Календарь событий

08 октября 2021

Казбек Коков эл мюлкде ишлегенлеге даражалы атла бериуню юсюнден указгъа къол салгъанды

КъМР-ни Башчысы Казбек Коков эл мюлк бёлюмде ишлегенлени Къабарты-Малкъар Республиканы къырал саугъалары бла белгилеуню юсюнден указгъа къол салгъанды.

Эл мюлкню айнытыугъа уллу къыйын салгъанлары эм кёп жылланы бет жарыкълы уруннганлары ючюн «Къабарты-Малкъар Республиканы эл мюлкюню сыйлы ишчиси» даражалы ат чекленнген жууаплыгъы болгъан «Восход» биригиуню генеральный директору Олег Кеферге, энчи предприниматель, крестьян (фермер) мюлкню таматасы Салим Небежевге, Урван муниципал районну жер-жерли администрациясыны башчысыны орунбасары Жираслан Тхостовха берилгенди.

Министр коллегаларын алгъышлагъанды

Кёп болмай Россейни МВД-ны КъМР-де ич ишлерини министри полицияны генерал-майору Василий Павлов штабны бёлюмлерини сотрудниклерин профессионал байрамлары бла алгъышлагъанды. Аны юсюнден бизге сагъынылгъан министерствону пресс-службасындан билдиргендиле.

Заманында хазырланнган – сууукълада апчымаз

Аз-аздан тышында хауа сууукъ бола барады, къыш келгени бла уа 0 градусдан энишге тюшерикди. Сууукълагъа, къар жаууп башланырыгъына хар ким да кесин хазырлайды, юс кийимлерин алышады, юйню жумушларына да къарайды. Алай бу кезиуде автомашинагъа да эс бурургъа кереклисин а кёпле биле да болмазла. Техникагъа уа, хар негеча, заманында тынгылы къараргъа керекди. Ол бузулмай ишлеп турурча, къыш келирни аллында къаллай жумушларын тындырыргъа тийишлисин айтайыкъ.

Ёмюрледе унутулмазлыкъ жигитлик

1941 жылны кюзюнде фашист аскерле Москвагъа къаршы жууукълашхандыла. Къыралны ара шахарын къорууларгъа Узакъ Востокдан, Орта Азиядан, Сибирьден эм союз республикаладан аскер биригиуле келгендиле. Аланы санында Алма-Атада къуралгъан, генерал-майор Иван Васильевич Панфилов башчылыкъ этген 316-чы жаяу аскер дивизия да болгъанды. Анга къазахлы жашла кёп санда киргендиле. Дивизия ара шахарыбызгъа ёшюн ургъан айырмалы гитлерчи аскер биригиулеге къажау тургъан 16-чы армиягъа къошулгъанды. Аны башчысы уа аты дуниягъа белгили Рокоссовский эди.

Жангы тау-лыжа кезиуге хазырлыкъгъа - энчи эс

Элбрус районнга иш бла барыууну чегинде Къабарты-Малкъарны Башчысы Казбек Коков жангы тау-лыжа кезиуню аллына турист инфраструктураны хазырлылыгъына къарагъанды.

Элбрус муниципал районну жер-жерли администрациясыны таматасы Сотталаны Къурман эм «Шимал Кавказны курортлары» АО-ну генеральный директору Беккаланы Хыйса бла бирге Башчы ол санда къошакъ парковка жерлени къурарча майданлагъа эм туристлени къоркъуусузлукъларын жалчытхан жаяу жолчукъланы жарашдырырча жерлеге къарагъанды.

Нальчик шахар округну суу бла жалчытыу соруулагъа къаралгъанды

Къабарты-Малкъар Республиканы Башчысы Казбек Коков Нальчик шахар округну жер-жерли администрациясыны таматасы Таймураз Ахохов эм «Водоканал» МУП-ну директору Анзор Жанказиев бла ишчи тюбешиу бардыргъанды. Аны чегинде Нальчик шахар округну суу бла жалчытыу соруула сюзюлгендиле, бу жаны бла жерлерин табып тургъан жарсыуланы, республиканы ара шахарыны суу бла жалчытыу системасыны игилендириуню юсюнден айтылгъанды.

