Календарь событий

02 октября 2021

«Акъ халат кийип, саусузгъа болушлукъ тапдырыу керти да насыпды»

Абдуллаланы Мухадинни жашы Залимхан Москвада Жидкевич атлы 71- чи шахар клиникада хирург болуп ишлейди. Бусагъатда коронавирусха къажау арада урунады.  Залимхан  юй бийчеси Этезланы Муссаны къызы Джамиля бла къызчыкълары Маринаны ёсдюредиле. Джамиля «Интеграл» школа-гимназияда ингилиз тилден  устазды, къызчыкълары да ары жюрюйдю. 

Битеуроссей конкурсда айырмалыла

Кёп болмай  Пятигорск шахарда  «Жылны экспортёру» деген битеуроссей конкурсну округ кесегинде   хорлагъанланы  бла призёрланы къууанч халда  белгилегендиле.   Анга Россейни Промышленность, Эл мюлк министерстволарыны,  Экспорт арасыны, Шимал Кавказ федерал округну, предприятияланы келечилери къатышхандыла. Ол санда Къабарты-Малкъардан  Экономиканы айнытыу министрини орунбасары Ольга Белецкая  бла «Мой бизнес» араны таматасы Дудуланы Мадина да. 

Республикалы законла Конституциягъа келишдирилгендиле

КъМР-ни Парламентини кюз арты сессиясы башланнганды. Ол, тёреде болуучусуча, Россейни эмда Къабарты-Малкъарны гимнлерин согъуу бла ачылгъанды. Кенгешни спикер Татьяна Егорова бардыргъанды. 

Тазалай сакъланнган сюймеклик

Жыйырманчы ёмюрню биринчи жарымында Думалада Жабелланы Жумарукъ деп ариулугъу, этими да болгъан сейирлик тиширыу жашагъанды. Аны юсюнден кёп таурухла жюрюйдюле.
Кёп жаш тилегенди чегемли къызны. Алай ол бирине да бармагъанды. Хапарда аны юсюнден да айтылады.