Календарь событий

11 октября 2021

Ёзек тема – тиширыуланы предпринимательликге кёллендириудю, къыралны жанындан тутхучлулукъну кючлендириудю

РФ-ни Федерация Жыйылыууну Федерация Советинде Евразиялы тиширыу форумну совети  «Россей – онгланы къыралы» президент платформаны «Сенеж» управлениясыны мастерскою бла бирге «Компас женского лидерства #МягкаяСила» деген кюндюзгю марафонну ётдюргенди. Аны мураты -регионлагъа, саулай къыралгъа да магъаналы борчланы сюзергеди, жетишимли оноучуланы юлгюлерин, ала жашауда бардыргъан проектлени да кёргюзтюргеди.

Полицияны автопаркы жангыртылады

Бу кюнледе Нальчикде Келишиулюкню майданында  КъМР-ни Къырал автоинспекциясыны келечилерине 41 жангы  Hyundai Solaris патруль машина берилгенди. Ала жангы излемлеге толу келишедиле, алай эсе уа, жоллада право низамны сакъларгъа уллу себеплик этерикдиле. Бу иш федерал эм миллет проектлени чеклеринде тамамланады. Аны юсюнден бизге ведомствону пресс-службасындан билдиргендиле.

Мадарымлы Зан-Тууду

Бурун заманлада Огъары Малкъарда Мокъаланы Зан-Тууду деп белгили назмучу жашап болгъанды. Аны юсюнден кёп таурухла, хапарла жюрюйдюле. Сёзю, этген иши аууздан ауузгъа айтыла, тёлюден тёлюге ёте барадыла. Мен да бир эшитгеними айтайым.

"Сабийигизге диета къурагъан эсегиз, анга алгъа врач къарасын"

Тёлюден-тёлюге артыкъ ауурлукълары болгъан адамла кёпден-кёп бола барадыла. Сабий семизчик эсе, къоркъургъа, педиатргъа мычымай жетерге керекмиди? Бу эм башха соруулагъа жууап излей, Нальчик шахарны Дубки микрорайонунда поликлиниканы педиатры Азаматланы Лейля бла ушакъ этгенбиз.

Къабарты-Малкъарны район мектеплерине отуз школ автобус берилгенди

Къабарты-Малкъар Республиканы Башчысы Казбек Коков республиканы район битеулю билим берген учрежденияларына 30 школ автобусну ётдюргенди. Бюгюнлюкге республиканы билим бериу организацияларында 152 школ улоу барды, 8 800 школчу окъугъан жерлерине эм андан артха жетдирилиу бла жалчытылыныпдыла. Сабийлени дерслеге энчи автотранспорт бла жетдирирге республиканы 118 битеулю билим берген организацияларыны, аланы асламысы элледе, ол санда узакъдагъылада, орналыпдыла, онглары барды.

Прохладный-Эльхотово жол жангыртылып башланнганды

Къабарты-Малкъарны Башчысы Казбек Коков жангыртылып башланнган Прохладный-Эльхотово жолгъа барып къарагъанды. Бу объектни узунлугъу 9,4 километрди болады. Ол Майский бла Прохладный шахарланы байлайды.

Кавказ ючюн жигитча сермешгенди

Кавказ ючюн сермеш Уллу Ата журт урушда бек магъанылыладан бирине саналады, немислилени алгъа барыуларын тыяргъа онг бергенди, алай бла уа саулай къазауатда болумну  тюрлендиргенди. Ол 1942 жылда июльда башланып, 1943 жылда октябрьде бошалгъанды. Анга кёп таулу жашла да къатышып, «Кавказны къоруулагъаны ючюн» майдалгъа тийишли болгъандыла.

ИГИДЕН, ОЛ КЪАЙДА БОЛСА ДА, АХШЫ ХАПАР КЕЛЕДИ

Тышына кетип, анда ишлеген жашларыбыз, къызларыбыз кюнден-кюннге кёпден-кёп бола барадыла. Аланы араларында кеслерине, миллетибизге да ариу айтдыргъанла бардыла.