Календарь событий

14 октября 2021

Миллет проектлени бардырылыулары эм эпидемиология болум сюзюлгенди

КъМР-ни Башчысы Казбек Коков «муниципал сагъат» бардыргъанды, анга КъМР-ни Правительствосуну Председатели Мусукланы Алий, КъМР-ни Башчысыны Администрациясыны таматасы Мухамед Кодзоков, вице-премьер Марат Хубиев, КъМР-ни саулукъ сакълау министри Рустам Калибатов, муниципалитетлени оноучулары къатышхандыла.  Анда миллет проектлени бардырылыулары эм эпидемиология болум сюзюлгендиле. 

Къабарты-Малкъар къырал аграр университетни ишчилерин саугъалауну юсюнден указгъа къол салыннганды

КъМР-ни Башчысы Казбек Коков  Къабарты-Малкъарны В.М. Коков атлы аграр университетини ишчилерин вуз къуралгъанлы къыркъ жыл толгъаны бла байламлы къырал саугъала бла белгилеуню юсюнден указгъа къол салгъанды. 

Бийик специалистлени хазырлауда жетишимлери эм кёп жылланы бет жарыкълы уруннганы ючюн Къабарты-Малкъар Республиканы Сыйлы грамотасы бла Амур Фиапшев – «Предприятияланы энергообеспечениясы» кафедраны таматасы – саугъаланнганды.

Коронавирус инфекцияны жайыла барыууна къажау мадарла кючлендириледиле

КъМР-ни Башчысы Казбек Коков республикада коронавирус инфекциядан ауругъанланы саны ёсюп баргъаны бла байламлы Къабарты-Малкъарны жеринде бир-бир ишлеге чек салыу мадарланы кючлендириуню юсюнден указгъа къол салгъанды. Ол 2021 жылны 15 октябринден башлап кючюне киреди.   

Жер бла адамла

«Шуёхлукъ» альманахны бетлеринде Чегем ауузуну эллерини жашауларына бла мюлк таматаларыны ишлерине жораланнган кезиулю очерк Байсолтанов атлы колхозну председатели болуп тургъан Къудайланы Келлетге жораланады. Автор Къулийланы Хусейди. Узакъ 1973 жылдан бери жазыу тилибизде жорукъла иги да тюрленнгенлери себепли, очеркни жангыдан хазырларгъа тюшгенди.

Промышленностьну айнытыргъа алланып

Кёп болмай Къабарты-Малкъар къырал университетде промышленностьну айнытыуну эм инженер кадрланы хазырлаугъа жоралап республикада Машинала ишлеучюлени союзуну кенгеши болгъанды.

Республиканы школларында биринчи классны окъуучуларына - ана тилледен жангы дерсликле

Эндиги ыйыкъдан башлап биринчи классланы окъуучулары ана тилни жангыртылгъан дерсликле бла хайырланып окъуяллыкъдыла. Республиканы битеулю билим берген организацияларына биринчи класслагъа деп ана тилден бла адабиятдан 21 минг жангы дерсликле ётдюрюллюкдюле. Ол «Къабарты-Малкъар Республикада билим бериуню айнытыу» регион къырал программагъа кёре жарашдырылгъан эм басмаланнган ана тилледен бла адабиятдан 1-4 класслагъа жангы китапланы биринчи къауумуду.

Къолу неге келишгенин сабийлигинде окъуна ангылагъан эди

Байсыланы Хажи-Мурат Россей Федерацияны Сыйлы изобретателиди. Сыйлы метеоролог, Гидрометеорология службаны махтаулу ишчиси, юч жюзге жууукъ илму ишлени, къадар жангычылыкъланы къурагъан, техника илмуланы кандидаты да олду. Биз жашаууну аслам кесегин илмугъа къуллукъ этиуге берген алим бла ушакъ бардыргъанбыз.