Календарь событий

27 октября 2021

«Жылны устазы-2021» Битеуроссей эришиуню лауреаты Карина Кушхова - къыралны эм иги педагогларыны санында

Къабарты-Малкъар Республиканы Башчысы Казбек Коков Майский шахарны битеулю билим берген школуну ингилиз тилден устазы Карина Кушхова бла тюбешгенди, ол быйыл октябрьде «Жылны устазы-2021» Битеуроссей эришиуню лауреаты болгъанды, Россейни 15 эм иги устазыны санына къошулгъанды. Тюбешиуге КъМР-ни жарыкъландырыу, илму эм жаш тёлюню ишлери жаны бла министри Анзор Езаов да къатышханды.

Къабарты-Малкъарны къуралыууну 100-жыллыкъ байрамына хазырланыу жумушлагъа - энчи эс

КъМР-ни Башчысы Казбек Коков 2022 жылда бардырыллыкъ Къабарты-Малкъар Республиканы къуралыууну 100-жыллыкъ байрамына хазырланыу жаны бла къурау комитетни жыйлыуун бардыргъанды.

ИЙМАН БЛА ТИЛЕК ЖАШАГЪАН ЖЕРДЕ

Заман жандауурсузду. Ол адамны, табийгъатны, башха нени да аяй билмейди. Андан ашыгъадыла ариу жайны ызындан артда жауунлары бла безитирик, алтын бетли алдауукъ кюз, сора боранлы не жууаш къыш.

Урланнган ток - миллионла бла къоранчла

«Россети Северный Кавказ» электрокюч бла жалчытхан компанияны бёлюмю «Каббалкэнерго» жыл башланнганлы токну эсеплеген приборсуз эм эркинликсиз хайырланнган 30,7 миллион сом багъасына 204 шартны ачыкълагъанды.

Шимал Кавказда жолланы айнытыуну къайгъысын этгендиле

Федерал жол Агентствону башчысы Роман Новиков кёп болмай СКФО-гъа келгенди. Пятигорскеде болгъан кезиуюнде, ол регионланы башчылары бла тюбешип, аланы жоллагъа къарагъан «Кавказ» Управленияны жангы таматасы Александр Лукашук бла танышдыргъанды. Ызы бла кенгеш бардырып, Ставрополь крайда, Къабарты-Малкъарда эмда Къарачай-Черкессияда жолланы айнытыуну юсюнден сёлешгенди.

«Саула ючюн, ёлгенлени унутмазгъа!»

Ма аллай социал проектни чеклеринде Тырныауузну картодромунда картингден ачыкъ республикалы эришиуле бардырылгъандыла. Ала Афганистанда ёлген интернационалист аскерчиле Хаджиланы Юрийге бла Арсен Шамурзаевге жораланнгандыла. Ала  Афганистанны ветеранларыны союзуну эмда Элбрус районда аллай организацияны башламчылыкълары бла къуралгъандыла.

Насып, къууанч, жарсыу да буюргъан аз тюбеген жазыу

Къоспартыда, саулай Огъары Малкъарда да, Жеккеланы Кыденни жашы Ахмат биринчи жашлагъа саналгъанды. Ол узакъ заманлада  саулай округда фаэтону болгъан андан сора жокъ эди. Жел этдирип озгъан жигитге ёхтем къызла ызындан жашырын аз къарамагъандыла.