Календарь событий

29 октября 2021

Эки жанына да хайырлы байламлыкъла

Къабарты-Малкъарны Башчысы Казбек Коков беларус делегацияны таматасы болуп келген Беларусь Республиканы информация министри Владимир Перцов бла ишчи тюбешиу бардыргъанды. Былтыр Беларусьну бла Россейни регионларыны жетинчи форумунда Къабарты-Малкъар Республиканы бла Беларусь Республиканы араларында байламлыкъланы юсюнден келишимге къол салыннганды, жолоучулукъ аны жашауда бардырыуну чеклеринде къуралгъанды.
 

Табылырмы ангылашыныулукъ, бир бирге хурмет да?..

Къыйынмыды насыпха жол огъесе ол къадарны саугъасымыды? Юйюр жашаугъа хазырланыргъа керекмиди? Бу соруулагъа шарт  жууапла жокъдула, алай юйюрлени къалай жашагъанларына къарасанг, кёп зат ачыкъланады.

Роспотребнадзорну излемлери бузулмазча – къаты контроль

Бахсан районда тюкенледе, кафеледе, маданият аралада эм жамауат аслам хайырланнган башха жерледе Роспотребнадзорну излемлери бузулмазча профилактика халда рейдле бардырыладыла. Муниципалитетде Роспотребнадзорну, администрацияны Экономика эм предпринимательство управленияларыны эм полицияны «Баксанский» бёлюмюню келечилери Заюково, Атажукино эм Исламей элледе бир къауум объектни жокълагъандыла.

Жангы фатарлагъа 88 юйюр кёчерикди

Майский шахарда тозурагъан юйледе жашагъан адамлагъа бериллик кёп фатарлы эки журтну къурулушу андан ары барады. Республиканы Правительствосу бла районну администрациясы аны энчи контрольда тутадыла.

Районну башчысы Татьяна Саенко, бу кюнледе объектлеге барып, къурулушну бардыргъан подряд организацияны адамлары бла сёлешгенди, ишлени терклендирирге, кесин да алгъынча тынгылы бардырыргъа чакъыргъанды.

Газны багъасын тёлемегенлени приставла жокълагъандыла

«Газпром межрегионгаз Нальчик» компанияны Урван районда бёлюмюню специалистлери, сюд приставла бла бирге Урванда эмда Кахунда рейдле бардыргъандыла. Аланы кезиуюнде 25 абонентни жокълагъандыла. Компаниядан билдиргенлерине кёре, бу адамланы барында да газ ючюн къадар борчлары барды. Аны орталыкъ ёлчеми жюз минг сомдан озады.

НАЛЬЧИКДЕ – КИНОНУ ЫЙЫГЪЫ БАРДЫРЫЛАДЫ

Бу кюнледе, 27 октябрьде Нальчикде Музыка театрда «Кабардино-Балкария – 100» деген алтынчы Битеуроссей кинофестиваль ишин башлагъанды. Ол Къабарты-Малкъар Республика къуралгъаныны жюзжыллыгъына аталады, 31 октябрьге дери бардырыллыкъды.

Акъыл къудуретден жаратылгъан буруннгулу хазна

Жашауубузда, турмушубузда тюбеген затланы эслей, аланы магъаналарына тюшюнюрге да излейсе. Бирде окъууу, жазмасы болмагъан халкъ кесини эсинде, ангында къаллай бир байлыкъны сакълагъанына тамашагъа къаласа. Ала харф танып, къолларында къалам тутмагъанлыкъгъа, билимлиле болгъанлары уа шартды. Нек дегенде халкъыбыз кесини акъыл къудуретине базына, аны тутхучлулугъун ангылай, тас этмезге итине, ол борчну сыйлылыгъын черте, ёмюрледен бери ата-бабаларыбыз къурагъан, бир жерде да жазылмгъан, алай а аууздан-ауузгъа айтылгъан байлыгъыбызны сакълаялгъанды.

Миллетлени юсюнден билимни ёсдюрюу - «Уллу этнографиялы диктант»

«Халкъла кёпдюле – къырал бирди!» – быллай чакъырыу бла «Уллу этнографиялы диктант» халкъла аралы жарыкъландырыу акция алтынчы кере къураллыкъды. Ол 2021 жылда 3-7 ноябрьге дери www.miretno.ru сайтда онлайн халда бир кезиуде бардырылады эм, тёредеча,  Халкъланы бирлигини кюнюне жораланады.

Токну къоранчы дайым азая барады

Кёп болмай «Россети Северный Кавказ» Каббалкэнерго» компанияда ётген кенгешде балансла жаны бла комиссия быйыл тогъуз айгъа биригиуню иши бла байламлы эсепле чыгъаргъанды.

Бахсанда къыстау алманы жыядыла

Бу кюнледе Бахсан районну терек бахчалыкъларында къадалып алманы жыйып бошай турадыла. Кременчуг-Константиновское элде «Сады Баксана» биригиуде уа «Голден» сортну кетерип кюрешедиле.