Календарь событий

28 октября 2021

Республикада эпидемиология болумну сюзгендиле

Къабарты-Малкъар Республиканы Башчысы Казбек Коков тёрели «муниципал сагъатны» бардыргъанды. Анга КъМР-ни Правительствосуну Председатели Мусукланы Алий, аны орунбасары Марат Хубиев, КъМР-ни къурулуш эм жашау журт-коммунал мюлкню министри Алим Бербеков, КъМР-ни саулукъ сакълау министри Рустам Калибатов, муниципал къуралыуланы администрацияларыны таматалары къатышхандыла.

Уллу Ата журт урушда жоюлгъан аскерчилени мемориалына гюлле салгъандыла

Беларусь Республиканы делегациясыны Къабарты-Малкъаргъа келиуюню чеклеринде КъМР-ни Башчысы Казбек Коков эм Беларусьну информация министри Владимир Перцов Чегем районнга баргъандыла. Анда Казбек Коков бла делегацияны келечилери «Махтаулукъну ёмюрлюк оту» мемориалгъа гюлле салгъандыла, Уллу Ата журт урушда жоюлгъан аскерчилени хурметлерин кёргендиле: 1942 жылда октябрьде, 79 жыл мындан алгъа, Къабарты-Малкъарда немис-фашист ууучлаучула бла къаты сермешле баргъандыла.

Депутатла республиканы баш финанс документин къолгъа алгъандыла

КъМР-ни Парламентини президиумуну спикер Татьяна Егорованы башчылыгъында бардырылгъан кезиулю жыйылыуунда «КъМР-ни 2022 жылгъа эмда 2023, 2024 жылланы план кезиуюне республикалы бюджетини юсюнден» законопроектге энчи эс бурулгъанды.

Къырал берген болушлукъну тийишлисича хайырланыргъа

КъМР-ни Жамауат палатасыны АПК-ны эмда эл тийрелени айнытыу комиссиясыны жыйылыуунда бизни республикада агропромышленность комплексге эмда эллеге къырал быйыл берлик болушлукъну сюзгендиле, деп билдиргендиле Палатаны пресс-службасындан.

АРЫ КЕЗИУЮ КЕЛГЕННИ ИЕДИЛЕ

Адильгерий мал дохтургъа окъуп келгенинде, Балдандан насыплы болмаз эди. Ол андан оруслу къызны келтиргенди деген хапар а артдаракъ жайылгъанды элде. Келин доктор эди да, анга иш терк окъуна табылгъан эди. Ол заманда эки эринин къаты къысып, кишиге жукъ айтмагъанына бюгюн да къууанады Балдан.

Отарланы Омаргъа жоралагъандыла

Тырныауузну «Бахсан» спорт-саулукъландырыу комплексинде, айтхылыкъ жырчы, Къабарты-Малкъарны бла Къарачай Черкесни халкъ жырчысы Отарланы Омаргъа жораланып, бильярддан эришиуле ётгендиле. Алагъа иги кесек спортчу къатышханды. Аланы барысын да Таукенланы Мурат озгъанды. Экинчи жерге Чомартланы Магомет чыкъгъанды, Заур Кантлоков а ючюнчю болгъанды.

Прокуратура ангылатады

Россей Федерацияны Президентини 2021 жылда 16 августда чыгъарылгъан 478-чи номерли Указы бла Коррупциягъа къажау кюрешни 2021-2024 жыллагъа жарашдырылгъан миллет планы къабыл кёрюлгенди.

Школчуланы къоркъуусузлукъларыны къайгъысын эте

Битеуроссей Халкъ фронтну (ОНФ) Къабарты-Малкъарда бёлюмюню келечилери Нальчикде 9 эм 18 номерли орта школланы алларында жол инфраструктура игирек болурча мадар этгендиле. Организацияда айтханларына кёре, бу учрежденияланы къатларында жолланы бирси жанына къоркъмай ётерча амал болмай тургъанды. Тийишли жолчукъла тозурап тургъанларыны юсюнден активистле мэриягъа бир ненча кере билдиргендиле.

Чегем бла чегемлилени юслеринден жазма

Дуглас Фрешфильд «Кавказны илму жаны бла тинтиу» (Лондон, 1902 жыл) деген ишинде Чегем бла чегемлилени юсюнден да жазгъанды. Атыбыз тарыхда ариу бла сакъланыуда бу тинтиу ишни магъанасы, сёзсюз, уллуду. Аны ангылап тинтгендиле ингилиз этнографны экитомлукъ китабын кёчюрмечи Улакъланы Борис эм жазыучу Шауаланы Хасан. Алгъын номерледе биз Фрешфильдни малкъарлыланы, бызынгылыланы, бахсанчыланы юслеринден жазгъанларын басмалагъанбыз, бу жол Чегемге бла чегемлилеге ол жазмаларында туура этген кёз къарамларын хазырлап, ала бла сизни да шагъырей этебиз.