Календарь событий

19 октября 2021

Сабийле токну юсюнден толу хапар

«Каббалкэнерго» предприятияны специалистлери Нальчикде «Радуга» санаторийде солугъан сабийлени жокълап, алагъа электрокючню къоркъуусузлу хайырланыуну юсюнден дерс бардыргъандыла.

КЁКДЕНМИ, КЮНЛЮМ БЕТДЕНМИ КЪАРАП

Омакъ жасалып, дауур эте, къууанчха баргъанларын билдире, кёпюр юсюне жете келген машиналаны тизилип келгенлерин кёрюп, къарамы ары кетип, сюелди арбазында Жаухар. Ала бийикде жашайдыла да, эл, тюз да къол аяздача, кёрюнюп турады. Машинала кёпюрден бери ётгенлей, жюрек къайгъысын ичине сыйындыралмай, юйге кирди да, тапчаннга олтуруп, ачы жиляды.

Илхам, ырахатлыкъ да табама

Адам алыкъа сабий заманында газетлени, журналланы, башха изданияланы неге керек болгъанларыны юсюнден толу сагъыш этала болмаз, баям. Бизни юйге уа ала килограммла бла келе эдиле десем, ётюрюк айтырыкъ тюйюлме. Атабыз Хабибуллахны бла анабыз Баблийни таныгъанла уа аны алайлыгъын биледиле. Атабыз бийик билимли адам эди, ким биледи, ишинде да керек бола болур эдиле анга ол журналла, газетле да. Бирсилерини атларын эсгералмасам, алай «Вестник агитатораны» уа бир заманда да унутурукъ болмам.

Алимле аман ауруудан багъыуда жангы амалла излейдиле

Бу амал ючюн 2008 жылда Нобель саугъаны бергендиле. Эсигизге салайыкъ: тинтиучюле Джеймс Эллисон бла Тасуку Хондзё, адамны иммунитети онкология ауруулагъа къажау бек кючлю амалладан бири болгъанын ачыкълагъандыла. Аланы илму ишлерини эсеплерине кёре жангы дарманла жарашдырылгъандыла. Иммунотерапияны хайыры бла сакъланнган эм белгили пациентледен бири - АБШ-ны алгъыннгы президенти, 90-жыллыкъ Джимми Картерди. Анда баууруна бла мыйысына окъуна тамырла жиберген меланома табылгъан эди.

Хар кимни да болсун къартлыгъында сёзюн айтырча адамы

Сёзсюз, жашлыкъ къууанчлы заманды – саулукъ да бар, кюч-къарыу, акъыл да жерлеринде…алай бу дунияда хар зат да бек терк тюрленеди. Жашлыкъ да озады, къартлыкъ а ауруула, къарыусузлукъ бла бирге жетеди. Бирде уа жангызлыкъ бла… «Къартлыгъында къатынынг ёлсюн» деп, ойнап айтылгъанча кёрюннгенликге, ол аман къаргъышды. Кёз аллыгъызгъа келтирчигиз: эки жыйырма, эки жыйырма бла беш, эки жыйырма бла он, андан да кёп жылны бирге жашагъанладан бири ауушду эсе. Кёбюсюнде эр кишиле алгъаракъ кетедиле», - деп. Алай тиширыулары алгъа кетген кезиуле да аз тюйюлдюле.

Студентлени билмлерин ёсдюрюрге эм урунургъа да болушурукъдула

Къабарты-Малкъар къырал университет бла ITV Group компанияны арасында келишимге кёре быйыл октябрьни алындан башлап информатика, электроника эм робототехника институтуну студентлери «Къоркъуусузлукъ системаланы проектированиясы» деген курслагъа жюрюп, билимлерин ёсдюредиле.