Жамауат

Халал къыйынны эмда таза ниетни жашауну тутуругъуна санайды

Къайсы бирибизни да, къайда ёссек да, сабийлигибизден жюреклерибизни теренинде тюйрелип къалгъан къарт аппала, ынначыкъла эсибизден бир заманда да кетмейдиле. Ала жаланда олтургъан ныгъышларыны, тийрелерини берекети болуп къалмай, саулай да жерибизни, жамауатыбызны берекети  болгъанын жыл саныбыз гитчечикде,  жарсыугъа, ангылаялмайбыз. Ол байлыкъны энчилигине, теренлигине тюшюналмайбыз.  Жашау къуруда алай саркъырыкъ сунуп, сабийлигибизге  хорлата, аны зауукълугъуна бёленебиз.

ИШЛЕГЕН ОЗАР, ИШЛЕМЕГЕН ТОЗАР

Къыралда рынок халла башланнганлы «Иш къайда табайым?» деген соруу адамланы къайгъы этдиргенлей келеди. Кертиди, бизни республика адамы кёп, ишлер жери уа аз болгъаннга саналады. Алай адамла бла сёлеше келсенг, ала  иш ахырысы бла да жокъду деп айтмайдыла, башха сылтаула этедиле – жюрегим тартхан иш табалмайма, даражасызды, хакъы азды…

Агъачны сакъларгъа барыбыз да борчлубуз

Бюгюнлюкде эркинликсиз агъачны кесилгени  саулай   Россейни агъач мюлкюнде  эм уллу проблемаладан бирине саналады. Аманлыкъчыла  тереклени къурутханлары бла бирге - къурт-къумурсхагъа, жаныуарлагъа,  битимлеге эм хауаны болумуна да заран саладыла. Аны бла  байламлы КъМР-ни Табийгъат байлыкъла эмда экология министерствосунда  бузукъчуладан  къаты сураллыгъын эсге саладыла,  деп билдириледи ведомствону пресс-службасындан. 

Юйюр жашауну математикасы къыйынды, алай аны хар адам да билирге борчлуду

Тохташдырылгъан шартлагъа кёре, бизни республикабызда ВИЧ-инфекциялары болгъанланы хар ыйыкъдан  ачыкъланнган саны ючден онекиге дери жетеди. Башха жукъгъан аурууланы да анга къошсакъ, хал осал болгъаны баямды. Ма бу шартладан сора быллай соруу тууады: юйюрню, эр кишини бла тиширыуну араларында халланы юслеринден школчулагъа айтыргъа керекмиди, угъаймы? 

Ётюрюкню багъасы

Бекирбий эрттеден бери да малда ишлеген кишиди. Къойчу къош да ата юйю болуп къалгъанды. Къойланы бир кюн гелеу сыртда отлатады, эки-юч кюнден а тауну ары этегинде кёрюрле аны.Кёпден бери бу тийреледе ишлегени себепли тауун, тёшюн, сыртын,  терен къолда жаныуар жолчукълагъа дери ол билмеген ташы-агъачы окъуна жокъду.

ИГИЛИК ЖАШАУ ЖОРУГЪУ БОЛГЪАН ЗАКИЙНИ ХУРМЕТИНЕ

Тёреде болуучусуча, жылны бу кезиуюнде республиканы школларында малкъар халкъны ийнагъы, адабиятыбызны мурдорун салгъан Кязим хажиге  аталгъан тюбешиуле, окъуула, эришиуле барадыла.

 

Жалгъан ахчала этгенлени тюрмеге угъай, къырал ишлеге

Пётр Биринчини заманында жалгъан ахчала этгенлени тюрмеге угъай, къыралгъа ишлерге ийгендиле. 
1712 жылда патчахны буйругъуна кёре, Россей империяда жашагъан адамда бирча этилген бир сом беш алтын (ахчаны аты) чакълы кюмюш сом табылса, ол аманлыкъчылыкъда терсленнгенди. 

Хыйлачылагъа кесигизни алдатмагъыз

Арт заманда Къабарты-Малкъарда кёк отлукъ бла жалчытыу бёлюмде хыйлачылыкъ шартла ачыкълана башлагъандыла.

Эм саулукълуланы санында

Кёп болмай Россейни информация агентствосу (РИА) эм саулукълу жашауну къыралны къайсы регионунда бардыргъанларын тинтирча рейтинг бардыргъанды.

Бёлюм ишин жетишимли тамамлайды

«Эльбрус» излеу-къутхарыу отрядны «Нальчик» бёлюмю 2016 жылны январында  бу кюнлеге  дери 446 излеу иш бардыргъанды. Ол битеу да 25 специалистден  ( ол санда 3 водолаз, 2 кинолог)  эм 9 энчи техникадан  къуралады.

Страницы

Подписка на RSS - Жамауат