Картингден – къууандыргъан кёрюмдюле бла

Республиканы Спорт министерствосу билдиргеннге кёре, бу кюнледе Усть-Лабинск шахарда картингден Россейни Кубогу ётгенди. Анга беш къауум къатышханды: «Мини» (8-11 жыл), «Кадет» (10-13 жыл), «Супермини» (10-13 жыл), «ОК-junior» (12-15 жыл) эм «Миллет-юниор» (12-15 жыл).

Усталыкъ хунерлерин ачыкълагъандыла

Алгъаракълада Къабарты-Малкъарда саулукълары бла байламлы чекленнген онглары болгъанланы арасында «Абилимпикс-2021» профессионал усталыкъдан Россей даражалы чемпионатны бешинчи регион уруму озгъанды. Бу жол аны «студент», «школчу» эмда «специалист» деген категорияларында оналты бёлюмюнде (компетенцияларында) 80 адам къатышып, кеслерини хунерлерин кёргюзтгендиле. Сёз ючюн, ала медицина, кийим тикген, къурулуш, окъутуу, дизайн, робототехника, социал иш жаны бла да билимлерин ачыкълагъандыла.

Къыш сууукълада апчымазча

«Россети Шимал Кавказ» компанияны специалистлери Элбрус районда электрокюч комплексни къышха тынгылы хазырлагъандыла. Белгилисича, электрокюч оборудование сууукълада къыйыныракъ ишлейди. Бу тийреде уа альпинизмге эмда туризмге уллу магъана берилгени себепли, ол бютюнда ышаннгылы болургъа керекди.

Артиллерия рота гитлерчилени траншеяларына биринчи болуп жетгенди

Къудайланы Тамукну жашы Ахмат Кавказны гитлерчиледен азатлагъан батыр аскерчиледен бириди. Кавказ ючюн сермеш Уллу Ата журт урушда немислилени алгъа барыуларын тыяргъа онг бергенди, алай бла уа саулай къазауатны барыуун сындыргъанды. Тарыхчыланы оюмларына кёре, бу сермешде Совет Союз къытдырса, Уллу Ата журт уруш къалай бошаллыгъын айтхан да къыйынды. Бу къазауат 1942 жылда 25 июльда башланып, 1943 жылда 9 октябрьде бошалгъанды.

Тырныауузда вольфрам-молибден магъаданны къазыу эмда жарашдырыу жаны бла инвестиция проект къолгъа алыннганды

КъМР-ни Башчысы Казбек Коков бла Элбрус тау-магъадан комбинатны баш директору Игорь Ушаков Тырныауузда вольфрам-молибден магъаданны къазыу эмда жарашдырыу жаны бла инвестиция проектни толтуруп башлауну къабыл кёргендиле. Къурулуш майданда тау-магъадан комбинатны сюеу жаны бла ишле башланнгандыла.

НЕ ЗАМАНДА ДА ТЮЗЛЮК ЖАНЛЫ БОЛГЪАН ТАУЛУ

Элни, тукъумну, миллетни да атын ариу бла айтдыргъанла кёпдюле жамауатда. Кёнделен эл да аллай адамла бла байды. Бирде алай сагъыш этеме, ала Чегем ауузундан, Бахсандан келип къурагъандыла жангыдан кёп кере жашауу ёчюлген элни. Алай келип, жангы жерде орналып, тамыр иер ючюн таукеллик, кишилик, тирилик да керекдиле. Бу ышанла уа хар кимде да табылып бармайдыла. Кеслерине ийнаныулары, талпыныулары бла аламат таулу эл къурагъан аталарына ушагъандыла аланы ызларындан келгенле.