Календарь событий

06 октября 2021

Коронавирусдан ауругъанлагъа хакъсыз дарманлагъа – 27 миллион сом

Коронавирус инфекциядан ауругъанланы хакъсыз дарманла бла жалчытыугъа регионлагъа 5,1 миллиард сомдан артыкъ жиберилликди. Къабарты-Малкъар ол жумушха 27 миллион сомдан аслам аллыкъды. Аны юсюнден тийишли буйрукъгъа РФ-ни Правительствосуну Председатели Михаил Мишустин къол салгъанды.

Республиканы социал-экономика айныууну кёрюмдюлерин сюзгендиле, проектле бла программала къалай толтурулгъанларына къарагъандыла

КъМР-ни Башчысы Казбек Коков кезиулю «муниципал сагъатны» бардыргъанды. Анда республиканы социал-экономика айныууну 9 айгъа эсеплери чыгъарылгъандыла, федерал эмда республикалы проектле бла программала къалай толтурулгъанларына къаралгъанды эмда коронавирус инфекцияны жайыла барыууна къажау мадарла белгиленнгендиле.

Элде жол тынгылы жангыртылгъанды

Бизни республикада А-158 трассаны Алтуд элни ичинде бешкилометрлик кесегине белгиленнген болжалындан алгъа тынгылы ремонт этилгенди.

КЪОРУУЧУСУ БИРГЕСИНЕ БОЛГЪАН

«Азатлыгъы болмагъан бла насыбы къуругъан бирди, – деп сагъыш этеди Рамазан. – Ма ол себепден аланы, тас этсенг, жангыдан арымай-талмай излеп турургъа керексе…» Алай а кимни юйретеди ол мында, киши жеринде? Башкеслени къолларына тюшгенли, аны сагъыш этер заманы барды.

Тукъум кезлеуле

Белгили хореограф, фольклорист Къудайланы Мухтар миллетибизни тарыхы бла байламлы шартланы жыйыу бла арымай-талмай кюрешгенди. Аланы ёсюп келген тёлю билирине бек къайгъыргъанды. Сёз ючюн, ол таулу тукъумланы  жюрютген 25 кезлеуню атларын жыйышдыргъанды. 

Жерчилик бла байламлы продукция танг ёсгенди

Алгъаракълада «Халкъла арала кооперация эм экспорт» миллет проектге кирген «Агропромышленный комплексни экспорту» деген регион проектни чеклеринде Россейни Эл мюлк министерствосу бла КъМР-ни Правительствосуну арасында этилген келишимге кёре быйыл регионнга 15 миллион доллар багъасына экспортха продукция ашырыргъа онг берилгенди.

Жаш тёлюню жарсытхан сорууланы сюзгендиле, къыйматлы проектлеге къарагъандыла

Кёп болмай Къабарты-Малкъар къырал аграр университетде "Жетишимни формуласы" деген жаш тёлюню онекинчи шахар слёту ётгенди. Ол Нальчикни администрациясында физкультура, спорт эмда жаш тёлюню ишлери жаны бла управлениясыны эм «Нальчикни жаш тёлюсюню ассоциациясыны» башламчылыгъы бла къуралгъанды. Анга шахарны мектеплерини тамата классларында окъугъанла къатышхандыла.

Архитектура сыфаты сакъланып жангыртыллыкъды

Жууукъ заманда къурулуш ишлени чеклеринде 1936 жылда ишленнген Турбаза «Нальчикге» тынгылы ремонт этилликди. Аны къатында он минг квадрат метрге жетген жангы къонакъ юй комплекс да ишленирикди.

Жашырын къыстырыкъ

Болгъан зат

Жууаш, чачы кюмюш бет ала башлагъан, орта жыл санлы эр киши элде ара мюлкню бухгалтериди. Сабыр адам, керексиз сёз ауузундан чыгъармаз. Уллугъа-уллуча, гитчеге-гитчеча сёлеше биледи. Аны битеу эл биледи, сюеди, хурмет этеди.