Календарь событий

04 октября 2021

Къабарты-Малкъар коронавирусдан ауругъанлагъа деп 27 миллион сом аллыкъды

Регионланы коронавирус инфекциягъа къажау хакъсыз дарманла бла жалчытыугъа деп 5,1 миллиард сомдан аслам бёлюнюрюкдю.

Къабарты-Малкъар ол жумушлагъа деп 27 миллион сом аллыкъды.   Аны юсюнден Россей Федерацияны Правительствосуну Председатели Михаил Мишустин тийишли бегимге къол салгъанды.

Ахча Правительствону къыстырыкъ фондундан бёлюнюрюкдю. Аны хайырындан бир миллион бла жарым адамны дарманла бла жалчытыргъа онг боллукъду.

Республиканы курортларыны айныу жолларын, туристлени къоркъуусузлукъларын жалчытыу сорууланы сюзгендиле

Къабарты-Малкъар Республиканы Башчысы Казбек Коков бу кюнледе Къабарты-Малкъаргъа иш бла келген Ростуризмни таматасы Зарина Догузова бла тюбешгенди. Ала Къабарты-Малкъарны курортларыны айныу жолларыны, республикада жашаугъа кийирилген турист проектлеге Ростуризмни себеплигини, туристлени къоркъуусузлукъларын жалчытыуну сорууларын сюзгендиле.

Туризм бёлюм эм къонакъ алыу жаны бла соруулагъа энчи эс бурулгъанды

Къабарты-Малкъарны Башчысы Казбек Коков эм Ростуризмни таматасы Зарина Догузова республиканы турист бёлюмюню келечилери бла жолукъгъандыла. Тюбешиу «Азимут» къонакъ юйню майданында къуралгъанды эм анга гостиничный, экскурсионный, ресторан бизнесни, ассоциацияланы, профессионал биригиулени келечилери жыйылгъандыла. Тюбешиуге КъМР-ни курортла эм туризм министри Мурат Шогенцуков, Нальчик шахар округну жер-жерли администрациясыны таматасы Таймураз Ахохов да къошулгъандыла.

Билим бериуде ишлегенлеге - къырал саугъала

КъМР-ни Башчысы Казбек Коков билим бериуде ишлегенлени Къабарты-Малкъар Республиканы къырал саугъала бла саугъалаууну юсюнден буйрукъгъа къол салгъанды.  

Заранлы хансны кетередиле

Россельхознадзорну  Шимал Кавказда   управлениясы Къабарты-Малкъарда карантин  жерлени тинтиу  эм игилендириу  жаны бла дайым  контроль бардырады.

Тёрели жорукъланы унутмай, заман бла бирге атлагъанла

Тырныуузну 5-чи  номерли школу биринчи окъуучуларына эшиклерин ачханлы 40 жылдан атлагъанды. Бюгюнлюкде ол гимназия деген атны жюрютеди эм республикабызны бек иги окъуу учрежденияларындан бирине саналады.

Устазланы Битеуроссей эришиуюнде жетишимли болгъанды

Дондагъы Ростовда 11-чи номерли лицейни майданында «Россейни жылны устазы – 2021» Битеуроссей эришиуню федерал урумунда 15 лауреатны атлары белгили этилгендиле. Аланы санында Майский шахарны 5-чи номерли мектебини ингилиз тилден устазы Карина Кушхова да болгъанды. Быйыл майда Карина Арсеновна «Россейни жылны устазы – 2021» Битеуроссей эришиуню регион урумунда хорлагъанды. 2021 жылда Россейни эм иги устазы деген даражагъа итиннген къызны педагогика сынамы беш жылды.

Жаш адамланы илму ишлерине – бийик багъа

Кёп болмай Къабарты-Малкъарны къырал агрономия университетини студентлери бла «Успех» билим бериу араны  келечилери Петрозаводск шахарда  «Эм иги илму-инновация иш - 2021» деген халкъла аралы илму-излем конкурсха къатышхандыла. Бу жол ала юч проектлерин кёргюзтгендиле.  

Агъачны ёртенден къоруулаугъа – аслам эс

 «Агъачланы сакълау» федерал эм «Экология» миллет проектлеге кёре,  быйыл тийишли жумушлагъа  федерал бюджетден  31 126,4 минг сом, ол санда  агъачланы жангыртыугъа  8106,7 минг сом бёлюннгенди.

Алыкъа бардыла жазылмагъан таурухларыбыз, жомакъларыбыз да…

Элбрус районну Нейтрино элинде орта школда малкъар тилден бла литературадан устазы Жаппуланы Зайнаф окъуучулары бла бирге таматала айтхан жомакъланы, таурухланы, жырланы жазып алады. «Мен жашагъан Нейтрино эл 1944  жылда  8-чи мартха дери Губасанты деген атны жюрютгенди. Бир 50 жылдан бери аны аты Нейтриноду. Губасанты деген сууну эки жанында да эки эл болгъанды: Аргъы Губасантыда, сууну сол жанында, Тилланы тукъуму жашагъанды, берги Губасантыда уа Курданлары эл къурап тургъандыла, - дейди Жаппуланы Зайнаф. - Тиллары мени атамы ана къарындашларыдыла.

Огъары Малкъаргъа келген биринчи машина

Бу сурат урушну аллында жыллада Огъары Малкъарда алыннганды.

Жашау болумларын игилендиредиле

Къабарты-Малкъарда жашагъан 300 юйюр Россельхозбанкны хайырындан жашау болумларын игилендиргендиле. Октябрь айны алына Россельхозбанкны Къабарты-Малкъар филиалыны ипотекагъа деп ёнкючле берген бохчасыны ёлчеми 1,8 миллиард сомдан атлагъанды.  

2021 жылны 9 айына финанс биригиу 299 адамгъа битеу да алып тергегенде 665 миллион сомгъа жууукъ ипотека ёнкюч бергенди.

Ол жаны бла шёндю банкны кёрюмдюлери ёсе барадыла, озгъан жылдан осал болмазгъа ушайдыла.