай бёлюмлеринде Россейни чемпионаты бла биринчилиги бардырылгъандыла.

Билим жаны бла дерсле берип къоймац, жашаугъа да тюшюндюргенди

Белгили тюрколог, Халкъла аралы тюрк академияны академиги, КъМР-ни илмусуну сыйлы ишчиси (1986 ж.), филология илмуланы доктору, профессор Гузеланы Магометни жашы Жамалны вузда окъуп башлагъынчы окъуна таныгъанма. Бизни школубузгъа КъМКъУ-ну малкъар бёлюмю жиберген ишлени тамамлап келгенимде, олимпиадалада да кёре тургъанма.

Ауруу ёхтемликден, уллу кёллюлюкден тазалайды, жюрекни ариулайды

Мухаммад файгъамбар, Аллахны саламы анга болсун, бизни Жаратханны сыйлы атларын кёлден билип, аланы санагъан муслийман жаннетге кирликди, дегенди. Сахаба Абу Хурайраны сёзлерине кёре Бухари эм Муслим жазгъан жыйымдыкълада уа былай жазылыпды: «Кертиди, Аллахуталаны 99 сыйлы аты барды – жюзге бири жетмей. Аланы кёлден билген (санагъан) – жаннетге кирликди».

Бюгюн а сизни Саулукъну къайтаргъан деген сыйлы ат  бла шагъырей этерге сюебиз. Аны юсюнден «Аль-Азхар» ислам вузну бошагъан, «Ислам а Евразии» газетни баш редактору Аккайланы Хасим айтады:

Къаялада - бурун жашагъан адамланы суратлары

Орус география обществону «Альтаир» жаш тёлю клубуну башчысы Мокъаланы Тенгиз айтханнга кёре, Къабарты-Малкъарны Бахсан ауузунда краеведле къаялада табылгъан суратланы тинтиу бла кюрешедиле. Аланы биринчи 2013 жылда Хапаланы Назир эслеген эди, ол суратланы жууукъ-тенглерине кёргюзте тургъанды. Тарыхчыла бла археологла уа аланы юслеринден кёп болмай билгендиле.

Ачылгъанлы кёп болмайды, алай жетишимлери аз тюйюлдюле

Кёп болмай Тырныауузда Отарланы Керимни атын жюрютген 1-чи номерли лицейде «Энчи сабий» ресурс ара ачылгъанлы онбеш жыл толгъанын белгилегендиле. Эсге сала айтсакъ, ол инклюзив амал бла окъутурча сынау халда ишлеп башлагъан эди, бюгюнлюкде уа ишин жетишимли бардыргъан учрежденияды.